Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2018.(II.5.) önkormányzat rendelet 28. § (3) a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi-Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Sajószöged Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) képviselő-testületére, annak bizottságaira, a Sajószögedi Polgármesteri Hivatalra és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének:

a) a bevételek és kiadások összevont főösszegét 1 207 932 054 Ft-ban,

b) 889 231 640 Ft költségvetési bevétellel,

c) 1 198 370 296 Ft költségvetési kiadással,

d) -309 138 656 Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg.

(2) A költségvetési egyenlegből 144 866 Ft a működési célú bevételek és kiadások költségvetési többlete, 309 283 522 Ft a felhalmozási célú bevételek és kiadások költségvetési hiánya.

(3) A hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét, továbbá részesedések értékesítését, azaz befektetési jegyek beváltását rendeli el.

(4) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok szerinti bontásban a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(5) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a rendelet 2. melléklet részletezi.

3. A költségvetés részletezése

3. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(2) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló nemleges kötelezettségét a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési célokat a rendelet 5. mellékletének megfelelően nem tervez megvalósítani.

(5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a rendelet 6. melléklete szerint határozza meg.

(6) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a rendelet 7. melléklete részletezi.

(7) Az Önkormányzat EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a rendelet 8. melléklete szerint tervezi megvalósítani.

(8) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 9. melléklete határozza meg.

(9) Az Önkormányzat elismert tartozásállományát a rendelet 10. melléklete részletezi.

(10) A 2024. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulását jogcímenkénti bontásban a rendelet 11. melléklete tartalmazza.

(11) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő céljelleggel juttatott támogatások részletezését a 12. melléklete határozza meg.

(12) Az Önkormányzat a kiadások között 10 000 000 Ft általános tartalékot és 5 000 000 Ft céltartalékot állapít meg.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. §

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(3) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

5. Az előirányzatok módosítása

5. §

(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról a Képviselő-testület, a bevételek és kiadások kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításról a polgármester dönt.

(2) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai egymás között átcsoportosíthatók.

(3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(4) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(5) Amennyiben az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(6) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. A gazdálkodás szabályai

6. §

(1) A költségvetési szerv rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézményvezető előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkezik.

(2) A költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(3) A költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

7. §

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról külső szolgáltató útján gondoskodik.

8. Záró és vegyes rendelkezések

8. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az e rendeletben meghatározottakat 2024. január 01. napjától kell alkalmazni.

Sajószöged, 2024. február 16.

dr. Gulyás Mihály sk. dr. Boros István sk.

polgármester címzetes főjegyző

Kihirdetési záradék:

Kihirdetve: 2024. február 16.

Sajószöged, 2024. február 16. dr. Boros István sk.

címzetes főjegyző