Jegyzőkönyv

Készült: Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 23-án megtartott nyílt üléséről

Az ülés helye: Művelődési Ház és Könyvtár Sajószöged

Jelen vannak: dr. Gulyás Mihály polgármester, Vona Tamás alpolgármester, Okváth Dezsőné, Orliczki Frigyesné, Dr. Wirtz Ferenc települési képviselők

Az ülésről igazoltan távol maradt: Bakos Gábor, Vanyó István települési képviselők

Meghívottként jelen van: dr. Boros István címzetes főjegyző

Az ülésen hozott határozatok száma, tárgya:

77/2013.(X.23.) Tárgy: Sajószöged Napköziotthonos Óvoda működése

78/2013.(X.23.) Tárgy: Ügyvédi meghatalmazás az AVE Miskolc Kft. által indított perben

79/2013.(X.23.) Tárgy: A „670 éves Sajószöged Községért” Alapítvány részére ideiglenes pénzeszköz átadása

A jegyzőkönyv mellékletei:

1. melléklet: előterjesztés és határozati javaslat az 1. napirendi ponthoz

2. melléklet: előterjesztés a 2. napirendi ponthoz

3. melléklet: határozati javaslat a 3. napirendi ponthoz

dr. Gulyás Mihály polgármester köszöntötte a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott települési képviselők közül 5 fő jelen van, az ülést megnyitotta.

A polgármester ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat, melyet Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 5 képviselőből, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadott el:

Napirend:

1./ Javaslat a Sajószögedi Napköziotthonos Óvodába a maximális csoportlétszámtól való eltérés engedélyezésére

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

2./ Javaslat ügyvédi meghatalmazásra az AVE Miskolc Kft. és Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és társai között indult polgári peres eljárásban

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

3./ Javaslat ideiglenesen átadott pénzeszköz folyósítására a „670 éves Sajószöged Községért” Alapítvány részére

        Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

4./ Megemlékezés az 1956-os Forradalom és Szabadságharc 57. évfordulójára

Ünnepi beszédet mond: dr. Gulyás Mihály polgármester

Megtárgyalt napirendi pontok

1./ Napirend: Javaslat a Sajószögedi Napköziotthonos Óvodába a maximális csoportlétszámtól való eltérés engedélyezésére

dr. Boros István címzetes főjegyző: augusztusban, a nevelési év kezdetéről szóló tájékoztatóban is meg lehetett volna kérni a létszámemelést, de az óvodavezető-helyettes akkor ezt még nem tartotta szükségesnek. A Nemzeti Köznevelésről szóló törvény előírásainak figyelembe vételével javaslom, hogy a képviselő-testület engedélyezze a csoportlétszám megemelését 20%-kal.

Kérdés, észrevétel nem volt.

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 5 képviselőből, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

77/2013.(X.23.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Sajószöged Napköziotthonos Óvoda működése

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013/2014-es nevelési évben felvehető maximális gyermeklétszámot a Sajószögedi Napköziotthonos Óvodában 60 – csoportonként 30-30 - főben állapítja meg.

  1. Felelős:         Bánné Bodolai Marianna óvodavezető-helyettes

  2. Határidő:         2013. november 01.

2./ Napirend: Javaslat ügyvédi meghatalmazásra az AVE Miskolc Kft. és Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és társai között indult polgári peres eljárásban

dr. Boros István címzetes főjegyző: az AVE beperelte a Miskolci Térségi Konzorcium tagönkormányzatait szerződés felmondása érvénytelenségének megállapítása miatt. Sajószöged Község Önkormányzatát is beperelte, amiért a képviselő-testület 2012 decemberében nem fogadta el a 40%-kal megemelt szemétszállítási díjat.

A Miskolci Önkormányzat javaslata, hogy az önkormányzatok a Buda Ügyvédi Irodát, képviseletében dr. Cséza Anita ügyvédet bízzák meg a perképviselettel.

Kérdés, észrevétel nem volt.

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 5 képviselőből, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

78/2013.(X.23.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Ügyvédi meghatalmazás az AVE Miskolc Kft. által indított perben

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete meghatalmazza a Buda Ügyvédi Irodát (1025 Budapest, Csévi utca 11/A. képviseli: Dr. Cséza Anita ügyvéd), hogy az AVE Miskolc Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Kft. és Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és társai között indult polgári peres eljárásban az Önkormányzatot teljes jogkörrel képviselje.

  1. Felelős:         dr. Boros István címzetes főjegyző

Határidő: azonnal

3./ Napirend: Javaslat ideiglenesen átadott pénzeszköz folyósítására a „670 éves Sajószöged Községért” Alapítvány részére

dr. Gulyás Mihály polgármester: a falumegújításra kiírt pályázat II. ütemét megnyertük. A pályázat egyik része a Római katolikus templom előtti parkoló megépítése, amit ez évben szeretnénk elkészíteni.

Az Alapítvány pályázott, de saját pénzeszköze erre nincs, a pályázat utófinanszírozásos, ezért az önkormányzatnak kell ideiglenesen átadni ehhez 4 761 185 Ft-ot.

Kérdés, észrevétel nem volt.

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 5 képviselőből, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

79/2013.(X.23.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: A „670 éves Sajószöged Községért” Alapítvány részére ideiglenes pénzeszköz átadása

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a „670 éves Sajószöged Községért”

Alapítvány számára 4.761.185,-Ft azaz négymillióhétszázhatvanegyezeregyszáznyolcvanöt forint összeget ad át a Leader „Közterületek funkcióbővítő fejlesztése Sajószöged községben” pályázat első ütemének megvalósítására, parkoló kialakítása céljából.

A Képviselő-testület az ideiglenesen átadott pénzeszköz visszafizetési határidejét az MVH-val történő elszámolás és az elnyert összeg folyósítását követő nyolc munkanapban jelöli meg.

A testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal, ill. folyamatos

4./ Napirend: Megemlékezés az 1956-os Forradalom és Szabadságharc 57. évfordulójára

dr. Gulyás Mihály polgármester megköszönte a képviselő-testületi tagok részvételét és kérte, hogy az 1956-os forradalom szellemiségéhez méltóan ünnepeljünk a mai napon.

Egyéb előterjesztés nem lévén a polgármester az ülést berekesztette.

k.m.f.

dr. Gulyás Mihály sk.                                          dr. Boros István sk.

           polgármester                                                 címzetes főjegyző