Sajószöged Község Önkormányzatának

7/2003./V.29./sz. KT rendelete

a közműves ivóvízellátásról, a közkifolyók vízhasználatáról és

az ivóvíz díjának megállapításáról

a módosításokkal egységes szerkezetben

Sajószöged Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 7.§ (1) bekezdésének felhatalmazása alapján, figyelemmel a közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről szóló 38/1995.(IV.5.) Korm. rendeletben foglaltakra, a közműves ivóvízellátásról és az ivóvíz díjának megállapításáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Sajószöged község közigazgatási területén a közüzemi vízellátást biztosító Sajó Vízmű Kft-re (a továbbiakban: szolgáltató), valamint a szolgáltatást igénybe vevő fogyasztókra.

2. §

 1. A közkifolyók vizét – háztartási szükségletük kielégítése céljára – a közműves vízellátásba be nem kötött ingatlanok lakói vehetik rendszeresen igénybe.

 2. A szolgáltató és a polgármester hozzájárulása szükséges a közkifolyóknak nem háztartási szükséglet kielégítése (pl.: építkezés, gépkocsi mosás, locsolás) céljára történő igénybevételéhez.

3. §

 1. A közkifolyókról a 2.§ (1) bekezdés szerint fogyasztott víz díját Sajószöged Község Önkormányzata fizeti meg.

 2. Az ivóvíz díját, valamint a 2.§ (2) bekezdés szerinti vízfogyasztás átalány- mennyiségét e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.

4. §

 1. Az 1. sz. mellékletben megállapított díjat a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel a fogyasztó közvetlenül a szolgáltatónak köteles megfizetni a fogyasztásmérő óra állása alapján kiállított számla ellenében.

 2. A 2. § (2) bekezdése szerinti vízfogyasztás díját Sajószöged Önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára kell befizetni a hozzájárulás megkérésével egyidejűleg.

- 2 -

5. §1

6. §

 1. Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, a hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Sajószöged Község Önkormányzatának az ivóvíz díjának megállapításáról szóló 19/2002.(XII.19.)sz. KT. rendelete.

A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik a helyben szokásos módon.

k.m.f.

Ládi Balázs sk. dr. Boros István sk.

polgármester jegyző

1Hatályon kívül helyezte: 15/2012.(V.24.) önkormányzati rendelet 4.§. Hatálytalan: 2012.05.30-tól.

1. melléklet2

Az ivóvíz- és csatorna szolgáltatás legnagyobb díjtétele 2012. évben 520 Ft/m3, ebből

a.) 206 Ft/m3 az ivóvíz díja

b.) 314 Ft/m3 a csatornadíj.”

A fenti nettó díjtételeket 27% általános forgalmi adó terheli.

Nem ivóvízfogyasztás céljára igénybevett közkifolyók vízfogyasztásának figyelembe veendő átalány-mennyiségei:

- építkezés 15 m³/hó

- kerti locsolás

Az ingatlan beépítetlen területét alapul véve 1 l /m²/nap

- gépkocsi mosás 3 m³/mosás”

2 Módosította a 4/2012.(I.12.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2012.02.01-től.

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testületének

4/2012.(I.12.) önkormányzati rendelete

a közműves ivóvízellátásról, a közkifolyók vízhasználatáról és

az ivóvíz díjának megállapításáról szóló 7/2003.(V.29.) önkormányzati

rendelet módosításáról

Sajószöged Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 7.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8.§ (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§. Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testületének a közműves ivóvízellátásról, a közkifolyók vízhasználatáról és az ivóvíz díjának megállapításáról szóló 7/2003.(V.29.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

2.§ (1) Ez a rendelet 2012. február 1-jén lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

(2) Hatályát veszti Sajószöged Község Önkormányzatának a települési folyékony hulladék gyűjtéséről, elszállításáról és elhelyezéséről szóló 20/2002.(XII.19.) önkormányzati rendelete.

k.m.f.

Ládi Balázs polgármester

akadályoztatása miatt:

Vona Tamás dr. Boros István

alpolgármester jegyző

Kihirdetési záradék:

Jelen rendelet az SZMSZ-ben meghatározott módon 2012. január 17. napján kihirdetésre került.

