J e g y z ő k ö n y v

Készült: Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 30-án megtartott

           üléséről

Jelen vannak: Ládi Balázs polgármester, dr. Gulyás Mihály alpolgármester, Vona Tamás

alpolgármester, Okváth Dezsőné, Orliczki Frigyesné, Vanyó István települési

képviselők,

dr. Boros István jegyző

Az ülésen meghívottként jelen van: Hajdu Ferencné vezető főtanácsos

Az ülésről igazoltan hiányzik: Dr. Wirtz Ferenc települési képviselő

Az ülésen hozott határozatok száma, tárgya:

71/2011.(XI.30.)sz. Tárgy: 2011. III. negyedéves gazdálkodásról szóló tájékoztató elfogadása

72/2011.(XI.30.)sz. Tárgy: Az Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójának

        elfogadása                      

73/2011.(XI.30.)sz. Tárgy: Javaslat az Önkormányzat 2012. évi belső ellenőrzési tervére

74/2011.(XI.30.)sz. Tárgy: A 6 évesnél fiatalabb sajószögedi gyermekek és a nagycsaládosok,

        valamint a községben élő eltérő tantervű középiskolában tanuló

        gyermekek és egy fogyatékos gyermek támogatása

75/2011.(XI.30.)sz. Tárgy: Idősek, rokkantak év végi támogatása

76/2011.(XI.30.)sz. Tárgy: Vételi ajánlat elfogadása a sajószögedi 020/1. hrsz. ingatlanból

                                            igénybe vett területre

77/2011.(XI.30.) sz. Tárgy: Rendezési Terv módosításával kapcsolatos igényfelmérés

78/2011.(XI.30.) sz. Tárgy: Sajószögedi Sportegyesület támogatása

79/2011.(XI.30.) sz. Tárgy: Szöged Tv műsora

Ládi Balázs polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott települési képviselők közül 6 fő jelen van, az ülést megnyitotta.

A polgármester javaslatot tett az ülés napirendjére, melyet Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadott el:

Napirend:

1./ Tájékoztató az önkormányzat 2011. évi költségvetésének háromnegyedéves

     végrehajtásáról

     Előterjesztő: Ládi Balázs polgármester

2./ Javaslat az önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójára

     Előterjesztő: Ládi Balázs polgármester

3./ Javaslat az Önkormányzat 2012. évi belső ellenőrzési tervére

     Előterjesztő: dr. Boros István jegyző

4./ Javaslat a 6 évesnél fiatalabb sajószögedi gyermekek, a nagycsaládosok, valamint az eltérő

     tantervű iskolában tanuló és fogyatékos gyermekek év végi támogatására

     Előterjesztő: Ládi Balázs polgármester

5./ Javaslat idősek, rokkantak év végi támogatására

     Előterjesztő: Ládi Balázs polgármester

- 2 –

6./ Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjra beadott

     pályázatok elbírálására (zárt ülés)

     Előterjesztő: dr. Boros István jegyző

7./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések

1./ Napirend: Tájékoztató az önkormányzat 2011. évi költségvetésének háromnegyedéves

              végrehajtásáról

Ládi Balázs polgármester: a 2011. évi III. negyedéves gazdálkodásunk kiegyensúlyozott volt, a bevételeket és a kiadásokat időarányosan teljesítettük. Az intézmények működése nem volt veszélyeztetve, a közüzemi számlákat és a béreket gondok nélkül ki tudtuk fizetni. A tervezett bevételek teljesülnek, a kötelezettségvállalásainkat tudjuk teljesíteni. A fejlesztések esetében vannak csúszások, de a források rendelkezésre álltak és állnak. Folyamatosan oda kell figyelni a gazdálkodásra, figyelemmel kell kísérni a támogatásokat. Növeli a biztonság érzését a folyószámla-hitelkeret szerződés tervezett megkötése, de a hitelt csak akkor vesszük igénybe, ha a kötelezettség vállalás teljesítéséhez a forrás egyéb módon nem áll rendelkezésre.

Orliczki Frigyesné: a Pénzügyi Bizottság a tájékoztatót megtárgyalta. Megállapította, hogy a gazdálkodás felelősségteljesen, megfelelő odafigyeléssel és költséghatékonysággal történt, a Bizottság a tájékoztatót elfogadásra javasolja.

