Sajószöged Községi Önkormányzat

Képviselő-testülete

 

3599 Sajószöged, Ady Endre út 71.

Telefon: 49/540-743, Fax: 49/540-744

E-mail:

Jegyzőkönyv

Készült: Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. szeptember 27-én megtartott nyílt üléséről.

Az ülés helye: Sajószöged Községháza

Jelen vannak: dr. Gulyás Mihály polgármester, Vona Tamás alpolgármester, Hegyi József, Biri László, Orliczki Frigyesné, Tóth Béla, települési képviselő, Karaffa Gábor települési képviselő

Meghívottként jelen van: dr. Boros István címzetes főjegyző, Móriczné Vinnai Beatrix gazdasági vezető

Az ülésen hozott határozatok száma, tárgya:

60/2018.(IX.27.) Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

61/2018.(IX.27.) dr. Gulyás Mihály polgármester jutalmazása

62/2018. (IX.27.) Házi segítségnyújtás és szociális étkeztetés szakmai programjának

jóváhagyása

63/2018. (IX.27.) Sajószöged Községi Testedző Kör működésével kapcsolatos „Megállapodás”

megkötésére.

A jegyzőkönyv mellékletei:

1. melléklet: előterjesztés az 1. napirendi ponthoz

2. melléklet: előterjesztés az 2. napirendi ponthoz

3. melléklet: előterjesztés a 3. napirendi ponthoz

4. melléklet: előterjesztés, határozati javaslat az 4. napirendi ponthoz

5. melléklet: megállapodás az 5. napirendi ponthoz

6. melléklet: tájékoztató a 6. napirendi ponthoz

dr. Gulyás Mihály polgármester köszöntötte a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott települési képviselők közül 7 fő jelen van, az ülést megnyitotta.

A polgármester ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontot, melyet Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadott el:

 

Napirend:

1./ Tájékoztató az Önkormányzat I. félévi gazdálkodásról.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

Móriczné Vinnai Beatrix gazdasági vezető

2./ Tájékoztató lejárt határidejű határozatokról.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

 

3./ Beszámoló a polgármester elmúlt időszakban végzett munkájáról, javaslat a polgármester

jutalmazására.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

dr. Boros István címzetes főjegyző

 

4./ Javaslat a házi segítségnyújtás és a szociális étkeztetés szolgáltatások szakmai programjának jóváhagyására.

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

5./ Javaslat a Sajószöged Községi Testedző Kör működésével kapcsolatos „Megállapodás” megkötésére.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

 

6./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések.

 

Megtárgyalt napirendi pontok

 

 

1./ Tájékoztató az Önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: az önkormányzati gazdálkodásról szóló I. félévi beszámoló bemutatása az Áht. szerint már nem kötelező, de az előző évekhez hasonlóan szeretném, ha teljes képet kapna a képviselő-testület az I. félévi gazdálkodásról. A 2018. évi költségvetési bevételek eredeti előirányzata 628.832.676 Ft volt, a bevételek teljesülése 330.579.325 Ft, ez eredeti előirányzat 52,57% -a, ezzel szemben a költségvetési kiadásainak előirányzata 822.704.621 Ft . Az eltelt időszak költségvetési kiadásai 224.141.752 Ft-ot tettek ki, amely az előirányzat 27,24%-a. A Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság tárgyalta a napirendi pontot. Felkérem a Bizottság elnök asszonyát, hogy ismertesse a Bizottság álláspontját.

 

Orliczki Frigyesné Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság elnöke: a Bizottság tárgyalta a tájékozatót, pozitívan értékelte, hogy a gazdálkodás eredményesnek mondható, a kiadások az eredeti előírányzatnak 27,24%-a. A Bizottság az előterjesztett formában jóváhagyólagos tudomásul vételre javasolja a beszámolót.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2018. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót egyhangúan tudomásul vette.

 

Móriczné Vinnai Beatrix gazdasági vezető elhagyta az ülést.

 

2./ Tájékoztató lejárt határidejű határozatokról.

 

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: a képviselő-testület 2018. február 01-től 2018. augusztus 30-ig 59 határozatot hozott. A határozatok végrehajtására irányuló eljárási cselekmény minden esetben történt, lejárt határidejű, de végre nem hajtott határozat nem volt. A döntéseknek megfelelő intézkedések minden esetben megtörténtek.

