Jegyzőkönyv

Készült: Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott nyílt üléséről.

Az ülés helye: Sajószöged Községháza

Jelen vannak: dr. Gulyás Mihály polgármester, Vona Tamás alpolgármester, Hegyi József, Okváth Dezsőné, Orliczki Frigyesné, Tóth Béla, Dr. Wirtz Ferenc települési képviselők

Meghívottként jelen van: dr. Boros István címzetes főjegyző

Az ülésen hozott határozatok száma, tárgya:

18/2015.(III.26.) Tárgy: A Művelődési Ház és Könyvtár 2015. évi munkatervének és a község rendezvénytervének módosítása

19/2015.(III.26.) Tárgy: A Művelődési Ház és Könyvtár 2015. évi munkatervének és a község rendezvénytervének elfogadása

20/2015.(III.26.) Tárgy: Az Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési tervének elfogadása

A jegyzőkönyv mellékletei:

1. melléklet: előterjesztés az 1. napirendhez

2. melléklet: 19/2015.(III.26.) Képviselő-testületi határozat melléklete

3. melléklet: előterjesztés és határozati javaslat a 2. napirendhez

4. melléklet: előterjesztés a 3. napirendhez

dr. Gulyás Mihály polgármester köszöntötte a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott települési képviselők közül 7 fő jelen van, az ülést megnyitotta.

A polgármester ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat, melyet Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadott el:

Napirend:

1./ Javaslat a Művelődési Ház és Könyvtár 2015. évi munkatervének és a község rendezvénytervének elfogadására.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

2./ Javaslat az Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési tervének elfogadására.

  Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

3./ Tájékoztató a helyi termelői piac üzemeltetéséről, házirendjéről.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

  dr. Boros István címzetes főjegyző

4./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések.

Megtárgyalt napirendi pontok

1./ Napirend: Javaslat a Művelődési Ház és Könyvtár 2015. évi munkatervének és a község rendezvénytervének elfogadására.

dr. Gulyás Mihály polgármester ismertette a Művelődési Ház és Könyvtár 2015. évi munkatervét.

Kérdések, észrevételek:

Hegyi József települési képviselő: a program nagyon részletes, viszont javaslom beiktatni a Nemzeti Összetartozás Napját, június 4-ét.

Vona Tamás alpolgármester: a Nemzeti Összetartozás Napja valóban jeles ünnep, ez a Művelődési Házra olyan nagy problémát nem fog róni, mert az iskoláknak is kötelező megünnepelni. Támogatom a javaslat elfogadását.

A Művelődési Ház és Könyvtár nagyon sokszor segített abban, hogy az iskolai ünnepi rendezvények méltó környezetben kerüljenek megrendezésre.

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a módosító javaslatról a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

18/2015.(III.26.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: A Művelődési Ház és Könyvtár 2015. évi munkatervének és a község rendezvénytervének módosítása

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Művelődési Ház és Könyvtár 2015. évi munkatervére és a község rendezvénytervére vonatkozó módosító javaslatot, miszerint egészüljön ki a „Nemzeti Összetartozás Napja” megünneplésével elfogadta.

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

19/2015.(III.26.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: A Művelődési Ház és Könyvtár 2015. évi munkatervének és a község rendezvénytervének elfogadása

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Művelődési Ház és Könyvtár 2015. évi munkatervét és a község rendezvénytervét a határozat melléklete szerint elfogadta.

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

2./ Napirend: Javaslat az Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési tervének elfogadására.

dr. Boros István címzetes főjegyző: nem tervezünk közbeszerzést, ahogy írtam az előterjesztésben az értékhatárok nem változtak, viszont kötelező tárgyalni a napirendet.

A Vasút út – Bem út – Tisza út útburkolat felújítására elnyert pályázatunk forráshiány miatt tartaléklistára került, ennek megvalósításának egyre kisebb az esélye.

Az uniós pénzek pályázati felhasználása átalakul, megszűnnek a faluszépítő beruházások,

munkahelyteremtő beruházásokra helyezik a hangsúlyt a pályázatok.

Kérdés, észrevétel nem volt.

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

20/2015.(III.26.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Az Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési tervének elfogadása

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési tervét az előterjesztésnek megfelelően elfogadta.

Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző

Határidő: folyamatos

3./ Napirend: Tájékoztató a helyi termelői piac üzemeltetéséről, házirendjéről.

dr. Gulyás Mihály polgármester: a házirendből látszik, hogy őstermelőknek épült a piac. A pályázatban vállaltuk azt, hogy a piac hét minden napján nyitva fog tartani, helypénzt nem kell fizetni.

dr. Boros István címzetes főjegyző: a piac mellett álló faházat 800 000 Ft-ért meg tudjuk vásárolni. A közegészségügyi szabályok előírják, hogy a piacon nemek szerint elkülönítve illemhelyet kell működtetni, előtte kézmosóval. Ez a faház belső átalakításával megoldható.

Árulhat minden őstermelő, kistermelő, aki a kitöltött regisztrációs adatlapot visszajuttatja a Hivatalba és aláírja a nyilatkozatot, hogy valóban őstermelő. A piac üzemeltetője 5 évig a pályázatot elnyert a „670 éves Sajószöged Községért” Alapítvány lesz, de a tényleges feladatokat a Községüzemeltetési Kft. fogja végezni.

Kérdés, észrevétel nem volt.

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi termelői piac üzemeltetéséről, házirendjéről szóló tájékoztató egyhangúan tudomásul vette.

4./ Napirend: Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések.

a./

dr. Boros István címzetes főjegyző: a Lucernás dűlő áramellátása abban a stádiumban jár, hogy vezetékjog határozattal történő létesítése bizonyos értékcsökkenést eredményez az ott lévő 25 db zártkerti ingatlanban. Ennek az értékcsökkenés megállapítására igazságügyi szakértő készített felmérést mind a 25 ingatlan vonatkozásában. Ha az értékcsökkenés nem éri el az 1000 Ft-ot – ez 11 ingatlannál nem érte el -, akkor nincs kártalanítás, 14 ingatlannál meghaladta az 1000 Ft-ot, ezen ingatlanok vonatkozásában külön megállapodást küldött minden tulajdonosnak az ÉMÁSZ. Ez az önkormányzatot is érinti, hiszen az út is ingatlan, 5 200 Ft kártalanítást állapított meg a szakértő. Ha ezek a megállapodások aláírásra kerülnek, akkor indulhat a beruházás.

b./

Orliczki Frigyesné települési képviselő: hatalmas kátyú van a Bem úton.

dr. Gulyás Mihály polgármester: a Községüzemeltetési Kft. ki fogja javítani.

Egyéb előterjesztés nem lévén a polgármester az ülést berekesztette.

k.m.f.

dr. Gulyás Mihály sk.                                                 dr. Boros István sk.

  polgármester                                                   címzetes főjegyző