Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testületének

5/2016. (II.26.) önkormányzati rendelete

az intézményi térítési díjakról

 

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 92.§ (1) bekezdése a) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 147.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§(1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

1. § (1) Az Önkormányzat által fenntartott intézményekben biztosított ellátásért az alábbi térítési díjat kell fizetni:

 

1. Óvoda napi háromszori étkezés térítési díja                        352 Ft/nap/fő

2. Általános iskola

a) napi háromszori étkezés térítési díja                        372 Ft/nap/fő

b) tízórai+ebéd térítési díja                                        345 Ft/nap/fő

c) ebéd térítési díja                                                318 Ft/nap/fő

3. Házi segítségnyújtás intézményi térítési díja                        715 Ft/óra

4. Szociális étkeztetés (ebéd) intézményi térítési díja:                508 Ft/fő/nap

5. A szociális étkeztetés (ebéd) kiszállításáért fizetendő

térítési díj:                                                        179 Ft/nap

6.1

7. Óvodai dolgozók térítési díja                                        417,-Ft/nap.

 

(2) A térítési díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.

 

2. § (1) Önkormányzati hozzájárulás a sajószögedi óvodába beíratott óvodások után 88 Ft/nap/fő.

 

(2) Önkormányzati hozzájárulás a Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanulói részére:

 

    1. háromszori étkezés esetén 86 Ft/nap/fő

    2. kétszeri étkezés esetén 82 Ft/nap/fő

    3. egyszeri étkezés esetén 76 Ft/nap/fő

 

(3) a) Az 1. § 3-5. pontjában meghatározott ellátások után fizetendő személyi díjak

        csökkentésének szabályait e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

 

    b) A házi segítségnyújtás egy órát meghaladó időtartamát térítésmentesen biztosítja

       az Önkormányzat.

 

 

 

1 Hatályon kívül helyezte a 10/2016.(VI.23.) önkormányzati rendelet 24.§ (3) bekezdése. Hatálytalan: 2016.06.24-től.

 

(4) a) A közszolgálati jogviszonyból nyugdíjba vonultak ebédjének térítési díjához jövedelmüktől függetlenül az Önkormányzat 150 Ft/nap térítési díj hozzájárulást biztosít.

 

b) Az étkeztetést igénybe vevő Sajószöged Község Önkormányzatánál, intézményeinél és gazdasági társaságánál jogviszonyban álló munkavállalók térítési díjához 250,-Ft/nap hozzájárulást biztosít jövedelmüktől függetlenül az Önkormányzat.

 

 

3. § (1) Ez a rendelet 2016. március 1.-én lép hatályba.

      (2) E rendelet 3.§ b) pontját 2016. január 1. napjától kell alkalmazni.

 

(3) Hatályát veszti Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testületének az intézményi térítési díjakról szóló 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete.

 

 

 

 

  dr. Boros István                                        dr. Gulyás Mihály                                     címzetes főjegyző                                        polgármester

 

Kihirdetési záradék:

Kihirdetve: 2016. február 26.

 

Sajószöged, 2016. február 26.

 

 

   dr. Boros István

  címzetes főjegyző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

        melléklet         

az intézményi térítési díjakról szóló 4/2016.(II.26.) önkormányzati rendelethez

 

Szociális                         étkeztetés

 

Kedvezmény:

0-36.000,-Ft                         alatti jövedelem esetén

80%

36.001,-Ft                         - 48.000,-Ft között

70%

48.001,-Ft                         - 58.000,-Ft között

50%

58.001,-Ft                         - 70.000,-Ft között

30%

70.001,-Ft                         - 85.500,-Ft között

10%

85.501,-                         Ft felett

0%

 

 

 

 

 

 

 

        
                
                                

Ebéd                                         kiszállítás

 

Kedvezmény:

0-36.000,-Ft                                         alatti jövedelem esetén

90%

36.001,-Ft                                         - 48.000,-Ft között

81%

48.001,-Ft                                         - 58.000,-Ft között

72%

58.001,-Ft                                         - 70.000,-Ft között

58%

70.001,-Ft                                         - 85.500,-Ft között

43%

85.501,-                                         Ft - 90.000,-Ft között

29%

90.001,-Ft                                         - 100.000,-Ft között

20%

101.000,-Ft                                         felett

0%

        

 

 

        
                
                                

Házi                                         segítségnyújtás

 

Kedvezmény:

0-36.000,-Ft                                         alatti jövedelem esetén

90%

36.001,-Ft                                         - 48.000,-Ft között

85%

48.001,-Ft                                         - 58.000,-Ft között

76%

58.001,-Ft                                         - 70.000,-Ft között

67%

70.001,-Ft                                         - 85.500,-Ft között

51%

85.501,-                                         Ft - 90.000,-Ft között

47%

90.001,-Ft                                         - 100.000,-Ft között

35%

101.000,-Ft                                         - 120.000,-Ft között

20%

120.000,-Ft                                         felett

0%