Sajószöged Községi Önkormányzat

Képviselő-testülete

 

3599 Sajószöged, Ady Endre út 71.

Telefon: 49/540-743, Fax: 49/540-744

E-mail:

 

Készült: Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. december 04-én megtartott nyílt üléséről.

 

Az ülés helye: Művelődési Ház

 

Jelen vannak: dr. Gulyás Mihály polgármester, Vona Tamás alpolgármester, Hegyi József, Okváth Dezsőné, Tóth Béla települési képviselő

 

Az ülésről igazoltan távol maradt: Orliczki Frigyesné, Dr. Wirtz Ferenc települési képviselő

 

Meghívottként jelen van: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

Az ülésen hozott határozatok száma, tárgya:

97/2017.(XII.04.) Tárgy: Felhatalmazás a Miskolc Térségi Konzorcium és a MiReHuKöz Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság között megszűnő vagyonkezelési szerződésből eredő elszámolással kapcsolatos intézkedések megtételére

98/2017.(XII.04.) Tárgy: A Miskolc Térségi Konzorcium és a MiReHuKöz Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság megkötésre kerülő bérleti szerződés jóváhagyása

99/2017.(XII.04.) Tárgy: A Miskolc Térségi Konzorcium és a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás között megkötésre kerülő bérleti szerződés elfogadása

100/2017.(XII.04.) Tárgy: A Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás által megvalósítani kívánt beruházáshoz szükséges pénzügyi hozzájárulás biztosítása

101/2017.(XII.04.) Tárgy: A Miskolc Térségi Konzorcium Konzorciumi Szerződésének módosítása

102/2017.(XII.04.) Tárgy: A REGIHU-HEJŐPAPI Regionális Hulladéklerakó Korlátolt Felelősségű Gazdasági Társaság alapítása

103/2017.(XII.04.) Tárgy: Idősek, megváltozott munkaképességű sajószögedi lakosok egyszeri támogatása

104/2017.(XII.04.) Tárgy: A 6 évesnél fiatalabb sajószögedi gyermekek, a nagycsaládosok, valamint a községben élő, tartósan beteg, illetve fogyatékos gyermekek támogatása

105/2017.(XII.04.) Tárgy: A Településképi Arculati Kézikönyv munkaközi anyagának jóváhagyása

106/2017.(XII.04.) Tárgy: Sajószöged, Mátyás király út 383 hrsz-ú ingatlan megvásárlása

 

A jegyzőkönyv mellékletei:

1. melléklet: előterjesztések, határozati javaslatok az 1. napirendi ponthoz

2. melléklet: előterjesztés, határozati javaslatok a 2. napirendi ponthoz

3. melléklet: előterjesztés, határozati javaslat a 3. napirendi ponthoz

 

dr. Gulyás Mihálypolgármester köszöntötte a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott települési képviselők közül 5 fő jelen van, az ülést megnyitotta.

A polgármester ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat, melyet Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 5 képviselőből, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadott el:

 

Napirend:

1./ Javaslat hulladékgazdálkodással kapcsolatos képviselő-testületi döntések meghozatalára.

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

2./ a./ Javaslat az idősek, megváltozott munkaképességű sajószögedi lakosok egyszeri támogatására.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

b./ Javaslat a 6 évesnél fiatalabb sajószögedi gyermekek és a nagycsaládosok, valamint a községben élő, tartósan beteg, illetve fogyatékos gyermekek támogatására.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

 

3./ Javaslat a Településképi Arculati Kézikönyv munkaközi anyagának jóváhagyására.

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

4./Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések.

