Sajószöged Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete
3599 Sajószöged, Ady Endre út 71. Telefon: 49/540-743, Fax: 49/540-744 E-mail:  


Jegyzőkönyv.
Készült: Sajószöged Község

Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. július 28-án megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Sajószöged Községháza Jelen vannak: dr. Gulyás Mihály polgármester, Vona Tamás alpolgármester, Orliczki Frigyes Ferencné, Dr. Lukács Fatime Tóth Béla, Karaffa Gábor települési képviselők. Az ülésen nem jelent meg: Varga Viktor települési képviselő Meghívottként jelen van: Mihály-Bársony Judit gazdasági vezető, Boros István címzetes főjegyző Az ülésen hozott határozatok száma, címe: 41/2022. (VII.28.) sz. K.T. határozat a Képviselő-testület 2022. II. félévi munkatervének elfogadásáról 42/2022. (VII.28.) sz. K.T. határozat az iskolakezdési támogatásról 43/2022. (VII.28.) sz. K.T. határozat a felnőtt vendégétkeztetés térítési díjáról 44/2022. (VII.28.) sz. K.T. határozat a munkahelyi étkeztetés térítési díjairól és térítési díjkedvezményeiről 45/2022. (VII.28.) sz. K.T. határozat a 2022. szeptember 01. napjától alkalmazandó étkezési nyersanyagnormák megállapításáról 46/2022. (VII.28.) sz. K.T. határozat a Sajószögedi Általános Művelődési Központ alapító okirat módosításáról 47/2022. (VII.28.) sz. K.T. határozat a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet 3. függelékének kiegészítéséről 48/2022. (VII.28.) sz. K.T. határozat Községi Testedző Kör támogatásáról

Az ülésen megalkotott rendeletek száma, tárgya: 5/2022.(VIII.1.) önkormányzati rendelet az intézményi térítési díjakról

A jegyzőkönyv mellékletei:

 1. melléklet: munkaterv az 1. napirendi ponthoz
 2. melléklet: határozati javaslat a 2. napirendi ponthoz
 3. melléklet: előterjesztés, határozati javaslatok rendelet tervezet a 3. napirendi ponthoz
 4. melléklet: határozati javaslat, alapító okirat módosító okirat a 4. napirendi ponthoz
 5. melléklet: határozati javaslatok az 5. napirendi ponthoz
 6. melléklet: előterjesztés a 7. napirendi ponthoz


dr. Gulyás Mihály polgármester köszöntötte a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott települési képviselők közül 6 fő jelen van, az ülést megnyitotta.
Napirend: 1./ Javaslat a Képviselő-testület 2022. II. félévi munkatervére. Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester
2./ Javaslat az iskolakezdési támogatásra. Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester
3./ Javaslat az intézményi térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet módosítására Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester Mihály-Bársony Judit gazdasági vezető
4./ Javaslat a Sajószögedi Általános Művelődési Központ alapító okirata módosítására. Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző
5./ Javaslat a „Községi kitüntetések” díj adományozására. (Zárt ülés) Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester
6./ Tájékoztató az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek utóellenőrzéséről. Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző
7./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztésekMegtárgyalt napirendi pontok
1./Napirend: Javaslat a Képviselő-testület 2022. II. félévi munkatervére.
dr. Gulyás Mihály polgármester: Ismertette a második félévi munkatervet.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 41/2022.(VII.28.) határozata a Képviselő-testület 2022. II. félévi munkatervének elfogadásáról
Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a2022. II. félévi munkatervét az előterjesztésnek megfelelően elfogadta.
(A Munkaterv a jegyzőkönyv melléklete)

 1. Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester
 2. Határidő: azonnal


2./Napirend: Javaslat az iskolakezdési támogatásra.
dr. Gulyás Mihály polgármester: Ismertette az írásban kiküldött iskolakezdési támogatásra vonatkozó javaslatot, majd felkérte a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a Bizottság álláspontját.
Dr. Lukács Fatime Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: a Bizottság tárgyalta a napirendet és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek a polgármester úr előterjesztését.
Kérdés, észrevétel nem volt. Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 42/2022.(VII.28.) határozata az iskolakezdési támogatásról
A Képviselő-testület kérelemre 2022. évben iskolakezdési támogatást nyújt a Sajószögeden lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező, életvitelszerűen Sajószögeden élő tanulóknak az alábbiak szerint:


A kérelmek benyújtásának határideje: 2022. szeptember 01-től 2022. október 14-ig. Az általános iskolában tanulóknak nem kell iskolalátogatási igazolást benyújtani. A közép-, vagy felsőfokú nappali tanulmány folytatásáról szóló iskolalátogatási igazolások beadási határideje 2022. október 14. Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a támogatást az önkormányzat költségvetésének szociális előirányzata terhére biztosítja.
Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester Határidő: azonnal

3./Napirend: Javaslat az intézményi térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet módosítására.
dr. Boros István címzetes főjegyző: A szolgáltatást nyújtó vállalkozóval egyeztetve 30 %-os emelést tartalmaz az előterjesztés. Ez első hallásra ijesztőnek hangzik, de ne felejtsük el, hogy a veszélyhelyzet miatt két éve változatlanok a díjak és a háborús infláció okozta áremelkedések soha nem látott áremelkedést okoztak – okoznak a nyersanyagok vonatkozásában, amire még rárakódnak a megemelkedett energia költségek, szóval ez az emelés a minimum, ami mellett még tartani lehet az étkeztetés megszokott színvonalát.
dr. Gulyás Mihály polgármester felkérte a Bizottság elnökét, hogy ismertesse álláspontjukat.
Dr. Lukács Fatime Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: a Bizottság tárgyalta a napirendet és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Kérdés, észrevétel nem volt.
Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 43/2022.(VII.28.) határozata Felnőtt vendégétkeztetés térítési díja
Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az ÁMK konyhájában biztosított felnőtt vendégétkeztetés térítési díját 2022. szeptember 01. napjától 770 Ft-ban állapítja meg.

