Sajószöged Önkormányzat

Képviselő-testülete

Jegyzőkönyv

Készült: Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 25-én megtartott üléséről

Jelen vannak: Ládi Balázs polgármester, Okváth Dezsőné alpolgármester, Bakos Gábor, Fenyvesi Rudolfné, Kovács József, Mihalcsik Balázsné, Tóth József, Vona Tamás, Dr. Wirtz Ferenc települési képviselők,

dr. Boros István jegyző

Igazoltan távol maradt: Kovács László települési képviselő, Tóthné Sohajda Ilona Polgárőr Egyesület

        elnöke

Meghívottként jelen vannak: Hajdu Ferencné vezető-főtanácsos, Vaszilkó Tiborné iskolaigazgató, Veres Andrásné ASZTA elnöke, Albecz Mihály „670 éves Sajószögedért” Alapítvány kuratóriumi elnöke, Tóth Tamás Sport Egyesület elnöke.

Ládi Balázs polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott települési képviselők közül 9 fő jelen van, az ülést megnyitotta.

A polgármester javaslatot tett az ülés napirendjére, melyet a Képviselő-testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadott el:

Napirend:

1./ Beszámoló az önkormányzat által biztosított támogatások felhasználásáról

     Előterjesztő: támogatott szervezetek vezetői

2./ Javaslat Sajószöged Önkormányzat 2010. évi költségvetésének elfogadására

     Előterjesztő: Ládi Balázs polgármester

3./ Javaslat a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális,

     jóléti és egészségügyi juttatásokról, valamint kegyeleti támogatásokról szóló 16/2001.

     (X.19.) sz. KT. rendelet módosításáról

     Előterjesztő: dr. Boros István jegyző

4./ Javaslat a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 6/2001. (I.31.) sz. KT. rendelet

     módosítására

     Előterjesztő: dr. Boros István jegyző

5./ Javaslat a köztisztviselők 2010. évi teljesítmény-értékelésének alapjául szolgáló kiemelt

     célok meghatározására, a Polgármesteri Hivatal 2009. évi munkájának értékelése

     Előterjesztő: Ládi Balázs polgármester

                   dr. Boros István jegyző

6./ Beszámoló a bizottságok 2009. évben végzett munkájáról

     Előterjesztő: bizottsági elnökök

7./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések

- 2 -

1./ Napirend: Beszámoló az önkormányzat által biztosított támogatások felhasználásáról

Ládi Balázs polgármester felkérte az önkormányzat által támogatottakat a beszámoló ismertetésére.

Albecz Mihály „670 éves Sajószögedért” Alapítvány kuratóriumi elnök ismertette az Alapítvány bevételeit és megköszönte a lakosság az 1%-os SZJA támogatásait. Ismertette az Alapítvány által támogatottakat és a támogatások összegeit.

        A Képviselő-testület a „670 éves Sajószöged Községért Alapítvány” beszámolóját

        egyhangúlag elfogadta.

Veres Andrásné az ASZTA elnöke ismertette a támogatás felhasználását, mely a megállapodások alapján vállalt kötelezettségeket, a működési költségeket, a rendezvény költségeket és a V. Nemzetközi Krumplifesztivál költségeit fedezte.

        A Képviselő-testület az ASZTA beszámolóját egyhangúlag elfogadta.

Tóth József a Polgárőr Egyesület képviseletében ismertette a támogatás összegét, ami formaruha vásárlásra, kisértékű tárgyi eszköz beszerzésre, gépkocsi matricázásra, gépkocsi javításra, üzemanyag költségre, alkatrész vásárlásra, gépkocsi kötelező biztosításra, távközlési költségre, OPSZ tagdíjakra, Postaköltségre, Bankköltségre került felhasználásra.

A Képviselő-testület a Polgárőr Egyesület beszámolóját egyhangúlag elfogadta.

Tóth Tamás a Sajószöged Községi Testedző Kör elnöke: A kapott 3.070.000,- Ft támogatást a konkrétan jelentkező működési kiadásokra használtuk fel, mely kiadások a versenybírói költségeken kívül, olyan dologi kiadásokat tartalmaznak, amelyek a sportegyesület versenyzéséhez nélkülözhetetlen alapfeltételeket biztosítja.

