Sajószöged Községi Önkormányzat

Képviselő-testülete

 

3599 Sajószöged, Ady Endre út 71.

Telefon: 49/540-743, Fax: 49/540-744

E-mail:

 

Jegyzőkönyv

Készült: Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. október 21-én megtartott nyílt üléséről.

Az ülés helye: Sajószöged Községháza

Jelen vannak: dr. Gulyás Mihály polgármester, Vona Tamás alpolgármester, Dr. Lukács Fatime Orliczki Frigyes Ferencné, Karaffa Gábor települési Tóth Béla települési képviselők.

Igazoltan távol: Varga Viktor települési képviselő

Meghívottként jelen van: Mihály-Bársony Judit gazdasági vezető, Boros István címzetes főjegyző

Az ülésen hozott határozatok száma, címe:

62/2022. (X.21.) sz. K.T. határozata Sajószöged Fenyő út Szegfű út felújítására vonatkozó közérdekű bejelentésről

63/2022. (X.21.) sz. K.T. határozatTóth József Sajószöged, Vasút út 3. sz. alatti lakos

önkormányzati rendeletmódosításra tett javaslatáról

Az ülésen megalkotott rendeletek száma, tárgya:

8/2022. (X.24.) önkormányzati rendeletaz Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.18.)önkormányzati rendelet módosításáról

A jegyzőkönyv mellékletei:

  1. melléklet: előterjesztés, rendelet-tervezet az 1. napirendi ponthoz.

  2. melléklet: határozati javaslat a 2. napirendi ponthoz.

dr. Gulyás Mihály polgármester köszöntötte a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott települési képviselők közül 6 fő jelen van, az ülést megnyitotta.

Napirend:

1./ Javaslat az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.18.) önkormányzati rendelet módosítására.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

2./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések.

 

Megtárgyalt napirendi pontok

 

1./Napirend: Javaslat az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.18.) önkormányzati rendelet módosítására.

dr. Gulyás Mihály polgármester ismertette a költségvetés-tervezet főbb számait. Felkérte a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a Bizottság álláspontját.

 

Orliczki Frigyes Ferencné megtárgyalta és egyhangúan elfogadásra javasolja a módosítást.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta az Önkormányzat 8/2022. (X.24.) az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról.

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

2./Napirend: Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések.

 

Boros István címzetes főjegyző: A Fenyő út és a Szegfű út rossz állapotára történő figyelem felhívást közérdekű bejelentésként kell kezelni. A probléma ismert a Hivatal és a Képviselő-testület előtt is az idevezető körülményekkel együtt. Az üdülőövezet infrastruktúrája nem fele meg egy lakóövezetének, mivel nem is ilyen célra épült. A kialakult helyezettel viszont kezdeni kell valamit, de az egyértelmű, hogy jelenlegi gazdasági helyzetben teljesen kizárt, hogy az Önkormányzat önerőből újítsa fel az utakat, ami nem is lenne elég, a csapadékvíz elvezetését is ki kell építeni, anélkül kidobott pénz, amit az utakra fordítanánk. Sajnos az ingatlantulajdonosok szinte kivétel nélkül megemelték az ingatlanuk előtti közterületet, kocsibeállót, így a csapadék az utakon áll meg, tovább rongálva azt. Többször pályáztunk már felújításra és a jövőben is pályázni fogunk, de azzal mindenkinek tisztába kell lenni, hogy a jelenlegei háborús veszélyhelyzetben az Önkormányzat erőforrásait a lakosság széles körét érintő közszolgáltatástok biztosítására kell fordítani.

 

Kérdés, hozzászólás nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

62/2022.(X.21.) határozata

a Sajószöged Fenyő út Szegfű út felújítására vonatkozó közérdekű bejelentésről

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Sajószöged Fenyő és Szegfű úti lakosok (képviselő: Bognár Imre László 3599 Sajószöged, Fenyő út 9. sz. alatti lakos) közérdekű bejelentését az alábbiak szerint elbírálta:

A Képviselő-testületnek tudomása van az üdülőterületi utak rossz állapotáról, ezért minden adódó lehetőséget megragad, hogy pályázati forrásból az utakat felújítsa. Az útfelújítások részeként meg kell majd oldani a csapadék-vízelvező rendszer kiépítését is, mert jelenleg az üdülő-tulajdonosok által az ingatlanuk előtt feltöltött közterületről, kocsibeállókról a csapadék az úton áll meg, tovább rongálva azt.

A Képviselő-testület megállapítja, hogy a fentiekben vázolt projekteket az Önkormányzat önerőből nem tudja finanszírozni. A jelenlegi háborús veszélyhelyzet okozta infláció és a rezsiárak többszörösére emelkedése miatt a Képviselő-testület elsődleges feladatának a lakosság széles körét érintő közszolgáltatások biztosítását, a bölcsőde, az óvoda fenntartását, az intézmények működését, a szociális ellátások biztosítását és a közvilágítás működtetését tartja.

