Sajószöged Községi Önkormányzat

Képviselő-testülete

 

3599 Sajószöged, Ady Endre út 71.

Telefon: 49/540-743, Fax: 49/540-744

E-mail:

 

Jegyzőkönyv

 

Készült: Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. május 26-án megtartott nyílt üléséről.

 

Az ülés helye: Sajószöged Községháza

 

Jelen vannak: dr. Gulyás Mihály polgármester, Vona Tamás alpolgármester, Orliczki Frigyes Ferencné, Dr. Lukács Fatime Tóth Béla, Karaffa Gábor, Varga Viktor települési képviselők.

 

Meghívottként jelen van: Kóródi-Kontroll Könyvelőiroda képviselője, Mihály-Bársony Judit gazdasági vezető, Berecz Róbert ügyvezető, Boros István címzetes főjegyző

 

Az ülésen hozott határozatok száma, címe:

30/2022. (V.26.) sz. K.T. határozat a Községüzemeltetési Kft. 2021. évi mérlegbeszámolójának elfogadásáról

31/2022. (V.26.) sz. K.T. határozat a Községüzemeltetési Kft. javadalmazási szabályzatáról

32/2022. (V.26.) sz. K.T. határozat a belső ellenőrzési vezető 2021. évi összefoglaló jelentésének elfogadásáról

33/2022. (V.26.) sz. K.T. határozat Sajószöged Község Településszerkezeti Terv módosításáról

34/2022. (V.26.) sz. K.T. határozat az Önkormányzat 2021. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló értékelés elfogadásáról

35/2022. (V.26.) sz. K.T. határozat a Sajószögedi Zöld Sziget Bölcsőde Alapító Okirata módosításáról

36/2022. (V.26.) sz. K.T. határozat A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások

2021. évi szakmai munkájának értékeléséről

37/2022. (V.26.) sz. K.T. határozat a polgármester 2022. évi szabadság-ütemterve módosításáról

38/2022. (V.26.) sz. K.T. határozat Szivárvány Nyugdíjas Klub támogatásáról

39/2022. (V.26.) sz. K.T. határozat Búzavirág Népdalkör támogatásáról

 

Az ülésen megalkotott rendeletek száma, tárgya:

3/2022.(V.27.) 2021. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelet

4/2022. (VI.03.) Sajószöged építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 10/2013. (VIII.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

A jegyzőkönyv mellékletei:

  1. melléklet: határozati javaslat, Javadalmazási szabályzat az 1. napirendi ponthoz

  2. melléklet: nyilatkozatok, előterjesztés, rendelet tervezet a 2. napirendi ponthoz

  3. melléklet: határozati javaslat a 3. napirendi ponthoz

  4. melléklet: előterjesztés, határozati javaslat rendelet tervezet a 4. napirendi ponthoz, a Településszerkezeti Terv módosított tervlapja

  5. melléklet: határozati javaslat és beszámoló az 5. napirendi ponthoz

  6. melléklet: határozati javaslat, értékelés a 6. napirendi ponthoz

  7. melléklet: határozati javaslat a 7. napirendi ponthoz

 

dr. Gulyás Mihály polgármester köszöntötte a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott települési képviselők közül 7 fő jelen van, az ülést megnyitotta.

 

Napirend:

1./ a.) Javaslat a Sajószöged Önkormányzat Községüzemeltetési Kft. 2021. évi

mérlegbeszámolójának elfogadására

Előterjesztő: Berecz Róbert ügyvezető

 

b.) Javaslat a Sajószöged Önkormányzat Községüzemeltetési Kft. javadalmazási

szabályzatának elfogadására

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

2./ Javaslat az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelet

elfogadására

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

 

3./ Javaslat a belső ellenőrzési vezető 2021. évi összefoglaló jelentésének elfogadására

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

4./ Javaslat településrendezési eszközök módosítására

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

dr. Boros István címzetes főjegyző

 

5./ A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok értékelése, javaslat a bölcsőde alapító okiratának módosítására

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

6./ A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 2021. évi munkájának értékelése

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

 

7./ Javaslat a polgármester szabadságolási ütemtervének módosítására

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

8./ Tájékoztatás a közvilágítás korszerűsítése munka állásáról

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

 

9./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések

 

Megtárgyalt napirendi pontok

 

1./Napirend: a.) Javaslat a Sajószöged Önkormányzat Községüzemeltetési Kft. 2021. évi

mérlegbeszámolójának elfogadására

 

Berecz Róbert ügyvezető az írásos beszámolót nem kívánta kiegészíteni.

