Sajószöged Községi Önkormányzat

Képviselő-testülete

3599 Sajószöged, Ady Endre út 71.

Telefon: 49/540-743, Fax: 49/540-744

E-mail:

Jegyzőkönyv

Készült: Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. október 29-én megtartott nyílt üléséről.

Az ülés helye: Sajószöged Községháza

Jelen vannak: dr. Gulyás Mihály polgármester, Dr. Lukács Fatime, Orliczki Frigyes Ferencné, Tóth Béla, Varga Viktor települési képviselők.

Igazoltan távol: Vona Tamás alpolgármester, Karaffa Gábor települési képviselő.

Meghívottként jelen van: dr. Boros István címzetes főjegyző távollétében Molnár Sándorné vezető-főtanácsos, jegyzőkönyvvezető.

Az ülésen hozott határozatok száma, címe:

61/2020.(X.29.) sz. K.T. határozat A képviselő-testület 56/2020. (IX.24.) határozatának módosításáról

62/2020.(X.29.) sz. K.T. határozat A hat évesnél fiatalabb sajószögedi gyermekek, a hat évesnél idősebb, de óvodai jogviszonnyal rendelkező gyermekek, a nagycsaládosok, valamint a községben élő, tartósan beteg, illetve fogyatékos tanulók támogatásáról

63/2020.(X.29.) sz. K.T. határozat Az idősek és a megváltozott munkaképességű

sajószögedi lakosok egyszeri támogatásáról

64/2020.(X.29.) sz. K.T. határozat Sajószöged Kossuth út 21.alatti ingatlan (42 hrsz.)

beépítési kötelezettségének törléséről

 

Az ülésen megalkotott rendeletek száma, tárgya:

13/2020.(XI.02.) önkormányzati rendelet a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról szóló 7/2018. (VIII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

A jegyzőkönyv mellékletei:

 1. melléklet: határozati javaslat az 1. napirendi ponthoz

 2. melléklet: rendelet tervezet a 2. napirendi ponthoz

 3. melléklet: határozati javaslat a 3. napirendi ponthoz

 4. melléklet: határozati javaslat a 4. napirendi ponthoz.

 5. melléklet: tájékoztató az 5. napirendi ponthoz.

dr. Gulyás Mihály polgármester köszöntötte a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott települési képviselők közül 5 fő jelen van, az ülést megnyitotta.

Napirend:

1./Javaslat a képviselő-testület 56/2020.(IX.24.) határozata kijavítására

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

2./ Javaslat a Pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítására.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

3./ Javaslat A hat évesnél fiatalabb sajószögedi gyermekek, a hat évesnél idősebb, de óvodai jogviszonnyal rendelkező gyermekek, a nagycsaládosok, valamint a községben élő, tartósan beteg, illetve fogyatékos tanulók támogatására.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

4./Javaslat az idősek és a megváltozott munkaképességű sajószögedi lakosok egyszeri

támogatására.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

5./ Tájékoztató a polgármester 2020. évi szabadság nyilvántartásáról.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

6./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések.

 1. Tájékoztató a szociális célú tüzelőanyag vásárlásra benyújtott pályázat eredményéről.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

 

 1. Tájékoztató a VOLÁNBUSZ Zrt.-vel folytatott önkormányzati menetrendi egyeztetésről.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

 

 1. Tájékoztató az Önkormányzat Központi Költségvetésből származó 2019. évi támogatások felhasználásának ellenőrzéséről.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

 

 1. Tájékoztató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás (hulladékgyűjtés) Ady Endre utat érintő változásáról.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

 

Megtárgyalt napirendi pontok

 

 

1./Napirend: Javaslat a képviselő-testület 56/2020.(IX.24.) határozata kijavítására

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: Az előző ülésen tárgyaltuk a napirendi pontot elírás történt a helyrajzi számot illetően ezért kérem a határozat kijavítását.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 5 képviselőből 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

61/2020.(X.29.) határozata

Sajószöged Községi Önkormányzat 56/2020.(IX.24.) képviselő-testületi határozatának kijavítására

 

Sajószöged Községi Önkormányzat 56/2020.(IX.24.) képviselő-testületi határozatában a

„Sajószöged belterület 464 hrsz” szövegrész helyébe „Sajószöged belterület 473 hrsz” szövegrész lép.