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: folyamatos

 

Boros István címzetes főjegyző ismertette Tóth József sajószögedi lakos SzMSz módosítására tett javaslatát. Elmondta, hogy minden tisztelete azoké a közélet iránt érdeklődő polgároké, akik szabadidejükben a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatát olvasgatják és még javaslatot is tesznek az általuk aggályosnak vélt jogszabály módosítására. Azt viszont látni kell, hogy ezeknek a jogszabályoknak a komplex módon történő értelmezése okozhat némi nehézséget a laikusoknak, ezért felajánlotta segítségét a jogértelmezéshez, ha a jövőben hasonló nehézségei támadnának valakinek a jogalkotói szándék megértésével. A határozati javaslatban leírtam miért lenne értelmetlen, sőt jogszabályba ütköző a Tóth József által javasolt módosítás.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

63/2022.(X.21.) határozata

Tóth József Sajószöged, Vasút út 3. sz. alatti lakos

önkormányzati rendeletmódosításra tett javaslatáról

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Tóth József Sajószöged, Vasút út 3. sz. alatti lakos, A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2018. (II.5.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SzMSz) módosítására tett javaslatát megtárgyalta és

elutasítja az alábbi indokok alapján.

Tóth József 2022. október 14-én, a polgármesternek küldött e-mailben indítványozta az SzMSz 27. §-a módosítását, mert álláspontja szerint az nincs összhangban a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 32. §-ban foglaltakkal, mivel az Mötv-vel ellentétben nem tartalmazza az önkormányzati képviselők jogait, csak a kötelezettségeit sorolja fel taxative.

Az indítvány megalapozatlan.

  1. Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése alapján feladatkörében eljárva a helyi önkormányzat törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére, illetve törvényben kapott felhatalmazás alapján önkormányzati rendeletet alkot.

  2. Az Alaptörvény 32. cikk (3) bekezdése értelmében az önkormányzati rendelet más jogszabállyal nem lehet ellentétes.

  3. Az Ör. indítvánnyal érintett 27. §-a a következő:

„27. §

(1) Minden önkormányzati képviselő jogai és kötelezettségei azonosak.

(2) A képviselő köteles:

  1. a tudomására jutott állami szolgálati, üzleti és magán titkot megőrizni,

  2. rendszeres kapcsolatot tartani a község polgáraival és a közmeghallgatáson tájékoztatást nyújtani képviselői tevékenységéről,

  3. írásban vagy szóban bejelenteni a jegyzőnek, ha a képviselő-testület vagy a bizottság ülésén nem tud részt venni, vagy ha egyéb megbízatásának teljesítésében akadályoztatva van,

  4. a Képviselő-testületi vagy bizottsági felkérés alapján részt venni a testületi ülések előkészítésében, valamint a különböző vizsgálatokban, közéleti szerepéhez és esküjéhez méltó módon viselkedni,

  1. személyes érintettségére vonatkozó bejelentést tenni.

 

(3) Az Mötv.-ben meghatározott kötelezettségeit megszegő képviselő tiszteletdíját a képviselő-testület a Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság előterjesztése alapján 1 hóra megvonhatja.

(4) A (2) bekezdés f) pontját megszegő képviselő 1 havi tiszteletdíját a képviselő-testület megvonja.”

4. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 2. § (4) bekezdése b) pontja szerint a jogszabályok megalkotásakor biztosítani kell, hogy a jogszabály illeszkedjen a jogrendszer egységébe, a 3.§ kimondja továbbá, hogy a szabályozás nem lehet indokolatlanul párhuzamos vagy többszintű. A jogszabályban nem ismételhető meg az Alaptörvény vagy olyan jogszabály rendelkezése, amellyel a jogszabály az Alaptörvény alapján nem lehet ellentétes.

Fentiek alapján megállapítható, hogy az önkormányzatok működés- és szervezetalakítási autonómiája az Alaptörvényen nyugszik. A belső szabályozási autonómia valamennyi függetlenséggel rendelkező alkotmányos szerv sajátossága, nincs ugyanakkor egységes rendező elv arra, hogy ennek az autonómiának milyen mélységűnek kell lennie. (Köf.5.008/2022/3 számú határozat). Ezzel kapcsolatban a Jat. 3. §-a ad zsinórmértéket, melynek helyes értelmezése szerint tilos a magasabb szintű jogszabályban (Mötv.) foglaltak SzMSz-ben (alacsonyabb szintű jogszabály!) történő szó szerinti átvétele (képviselők jogai), de nem vonatkozik olyan esetre, amikor az SzMSz belső koherenciájának a fenntartása végett a Képviselő-testület az Mötv. tartalmát is érintően rendelkezik, az Mötv.-ben foglaltakhoz kapcsolódó kiegészítő szabályokat alkot (képviselők kötelességei).

Mindezekre tekintettel a Képviselő-testület az SzMSz 27. § -a módosítására tett indítványt elutasította.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

Egyébelőterjesztés nem lévén a polgármester az ülést berekesztette és zárt ülés tartását rendelte el.

 

k.m.f.

dr. Gulyás Mihály sk. dr. Boros István sk.

polgármester címzetes főjegyző

5