 

Tóth Béla települési képviselő, a Felügyelő Bizottság elnöke: a Bizottság a Kft. mérlegbeszámolóit megtárgyalta és elfogadásra javasolja a tulajdonosi jogokat gyakorló képviselő-testületnek.

 

Kérdés, hozzászólás nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

30/2022.(V.26.) határozata

a Községüzemeltetési Kft. 2021. évi mérlegbeszámolójának elfogadásáról

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Sajószöged Községi Önkormányzat Községüzemeltetési Kft. (3599 Sajószöged, Komp út 2.) legfőbb szerve, a Társaság 2021. évi mérlegbeszámolóját elfogadja.

A beszámoló a határozat melléklete.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

 

b.) Javaslat a Sajószöged Önkormányzat Községüzemeltetési Kft. javadalmazási

szabályzatának elfogadására

 

Berecz Róbert ügyvezető: Az ÁSZ ellenőrizte a kft. integritás szemléletű működését és ennek a szabályzatnak a pótlását írta elő.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: A Kft. Felügyelő Bizottság elnöke ismertesse a Bizottság álláspontját.

 

Tóth Béla települési képviselő Felügyelő Bizottság elnök: a Bizottság a Kft. javadalmazási szabályzatát megtárgyalta és elfogadásra javasolja, a tulajdonosi jogokat gyakorló képviselő-testületnek.

 

Kérdés, hozzászólás nem volt.

 

 

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

31/2022.(V.26.) határozata

a Községüzemeltetési Kft. javadalmazási szabályzatáról

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Sajószöged Községi Önkormányzat Községüzemeltetési Kft. (3599 Sajószöged, Komp út 2.) legfőbb szerve, a Társaság javadalmazási szabályzatát a határozat melléklete szerint elfogadja.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

 

2./Napirend: Javaslat az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati

rendelet elfogadására

 

dr. Gulyás Mihály polgármester ismertette a rendelet-tervezetet. A Pénzügyi-Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság is tárgyalta a napirendet, felkérem a Bizottság elnökasszonyát, hogy ismertesse a Bizottság álláspontját.

 

Orliczki Frigyesné települési képviselő, Pénzügyi-Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság elnöke: A Bizottság a rendelet-tervezetet 789 128 890 Ft bevétellel, 677 893 313 Ft kiadással, 111 235 577 Ft költségvetési maradvánnyal, - amelyből 72 635 772 Ft pénzmaradvány - javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról szóló 3/2022.(V.27.) önkormányzati rendeletét.

 

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Mihály-Bársony Judit gazdasági vezető, Kóródi-Kontroll Könyvelőiroda képviselője és Berecz Róbert ügyvezető elhagyták az ülést.

 

 

3./Napirend: Javaslat a belső ellenőrzési vezető 2021. évi összefoglaló jelentésének elfogadására

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: A leltározási tevékenység közepes kockázatot hordozott az ellenőrzési időszakban , a megállapított hiányosságokat pótoltuk.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

32/2022.(V.26.) határozata

a belső ellenőrzési vezető 2021. évi összefoglaló jelentésének elfogadásáról

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a belső ellenőrzési vezető 2021. évi összefoglaló jelentését elfogadja.

A jelentés a határozat melléklete.

 

Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző

Határidő: azonnal

 

 

4./Napirend: Javaslat településrendezési eszközök módosítására

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: A főépítész záró szakmai véleményével együtt minden szakmai anyagot megkapott a képviselő-testület, ami a döntéshez szükséges.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta az Önkormányzat Sajószöged építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 10/2013. (VIII.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

szóló 4/2022.(VI.03.) önkormányzati rendeletét.

 

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Kérdés, hozzászólás nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

33/2022.(V.26.) határozata

Sajószöged Község Településszerkezeti Terv módosításáról

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Sajószöged Község Településszerkezeti Terve tervlapját e határozat melléklet szerint módosítja.

A Képviselő-testület a Településszerkezeti Leírást (Település Szerkezeti Terv szöveges munkarészre) az alábbiak szerint módosítja.

 

 

 

 

A területfelhasználás fejezet kiegészül a következő 2.1.12 ponttal:

„2.1.12./ Különleges beépítésre nem szánt területek: - Megújuló energia-hasznosítási terület (K-en)

(A Településszerkezeti Terv módosított tervlapja a határozat melléklete.)