 

A képviselő-testület a határozat egyéb rendelkezéseit hatályában fenntartja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

 

 

2./Napirend: Javaslat a Pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról szóló

önkormányzati rendelet módosítására.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal ellenőrizte a Sajószögedi ÁMK által nyújtott Család- és gyermekjóléti szolgáltatást, amihez szakértőként kirendelte a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Módszertani Főosztályát. A Szakértő összegző megállapítása szerint „A szolgáltatást megfelelően működik, a szakmai munka szakképzett, motivált családsegítővel, a munkát támogató, segítő intézményvezetővel, és a járási Család- és Gyermekjóléti Központ általi támogatással, szakmai segítségnyújtással folyik,” de szükségesnek találta az Ör. fentiek szerinti pontosítását.

 

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról szóló 7/2018. (VIII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 13/2020.(XI.02.) önkormányzati rendeletét.

 

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

3./Napirend: Javaslat a hat évesnél fiatalabb sajószögedi gyermekek, a hat évesnél idősebb, de óvodai jogviszonnyal rendelkező gyermekek, a nagycsaládosok, valamint a községben élő, tartósan beteg, illetve fogyatékos tanulók támogatására.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester ismertette a határozati javaslatot, kérte a képviselő-testület tagjait, hogy támogassák az előterjesztést.

 

Dr. Lukács Fatime Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A Bizottság tárgyalta a napirendet és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 5 képviselőből 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

62/2020.(X.29.) határozata

A hat évesnél fiatalabb sajószögedi gyermekek, a hat évesnél idősebb, de óvodai jogviszonnyal rendelkező gyermekek, a nagycsaládosok, valamint a községben élő, tartósan beteg, illetve fogyatékos tanulók támogatásáról

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat költségvetésének szociális előirányzata terhére

 1. a sajószögedi állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen a községben élő, 2020. évben hatodik életévüket betöltő vagy fiatalabb gyermekek, a hat évesnél idősebb, de óvodai jogviszonnyal rendelkező gyermekek részére, a család jövedelmétől függetlenül, egységesen egyszeri 5.000,-Ft/fő támogatást nyújt;

 2. a Képviselő-testület a négy vagy több gyermeket nevelő sajószögedi családok 6-18 év közötti életkorú gyermekei részére a család jövedelmétől függetlenül egyszeri 5.000,-Ft/fő támogatást nyújt;

 3. a Képviselő-testület a Tiszaújvárosi Éltes Mátyás Általános Iskolában tanuló, valamint középiskolában tanuló tartósan beteg, illetve fogyatékos sajószögedi tanulók részére a család jövedelmétől függetlenül egyszeri 5.000,-Ft/fő támogatást biztosít.

 

A testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

 

4./Napirend: Javaslat az idősek és a megváltozott munkaképességű sajószögedi lakosok egyszeri támogatására.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester ismertette a határozati javaslatot és elmondta, hogy az Önkormányzat pénzügyi helyzete lehetővé teszi a támogatásokat és az előző években szokásos módon támogatja az időseket és a megváltozott munkaképességű sajószögedi lakosokat. Illetve természetbeni jutatásként pedig 5db/fő orvosi maszkot biztosít 60. életévüket betöltött sajószögedi lakosoknak.