 

 

Megtárgyalt napirendi pontok

 

1./ Napirend:Javaslat hulladékgazdálkodással kapcsolatos képviselő-testületi döntések meghozatalára.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: terjedelmes előterjesztést küldtem ki a napirendi ponttal kapcsolatban. A testületnek annyi a teendője, hogy a határozati javaslatokat elfogadja felhatalmazva további intézkedésre a Miskolci Önkormányzatot. 2018. január 01-től integrált hulladékgazdálkodási rendszer alakul ki, nemcsak a megyében, hanem az egész országban egységesen. Régiónként egy-egy nonprofit szolgáltató kezébe kerül a hulladékgazdálkodás, ez a mi régiónkban a B.-A.-Z. Megyei Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Ennek az a lényege, hogy egységesen, racionálisan, de nonprofit alapon működő szolgáltatást biztosítson. Miskolc a múlt héten elfogadta ezeket a döntéseket. Előzetesen arról már értesült a képviselő-testület, hogy 37 önkormányzatból álló konzorcium biztosította a hulladékgazdálkodást, ez jogi személyi társulássá alakult át.

Ismertette a határozati javaslatokat.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 5 képviselőből, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

97/2017.(XII.04.) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: Felhatalmazás a Miskolc Térségi Konzorcium és a MiReHuKöz Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság között megszűnő vagyonkezelési szerződésből eredő elszámolással kapcsolatos intézkedések megtételére

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesterét, mint a Miskolc Térségi Konzorcium Gesztor Önkormányzatának képviselőjét a Miskolc Térségi Konzorcium és a MiReHuKöz Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság között megszűnésre kerülő vagyonkezelési szerződésből eredő elszámolással kapcsolatos intézkedések megtételére és a kapcsolódó dokumentumok aláírására. Az elszámolás tartalmazza a lerakóhoz, mint létesítményhez kötött rekultivációs és monitoring céltartalék elszámolását, valamint az értékcsökkenés elszámolását a vagyonkezelő számviteli nyilvántartásaiban rögzített értékek alapján.

 

Felelős: Polgármester

Határidő: azonnal

 

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 5 képviselőből, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

98/2017.(XII.04.) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: A Miskolc Térségi Konzorcium és a MiReHuKöz Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság megkötésre kerülő bérleti szerződés jóváhagyása

 

1. Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja a Miskolc Térségi Konzorcium és a MiReHuKöz Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság között 2017. december 15. és 2017. december 31. napja közötti időtartamra szóló bérleti szerződést, amely alapján MiReHuKöz Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság köteles a hulladékgazdálkodási szolgáltatási feladatokat 2017. december 31. napjáig változatlan formában ellátni.

 

2. Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1. pontban megjelölt bérleti szerződés, bérleti díját 25.547.142,-Ft, azaz huszomötmillió-ötszáznegyvenhétezer-egyszáznegyvenkettő forintban állapítja meg.

 

3. A szerződés érvényességének feltétele, hogy a bérbeadásra kerülő osztatlan közös vagyonnal kapcsolatos valamennyi döntést a konzorciumi önkormányzatok képviselő-testületei is meghozzák, és a határozati kivonatok Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata részére megküldésre kerüljenek, valamint szükséges a Közreműködő Szervezet hozzájárulása.

 

Felelős: Polgármester

Határidő: azonnal

 

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 5 képviselőből, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

99/2017.(XII.04.) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: A Miskolc Térségi Konzorcium és a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás között megkötésre kerülő bérleti szerződés elfogadása

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat melléklete szerint elfogadja a Miskolc Térségi Konzorcium és a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás között 2018. január 1. napjától érvényes bérleti szerződést. A mindenkori bérleti díj összege megegyezik a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 2 számú melléklete szerint leírási kulcsok jegyzékben szereplő leírási kulcsok alkalmazásával meghatározott összeggel, figyelemmel a hulladékkezelés célját szolgáló rendelkezésre.

A szerződés érvényességének feltétele, hogy a bérbeadásra kerülő osztatlan közös vagyonnal kapcsolatos valamennyi döntést a konzorciumot alkotó települések önkormányzatának képviselő-testületei is meghozzák, és a határozati kivonatok Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata részére megküldésre kerüljenek, valamint további feltétele a Közreműködő Szervezet hozzájárulása.

