J e g y z ő k ö n y v

Készült: Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 6-án megtartott

    rendkívüli üléséről

Jelen vannak: Ládi Balázs polgármester, dr. Gulyás Mihály alpolgármester, Vona Tamás

alpolgármester, Okváth Dezsőné, Vanyó István, Dr. Wirtz Ferenc települési képviselők,

dr. Boros István jegyző

Az ülésről igazoltan távol maradt: Orliczki Frigyesné települési képviselő

Ládi Balázs polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes, az ülést megnyitotta.

A polgármester javaslatot tett az ülés napirendjére, melyet Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadott el:

Napirend:

1./ Javaslat a Miskolc Térségi Konzorcium hulladékgazdálkodási rendszerének

     továbbfejlesztése pályázat benyújtására

     Előterjesztő: Ládi Balázs polgármester

2./ Egyebek

1./ Napirend: Javaslat a Miskolc Térségi Konzorcium hulladékgazdálkodási rendszerének

           továbbfejlesztése pályázat benyújtására

Ládi Balázs polgármester ismertette az AVE Miskolc Kft megkeresését, mely szerint a KEOP 2011-1.1.1./B/10-11 pályázati konstrukció keretén belül lehetőség nyílik a Hejőpapi Regionális Hulladékkezelő Központ technológiai fejlesztésére. A pályázat beadására nyitva álló határidő július 15.-e és a konzorcium minden tagjának meg kell hoznia az erre vonatkozó döntését – ez az indoka a rendkívüli testületi ülés összehívásának. A fejlesztés megvalósításához szükséges önerőt a konzorcium részére az üzemeltető AVE Miskolc Kft. által eddig megfizetett illetve megfizetésre kerülő bérleti díj fedezné. A jelenlegi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztésére uniós előírások is köteleznek, így ezek elmaradása esetén rendszeres hulladékgazdálkodási bírság kiszabása várható, ami nyilvánvalóan jelentős lakossági díjnövekedéshez vezet majd.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

Sajószöged Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta a „Javaslat a Miskolc Térségi Konzorcium hulladékgazdálkodási rendszerének továbbfejlesztése pályázati konstrukció keretén belül (KEOP-.1.1.1/B/10-11) történő részvétellelcímű előterjesztésben foglaltakat, mellyel kapcsolatban egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

42/2011.(VII.6.)355 sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Pályázat benyújtása a Miskolc Térségi Konzorcium hulladékgazdálkodási

     rendszerének továbbfejlesztésére

  1.  Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a „Miskolc és térsége települési szilárdhulladék- kezelési rendszer továbbfejlesztése” című KEOP-1.1.1/B/10-11 pályázatnak a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséghez történő benyújtásához.

  1.  A Képviselő-testület jelen határozatával igazolja, hogy az Önkormányzat által az üzemeltetési koncepció alátámasztásához nyújtott, és a megvalósíthatósági tanulmány elkészítéséhez adott adatok, információk a valóságnak megfelelnek. A határozat mellékletét képező a megvalósíthatósági tanulmány rövid összegzését tartalmazó összefoglalóban bemutatott üzemeltetési koncepciót, díjpolitikát, díjképzést megismerte és annak betartását a támogatás visszafizetésének terhe mellett a Társulást alkotó önkormányzatok által képviselt lakosságszám arányában vállalja a projekt befejezését követő minimum öt évig.

Felelős:

Polgármester

Közreműködik:

Képviselő-testület

Határidő:

Folyamatos

  1.  Az Önkormányzat a Konzorciumban részes tagönkormányzatként kötelezettséget vállal arra, hogy a települési szilárdhulladék begyűjtésére és szállítására (224/2004 (VII 22.) Kormány rendelet 1.§ (3) a) és d) ) vonatkozó közbeszerzési ajánlatkérése esetén a KEOP 1.1.1/B/10-11 pályázatra vonatkozóan tájékoztatást nyújt Ajánlattevők részére a Konzorcium által a pályázat kapcsán tett vállalásokról. A Konzorciumban részes tagönkormányzat továbbá vállalja, hogy az Ajánlattevőket kötelezik a KEOP 1.1.1 pályázatban foglalt célok (kiemelten a szelektív hulladékgyűjtés terén vállalt kötelezettségek) teljesítésére a pályázat megvalósulása esetén.

Felelős:

Polgármester

Közreműködik

Képviselő-testület

Határidő:

 

Közbeszerzési eljárás megindításától

 

2./ Napirend: Egyebek

Ládi Balázs polgármester ismertette a tiszaújvárosi Regott Bt. kérelmét: bérbe vették a Dominó Ételbárt és Szögedi Kisvendéglő néven szeretnék üzemeltetni. A névhasználathoz helyi rendeletünk szerint a Képviselő-testület hozzájárulása szükséges, javaslom az engedély megadását.

Kérdés, hozzászólás nem volt

 

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

43/2011.(VII.6.) 247 sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Szögedi Kisvendéglő névhasználathoz hozzájárulás

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a Regott Bt.(Tiszaújváros) által

Sajószöged, Vasút út 146. sz. alatt működő ételbár „Szögedi Kisvendéglő”

elnevezés használatához hozzájárul.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Ládi Balázs polgármester

Határidő: azonnal

Egyéb előterjesztés nem lévén a polgármester az ülést berekesztette.

k.m.f.

Ládi Balázs dr. Boros István

polgármester jegyző