 

Dr. Lukács Fatime Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A Bizottság tárgyalta a napirendet és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 5 képviselőből 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

63/2020.(X.29.) határozata

Az idősek és a megváltozott munkaképességű sajószögedi lakosok egyszeri támogatásáról

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat költségvetésének szociális előirányzata terhére

 1. a sajószögedi állandó lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen a községben élő, 2020. évben 60. életévüket betöltött nők és férfiak részére jövedelmüktől függetlenül, egységesen 5.000,-Ft/fő, azaz ötezer forint/fő egyszeri pénzbeli támogatást nyújt, természetbeni juttatásként pedig 5db/fő orvosi maszkot biztosít.

 2. a fenti korhatárt be nem töltött sajószögedi állandó lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen a községben élő rokkantsági ellátásban, rokkantsági járadékban, valamint rehabilitációs ellátásban vagy rehabilitációs járadékban részesülők részére jövedelmüktől függetlenül egységesen 5.000,-Ft/fő egyszeri támogatást és 5db orvosi maszkot biztosít. Amennyiben az ellátás 2020. évben lett megállapítva, illetve felülvizsgálva, az erről szóló igazolást 2020. december 30-ig a Polgármesteri Hivatalban be kell mutatni.

 

A testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

5./Napirend: Tájékoztató a polgármester 2020. évi szabadság nyilvántartásáról.

dr. Gulyás Mihály polgármester: Ismertette a 2020. évi szabadság nyilvántartását.

 

Kérdés, hozzászólás nem volt.

 

 

A képviselő-testület a tájékoztatót tudomásul vette.

 

 

6./Napirend: Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések.

 

 

 1. Tájékoztató a szociális célú tüzelőanyag vásárlásra benyújtott pályázat eredményéről.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: A szociális célú tüzelőanyag vásárlásra benyújtott pályázat keretében elnyert keménylombos tűzifa 79 erdei m3.

 

 

A képviselő-testület a tájékoztatót egyhangúlag tudomásul vette.

 

 1. Tájékoztató a VOLÁNBUSZ Zrt.-vel folytatott önkormányzati menetrendi egyeztetésről.

dr. Gulyás Mihály polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testület a VOLÁNBUSZ Zrt-vel folytatott menetrend egyeztetésről: továbbra sem tartja indokoltnak a VOLÁN, hogy a kérelmezett gyorsjáratok megálljanak Sajószögeden.

 

A képviselő-testület a tájékoztatót egyhangúlag tudomásul vette.

 

 

 1. Tájékoztató az Önkormányzat Központi Költségvetésből származó 2019. évi támogatások felhasználásának ellenőrzéséről.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: az ellenőrzésről több oldalas jegyzőkönyvet kaptunk, aminek a lényege, hogy nyolc forintos visszafizetési kötelezettségünk keletkezett, utalni fogjuk a MÁK-nak.

 

 1. Tájékoztató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás (hulladékgyűjtés) Ady Endre utat érintő változásáról.

 

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: Kezdeményeztük a szolgáltatónál, hogy az Ady Endre út jobboldalának ürítését a reggeli csúcsforgalom helyett11-12 óra közötti időszakban végezzék a forgalom torlódás magakadályozása céljából, a javaslatunkat befogadták.

 

A képviselő-testület a tájékoztatót tudomásul vette.

 

 1. Sajószöged Kossuth út 21. (42 hrsz.) beépítési kötelezettség törléséről

 

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: Sajószöged, 42 hrsz-ú ingatlan beépítési kötelezettségének törlését kérte a tulajdonos. Már régen lejárt kötelezettségről van szó.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 5 képviselőből 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

64/2020.(X.29.) határozata

Sajószöged Kossuth út 21. (42 hrsz.) beépítési kötelezettség törléséről

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a Sajószöged, Kossuth út 21. (42 hrsz.) telekre bejegyzett beépítési kötelezettség törléséhez és felkéri a polgármesterét, hogy a Tiszaújvárosi Járási Hivatal Földhivatal felé a szükséges intézkedéseket tegye meg.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

 

 

 

k.m.f.

dr. Gulyás Mihály sk. dr. Boros István

polgármester címzetes főjegyző távollétében

 

 

Molnár Sándorné sk.

vezető-főtanácsos