Sajószöged Önkormányzat

Képviselő-testülete

Jegyzőkönyv

Készült: Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. május 27-én megtartott üléséről

Jelen vannak: Ládi Balázs polgármester, Okváth Dezsőné alpolgármester, Bakos Gábor, Fenyvesi Rudolfné, Kovács József, Kovács László, Mihalcsik Balázsné, Dr. Wirtz Ferenc települési képviselők,

dr. Boros István jegyző

Igazoltan távol maradt: Tóth József, Vona Tamás települési képviselők

Ládi Balázs polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott települési képviselők közül 8 fő jelen van, az ülést megnyitotta.

A polgármester javaslatot tett az ülés napirendjére, melyet a Képviselő-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadott el:

Napirend:

1./ Tájékoztató az ár- és belvízvédelmi intézkedésekről

  Előterjesztő: Ládi Balázs polgármester

2./ Javaslat az Önkormányzat által alapított és adományozható kitüntetésekről

  szóló rendelet megalkotására

  Előterjesztő: Kovács József Ügyrendi Bizottság elnöke

         dr. Boros István jegyző

3/ A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2009. évi ellátásának értékelése

  Előterjesztő: dr. Boros István jegyző

4./ Javaslat tankönyv-támogatásra

  Előterjesztő: dr. Boros István jegyző

5./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések

- 2 -

1./ Napirend: Tájékoztató az ár- és belvízvédelmi intézkedésekről

Ládi Balázs polgármester: A mai napig két árhullám vonult le a Sajón, a másodiknál május 16.-án II. fokú ár- és belvízvédelmi készültséget rendeltem el. Ennek keretében 2 db 500/sec teljesítményű ipari szivattyút telepítettünk a Tolnai tóhoz, hogy megvédjük a hirtelen megemelkedett talajvíztől az üdülőterületet, mert sokan lakás céljára használják az ott levő ingatlanokat. A Sajó a Komp utat teljesen elöntötte - a kár mértékét csak a víz visszahúzódása után lehet majd felmérni – és a nyári nyúlgátat is meg kellet erősíteni homokzsákokkal. A védekezési munkálatokat nehezítette, hogy a magántulajdonban levő töltést először meg kellet tisztítani a sűrű növényzettől, ezt követen tudtunk zsákolni az Évizig szakemberei által megjelölt helyeken. A védekezési munkákban a Községüzemeltetési Kft. hat dolgozója és tizennégy közhasznú munkás mellett kétszáz fő önkéntes is részt vett, ezúton is köszönet és elismerés illeti őket lelkes munkájukért. A belvíz a szennyvízhálózat működésében is zavarokat okozott, a rendszer műszaki paraméterei egyszerűen nem teszik lehetővé ilyen mennyiségű víztömeg befogadását, ezért azonnali intézkedés vált szükségessé. Polgármesteri körlevelet küldtem ki és hangosbeszélőn is felszólítottam a lakosokat, hogy ne szivattyúzzák a talajvizet a rendszerbe, a kritikus pontokon levő átemelőkhöz pedig szippantó kocsikat irányítottam. Ezekkel az intézkedésekkel sikerült biztosítani a szennyvízhálózat működését, de a probléma végleges megoldásához a tisztítónyílásokat ki kell emelni és le kell zárni a portákon, mert sok helyen akadálytalanul ömlött ezekbe a talajvíz.

A védekezés költségeire és az önkormányzati feladatellátást szolgáló építményekben, utakban keletkezett károkra beadtuk a vis maior pályázatokat, ezek ellenőrzésekor a katasztrófavédelem jogosnak ítélte meg a kárigényünket, de a védekezés így is komoly önerőt emésztett fel. A következő feladat a fertőtlenítés, 26.000 m2 – t kell mentesíteni klórmésszel hypóval, ezek a szerek rendelkezésünkre állnak és a lakosságnak is tudunk biztosítani igény szerint.

Bakos Gábor: Az árlevonulással a rétről, valamint a mezőgazdasági területekről át kellene emelni a vizet, elősegíteni ezzel a pangó víz megszűnését.