 

Felelős: Polgármester

Határidő: azonnal

 

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 5 képviselőből, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

100/2017.(XII.04.) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: A Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás által megvalósítani kívánt beruházáshoz szükséges pénzügyi hozzájárulás biztosítása

 

1. Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás által megvalósítani kívánt beruházáshoz 5625000 Ft pénzügyi hozzájárulást „beruházási kiadások fedezete” jogcímen közvetlenül a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás számára biztosítja.

 

Felelős: Polgármester

Határidő:azonnal

 

2. Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1. pontban megjelölt beruházási hozzájárulás Sajószöged Önkormányzatát terhelő pénzügyi alapjaként a 37 települési önkormányzat osztatlan közös vagyonát jelöli meg.

 

Felelős: Polgármester

Határidő: azonnal

 

3. Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesterét, hogy a 4. pontban meghatározott feltételek bekövetkezése esetén gondoskodjon arról, hogy hogy a Konzorciumot alkotó tag Önkormányzatok nevében a vagyonközösség bankszámlájáról kerüljön átutalásra a 625.000.000,-Ft azaz hatszázhuszonötmillió forint a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás részére, azzal a feltétellel, hogy ezt a pénzösszeget kizárólag a Miskolc, belterület 4752/4. hrsz. természetben Miskolc, József Attila u. 65. szám alatti ingatlan és a 3 db MAN TGM tömörítőlapos hulladékgyűjtő gépjárművek (forgalmi rendszámok: NCF-091, NCF-092, NCF-093) megvásárlására jogosult a Társulás felhasználni.

 

Felelős: Miskolc Megyei Jogú Város Polgármester

Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Főosztály

Határidő: minden önkormányzat jóváhagyása után

 

4. Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kijelenti, hogy a határozat 1-3. pontjában meghatározott döntések hatályosulása feltételének tekinti, hogy a vagyonközösségben részt vevő valamennyi önkormányzat ugyanezeket a döntéseket meghozza és a határozat kivonata Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának részére megküldésre kerüljön.

 

Felelős: Polgármester

Határidő: minden önkormányzat jóváhagyása után

 

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 5 képviselőből, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

101/2017.(XII.04.) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: A Miskolc Térségi Konzorcium Konzorciumi Szerződésének módosítása

 

1. Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jelen határozat 1. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja a Konzorciumi Szerződés módosításáról szóló Módosító Okiratát, egyúttal jóváhagyja a Miskolc Térségi Konzorcium módosításokkal egységes szerkezetben foglalt Konzorciumi Szerződését jelen határozat 2. számú melléklete szerinti tartalommal.

 

Felelős:Polgármester

Határidő: azonnal

 

 

2. Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a Hejőpapi 073/6. hrsz. alatt található ingatlan vonatkozásában az elővásárlási jogról lemondó nyilatkozat aláírására.

 

Felelős:Polgármester

Határidő: azonnal

 

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 5 képviselőből, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

102/2017.(XII.04.) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: A REGIHU-HEJŐPAPI Regionális Hulladéklerakó Korlátolt Felelősségű Gazdasági Társaság alapítása

 

1. Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott hulladékgazdálkodási feladatok ellátása érdekében 1.247.400.000,-Ft azaz egymilliárd-kétszáznegyvenhétmilló-négyszázezer forint törzstőkével 2017. december 15. napjával megalapítja a REGIHU-HEJŐPAPI Regionális Hulladéklerakó Korlátolt Felelősségű Gazdasági Társaságot, és a Kft. társasági szerződését a határozat melléklete szerint elfogadja.

 

Felelős: Polgármester

Határidő: azonnal

 

2. Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárulás adja ahhoz, hogy a 3645 Hejőpapi külterület 073/6. hrsz.-ú ingatlan egészét REGIHU-HEJŐPAPI Regionális Hulladéklerakó Korlátolt Felelősségű Gazdasági Társaságba apportálják, amely a Társaság törzstőkéjét képezi.

 

Felelős: Polgármester

Határidő: 2017. december 15.

