Jegyzőkönyv

 

 

Készült: Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. október 06-án megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

 

Az ülés helye: Sajószöged Községháza

 

Jelen vannak: dr. Gulyás Mihály polgármester, Vona Tamás alpolgármester, Hegyi József, Okváth Dezsőné, Tóth Béla, Dr. Wirtz Ferenc települési képviselők

 

Az ülésről távol maradt: Orliczki Frigyesné települési képviselő

 

Meghívottként jelen van: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

Az ülésen megalkotott rendeletek száma, tárgya:

13/2016.(X.19.) önkormányzati rendelet a közterület használatáról szóló 12/2000.(VII.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

A jegyzőkönyv mellékletei:

              

        melléklet:         előterjesztés és határozati javaslat az 1. napirendi ponthoz

              

        melléklet:         rendelet-tervezet és rendelet a 2. napirendi ponthoz

              

        melléklet:         határozati javaslat a 3. napirendi ponthoz

 

dr. Gulyás Mihály polgármester köszöntötte a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott települési képviselők közül 6 fő jelen van, az ülést megnyitotta.

A polgármester ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat, melyet Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadott el:

 

Napirend:

1./ Sajószöged Község Településrendezési Terv eszközei módosításával kapcsolatos véleményezési eljárás lezárása.

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

2./ Javaslat a közterület használatáról szóló 12/2000.(VII.30.) önkormányzati rendelet módosítására.

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

3./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések.

 

 

Megtárgyalt napirendi pontok

 

 

1./ Napirend: Sajószöged Község Településrendezési Terv eszközei módosításával kapcsolatos véleményezési eljárás lezárása.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: lezárult az előzetes véleményezési szakasz, a HÉSZ módosításáról van szó, minden szakhatóság hozzájárult, mehet végső véleményezésre az állami főépítész hatáskörében eljáró kormányhivatalnak, és ha megadják a végső szakmai véleményüket, akkor módosíthatjuk a HÉSZ-t, és beépíthető lesz az Arany János utcai telek is.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

84/2016.(X.06.) sz. Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: Sajószöged Község Településrendezési Terv eszközei módosítása

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat melléklete szerinti véleményeket megismerte, azokkal egyetért, ezzel a véleményezési eljárást lezártnak tekinti. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a teljes tervdokumentációt végső véleményezésre az Állami Főépítésznek küldje meg.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

 

2./ Napirend: Javaslat a közterület használatáról szóló 12/2000.(VII.30.) önkormányzati rendelet módosítására.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: A salátatörvényben van elbújtatva a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény módosítása. 2013-ban módosítottuk a filmforgatás célú közterület igénybevételéért fizetendő használati díjat beépítve a közterület használatáról szóló rendeletünket, akkor felhatalmazása volt az önkormányzatoknak, hogy ezért m2-ben megállapított használati díjat szedjen be, kiemelt közterületen - ez a zászlópark és a Művelődési Ház előtti tér - 500 Ft/m2, egyéb közterületen 200 Ft/m2. Az önkormányzatokra egységesen kötelező volt a rendeletalkotás, mint ahogy most is kötelező hatályon kívül helyezni, ugyanis ez a módosítás megszünteti ezt a felhatalmazást, és a törvény 3. mellékletében meghatározott díjat kérhetik csak az önkormányzatok, ez kiemelt közterületen 200 Ft/m2, egyéb közterületen 6 Ft/m2.

Javaslom, hogy a kiküldött előterjesztés szerint módosítsa a testület a közterület használatáról rendeletet.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a közterület használatáról szóló 12/2000.(VII.30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 13/2016.(X.19.) önkormányzati rendeletét.

 

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

 

3./ Napirend: Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: Az ASP-vel kapcsolatos eszközbeszerzésre beadott pályázatunkra hiánypótlási felhívás érkezett, a határozati javaslat szerint kérem kiegészíteni a 77/2016.(IX.12.) Képviselő-testületi határozatot.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

85/2016.(X.06.) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: A 77/2016.(IX.12.) Képviselő-testületi határozat kiegészítése (Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez című KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú pályázat benyújtása)

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 77/2016.(IX.12.) Képviselő-testületi határozatát kiegészíti a következő mondattal:

„A képviselő-testület  a Polgármestert meghatalmazza a pályázat benyújtására, valamint a kedvezményezetti kötelezettségek teljesítésére.”

 

A 77/2016.(IX.12.) Képviselő-testületi határozat szövege egységes szerkezetben:

„Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatási kérelmet nyújt be vissza nem térítendő forrásra a Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez című KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú pályázat keretében, melynek célja az egységesített önkormányzati elektronikus ügyviteli megoldások bevezetése országos szinten az egyes települési önkormányzatok az Önkormányzati ASP központhoz történő csatlakozásának megvalósításával.

A képviselő-testület  a Polgármestert meghatalmazza a pályázat benyújtására, valamint a kedvezményezetti kötelezettségek teljesítésére.”

 

Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző

Határidő: azonnal

 

Egyéb előterjesztés nem lévén a polgármester az ülést berekesztette.

 

k.m.f.

 

 

dr. Gulyás Mihály sk.                                                 dr. Boros István sk.

   polgármester                                                  címzetes főjegyző

        3