Jegyzőkönyv

Készült: Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-án megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

Az ülés helye: Sajószöged Községháza

Jelen vannak: dr. Gulyás Mihály polgármester, Vona Tamás alpolgármester, Hegyi József, Okváth Dezsőné, Orliczki Frigyesné, Tóth Béla, Dr. Wirtz Ferenc települési képviselők

Meghívottként jelen van: dr. Boros István címzetes főjegyző

Az ülésen hozott határozatok száma, tárgya:

93/2014.(XI.20.) Tárgy: A „670 éves Sajószöged Községért” Alapítvány részére ideiglenesen átadott pénzeszköz

94/2014.(XI.20.) Tárgy: A „670 éves Sajószöged Községért” Alapítvány részére ideiglenesen átadott pénzeszköz

95/2014.(XI.20.) Tárgy: A „670 éves Sajószöged Községért” Alapítvány részére ideiglenesen átadott pénzeszköz és vissza nem térítendő támogatás

96/2014.(XI.20.) Tárgy: Orvosi rendelő rendelési idejének megváltozása

97/2014.(XI.20.) Tárgy: Idősek, megváltozott munkaképességű sajószögedi lakosok egyszeri támogatása

98/2014.(XI.20.) Tárgy: A 6 évesnél fiatalabb sajószögedi gyermekek és a nagycsaládosok, valamint a községben élő, a Tiszaújvárosi Éltes Mátyás Általános iskolában tanuló tartósan beteg, illetve fogyatékos két gyermek és egy középiskolában tanuló fogyatékos gyermek támogatása

A jegyzőkönyv mellékletei:

1. melléklet: határozati javaslatok az 1. a) -b) –c) napirendi ponthoz

2. melléklet: határozati javaslat a 2. b) napirendi ponthoz

3. melléklet: határozati javaslatok a 2. -c) –d) napirendi ponthoz

dr. Gulyás Mihály polgármester köszöntötte a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott települési képviselők közül 7 fő jelen van, az ülést megnyitotta.

A polgármester ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat, melyet Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadott el:

Napirend:

1./ Javaslat „ideiglenesen átadott pénzeszköz” és pályázati önerő utalására a „670 éves Sajószöged Községért” Alapítvány részére.

  Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

2./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések

Megtárgyalt napirendi pontok

1./ Napirend: Javaslat „ideiglenesen átadott pénzeszköz” és pályázati önerő utalására a „670 éves Sajószöged Községért” Alapítvány részére.

dr. Gulyás Mihály polgármester: a „670 éves Sajószöged Községért” Alapítvány nevében lettek beadva a nyertes pályázataink. Mivel a pályázatok utófinanszírozásúak, ezért ideiglenesen át kell adnunk a pályázati pénzt az alapítványnak, amit ha az MVH-tól visszakap, visszautal az önkormányzat számára.

a./

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

93/2014.(XI.20.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: A „670 éves Sajószöged Községért” Alapítvány részére ideiglenesen átadott pénzeszköz

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul A „670 éves Sajószöged Községért” Alapítvány részére 8.634.514 Ft, azaz Nyolcmillió-hatszázharmincnégyezer-ötszáztizennégy forint utalásához „ideiglenesen átadott pénzeszköz” jogcímen a Dél-borsodi LEADER Egyesülethez a Művelődési Ház mögötti közösségi tér kialakítására beadott 8612273591 azonosító számon nyilvántartott pályázat megvalósításához. (kerítés, kuglipálya, játszótér, tereprendezés, stb.)

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

b./

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

94/2014.(XI.20.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: A „670 éves Sajószöged Községért” Alapítvány részére ideiglenesen átadott pénzeszköz

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul A „670 éves Sajószöged Községért” Alapítvány részére 2.712.720 Ft, azaz Kettőmillió-hétszáztizenkettőezer-hétszázhúsz forint utalásához „ideiglenesen átadott pénzeszköz” jogcímen a Dél-borsodi LEADER Egyesülethez a Művelődési Ház mögötti közösségi tér kialakítására beadott 8612273591 azonosító számon nyilvántartott pályázat megvalósításához. (eszközbeszerzés: mobil színpad)

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

c./

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

95 /2014.(XI.20.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: A „670 éves Sajószöged Községért” Alapítvány részére ideiglenesen átadott pénzeszköz és vissza nem térítendő támogatás

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul A „670 éves Sajószöged Községért” Alapítvány részére 3.999.925 Ft, azaz Hárommillió-kilencszázkilencvenkilencezer-kilencszázhuszonöt forint utalásához „ideiglenesen átadott pénzeszköz” jogcímen és 999.981 Ft, azaz Kilencszázkilencvenkilencezer-kilencszáznyolcvanegy forint vissza nem térítendő támogatás utalásához a Dél-borsodi LEADER Egyesülethez falumegújításra és fejlesztésre benyújtott 2113575404 azonosító számon nyilvántartott pályázat megvalósításához. (őstermelői piac)

