ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testületének

7/2009. (III. 27.) önkormányzati rendelete

a helyi sportról

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete értékrendjében a sport része az egyetemes, a nemzeti és helyi kultúrának, kiemelkedően fontos szerepet tölt be a gyerekek, a tanuló ifjúság nevelésében, a személyiség formálásában, megalapozza a testi, a lelki és a tudati egészséget.

Sajószöged Önkormányzata Képviselő-testülete ezen rendeletével elősegíti a sportoláshoz, az egészséges életmódhoz való alanyi jog érvényesülését, a rendszeres testmozgás szokássá válását, a gyermekek és az ifjúság mindennapos sportolását, a szabadidő sporttal való eltöltését, az utánpótlás nevelését és a versenysportot, így az önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) és a 16. § (1) bekezdésében, valamint a 2004. évi I. törvény 55.§ (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed a Sajószöged Község Önkormányzata által a helyi sporttal kapcsolatos kötelezően ellátandó és az önként vállalt feladatokra, illetve a sport támogatására rendelt pénzösszegek felhasználására.

(2) A rendelet hatálya kiterjed továbbá a község közigazgatási területén működő, valamennyi hivatalosan bejegyzett sporttevékenységet végző jogi személyiségű sportszervezetre, sportoltatással foglalkozó civil szervezetekre, iskolai sportkörre.

A sportrendelet célja

2. §

A sportrendelet célja, hogy a helyi adottságoknak megfelelően, a sportkoncepció megvalósításához megállapítsa Sajószöged Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) sporttevékenységgel kapcsolatos feladatait és kötelezettségeit, valamint az Önkormányzat költségvetéséből sportra fordítandó összeget, illetve annak felhasználását.

Az Önkormányzat kötelező feladatai

3. §

(1) Az Önkormányzat kötelezően ellátandó feladatként

– felülvizsgálja kétévenként a helyi sportkoncepciót, módosítja, értékeli megvalósulását,

– fenntartja, működteti – önmaga vagy harmadik személy által - a tulajdonában lévő játszótereket, sportlétesítményeket, sportolásra alkalmas közterületeket,

– támogatja a helyi sporttevékenységet, amelynek formái: diáksport, szabadidő sport, versenysport és utánpótlás nevelés,

– együttműködik a sportkoncepció szerinti célok megvalósítása érdekében a sporttal foglalkozó helyi szervezetekkel

– megteremti az önkormányzati alapítású nevelési-oktatási intézmények sporttevékenységéhez szükséges feltételeket.

(2) Az Önkormányzat sportfeladatait Sajószöged község Polgármesteri Hivatala, az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság, a Iskolai Diáksport szervezete, valamint az Önkormányzat tulajdonában lévő sportlétesítményeket üzemeltető Községüzemeltetési Kft. és a helyi Községi Testedző Kör (Sportegyesület), és más civil szerveződések útján látja el.

A sporttámogatás területei

Gyermek és ifjúsági sport (diáksport)

4. §

(1) Az iskolai diáksport versenyeket a Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény rendezi.

(2) A nevelési-oktatási intézmények költségvetésükben kezelik a sportfeladataik megoldására fordítandó összegeket.

(3) Az Önkormányzat minden évben a Falunapon elismerésben részesíti a sportban és a tanulásban kiemelkedő eredményt elért diákokat, és a jó tanuló, jó sportoló díjat adományozza.

Szabadidő sport

5.§

(1) Az Önkormányzat segíti a sportkoncepció szerinti célok megvalósítása érdekében tevékenykedő önszerveződő sportcsoportok munkáját, a családok, a nők, a fogyatékkal élők sportolási lehetőségeit.

(2) Az Önkormányzat segíti téli jégpálya működtetését, a kerékpáros turizmus népszerűsítését.

Versenysport, utánpótlás-nevelés

6. §

(1) Az Önkormányzat tiszteletben tartja a sportegyesületek szakmai önállóságát.

(2) A támogatások odaítélésében előnyben részesülnek azon a község nevét viselő egyesületek, amelyek megyei szintű amatőr sportversenyen, bajnokságban vesznek részt.