 

3. Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a társasági szerződés és az egyéb kapcsolódó okiratok aláírására.

 

Felelős: Polgármester

Határidő: 2017. december 15.

 

4. Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a REGIHU-HEJŐPAPI Regionális Hulladéklerakó Korlátolt Felelősségű Gazdasági Társaságba Miskolc ügyvezetőjének Ladányi Rolandot (születési idő: Miskolc, 1974. 08. 17., anyja születési neve: Nácsa Ildikó, adóazonosító jele: : 8393090075 , lakóhelye: 3553 Kistokaj, Szemere Bertalan u. 22. ) megválasztja 2017. december 15. napjától határozatlan időtartamra, akinek díjazását havi bruttó 100.000,-Ft, azaz egyszázezer forint összegben állapítja meg.

 

Felelős: Polgármester

Határidő: azonnal

 

5. Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a REGIHU-HEJŐPAPI Regionális Hulladéklerakó Korlátolt Felelősségű Gazdasági Társaságba felügyelőbizottsági tagjává Miskolci Tibort (születési idő: Mezőcsát, 1978. 02. 23., anyja születési neve: Bacsik Mária, lakóhelye: 3594 Hejőpapi, Jókai út 38. szám) megválasztja 2017. december 15. napjától 2022. december 15. napjáig terjedő időtartamra.

 

Felelős: Polgármester

Határidő: azonnal

 

6. Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a REGIHU-HEJŐPAPI Regionális Hulladéklerakó Korlátolt Felelősségű Gazdasági Társaság felügyelőbizottsági tagjává Tarnóczi Józsefet (születési idő: Miskolc, 1967. 10. 20., anyja születési neve: Csullik Irén Ilona, lakóhelye: 3551 Ónod, Rákóczi u. 33/A. szám) megválasztja 2017. december 15. napjától 2022. december 15. napjáig terjedő időtartamra.

 

Felelős: Polgármester

Határidő: azonnal

 

7. Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a REGIHU-HEJŐPAPI Regionális Hulladéklerakó Korlátolt Felelősségű Gazdasági Társaság felügyelőbizottsági tagjává Pállfy Kingát (anyja születési neve: Zoller Éva, lakóhelye: 3530 Miskolc, Széchenyi utca 6/C. földszint 3.szám) megválasztja 2017. december 15. napjától 2022. december 15. napjáig terjedő időtartamra.

 

Felelős:Polgármester

Határidő:azonnal

 

8. Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testület a REGIHU-HEJŐPAPI Regionális Hulladéklerakó Korlátolt Felelősségű Gazdasági Társaság felügyelő bizottság tagjainak díjazását havi bruttó 50.000,-Ft-ban, azaz ötvenezer forintban, a felügyelőbizottság elnökének 75.000,-Ft-ban, azaz hetvenötezer forintban állapítja meg.

 

Felelős:Polgármester

Határidő:azonnal

 

9. Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Miskolc Miskolc REGIHU-HEJŐPAPI Regionális Hulladéklerakó Korlátolt Felelősségű Gazdasági Társaság könyvvizsgálójává H&H Homor és Társai Könyvvizsgáló, Gazdasági- és Adótanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot (cégjegyzékszáma: Cg. 05-09-007258, székhelye: 3530 Miskolc, Petőfi Sándor utca 2. 2/2. szám), a könyvvizsgálatért személyében is felelős személykéntHomor Józsefet (lakóhelye: 3530 Miskolc, Petőfi Sándor utca 2. szám, anyja születési neve: Antal Anna) megválasztja 2017. december 15. napjától 2022. május 31. napjáig, akinek díjazását havi bruttó 100.000,-Ft, azaz egyszázezer forint összegben állapítja meg.

 

Felelős:Polgármester

Határidő:azonnal

 

10. Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza és utasítja REGIHU-HEJŐPAPI Regionális Hulladéklerakó Korlátolt Felelősségű Gazdasági Társaság ügyvezetőjét, hogy a Miskolci Törvényszék Cégbírósága előtt a gazdasági társaság bejegyzéséhez szükséges intézkedéseket tegye meg.