        A Képviselő-testület a Sajószöged Községi Testedző Kör beszámolóját egyhangúlag

        elfogadta.

2./ Napirend: Javaslat Sajószöged Önkormányzat 2010. évi költségvetésének elfogadására

Tóth József: A Pénzügyi Bizottság megvizsgálta, hogy beépítették-e azokat az elemeket a költségvetésben, amit első olvasatban javasolt a Bizottság. A Pénzügyi Bizottság a módosításokkal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a rendelet tervezetet.

Vaszilkó Tiborné: Módosítottuk az iskola dolgozóinak természetbeni juttatásait, 30.000,- Ft/fő üdülési csekkel kiegészítettük azokat.

Ládi Balázs polgármester ismertette a 2010. évi költségvetés főbb sarokszámait.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

- 3 -

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 9 igen szavazattal,

        ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta az önkormányzat 2010. évi

        költségvetésről szóló 5/2010. (II.25.) sz. rendeletét.

        / a rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva./

3./ Napirend: Javaslat a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról, valamint kegyeleti támogatásokról szóló 16/2001. (X.19.) sz. KT. rendelet módosításáról

dr. Boros István jegyző: A költségvetés tartalmazza a köztisztviselők cafetéria keretét, ezért módosítani kell azt a rendeletünket, amiben a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető juttatások vannak. Az alanyi jogon járó juttatások közül hatályon kívül kell helyezni az előterjesztésben felsorolt francia bekezdéseket. Az egészségügyi szűrő vizsgálatok támogatása, vagy a szemüveg készítésének díjához történő hozzájárulás továbbra is megmarad, csak más formában, egészségpénztár-tagság keretén belül lehet igénybe venni.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 9 igen szavazattal,

ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról, valamint kegyeleti támogatásokról szóló 16/2001. (X.19.) sz. KT rendelet módosításáról szóló 6/2010. (II.25.) sz. rendeletét.

        / a rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva./

4./ Napirend: Javaslat a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 6/2001. (I.31.) sz. KT. rendelet módosítására

dr. Boros István jegyző: A szociális törvény felhatalmazást ad az önkormányzatoknak arra, hogy az aktív korú munkanélküliek közfoglalkoztatásának megszervezésekor a törvényben meghatározott feltételeken túl további mentesítési feltételeket állapítsanak meg az aktív korúak ellátásra jogosult személyeknek. A gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy vannak olyan ellátásra jogosult személyek, akik tartós munkavégzésre nem alkalmasak, a munkavégzés szabályait folyamatosan megszegik és ha ezt szankcionáljuk, a segély megvonásával egyetlen jövedelemforrásukat szüntetjük meg, ellehetetlenítve élethelyzetüket.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 9 igen szavazattal,

ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 6/2001. (I.31.) sz. KT rendelet módosításáról szóló 7/2010. (II.25.) sz. rendeletét.

        / a rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva./

- 4 -

5./ Napirend: Javaslat a köztisztviselők 2010. évi teljesítmény-értékelésének alapjául szolgáló kiemelt célok meghatározására, a Polgármesteri Hivatal 2009. évi munkájának értékelése

Ládi Balázs polgármester ismertette a Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők teljesítménykövetelményeinek alapját képző célokat. Az elmúlt évben az ügyiratforgalmunk meghaladta a négyezret. A Hivatal munkája során a közhatalmi jelleg erősítése helyett a közszolgáltatások színvonalának javítására helyezte a hangsúlyt. A lefolytatott ellenőrzések nem állapítottak meg komolyabb hiányosságokat, így a Hivatal és a Jegyző teljesítményét kiválóra értékelem.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a napirenddel kapcsolatban egyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta:

14/2010.(II. 25.) 387. sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Az egyéni köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező kiemelt célok meghatározása

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyéni

Köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező kiemelt önkormányzati célokat a szóban elhangzott kiegészítéssel egyhangúlag elfogadta.