Az önkormányzati nevelési-oktatási intézményi

sporttevékenységhez szükséges feltételek

megteremtése

7. §

(1) Az Önkormányzat biztosítja az Önkormányzat által alapított nevelési-oktatási intézményekben a mindennapos testedzéshez szükséges tornatermi és egyéb tárgyi feltételeket.

(2) Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság minden évben figyelemmel kíséri a nevelési-oktatási intézmények sporttevékenységét, különös tekintettel a gyógytestnevelési tevékenységségre és a tömegsportra, amelyről évente tájékoztatja a képviselő-testületet.

Sportlétesítmények működtetése

8. §

(1) Az Önkormányzat rendszeres karbantartással biztosítja a tulajdonában lévő játszóterek, játszóudvarok, sportpályák biztonságos működését, elősegíti állaguk megóvását.

(2) Az önkormányzati tulajdonú sportlétesítmények állagmegóvása a használó kötelessége, amelynek feltételeiről külön megállapodást kell kötni.

(3) Az Önkormányzat a sportlétesítmények működtetőivel közösen felülvizsgálja a közigazgatási területén lévő sportlétesítmények kölcsönös használatának feltételeit és elősegíti az érintettek közötti megállapodások létrejöttét.

(4) A sportlétesítmények működtetői biztosítják a rendezvények szervezésénél a szervezett diáksport és a versenysport elsőbbségét.

(5) A sportlétesítmények működtetői gondoskodnak a létesítmények megfelelő őrzéséről, a rongálók felelősségre vonásáról, a károk megtérítéséről.

Együttműködés helyi szervezetekkel

9. §

(1) Az Önkormányzat és a sporttal foglalkozó szervezetek kölcsönösen tájékoztatják egymást az általuk szervezett sporteseményekről.

(2) Az Önkormányzat és a sporttal foglalkozó szervezetek minden naptári év végén egyeztetnek a községi rendezvénynaptár megfelelő összeállításáról .

(3) Az Önkormányzat és a sporttal foglalkozó szervezetek kölcsönösen segítik egymást a sportkoncepció szerinti célok megvalósítása érdekében létrejött rendezvényeken.

Nemzetközi sportkapcsolatok

10. §

Az Önkormányzat elősegíti a diáksport, a szabadidő sport és a versenysport területén kialakuló hasonló szintű nemzetközi kapcsolatokat.

A sporttámogatás mértéke, formái

11. §

(1) Az Önkormányzat a sportfeladatokat központi költségvetési támogatásból, pályázati forrásból, saját költségvetéséből, valamint szponzorok segítségével látja el.

(2) Az Önkormányzat a helyi sportfeladatok ellátásában résztvevőket, az Önkormányzat tulajdonában lévő sportlétesítményeket működtető intézményeket, egyesületeket, gazdasági társaságokat, vállalkozókat az ellátandó sportfeladataik arányában támogatásban részesítheti.

(3) A község versenysportjának és az utánpótlás-nevelés hosszú távú működőképességének biztosítása érdekében az Önkormányzat középtávú támogatási megállapodást köt a sportegyesülettel és az oktatási intézménnyel.

(4) Az Önkormányzat biztosítja a diáksport versenyek rendezési költségeit (terem- és pályadíj, versenybírói díjak, oklevelek, kupák, érmek, jutalmak).

(5) Az Önkormányzat támogathatja az egyes sportrendezvényeket a község sportlétesítményeinek ingyenes, illetve kedvezményes használatával.

Záró rendelkezések

12. §

(1) Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság minden évben a sportbeszámolókkal együtt vizsgálja a sportrendelet végrehajtását.

(2) Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság a sportrendeletet érintő hatályos jogszabályok változásakor, a sportkoncepció módosításakor fekülvizsgálja a sportrendeletet, szükség esetén kezdeményezi módosítását.

(3) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Sajószöged, 2009. március 27.

 

dr. Boros István Ládi Balázs

jegyző polgármester