Kovács József: Szakszerű védekezés volt. További intézkedést igényel, hogy az Évizig tulajdonába kerüljön a nyúlgát.

Ládi Balázs polgármester: Megvizsgáljuk, hogy a mezőgazdasági területről hogyan tudnánk átemelni a vizet. Az Éviziggel pedig felveszem a kapcsolatot a nyúlgát tulajdoni helyzetének a rendezése ügyében.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendeddel kapcsolatban

egyhangúlag, 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta:

25/2010.(V. 27.) 308. sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Tájékoztató az ár- és belvízvédelmi intézkedésekről

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete az

ár- és belvízvédelmi intézkedésekről szóló tájékoztatót egyhangúlag elfogadta.

- 3 -

Felelős: Ládi Balázs polgármester

Határidő: azonnal

Ládi Balázs polgármester: Újabb vis maior pályázat beadása szükséges a Fenyő, Szegfű és a Komp út helyreállítására. A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 4.228.852,- Ft, melynek fedezetét az önkormányzat nem tudja biztosítani. Javaslom a vis maior pályázat benyújtását.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendeddel kapcsolatban

egyhangúlag, 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta:

26/2010.(V. 27.) 531. sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Vis maior pályázat benyújtása

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi határozatot hozta:

Sajószöged Önkormányzata vis maior tartalék jogcímen támogatási igényt nyújt be az Önkormányzati Minisztériumhoz az alábbiak szerint:

A káresemény megnevezése: Az Önkormányzat tulajdonában lévő belterületi úton árvízvédelem (3599 Sajószöged, Fenyő út hrsz.: 735/78, és Szegfű út hrsz.: 735/46, gát, komp 037/2.). - Előre nem látható természeti vagy más eredetű veszély miatt szükségessé váló védekezés.

A káresemény forrásösszetétele:

Megnevezés          2010. év          %

Saját forrás (biztosítási összeg nélkül)                                   --                         

Biztosító kártérítése                                                           --

Egyéb forrás                                                                   --

Vis maior igény                                                  4.228.852,- Ft         100

Források összesen                                                    4.228.852,- Ft          100

- A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 4.228.852,- Ft, melynek fedezetét az önkormányzat nem tudja biztosítani.

- A testület, nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett és fentiekben megjelölt vagyonelem (közút) a tulajdonát képezi.

- A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással nem rendelkezik.

A testület felhatalmazza a polgármestert az igénybejelentés benyújtására.

Felelős: Ládi Balázs polgármester

Határidő: azonnal        

- 4 -

2./ Napirend: Javaslat az Önkormányzat által alapított és adományozható kitüntetésekről szóló rendelet megalkotására.

Kovács József: A községi kitüntetésekről szóló alaprendeletünk 1993-ban készült, eljárási szabályai időközben elavultak, ezért egy új rendelet megalkotására van szükség, megtartva a régi jogszabály fontosabb rendelkezéseit, de pontosítva a kitüntetésekre javaslatot tehető személyek és szervezetek körét.

dr. Boros István jegyző: A rendelet elkészítésekor a jogszabályszerkesztésről szóló új IRM rendelet rendelkezéseit vettük figyelembe.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 8 igen szavazattal,

ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta az Önkormányzat által alapított és adományozható kitüntetésekről szóló 9/2010. (V.27.) sz. rendeletét.

        / a rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva./

3./ Napirend: A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2009. évi értékelése

Dr. Wirtz Katalin családgondozó ismertette a Gyermekjóléti Szolgálat 2009. évben végzett tevékenységét.

dr. Boros István jegyző ismertette a jegyzői hatáskörben tett gyámhatósági intézkedéseket.

Ládi Balázs polgármester részletes tájékoztatást adott azokról a szociális ellátásokról és támogatásokról amiket 2009. évben 4.130.030,- forint értékben biztosított az Önkormányzat a rászorultak részére.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendeddel kapcsolatban

egyhangúlag, 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta:

27/2010.(V. 27.) 880. sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2009. évi ellátásának értékelése

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a

gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2009. évi ellátásának értékeléséről szóló beszámolót egyhangúlag elfogadta.