Felelős: Ládi Balázs polgármester

          dr. Boros István jegyző

Határidő: folyamatos

6./ Napirend: Beszámoló a bizottságok 2009. évben végzett munkájáról

Kovács József Ügyrendi Bizottság elnöke: A Szervezeti és Működési Szabályzat alapján végeztük a munkánkat 2009. évben. Mindkét félévre szóló munkatervet véleményeztük, észrevételeinket megtettük.

Dr. Wirtz Ferenc Szociális és Egészségügyi Bizottság: Az év folyamán 8 alkalommal ülésezett a Bizottság. Összesen 44 határozat hozatal volt, átmeneti segélykérelem, gyermekétkeztetési térítési díjának csökkentésére irányuló kérelem, és méltányossági jogú ápolási díj megállapítási kérelem került elbírálásra. 19 ügyben állapított meg ellátást a bizottság, 19 ügyben elutasító határozatot hozott, 6 ügyben megszüntető határozatot hozott. 8 esetben tett javaslatot a Szociális Bizottság a Képviselő-testület felé:

- 5 -

Tóth József a Pénzügyi Bizottság elnöke: A Bizottság minden alkalommal összegyűlt, amikor a Képviselő-testület elé került valamilyen pénzügyekkel kapcsolatos előterjesztés. Az előterjesztések minden esetben megtárgyalásra kerültek és megtettük javaslatainkat a Képviselő-testületnek.

Vona Tamás az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke: 2009. évben 5 alkalommal ült össze a bizottság, ezek minden esetben nagyobb rendezvények előtt történtek, hogy segítsük a szervezést és lebonyolítást.

Ládi Balázs polgármester: Kovács László a Településfejlesztési, Üzemeltetési, Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság elnöke nem tud jelen lenni betegsége miatt, de az év elején leadták az általuk meghatározott munkatervet, ennek megfelelően dolgoztak.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a napirenddel kapcsolatban egyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

15/2010.(II. 25.) 250. sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Beszámoló a bizottságok 2009. évben végzett munkájáról

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete

a bizottságok 2009. évben végzett munkájáról szóló beszámolókat egyhangúlag elfogadta.

Felelős: Ládi Balázs polgármester

Határidő: folyamatos

7./ Napirend: Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések

Ládi Balázs polgármester: A Zászlóparkban levő közcélú gáz-nyomásszabályozó állomás biztonságos üzemeltetése céljából jogszabály szerint használati jogot kell biztosítanunk a szolgáltatónak. Javaslom az erre vonatkozó Megállapodás megkötését.

Kérdés hozzászólás nem volt.

- 6 -

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a napirenddel kapcsolatban egyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

16/2010.(II. 25.) 376. sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: TIGÁZ Zrt. ügyei

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete

hozzájárul, hogy a TIGÁZ – DSO Földgázelosztó Kft. (székhely: 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184., cégbírósági bejegyzés száma: Cg.09-09-013493., KSH szám: 13960430-3522-113-09., adószám: 13960430-2-44.) használati jogot alapítson a tulajdonát képező Sajószöged, 960 hrsz. alatt nyilvántartott nyomásszabályozó állomás művelési ágú ingatlanon 148 m2 vonatkozásában.

Felelős: Ládi Balázs polgármester

Határidő: azonnal

Ládi Balázs polgármester: Az elmúlt időkben nagy mennyiségű hó esett, aminek eltakarítása a Kft. nagy erőfeszítésébe került. Egy géppel 40 utcát takarítottak. Ezúton is köszönöm a Kft. dolgozóinak a kitartásukat és azt a sok túlórát, ami nélkül nem lehetett volna biztosítani a zavartalan közlekedést az útjainkon.

Ládi Balázs polgármester: jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolta megválasztani Tóth József települési képviselőt, aki hozzájárult a nyílt ülésen történő szavazáshoz.

        A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

Egyéb előterjesztés nem lévén a polgármester az ülést berekesztette.

k.m.f.

        Ládi Balázs        dr. Boros István        Tóth József

        polgármester        jegyző        jegyzőkönyv-hitelesítő