Sajószöged, 2012. január 17.

dr. Boros István

jegyző

1.melléklet

a közműves ivóvízellátásról, a közkifolyók vízhasználatáról és az ivóvíz díjának megállapításáról szóló 7/2003.(V.29.) önkormányzat rendeletet módosító 4/2012.(I.12.) önkormányzati rendelethez:

„1. melléklet

Az ivóvíz- és csatorna szolgáltatás legnagyobb díjtétele 2012. évben 520 Ft/m3, ebből

a.) 206 Ft/m3 az ivóvíz díja

b.) 314 Ft/m3 a csatornadíj.”

A fenti nettó díjtételeket 27% általános forgalmi adó terheli.

Nem ivóvízfogyasztás céljára igénybevett közkifolyók vízfogyasztásának figyelembe veendő átalány-mennyiségei:

- építkezés 15 m³/hó

- kerti locsolás

Az ingatlan beépítetlen területét alapul véve 1 l /m²/nap

- gépkocsi mosás 3 m³/mosás”

Sajószöged Község Önkormányzatának

7/2003./V.29./sz. KT rendelete

a közműves ivóvízellátásról, a közkifolyók vízhasználatáról és

az ivóvíz díjának megállapításáról

a módosításokkal egységes szerkezetben

Sajószöged Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 7.§ (1) bekezdésének felhatalmazása alapján, figyelemmel a közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről szóló 38/1995.(IV.5.) Korm. rendeletben foglaltakra, a közműves ivóvízellátásról és az ivóvíz díjának megállapításáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Sajószöged község közigazgatási területén a közüzemi vízellátást biztosító Sajó Vízmű Kft-re (a továbbiakban: szolgáltató), valamint a szolgáltatást igénybe vevő fogyasztókra.

2. §

 1. A közkifolyók vizét – háztartási szükségletük kielégítése céljára – a közműves vízellátásba be nem kötött ingatlanok lakói vehetik rendszeresen igénybe.

 2. A szolgáltató és a polgármester hozzájárulása szükséges a közkifolyóknak nem háztartási szükséglet kielégítése (pl.: építkezés, gépkocsi mosás, locsolás) céljára történő igénybevételéhez.

3. §

 1. A közkifolyókról a 2.§ (1) bekezdés szerint fogyasztott víz díját Sajószöged Község Önkormányzata fizeti meg.

 2. Az ivóvíz díját, valamint a 2.§ (2) bekezdés szerinti vízfogyasztás átalány- mennyiségét e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.

4. §

 1. Az 1. sz. mellékletben megállapított díjat a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel a fogyasztó közvetlenül a szolgáltatónak köteles megfizetni a fogyasztásmérő óra állása alapján kiállított számla ellenében.

 2. A 2. § (2) bekezdése szerinti vízfogyasztás díját Sajószöged Önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára kell befizetni a hozzájárulás megkérésével egyidejűleg.

- 2 -

5. §

Szabálysértést követ el és 30.000,-Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható aki a közkifolyókat nem az e rendeletben meghatározottak szerint vagy engedély nélkül használja.

6. §

 1. Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, a hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Sajószöged Község Önkormányzatának az ivóvíz díjának megállapításáról szóló 19/2002.(XII.19.)sz. KT. rendelete.

A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik a helyben szokásos módon.

k.m.f.

Ládi Balázs sk. dr. Boros István sk.

polgármester jegyző

  1. sz. melléklet

a 7/2003./V.29./sz. KT. rendelethez

1,2Az ivóvíz- és csatorna szolgáltatás díja 507 Ft/m3 + ÁFA, ebből

a.) 201 Ft/m3 + ÁFA az ivóvíz díja

b.) 306 Ft/m3 + ÁFA a csatornadíj.”

Nem ivóvízfogyasztás céljára igénybevett közkifolyók vízfogyasztásának figyelembe veendő átalány-mennyiségei:

- építkezés 15 m³/hó

- kerti locsolás

Az ingatlan beépítetlen területét alapul véve 1 l /m²/nap

- gépkocsi mosás 3 m³/mosás

1 Módosította a 1/2008.(I.31.)sz. rendelet Hatályos: 2008. 02.01-től.

2 Módosította a 5/2009. (II.26.) sz. rendelet. Hatályos: 2009.03.01.-től.