Jegyzőkönyv

Készült: Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 8-án megtartott rendkívüli üléséről

Jelen vannak: dr. Gulyás Mihály polgármester, Vona Tamás alpolgármester, Bakos Gábor, Okváth Dezsőné, Orliczki Frigyesné, Vanyó István, Dr. Wirtz Ferenc települési képviselők

Meghívottként jelen van: dr. Boros István címzetes főjegyző

Az ülésen hozott határozatok száma, tárgya:

10/2013.(II.8.) sz. Tárgy: közvilágítás korszerűsítése Sajószöged Község közigazgatási területén

11/2013.(II.8.) sz. Tárgy: Sajószögedi Napközi Otthonos Óvoda épületenergetikai fejlesztése

A jegyzőkönyv mellékletei:

1. melléklet: előterjesztés az 1./a. napirendi ponthoz

2. melléklet: előterjesztés az 1./b. napirendi ponthoz

dr. Gulyás Mihály polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott települési képviselők teljes létszámban jelen vannak, az ülést megnyitotta.

A polgármester javaslatot tett az ülés napirendjére, melyet Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadott el:

Napirend:

1./a/ Javaslat KEOP-2012-5.5.0/A pályázat (közvilágítás energiatakarékos átalakítása, korszerűsítése c. pályázat) beadására és pályázati önerő elkülönítésére

    b/Javaslat KEOP-2012-5.5.0/B pályázat (épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva c. pályázat) beadására és pályázati önerő elkülönítésére

1./a.

dr. Gulyás Mihály polgármester: szándékunkban van beadni egy pályázatot a közvilágítás teljes korszerűsítésére vonatkozóan. Lassan közeledik a pályázat leadásának a határideje. A lényeg az, hogy az önerő rendelkezésünkre álljon, ha rendes pályázatunk lesz. Mindkét pályázatnál 15%-os az önerő, amely szükségeltetik a pályázatokhoz. A közvilágítás korszerűsítésénél ez 6 600 825 Ft-ot jelentene, az Óvodás pályázatnál pedig 2 949 895 Ft-ot. Ha sikeres pályázatot tudnánk elnyerni, akkor mindenképpen előrébb tudnánk jutni. Kaptam kimutatást arról, hogy a villamosenergia megtakarítás 49,67% lenne a LED-es világítás esetén.

Kérdések, észrevételek:

Vona Tamás alpolgármester: arról volt szó, hogy ha már csináljuk, akkor bővítés is lesz. A lámpatestek száma nem változott meg, csak a minősége lesz jobb. Ha pluszba akarunk, akkor az már teljes egészében a mi erőnk lesz?

dr. Gulyás Mihály polgármester: a pályázat csak a korszerűsítésre vonatkozik.

dr. Boros István címzetes főjegyző: konkrétan benne van a pályázatban, hogy új oszlopok kihelyezése nem elszámolható költség.

Orliczki Frigyesné települési képviselő: 50%-os villamosenergia megtakarítást eredményezne ez az új pályázat egy 6 000 000 Ft-os ráfordítással, akkor a teljesítménye is fele annyi lenne?

dr. Gulyás Mihály polgármester: igen, ha a teljesítmény kisebb, abból adódik a kisebb fogyasztás.

Orliczki Frigyesné települési képviselő: a hálózat az Önkormányzat tulajdonában van, akkor ez egy befektetett eszköz értéknövekekedését eredményezi ez a felújítás, tehát a vagyon is gyarapodik ezzel.

dr. Gulyás Mihály polgármester: valószínűleg igen.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

10/2013.(II.8.) sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: közvilágítás korszerűsítése Sajószöged Község közigazgatási területén

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be tárgyi ügyben az alábbiak szerint:

1. Pályázat megvalósítási helyszíne: az utcák nevét és a helyrajzi számokat a határozat 1. melléklete tartalmazza

2. Pályázati projekt megnevezés: Közvilágítás korszerűsítése Sajószögeden

3.Pályázat konstrukció száma: KEOP-2012-5.5.0/A

4. Beruházás teljes beruházási költsége: 33 300 000 Ft + Áfa, azaz bruttó 42 291 000 Ft

5. Pályázat teljes elszámolható költsége: 44 005 500 Ft

6. Az önkormányzat saját erő összege és forrása 15%: 6 600 825 Ft

7. KEOP forrásból származó támogatás igényelt összege: 37 404 675 Ft

A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a KEOP forrásból nyújtott 37 404 675 Ft támogatás elnyerése esetén az önkormányzati saját forrás összegét 6 600 825 Ft-ot a költségvetésében elkülöníti.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét, hogy a pályázattal kapcsolatban eljárjon.

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

(Előterjesztés jegyzőkönyvhöz csatolva.)

1./b

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

11/2013.(II.8.) sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Sajószögedi Napközi Otthonos Óvoda épületenergetikai fejlesztése

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be tárgyi ügyben az alábbiak szerint:

1. Pályázat megvalósítási helyszíne: 3599 Sajószöged, Ady E. út 37., 359 hrsz.

2. Pályázati projekt megnevezés: Épületenergetikai fejlesztés a Sajószögedi Napközi Otthonos Óvodában

3.Pályázat konstrukció száma: KEOP-2012-5.5.0/B

4. Beruházás teljes beruházási költsége: 14 885 000 Ft + Áfa, azaz bruttó 18 903 950 Ft

5. Pályázat teljes elszámolható költsége: 15 485 000 Ft + Áfa, azaz bruttó 19 665 950 Ft

6. Az önkormányzat saját erő összege és forrása 15%: 2 949 895 Ft

7. KEOP forrásból származó támogatás igényelt összege: 16 716 055 Ft

A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a KEOP forrásból nyújtott 16 716 055 Ft támogatás elnyerése esetén az önkormányzati saját forrás összegét 2 949 895 Ft-ot a költségvetésében elkülöníti.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét, hogy a pályázattal kapcsolatban eljárjon.

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

(Előterjesztés jegyzőkönyvhöz csatolva.)

Egyéb előterjesztés nem lévén a polgármester az ülést berekesztette.

k.m.f.

dr. Gulyás Mihály sk.                                                 dr. Boros István sk.

               polgármester                                                  címzetes főjegyző