Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2023. (IV.26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Sajószöged Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testületének a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2018.(II.05.) önkormányzat rendelet 28. § (3) a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi-Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban Ör.) 2. § (1) - (2) bekezdései helyébe a következő rendelkezés lép: „(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének: a) a bevételek és kiadások összevont főösszegét 809 090 942 Ft-ban, b) 697 855 365 Ft költségvetési bevétellel, c) 802 004 701 Ft költségvetési kiadással, d) – 104 149 336 Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg. (2) A költségvetési egyenlegből 3 909 338 Ft a működési célú bevételek és kiadások költségvetési hiánya, 100 239 998 Ft a felhalmozási célú bevételek és kiadások költségvetési hiánya."

2. § (1) Az Ör. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. (2) Az Ör. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. (3) Az Ör. 6. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép. (4) Az Ör. 7. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép. (5) Az Ör. 9. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

3. § Az Ör. 3.§ (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(12) Az Önkormányzat a kiadások között 1 273 591 Ft általános, 2 000 000 Ft céltartalékot állapít meg."

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


dr. Gulyás Mihály sk.
polgármester

 

dr. Boros István sk.
címzetes főjegyző