 

Kérdés, észrevétel nem volt

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

60/2018.(IX.27.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót az előterjesztésnek megfelelően elfogadta.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

 

3./Beszámoló a polgármester elmúlt időszakban végzett munkájáról, javaslat a polgármester

jutalmazására.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: A sikeres önkormányzatok működésének alapja és egyik nélkülözhetetlen feltétele a jó gazdálkodás. A féléves beszámoló alapján már most elmondhatjuk, hogy a 2018. év gazdálkodása is jól fog sikerülni, annak ellenére, hogy az Önkormányzatnak előre nem tervezett, váratlan kiadásai voltak, gondoljunk csak az ideiglenes óvoda kialakítására, vagy az óvoda felújítási költségeinek önrésszel történő kiegészítésére. A bölcsődeépítés már közbeszerzési szakaszban van, így a beruházás ütemterv szerint halad. Komoly eredménynek tartom, hogy sikerült Wirtz doktor pótlásáról gondoskodnunk dr. Lukács Fatime személyében akkor, amikor közel 300 tartósan betöltetlen háziorvosi körzet van az országban. A hagyományos községi rendezvényeinket a szokásos jó színvonalon ez évben is megtartottuk, a karácsonyi szeretet vendéglátás és a szilveszter vár még megrendezésre. Az elvégzett munkámról szóló beszámolóm természetesen közel sem teljes, dolgozunk tovább, amihez kérem a képviselő-testület további támogatását.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: A képviselő-testület akkor adhat jutalmat a polgármesternek, ha ő beszámol egy-egy időszakban végzett munkájáról. Hat havi az a maximális összeg, amit a testület jutalomként adhat, a féléves beszámoló alapján nagyobb jutalomra is lenne lehetőség anélkül, hogy az megterhelné a költségvetést, de több szempontot is figyelembe is véve két havi illetménynek megfelelő jutalomra teszek javaslatot.

 

Kérdés, észrevétel:

 

Vona Tamás alpolgármester: Én egy dolgot hiányoltam a beszámolóból a dolgos hétköznapokat, ez nem jöhetett volna létre a polgármester úr szorgalma kitartása nélkül, nem csak a hétköznapokat hanem a hétvégét is a településnek szenteli pl: elkíséri a focicsapatot idegenbe és a hazai meccseken is ott van, minden rendezvényen képviseli a települést. Támogatom a javaslatot azzal, hogy legközelebb vizsgáljuk meg a lehetőséget egy nagyobb mértékű jutalomnak.

 

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

61/2018.(IX.27.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: dr. Gulyás Mihály polgármester jutalmazása

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete dr. Gulyás Mihály polgármestert 2017-2018. évben végzett munkáját elismerve nettó 770.228 forint jutalomban részesíti a költségvetés személyi előirányzatainak terhére.

 

Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző

Határidő: azonnal

 

 

4./ Javaslat a házi segítségnyújtás és a szociális étkeztetés szolgáltatások szakmai programjának jóváhagyására.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: Részletes előterjesztést kapok a képviselő-testület. Időről időre felül kell vizsgálni és aktualizálni a szakmai programokat a jogszabály változások miatt. A Szociális és Egészségügyi Bizottság tárgyalta a napirendet. Felkérem Karaffa Gábor elnök urat hogy ismertesse a Bizottság álláspontját.

 

Karaffa Gábor Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: Szociális és Egészségügyi Bizottság az előterjesztésnek megfelelően elfogadásra javasolja a szakmai programot.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

62/2018.(IX.27.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Házi segítségnyújtás és szociális étkeztetés szakmai programjának jóváhagyása

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a házi segítségnyújtás és a szociális étkeztetés szakmai programját az előterjesztésnek megfelelően jóváhagyta.

 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

5./ Javaslat a Sajószöged Községi Testedző Kör működésével kapcsolatos „Megállapodás” megkötésére.

 

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: Az előző ülésen beszéltünk erről a megállapodásról csak akkor nem volt szövegezett formában előttünk. Az elhangzott javaslatokat beépítettük a megállapodásba, így elfogadásra javaslom.

Kérdés, észrevétel nem volt

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

63/2018.(IX.27.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Sajószöged Községi Testedző Kör működésével kapcsolatos „Megállapodás” megkötése.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert hogy a Sajószöged Községi Testedző Kör és az Önkormányzat együttműködéséről szóló „Megállapodás-t” aláírja.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

6./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések

 

a./

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: Tájékoztatásul két polgármesteri utasítást szeretnék ismertetni. Szeptember 03-án 5.000.000. Ft felbontottunk a lekötött pénzeszközünkből ekkor még nem folytak be az aktuális adó bevételek. Szeptember 19-én 50.000.000 Ft lekötöttünk, OTP tőkegarantált befektetési jegyekben.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a tájékoztatót tudomásul vette.

 

b./

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: Az Önkormányzat csatlakozott a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpályázat 2019. évi kiíráshoz .

 

A Képviselő-testület a tájékoztatót tudomásul vette.

 

c./

 

dr. Boros István címzetes főjegyző ismertette a Háziorvos javaslatát a rendelési idővel kapcsolatban. A végleges rendelési időt a szerződés megkötésénél kell majd elfogadni, ha valakinek ezzel kapcsolatba van javaslata kérem jelezze.

 

Biri László települési képviselő: Rendelési idővel kapcsolatban észrevételem lenne délután ne csak 1530 tartson a rendelélés, egy napon hosszabbított rendelési idővel rendelkezzen a doktor nő.

 

Egyéb előterjesztés nem lévén a polgármester az ülést berekesztette.

 

k.m.f.

dr. Gulyás Mihály sk.      dr. Boros István sk.

polgármester                   címzetes főjegyző