Dr. Wirzt Ferenc képviselő megérkezett az ülésre.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

71/2011.(XI.30.) sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: 2011. III. negyedéves gazdálkodásról szóló tájékoztató elfogadása

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat

2011. III. negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztatót elfogadja.

/A tájékoztató a jegyzőkönyvhöz csatolva./

A testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Ládi Balázs polgármester

Határidő: azonnal

- 3 -

2./ Napirend: Javaslat az önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójára

Ládi Balázs polgármester: ezt az évet megfelelő pénzügyi kondícióval tudjuk zárni, jövőre is szeretnénk ezt megtartani. A 2012. évi költségvetési koncepció lényeges eleme a működés biztonságos, megfelelő színvonalú biztosítása egy átgondolt, hatékony gazdálkodás mellett. A fejlesztések tervezésénél fontos, hogy azok reálisak legyenek, így fontos a sorrendiség felállítása is. A tervezett fejlesztéseket a saját bevételeinkből és pályázati pénzekből lehet majd finanszírozni.

Az önkormányzati gazdálkodásban változást fog hozni a járási Kormányhivatalok megalakulása, de ez a 2012. évi koncepciót még nem érinti.

A források esetében az állami normatívák csökkenni fognak, az SZJA bevételünk biztos, hogy 6,5 M Ft-tal kevesebb lesz.

Javasolja a 2012. évi koncepciót az elhangzott irányelvekkel elfogadni.

Orliczki Frigyesné: A Pénzügyi Bizottság a koncepciót megtárgyalta és megállapította, hogy a működési kiadások a 2011. évi szinten tervezhetőek, a kiadásokra a bevétel biztosítva lesz. A Bizottság a 2012. évi koncepciót a szóbeli kiegészítéssel együtt elfogadásra javasolja.

Ládi Balázs polgármester: a Pénzügyi Bizottság ülésén részletesen szó volt a fejlesztésekről, amelyek közül biztosan meg tudjuk valósítani a Művelődés ház, a Közösségi ház és a Polgármesteri Hivatal szigetelését, külső felújítását és a Művelődési Ház előtti terület parkosítását, a közbeszerzési eljárás már folyamatban van.

A Lucernás dűlőnél a villanyhálózat tervének elfogadása szintén folyamatban van.

Pályázatot nyújtottunk be belső úthálózat felújítására a Vasút út – Tisza út – Bem út vonatkozásában, a jövő évi Falunap megrendezésére, valamint a sportpálya locsoló-berendezésére. Továbbra is figyeljük a pályázati lehetőségeket, és ha kedvező intenzitásúak, benyújtjuk a pályázatot.

A Lehel úton a szennyvízbűz megszüntetésére keressük a jó megoldást, december 13-án ismét szakemberek fognak jönni ebben az ügyben. Ha van megoldás, megvizsgáljuk a költségvonzatát és akkor dönthetünk a megvalósításról.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

72/2011.(XI.30.) sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Az Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójának elfogadása

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat

2012. évi költségvetési koncepcióját egyhangúlag elfogadja.

/A koncepció a jegyzőkönyvhöz csatolva./

A testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Ládi Balázs polgármester

Határidő: azonnal

- 4 -

3./ Napirend: Javaslat az Önkormányzat 2012. évi belső ellenőrzési tervére

dr. Boros István jegyző: a Tiszaújváros Többcélú Kistérségi Társulás 2012. évi belső ellenőrzési tervének megfelelően 2012. május hónapban az önkormányzat intézményeinél a 2011. évi gazdálkodásra vonatkozóan átfogó ellenőrzésre kerül sor. Az ellenőrzést a Tiszaújvárosi Polgármester Hivatal belső ellenőrei látják el a Kistérségi Társulás megállapodása alapján.

Orliczki Frigyesné: a Pénzügyi Bizottság a 2012. évi belső ellenőrzési tervet az előterjesztésnek megfelelően elfogadásra javasolja.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

73/2011.(XI.30.) sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Javaslat az Önkormányzat 2012. évi belső ellenőrzési tervére

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2012. évi

belső ellenőrzési tervét az előterjesztésnek megfelelően egyhangúlag elfogadta.

A testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Ládi Balázs polgármester

Határidő: azonnal

4./ Napirend: Javaslat a 6 évesnél fiatalabb sajószögedi gyermekek, a nagycsaládosok,

          valamint az eltérő tantervű iskolában tanuló és fogyatékos gyermekek év végi

          támogatására

Ládi Balázs polgármester: az előző években nyújtott év végi pénzbeli szociális juttatásokat most is tudjuk biztosítani. Ismertette a határozati javaslatot.

Dr. Wirtz Ferenc: a Szociális és Egészségügyi Bizottság a javaslatot megtárgyalta és elfogadásra javasolja. A támogatás nem csak gesztus, hanem egyre nagyobb szükségük van rá a családoknak.