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

 

5./Napirend: A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok értékelése, javaslat a bölcsőde alapító okiratának módosítására

 

dr. Gulyás Mihály polgármester ismertette a gyermekjóléti feladatok értékelését.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

34/2022.(V.26.) határozata

az Önkormányzat 2021. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak

ellátásáról szóló értékelés elfogadásáról

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló értékelést elfogadja.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: A bölcsőde férőhelyszám a működési engedély módosítását követően 24-ről 26 főre nőtt, ezt át kell vezetni az alapító okiraton is.

 

Kérdés, hozzászólás nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

35/2022.(V.26.) határozata

a Sajószögedi Zöld Sziget Bölcsőde Alapító Okirata módosításáról

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Sajószögedi Zöld Sziget Bölcsőde (a továbbiakban: Bölcsőde) Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja:

Az Alapító Okirat 4.3. pontja helyébe a következő 4.3. pont lép

„4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: Gyermekek napközbeni ellátása – bölcsődei ellátás. A családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását szakszerű gondozását és nevelését biztosító intézmény. Csoportok száma: 2 csoport. Férőhelyek száma: 26 fő. Felvehető maximális gyermeklétszám: 26 fő. Sajátos nevelési igényű gyermekek számára a hatodik életév betöltéséig nevelést, gondozást biztosít életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételével. Bölcsődei ellátottak gyermekétkeztetéssel összefüggő feladatainak ellátása.”

A Képviselő-testülete a Bölcsőde egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot a határozat melléklete szerint elfogadja.

A határozat a törzskönyvi bejegyzés napján lép hatályba.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

 

6. Napirend:A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 2021. évi munkájának értékelése

 

dr. Gulyás Mihály polgármester az írásos előterjesztést nem kívánta kiegészíteni.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

36/2022.(V.26.) határozata

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások

2021. évi szakmai munkájának értékeléséről

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 2021. évi szakmai munkájának értékelését az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Az értékelés a határozat melléklete.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

 

 

 

 

7./Napirend: Javaslat a polgármester szabadságolási ütemtervének módosítására

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: A Munka Törvénykönyve rendelkezik a gyermek után járó pótszabadságról, ez azonban nem vonatkozik a polgármesterekre, ezért két nappal kevesebb lesz az éves szabadsága a megállapítottnál, és a tavalyról áthozottakból is levontunk két napot.

 

Kérdés, hozzászólás nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

37/2022.(V.26.) határozata

a polgármester 2022. évi szabadság-ütemterve módosításáról

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete dr. Gulyás Mihály 2022. évi szabadság-ütemtervét az előterjesztésnek megfelelően módosítja.

A módosított szabadság-ütemterv a határozat melléklete.

 

Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző

Határidő: azonnal

 

 

8./Napirend: Tájékoztatás a közvilágítás korszerűsítése munka állásáról

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: Tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait a közvilágítás korszerűsítéséről: A tervek elkészültek és az ÉMÁSZ engedélye után kezdődhet a beruházás. Minden meglévő oszlopra LED-es világítótestek kerülnek, a frekventáltabb helyekre kettő is, ez 36 új lámpatestet jelent az eddigiekhez képest.

 

A Képviselő-testület a tájékoztatást tudomásul vette.

 

9./Napirend: Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések

 

  1. Szivárvány Nyugdíjas Klub kérelme

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: Szivárvány nyugdíjas klub támogatást kér az önkormányzatunktól, az összeg amire szükségük lenne 84.000 Ft, kirándulásukra kérték a támogatást. Javaslom, támogassuk a kérelmet.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

38/2022.(V.26.) határozata

Szivárvány Nyugdíjas Klub támogatása

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 84.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt a Szivárvány nyugdíjas klub részére a kirándulásra.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

 

  1. Búzavirág Népdalkör kérelme

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: Búzavirág Népdalkör szintén kirándulásra kérnek támogatást önkormányzatunktól, az összeg, amire szükségük lenne 50.000 Ft. Javaslom, támogassuk a kérelmet.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

39/2022.(V.26.) határozata

Búzavirág Népdalkör támogatása

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 50.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt a Szivárvány nyugdíjas klub részére a kirándulásra.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

 

Egyéb előterjesztés nem lévén a polgármester az ülést berekesztette.

 

 

k.m.f.

dr. Gulyás Mihály sk. dr. Boros István sk.

polgármester címzetes főjegyző

9