SAJÓSZÖGED KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

1/2016.(II.15.) önkormányzati rendelete

az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételéről

 

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41.§ (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ E rendelet alkalmazásában államháztartáson kívüli forrási az államháztartáson kívüli forrás: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3.§-ában fel nem sorolt jogi személytől, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettől, vagy természetes személytől kapott pénzeszköz, ingó- és ingatlan vagyon.

 

2.§ (1) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról a képviselő-testület határozattal dönt és külön megállapodást, ingatlan esetén szerződést köt.

(2) A megállapodás tartalmazza:

a) a döntés számát,

b) a megállapodást kötő felek megnevezését, székhelyét, (címét), képviseletükben eljáró személyeket,

c) a forrás

ca) megnevezését, ingóság esetén becsült értékét,

cb) felhasználásának célját, feltételeit, határidejét,

cc) nem cél szerinti felhasználás esetén a visszatérítési kötelezettség feltételeit,

d) a pénzügyi elszámolás módját és idejét.

 

3.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 

 

 

dr. Boros István sk.                                dr. Gulyás Mihály sk.

címzetes főjegyző                                     polgármester

 

Kihirdetési záradék:

Kihirdetve: 2016. február 15.

 

Sajószöged, 2016. február 15.

 

dr. Boros István sk.

  címzetes főjegyző