 

Felelős: Polgármester

Határidő: azonnal

 

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: a következő testületi ülésen kell elfogadni a rendeletet, amit már a holnapon közzétettünk véleményezésre. Mind a 37 önkormányzatnak azonos tartalmú rendelete lesz, annyi különbséggel, hogy nagyobb városokban ahol vannak társasházak, lakásszövetkezetek ott azokra vonatkozó részek is szerepelnek.

 

 

2./ Napirend:

a./ Javaslat az idősek, megváltozott munkaképességű sajószögedi lakosok egyszeri támogatására.

 

dr. Gulyás Mihálypolgármester ismertette a határozati javaslatot.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 5 képviselőből, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

103/2017.(XII.04.) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: Idősek, megváltozott munkaképességű sajószögedi lakosok egyszeri támogatása

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat költségvetésének szociális előirányzata terhére

a sajószögedi állandó lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen a községben élő, 2017. évben 60. életévüket betöltött nők és 60. életévüket betöltött férfiak részére jövedelemtől függetlenül egységesen 5.000,-Ft/fő, azaz Ötezer forint/fő egyszeri pénzbeli támogatást nyújt;

a fenti korhatárt be nem töltött sajószögedi állandó lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen a községben élő rokkantsági ellátásban, rokkantsági járadékban, valamint rehabilitációs ellátásban vagy rehabilitációs járadékban részesülők részére jövedelemtől függetlenül egységesen 5.000,-Ft/fő egyszeri támogatást biztosít. Amennyiben az ellátás 2017. évben lett megállapítva, illetve felülvizsgálva, az erről szóló igazolást 2017. december 29-ig a Polgármesteri Hivatalban be kell mutatni.

 

A testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

 

b./ Javaslat a 6 évesnél fiatalabb sajószögedi gyermekek és a nagycsaládosok, valamint a községben élő, tartósan beteg, illetve fogyatékos gyermekek támogatására.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 5 képviselőből, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

104/2017.(XII.04.) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: A 6 évesnél fiatalabb sajószögedi gyermekek, a nagycsaládosok, valamint a községben élő, tartósan beteg, illetve fogyatékos gyermekek támogatása

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat költségvetésének szociális előirányzata terhére

a sajószögedi állandó lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen a községben élő 6 évesnél fiatalabb gyermekek, valamint a 2017. évben 6. életévüket betöltött gyermekek részére, amennyiben még óvodába járnak, a család jövedelmétől függetlenül egységesen egyszeri 3.500,-Ft/fő támogatást nyújt;

a Képviselő-testület a négy vagy több gyermeket nevelő sajószögedi családok 6-18 év közötti életkorú gyermekei részére a család jövedelmétől függetlenül egyszeri 3.500,-Ft/fő, azaz háromezer-ötszáz forint/fő támogatást nyújt;

a Képviselő-testület a Tiszaújvárosi Éltes Mátyás Általános Iskolában tanuló, valamint középiskolában tanuló tartósan beteg, illetve fogyatékos sajószögedi gyermekek részére egyszeri 3.500,-Ft/fő támogatást biztosít.

 

A testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

 

3./ Napirend: Javaslat a Településképi Arculati Kézikönyv munkaközi anyagának jóváhagyására.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: részletes anyagot küldtünk ki, egyrészt a Kincstár útmutatását, amiben azt vázolják, hogyan kell jogszerűen még ez év végéig elszámolni azzal az 1000000 forinttal, amit átutaltak az önkormányzatnak a Településképi Arculati Kézikönyv elkészítésére, illetve azt a levelet, amiben arról tájékoztat a Konszenzus Pannónia Zrt, aki a megbízásunkból elkészítette a kézikönyvet, hogy a hatósági adatszolgáltatás a törvényi határidőre nem teljesült, ezért nem tudjuk elfogadni a rendeletet és a kézikönyvet. Ennek az eredeti határideje szeptember 01. volt, aztán egy törvénymódosítással december 31-re tolták ki, ezt a határidőt sem tudják tartani az államigazgatási szervek, viszont nekünk el kell számolni a pénzzel, ezért az a megoldás célszerű, hogy egy határozatban munkaközi anyagként elfogadjuk, hiszen mi és az általunk megbízott Zrt. nem esett késedelembe.