Kérdések, hozzászólások:

Orliczki Frigyesné: hány főt érint a támogatás?

Ládi Balázs polgármester: a 0-6 éves gyermekek száma a településen kb. 100 fő, az összes támogatás értéke eléri az 500 e Ft-ot.

- 5 -

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

74/2011.(XI.30.) sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: A 6 évesnél fiatalabb sajószögedi gyermekek és a nagycsaládosok, valamint a községben élő eltérő tantervű középiskolában tanuló gyermekek és egy fogyatékos gyermek támogatása

1./ Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat költségvetésének szociális előirányzata terhére a sajószögedi 6 évesnél fiatalabb gyermekek részére a család jövedelmétől függetlenül egységesen 3000.-Ft/fő támogatást nyújt.

2./ A Képviselő-testület a négy vagy több gyermeket nevelő családok esetében 3000.-Ft/fő, azaz háromezer forint /fő értékű élelmiszercsomagot ad a 6-18 év közötti gyermekek részére.

3./ A Képviselő-testület a községben élő négy fő eltérő tantervű középiskolába járó gyermek részére egyszeri 3000.-Ft/fő támogatást biztosít.

A testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Ládi Balázs polgármester

Határidő: azonnal

                

5./ Napirend: Javaslat idősek, rokkantak év végi támogatására

Ládi Balázs polgármester: éveken keresztül megrendeztük az Idősek Napját. A vacsorára nem tudott mindenki eljönni, de így is mindig zsúfolásig megtelt a Művelődési Ház. A jogszabályi változások, a tűzvédelmi előírás, valamint a Művelődési Ház befogadóképessége, nem teszi lehetővé, hogy az idén is megrendezzük az ünnepséget. Jelenleg 120 főt lehet befogadni, az igény azonban 170-180 fős. Javasoljuk azonban, hogy a vacsora és a műsor költségét egyenlő arányban, pénzben adjuk oda az idősek és rokkantak részére, megemelve a támogatás összegét 500,-Ft-tal. A terveink között továbbra is szerepel az Idősek Hetének megtartása.

Dr. Wirtz Ferenc: a Szociális és Egészségügyi Bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja. Sokan csak a vacsorán találkoztak, itt látták fellépni az unokájukat, de ezt most nem tudjuk megrendezni, azonban az összegből így mindenki egyenlően részesedik.

Kérdések, hozzászólások:

Vona Tamás: úgy kerül megszüntetésre egy program, hogy tudunk helyette mást biztosítani, így ha beszélgetésre, vagy programokra vágynak az idősek, azt az Idősek Hetén megtalálhatják. Támogatom a javaslatot.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

- 6 -

75/2011.(XI.30.) sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Idősek, rokkantak év végi támogatása

            
  1.         Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat         költségvetésének

 szociális előirányzata terhére a sajószögedi állandó lakóhellyel rendelkező

 és életvitelszerűen a községben tartózkodó, 2011. évben 60. életévüket betöltött nők

 és 62. életévüket betöltött férfiak részére jövedelemtől függetlenül egységesen

4.500,-Ft/fő, azaz Négyezer-ötszáz forint/fő egyszeri pénzbeni támogatást nyújt.

b ) A fenti korhatárt be nem töltött sajószögedi rokkant nyugdíjasok, rokkantsági

járadékosok részére szintén 4.500,-Ft/fő egyszeri támogatást biztosít a

Képviselő-testület.

A testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Ládi Balázs polgármester

Határidő: azonnal

6./ Napirend: Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjra beadott

     pályázatok elbírálására (zárt ülés)

A Képviselő-testület a napirendet zárt ülésen tárgyalta. A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült.

7./ Napirend: Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések

a.)

dr. Boros István jegyző: a Gyurkó & Kállai Ügyvédi Iroda megkereste az önkormányzatot, hogy a 35-ös főút burkolat-megerősítési munkálatai során 430 m2-t igénybe vettek, melyet a Magyar Állam köteles megtéríteni. A szakértő 450,-Ft/m2 árat állapított meg. Javaslom, hogy az ajánlatot a testület fogadja el.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

76/2011.(XI.30.) sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Vételi ajánlat elfogadása a sajószögedi 1401 hrsz. ingatlanból igénybe vett területre

Sajószöged Község Önkormányzata a Magyar Állam képviseletében eljáró

Gyurkó & Kállai Ügyvédi Iroda által a sajószögedi 1401 hrsz-ú ingatlanból

igénybe vett 430 m2 terület vételárára vonatkozó 450,-Ft/m2 vételi ajánlatot

elfogadja, az ingatlant 193.500,-Ft, azaz Százkilencvenháromezer-ötszáz

forintért értékesíti.

A testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Ládi Balázs polgármester

Határidő: azonnal

- 7 -

b.)

dr. Boros István tájékoztatta a testületet, hogy a sajószögedi 1054 hrsz-ú ingatlan megosztását kezdeményezték, amely azonban csak akkor engedélyezhető, ha a testület módosítja a Rendezési Tervét, ugyanis falusias lakóövezet esetében a legkisebb telekméret 700 m2. Javaslom megkérdezni az utcában a többi lakost is, hogy van-e ilyen szándékuk, mert 1 ingatlan miatt nem éri meg ekkora költséget vállalni.

Kérdések, hozzászólások:

Orliczki Frigyesné: milyen költséggel jár a Rendezési Terv módosítása? Ha módosítjuk, akkor abban az utcában ez minden telket érint?

Ládi Balázs polgármester: kb. 5-700 e Ft-ban kerülne a módosítás és kb. 30 szakhatóság hozzájárulása kell hozzá.

dr. Boros István jegyző: a módosítás minden falusias lakóövezetbe tartozó ingatlanra vonatkozna. A Rendezési Terv módosítása kb. 8 hónap, a módosítást lakossági fórumon is ismertetni kell.

Gulyás Mihály: igaza van az ingatlan-tulajdonosnak is, ezért esetleg a költségeket megoszthatnánk, vagy ha nem akkor saját költségén megoldhatná.

dr. Boros István jegyző: ehhez a képviselő-testület hozzájárulása szükséges. Hasonló volt a helyzet a Bábai úti zártkertek belterületbe csatolása esetében is, a tulajdonosnak 800 e Ft-ba került, a testületnek csak a hozzájárulást kellett megadnia.

Vona Tamás: javaslom, hogy keressük meg a többi ingatlantulajdonost is, és ha más is csatlakozna, megoszlana a költség. Tájékoztassuk azonban a tulajdonost a költségekről, és arról, hogy az eljárás sokáig elhúzódik, mert lehet, hogy ebben az esetben nem is kérik.

Orliczki Frigyesné: javaslom, vizsgáljuk meg, hogy a sajószögedi lakosok közül kinél merül még fel ez igényként, mert ez több utcát is érinthet. Akik igénylik, viseljék a költségeket, majd eldöntik, hogy megéri-e nekik. Történjen meg az információk begyűjtése és ennek függvényében döntsünk.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

77/2011.(XI.30.) sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Rendezési Terv módosításával kapcsolatos igényfelmérés

1./ Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy

mérje fel az érintett ingatlantulajdonosok körében, van-e igény a Rendezési

Terv arra vonatkozó módosítására, hogy falusias lakóövezetben a jelenlegi

700 m2-nél kisebb legyen a legkisebb beépíthető telekméret, igénylik-e,

hogy telkük megosztható legyen.

- 8 -

2./ A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy tájékoztassa kérelmezőt a

Rendezési Terv módosításával kapcsolatos eljárás időtartamáról és költségeiről.

3./ A módosítás költségeit az önkormányzat nem vállalja fel, mivel az kifejezetten

egyéni érdeket szolgál.

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: dr. Boros István jegyző

Határidő: azonnal, ill. folyamatos

c.)

Ládi Balázs polgármester tájékoztatta a testületet az előző ülésen felvetett közérdekű bejelentésekkel kapcsolatban tett intézkedésekről:

- a szemétszállítási díj éves szinten kb. 1000,-Ft-tal többe kerülne, ha havonta kellene fizetni, ezért célszerű a negyedéves befizetést választani, erre a közbeszerzési eljárás után még visszatérünk,

- a buszmegállók törött üvegeinek cseréje megkezdődött,

- a játszótér környéki térfigyelő kamerák költségeit fel kell mérni, ha nem túl drága, akkor beépíthető a jövő évi költségvetésbe,

- a tiszaújvárosi Hulladékudvarba a sajószögedi lakosok is szállíthatják a hulladékot, erre vonatkozó megállapodás még ebben a hónapban megkötésre kerül.

d.)

Ládi Balázs polgármester tájékoztatta a testületet, hogy a Sportegyesület részére a 2011. évi költségvetésben jóváhagyott 3 M Ft-ból 800 e Ft nem került felhasználásra, javaslom, hogy ez az összeg az Egyesülettől kerüljön elvonásra, a támogatás felhasználásáról külön elszámolás készüljön.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

78/2011.(XI.30.) sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Sajószögedi Sportegyesület támogatása

A Képviselő-testület a sajószögedi Sportegyesület részére megállapított éves

és fel nem használt támogatásból 2.200 e Ft-ot biztosít az Egyesület részére,

800 e Ft-tal kevesebbet a költségvetésben tervezettnél.