- 5 -

Felelős: dr. Boros István jegyző

Határidő: azonnal

4./ Napirend: Javaslat tankönyv-támogatásra

dr. Boros István jegyző: Az Önkormányzat előző évekhez hasonlóan a hátrányos helyzetűnek nem minősülő sajószögedi tanulók tankönyvköltségének 80%-át költségvetése terhére átvállalná, ha a Képviselő-testület az idén is elfogadja a javaslatot.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendeddel kapcsolatban

egyhangúlag, 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta:

28 /2010.(V.27.) 596. sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: 2010-2011. évi tankönyvtámogatás

1./ A Képviselő-testület a Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény sajószögedi tanulói közül hátrányos helyzetűnek nem minősülő 36 fő tankönyv-költségének 80%-át költségvetése terhére átvállalja. Ez 270 111 Ft kiadással jár, amely egy összegben kerül utalásra az általános iskola számlájára.

2./ A Képviselő-testület kérelemre beiskolázási támogatás nyújt a középiskolás sajószögedi diákoknak, valamint felsőfokú intézményben nappali tagozaton tanuló sajószögedi hallgatóknak.

  A támogatás mértéke:        

        a./ középiskolás tanulók részére                 4.000,-Ft/tanuló

        b./ főiskola-egyetemi hallgatók részére        7.000,-Ft/hallgató.

A tanulmány folytatásáról szóló iskolalátogatási igazolások beadási határideje:

2010. szeptember 30.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Ládi Balázs polgármester

Határidő: azonnal, ill. 2010.09.30.

5./ Napirend: Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések

Ládi Balázs polgármester: Szúnyogirtással kapcsolatban, ha lemegy az ár, akkor egy átfogó térségi irtást tervezünk Tiszaújvárossal közösen.

- 6 -

Kovács László: Az óvodások szülei egy petíciót írtak alá, melyben az Óvoda előtt a 35-ösön egy gyalogátkelő elhelyezését kérik. Az ülés után átadom Polgármester Úr részére a petíciót.

Bakos Gábor: Kérem a Temető térkövezését újra tárgyalni.

Ládi Balázs polgármester: Javaslom, hogy a Községüzemeltetési Kft. ügyvezető igazgatójával menjünk ki a helyszínre járjuk körbe a Temetőt és a tapasztalatok után beszéljük meg a lehetőségeket.

Ládi Balázs polgármester: A Községüzemeltetési Kft. dolgozói remekül helytálltak az árvízi védekezés során és az elfogadott zárszámadásuk is megalapozza Tóth Károly ügyvezető úr premizálását. Bruttó egyhavi jutalmat javaslok, Tóth Károly hozzájárult , hogy nyílt ülésen tárgyaljunk erről. Javaslom továbbá, hogy az Önkormányzat mint tulajdonos biztosítsa a keretösszeget a dolgozók hasonló mértékű jutalmazására.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendeddel kapcsolatban

egyhangúlag, 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta:

29 /2010.(V.27.) 571. sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Községüzemeltetési Kft. működése

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete

  1. 2009. évi munkájának         elismeréseként Tóth Károly a Kft. ügyvezető igazgatója         részére bruttó 241.400,-, azaz Kettőszáznegyvenegyezer-négyszáz         forint prémiumot állapít meg.

  2. A Képviselő-testület a         tulajdonos önkormányzat költségvetéséből bruttó 683.000,-         Ft, azaz Hatszáznyolcvanháromezer forint keretösszeget biztosít         a Kft. dolgozóinak jutalmazására.

Felelős: Ládi Balázs polgármester, Tóth Károly ügyvezető igazgató

Határidő: azonnal

- 7 -

Ládi Balázs polgármester jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolta megválasztani Kovács László települési képviselőt, aki hozzájárult a nyílt ülésen történő szavazáshoz.

        A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

Egyéb előterjesztés nem lévén a polgármester az ülést berekesztette.

k.m.f.

        Ládi Balázs        dr. Boros István        Kovács László

        polgármester        jegyző        jegyzőkönyv-hitelesítő