Javaslom, hogy az előterjesztés szerinti határozati javaslatot fogadja el a képviselő-testület.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 5 képviselőből, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

105/2017.(XII.04.) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: A Településképi Arculati Kézikönyv munkaközi anyagának jóváhagyása

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Településképi Arculati Kézikönyv munkaközi anyagát elfogadja. A képviselő-testület megállapítja, hogy az elkészült és az Önkormányzat honlapján (sajoszoged.hu) közzétett Településképi Arculati Kézikönyvre és a Településképi rendelet-tervezetre a lakosságtól, társadalmi szervezetektől a megadott határidőig (2018.12.03.) vélemény nem érkezett, azonban a hatósági adatszolgáltatások törvényi határidőben nem teljesültek, az eljárásba bevont államigazgatási szervek és partnerek a Kézikönyvet nem véleményezték így ezt a képviselő-testület csak munkaközi anyagként – a határozat melléklete szerinti formában és tartalommal – tudja elfogadni.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

 

 

4./ Napirend:

a./

dr. Boros István címzetes főjegyző tájékoztatta a testületet, hogy november 10-én 10000000 Ft, december 04-én szintén 10000000 Ft felbontásra került az OTP tőkegarantált értékpapírok közül. A felbontást követően jelenleg az árfolyamérték 47000649 Ft.

 

A képviselő-testület a tájékoztatót egyhangúlag tudomásul vette.

 

b./

dr. Boros István címzetes főjegyző: a központi orvosi ügyelet megszervezéséhez hozzájárulást kért Tiszaújváros, ez 77 Ft/fő/hó támogatást jelent január 01-től. Alpolgármester úrnak volt egy kérdése, hogy mennyien veszik ezt igénybe. Sajószögedre lebontva nem tudtak adatot szolgáltatni, de 2017 évben eddig 3142 esetet láttak el, ebben benne van Tiszaújváros, Sajószöged, Sajóörös és Nagycsécs. Visszabontva lakosságarányosan havonta 10-12 ember, aki az ügyeleti szolgáltatást feltehetően igénybe veszi.

 

c./

dr. Gulyás Mihálypolgármester: korábbi testületi ülésen szó volt arról, hogy bölcsödét szeretnénk építeni pályázati pénzből. Most már szükségessé válik a telek megvásárlása, amelyre az új bölcsődénk épül. Egy telket és egy telekrészt vásárolunk meg és ezeket majd össze kell egy helyrajzi szám alá vonni. Ebben kérném a testület támogatását, hogy megkezdhessem a konkrét tárgyalásokat a tulajdonosokkal.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: javaslom úgy megfogalmazni, hogy amennyiben hivatalos értesítést kapunk erről, ne kelljen rendkívüli testületi ülést összehívni, hanem azonnal meg lehessen kötni az adásvételi szerződést, illetve elindítani a telekalakítási eljárást a szükséges összevonásokról.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 5 képviselőből, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

106/2017.(XII.04.) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: Sajószöged, Mátyás király út 383 hrsz-ú ingatlan megvásárlása

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” című TOP-1.4.1-15 kódszámú pályázat megvalósítása érdekében megvásárolja bruttó 5000000 forint vételáron a 383 hrsz-ú ingatlant.

 

A képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét az adásvételi szerződés fentiek szerinti megkötésére.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

 

Egyéb előterjesztés nem lévén a polgármester az ülést berekesztette.

 

 

k.m.f.

 

 

dr. Gulyás Mihály sk. dr. Boros István sk.

polgármester címzetes főjegyző

 

11