A Képviselő-testület felkéri az egyesületet, hogy a fenti összeg 2011. évi felhasználásáról

külön elszámolást készítsen.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Ládi Balázs polgármester

Határidő: azonnal

- 9 -

e.)

Dr. Wirtz Ferenc: a lakosok jelezték, hogy a temetőben lévő szemetes-konténer tele van, mellé is mindig lerakják a szemetet és nem csak temetői hulladékot, emiatt patkányok is vannak. Gyakoribb szállításra lenne szükség.

Ládi Balázs polgármester: intézkedem az ügyben, illetve már több mint 1 hete a vállalkozó ígéretet tett az azonnali elszállításra.

f.)

Vanyó István: a Táncsics és a Vasút út kereszteződésénél közvilágítási hibák vannak.

dr. Boros István jegyző: kérjük a lakosokat, hogy a közvilágítással kapcsolatos hibákat a Polgármesteri Hivatalba azonnal jelentsék be, azt mi továbbítjuk az ÉMÁSZ felé, és kb. 3-5 napon belül a hibát elhárítják, amiről visszajelzést is küldenek.

Ládi Balázs polgármester elmondta, hogy 2011. december 12-én 17 órakor Közmeghallgatás, december 19-én pedig képviselő-testületi ülés lesz.

g.)

Vanyó István: a képviselő-testületi ülésekről részletesebb összefoglaló kellene a Szöged Tévében. A közérdekű, a lakosokat közvetlenül érintő témákat pl. polgárőrség, hulladékgyűjtés bele kellene tenni.

Arnóczky Zoltán: csütörtökön 13 órakor indul a képviselő-testület üléséről készített anyag vágatlanul, minden benne van. Ez általában kétszer egymás után lemegy. Utána már csak híradó formában összefoglalót adunk le az ülésről, aminek a szövegét a hivataltól kapjuk és szó szerint úgy hangzik el az adásban. Ilyenkor már inkább az óvodai, iskolai programokról adunk bővebb anyagot, mert a nézőket ez érdekli jobban.

Vanyó István: szerencsésebb lenne, ha későbbi időpontban kezdődne az adás, mert így senki sem fogja nézni. A sajószögedi újságba be kell tenni egy hirdetést, hogy mikor látható az adás.

Ládi Balázs polgármester: az ülésekről készített vágatlan adás nem szerencsés időpontban van, és a közérdekű információk jelenjenek meg a híradóban is.

Arnóczky Zoltán: megoldható, hogy a testületi ülések vágatlan anyaga felkerüljön a honlapra.

Orliczki Frigyesné: támogatom az internetes elérhetőséget, mert aki nem Fibernetes előfizető, az nem tudja nézni a kábeltévét.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

- 10 -

79/2011.(XI.30.) sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Szöged TV műsora

a./ Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a képviselő-testületi ülésekről

készített vágatlan adásokat az önkormányzat honlapján közzéteszi.

b./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Szöged Tv adásrendjét

a következő alkalommal megjelenő helyi kiadványban jelentesse meg.

A testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Ládi Balázs polgármester

Határidő: azonnal

dr. Boros István jegyző Vona Tamás kérdésére válaszolva tájékoztatta a testületet, hogy a jogszabálytervezet szerint 2013.01.01-től a 2000 fő alatti településeken nem működhet önálló hivatal, és ha kisebb lélekszámú település csatlakozni akar egy nagyobb szomszédos - vagy legfeljebb egy település lehet közöttük – településhez, akkor azt nem lehet megtagadni. Feltétel azonban, hogy az egyesített hivatalokat járási határokon belül kell létrehozni.

d.)

Ládi Balázs polgármester: a Széchenyi úti lakosok beadványban jelezték, hogy a gáthoz vezető feljáró melletti önkormányzati területen kisebb játszóteret szeretnének, amihez saját munkával is hozzájárulnának.

Vona Tamás javasolja megvizsgálni, hogy miután a nevesített terület közel van a napközi otthonhoz, esetleg annak az udvarán is kialakítható lenne, az elkerített terület.

Egyéb előterjesztés nem lévén a polgármester az ülést berekesztette.

k.m.f.

Ládi Balázs                                                                         dr. Boros István

polgármester                                                                                 jegyző