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

2./ Napirend: Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések.

a./

dr. Boros István címzetes főjegyző: a Lucernás dűlő áramellátásával kapcsolatos tervek a tervező irodából a Miskolci Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósághoz kerültek. A hatóságvezetőtől azt az információt kapta,, hogy ha nem lesz hiánypótlás és az ÉMÁSZ befizeti az igazgatási szolgáltatási díjat, akkor 30 napon belül kiadják az engedélyt. Az igazgatási szolgáltatási díjat elutalták, így ha az idő engedi, még az idén elkezdődik a beruházás.

b./

Dr. Wirtz Ferenc települési képviselő: december 1-től a TVK területén üzemorvosi feladatokat látok el, mivel a rendelési idő egybeesik a miénkkel, ezért kérem a fenntartót, hogy engedélyezze a rendelési idő megváltoztatását.

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

96/2014.(XI.20.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Orvosi rendelő rendelési idejének megváltozása

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. december 01. napjától a határozat melléklete szerint hozzájárul a Sajószöged, Ady Endre út 12. sz. alatti Háziorvosi Rendelő rendelési idejének megváltoztatásához.

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: 2014. december 01.

Melléklet a 96/2014.(XI.20.) Képviselő-testületi határozathoz

Rendelési idő 2014. december 01-től:

Hétfő:        13:00-17:00

Kedd:        08:00-12:00

Szerda:        13:00-17:00

Csütörtök:        08:00-12:00

Péntek:        12:00-14:00

Vérvétel: Kedd         06:00-08:00

c./

dr. Gulyás Mihály polgármester: a szokásos év cégi támogatásokról kiosztottuk a határozati javaslatokat, a Szociális és Egészségügyi Bizottság támogatja az előterjesztést.

dr. Boros István címzetes főjegyző: a tavalyi évhez hasonlóan az új belépők számára a támogatást egy olyan nyilatkozattal együtt küldjük ki, hogy ha nem tart igényt a támogatásra, akkor azt fizesse be a „670 éves Sajószöged Községért” Alapítvány számlájára.

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

97/2014.(XI.20.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Idősek, megváltozott munkaképességű sajószögedi lakosok egyszeri támogatása

  1.         Sajószöged         Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat         költségvetésének

 szociális előirányzata terhére a sajószögedi állandó lakóhellyel rendelkező

 és életvitelszerűen a községben tartózkodó, 2014. évben 60. életévüket betöltött nők

 és 62. életévüket betöltött férfiak részére jövedelemtől függetlenül egységesen

5.000,-Ft/fő, azaz Ötezer forint/fő egyszeri pénzbeni támogatást nyújt.

b ) A fenti korhatárt be nem töltött sajószögedi állandó lakóhellyel rendelkező és

  életvitelszerűen a községben tartózkodó rokkantsági ellátásban, rokkantsági

járadékban, valamint rehabilitációs ellátásban vagy rehabilitációs járadékban

részesülők részére szintén 5.000,-Ft/fő egyszeri támogatást biztosít a Képviselő-testület.

Amennyiben az ellátás 2014. évben lett megállapítva, illetve felülvizsgálva,

az erről szóló igazolást a Polgármesteri Hivatalban be kell mutatni.

A testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

d./

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

98/2014.(XI.20.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: A 6 évesnél fiatalabb sajószögedi gyermekek és a nagycsaládosok, valamint a

  községben élő, a Tiszaújvárosi Éltes Mátyás Általános iskolában tanuló

tartósan beteg, illetve fogyatékos két gyermek és egy középiskolában tanuló

fogyatékos gyermek támogatása

1./ Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat költségvetésének

  szociális előirányzata terhére a sajószögedi állandó lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen a községben élő 6 évesnél fiatalabb gyermekek részére a család

  jövedelmétől függetlenül egységesen 3.500,-Ft/fő támogatást nyújt.

2./ A Képviselő-testület a négy vagy több gyermeket nevelő sajószögedi családok

  esetében 3.500,-Ft/fő, azaz háromezer-ötszáz forint/fő értékű élelmiszercsomagot ad

  a 6-18 év közötti gyermekek részére.

3./ A Képviselő-testület a községben élő, a Tiszaújvárosi Éltes Mátyás Általános Iskolában tanuló két gyermek részére egyszeri 3.500,-Ft/fő, illetve egy fő középiskolában tanuló

  gyermek részére szintén 3.500,-Ft/fő támogatást biztosít.

A testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

Egyéb előterjesztés nem lévén a polgármester az ülést berekesztette.

k.m.f.

dr. Gulyás Mihály sk.                                                 dr. Boros István sk.

           polgármester                                                 címzetes főjegyző