Felelős: Bánné Bodolai Marianna igazgató dr. Gulyás Mihály polgármester Határidő: 2022. szeptember 01.

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 44/2022.(VII.28.) határozata a munkahelyi étkeztetés térítési díjairól és térítési díjkedvezményeiről
Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

 1. az óvodai dolgozók étkeztetésének térítési díját 770 Ft/nap (egyszeri étkezés) összegben állapítja meg,
 2. a közszolgálati jogviszonyból nyugdíjba vonultak ebédjének térítési díjához jövedelemtől függetlenül 200 Ft/nap térítési díj hozzájárulást biztosít,
 3. az önkormányzat intézményeinél és gazdasági társaságánál jogviszonyban álló, étkeztetést igénybe vevők részére 300 Ft/nap hozzájárulást biztosít.A képviselő-testület a Munkahelyi étkeztetés térítési díjakról és térítési díjkedvezményekről 7/2020. (I.30.) határozatát 2022. szeptember 01. napjától hatályon kívül helyezi.

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester Határidő: 2022. szeptember 01.
Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 45/2022.(VII.28.) határozata a 2022. szeptember 01. napjától alkalmazandó étkezési nyersanyagnormák megállapításáról
Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. szeptember 01-től az alábbi intézményi étkezési nyersanyagnormákat állapítja meg:
Iskola

tízórai, ebéd, uzsonna

tízórai, ebédÓvoda

reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna

tízórai, ebéd, uzsonna


A képviselő-testület az étkezési nyersanyagnormákról szóló 58/2021. (VIII.26.) határozatát 2022. szeptember 01. napjától hatályon kívül helyezi.
Felelős: Bánné Bodolai Marianna ÁMK igazgató dr. Gulyás Mihály polgármester Határidő: 2022.szeptember 01.


Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta az intézményi térítési díjakról szóló 5/2022.(VIII.1.) önkormányzati rendeletét.
(A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.)
4./Napirend: Javaslat a Sajószögedi Általános Művelődési Központ alapító okirata módosítására.
dr. Boros István címzetes főjegyző: A Képviselő-testület 25/2022.(III.31.) határozatával már döntött a KSZR-hez történő csatlakozási szándékról. A kulturális és innovációs miniszter az egyetértéséről szóló okiratot megküldte, így nincs akadálya az intézmény átszervezésének.

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:


Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 46/2022.(VII.28.) határozata a Sajószögedi Általános Művelődési Központ alapító okirat módosításáról

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Sajószögedi Általános Művelődési Központ alapító okiratát (a továbbiakban: Alapító Okirat). A határozat 1 melléklete szerinti „Módosító Okirat”-nak megfelelő tartalommal elfogadja. A Képviselő-testület az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot a határozat 2. melléklete szerint elfogadja.
Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester Határidő:2023. január 01.
Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 47/2022.(VII.28.) határozata a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet 3. függelékének kiegészítéséről
Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2018. (II.05.) önkormányzati rendelet 3. függelékét – 2023. január 01. hatállyal – a következő kormányzati funkciókkal (COFOG) kiegészíti:


Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző Határidő: 2022. december 31.

5./Napirend: Javaslat a „Községi kitüntetések” díj adományozására. (Zárt ülés)
A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült.

6./ Napirend: Tájékoztató az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek utóellenőrzéséről.
dr. Boros István címzetes főjegyző: A MÁK jelentést megkapták a képviselők, további intézkedés nem szükséges.

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a tájékoztatást tudomásul vette.

7./Napirend: Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések
dr. Gulyás Mihály polgármester: a Községi Testedző Kör kérelmét megkapták a képviselők. A TAO-s pályázatok kivitelezése az építőanyag árak jelentős növekedése miatt csak többletköltséggel, vagyis önkormányzati támogatással tudnak megvalósulni. Két elnyert pályázatról van szó, a térkövezéshez elnyert 2.000.000 Ft-hoz 717.614 forint, a labdafogó hálóhoz 698.500 forint szükséges, a meglévő 1.360.678 forint támogatáshoz.
Orliczki Frigyes Ferencné települési képviselő: A döntésnél vegyük figyelembe, hogy az áremelkedések az Önkormányzat gazdasági helyzetét is érzékenyen érintik és most döntöttünk a térítési díjak emelkedéséről is.
Vonata Tamás települési képviselő: A második pályázatnál majdnem a fele hiányzik a költségeknek.
dr. Gulyás Mihály polgármester: Egyetértek a hozzászólásokkal, a kérelem második részéről egyenlőre ne döntsünk, a szeptemberi adóbevételek ismeretében térjünk vissza a labdafogó háló megépítésére.
Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 48/2022.(VII.28.) határozata 2021/2022-es TAO-s pályázat tárgyi eszköz beruházásának támogatására

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Sajószöged Községi Testedző Kör részére 717.614 Ft kiegészítő támogatást nyújt a TAO-s pályázat keretében megvalósuló 150 m2 térköves felület kivitelezésére, az építőanyagárak jelentős megemelkedése miatt. A Képviselő-testület a kérelem második részéről (labdafogó háló kivitelezése) a helyi adóbevételek beérkezése után dönt.
Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester Határidő: azonnal

Egyéb előterjesztés nem lévén a polgármester az ülést berekesztette zárt ülést rendelt el.

k.m.f. dr. Gulyás Mihály sk. dr. Boros István sk. polgármester címzetes főjegyző