Sajószöged         Községi Önkormányzat

Képviselő-testülete

        

3599  Sajószöged, Ady Endre út 71.

Telefon: 49/540-743, Fax: 49/540-744

E-mail:  

 

 

Jegyzőkönyv

 

Készült: Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. január 26-án megtartott nyílt üléséről.

 

Az ülés helye: Sajószöged Községháza

 

Jelen vannak: dr. Gulyás Mihály polgármester, Vona Tamás alpolgármester, Hegyi József, Orliczki Frigyesné, Tóth Béla, Dr. Wirtz Ferenc települési képviselő

 

Az ülésről távol maradt: Okváth Dezsőné települési képviselő

 

Meghívottként jelen van: Firtkóné Ládi Heléna könyvtáros, Berecz Róbert ügyvezető, Móriczné Vinnai Beatrix vezető-főtanácsos, dr. Boros István címzetes főjegyző

 

Az ülésen hozott határozatok száma, tárgya:

3/2017.(I.26.) Tárgy: A Művelődési Ház és Könyvtár 2017. évi munkatervének és a község rendezvénytervének elfogadása

4/2017.(I.26.) Tárgy: Községüzemeltetési Kft. 2017. évi üzleti terve

5/2017.(I.26.) Tárgy: A Képviselő-testület 2017. I. félévi munkatervének elfogadása

6/2017.(I.26.) Tárgy: Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet első fordulóban történő megtárgyalása

7/2017.(I.26.) Tárgy: A Polgármesteri Hivatal 2016. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása

8/2017.(I.26.) Tárgy: Telekalakítási kérelem a 735/121 és 735/122 helyrajzi számú ingatlanokra

9/2017.(I.26.) Tárgy: A polgármester 2017. évi szabadságának ütemezése

10/2017.(I.26.) Tárgy: Sajószöged, Ady Endre út 17. sz. alatti ingatlanra történő házi szennyvízátemelő telepítése

11/2017.(I.26.) Tárgy: A MOL Petrolkémia Zrt.-től nyert számítástechnikai eszközök átadása az Általános Iskolának

12/2017.(I.26.) Tárgy: Vállalkozói Park 034/17 hrsz-ú ingatlan bérbeadása

 

 

A jegyzőkönyv mellékletei:

1. melléklet: előterjesztés az 1. napirendi ponthoz

2. melléklet: előterjesztés a 2. napirendi ponthoz

3. melléklet: előterjesztés a 3. napirendi ponthoz

4. melléklet: előterjesztés a 4. napirendi ponthoz

5. melléklet: előterjesztés az 5. napirendi ponthoz

6. melléklet: határozati javaslat a 6. napirendi ponthoz

7. melléklet: előterjesztés a 7. napirendi ponthoz

8. melléklet: előterjesztés a 8/a. napirendi ponthoz

9. melléklet: határozati javaslat a 8/b. napirendi ponthoz és a 11/2017.(I.26.) sz. Képviselő-testületi határozat melléklete

10. melléklet: határozati javaslat a 8/c. napirendi ponthoz

 

 

dr. Gulyás Mihály polgármester köszöntötte a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott települési képviselők közül 6 fő jelen van, az ülést megnyitotta.

A polgármester ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat, melyet Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadott el:

 

Napirend:

1./ A Művelődési Ház és Könyvtár 2017. évi munkatervének ismertetése, javaslat Sajószöged község 2017. évi rendezvénytervére.

     Előterjesztő: Firtkóné Ládi Heléna könyvtáros

  dr. Gulyás Mihály polgármester

 

2./ Javaslat a Községüzemeltetési Kft. 2017. évi üzleti tervére.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

Berecz Róbert ügyvezető igazgató

 

3./ Javaslat a Képviselő-testület 2017. I. félévi munkatervére.

     Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

 

4./ Javaslat az Önkormányzat 2017. évi pénzügyi tervének I. fordulóban történő megtárgyalására.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

 

5./ Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2016. évi munkájáról.

      Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

6./ Javaslat telekalakítási kérelem benyújtására

      Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

7./ Javaslat a polgármester 2017. évi szabadságának ütemezésére.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

 

8./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések.

a./ Javaslat a BAU-VILL ÉPKER Kft. házi szennyvízátemelő telepítésére vonatkozó árajánlatának elfogadására.

 

  b./ Javaslat a MOL Petrolkémia Zrt.-től nyert számítástechnikai eszközök átadására az Általános Iskolának

 

 

Megtárgyalt napirendi pontok

 

 

1./ Napirend: A Művelődési Ház és Könyvtár 2017. évi munkatervének ismertetése, javaslat Sajószöged község 2017. évi rendezvénytervére.

 

Firtkóné Ládi Heléna könyvtáros részletesen ismertette a Művelődési Ház és Könyvtár 2017. évi munkatervét.

 

Kérdés, észrevétel:

 

Vona Tamás alpolgármester: nagyon részletes beszámolót és tervezetet kaptunk, az értékeléseket helytállónak tartom, a kéréseket megalapozottnak, amennyiben a költségvetésünk megengedi, adjuk meg a kért támogatást, mert mindenképpen színvonalasabb rendezvényeket tudnak tartani a Művelődési Házban.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

3/2017.(I.26.) sz. Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: A Művelődési Ház és Könyvtár 2017. évi munkatervének és a község rendezvénytervének elfogadása

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Művelődési Ház és Könyvtár 2017. évi munkatervét és a község rendezvénytervét a határozat melléklete szerint elfogadta.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

Firtkóné Ládi Heléna könyvtáros elhagyta az ülést.

 

 

2./ Napirend: Javaslat a Községüzemeltetési Kft. 2017. évi üzleti tervére.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: a Községüzemeltetési Kft. Felügyelő Bizottsága tárgyalta a napirendi pontot. Felkérem a Bizottság elnökét, hogy ismertesse a Bizottság álláspontját.

 

Tóth Béla települési képviselő, Felügyelő Bizottság elnöke: a Bizottság megtárgyalta a Kft. üzleti tervét és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

 

Berecz Róbert ügyvezető ismertette az Üzleti Terv sarokszámait és kiegészítésként elmondta, hogy:

a         „járdaprogram” minden évben szerepel a tervben, de saját         készítésű térkőből nem gazdaságos a kivitelezés

a         munkagépek felújítása megtörtént, a Citroen cseréje esedékes         a műszaki állapota miatt

a         betonkeverő beüzemeléséhez még egy aknát kell építeni

a         telekhatárrendezés megtörtént, az iroda használatbavételi         engedélye folyamatban van

az         Önkormányzattól kapott működési támogatás összege         megegyezik a tavalyival

a         sírhelymegváltás árait meg lehetne emelni, a 6 000 Ft/25 év         a legalacsonyabb a térségben

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

4/2017.(I.26.) sz. Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: Községüzemeltetési Kft. 2017. évi üzleti terve

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Sajószöged Községüzemeltetési Kft. 2017. évre vonatkozó üzleti tervét elfogadta.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: folyamatos

 

Berecz Róbert ügyvezető elhagyta az ülést.

 

 

3./ Napirend: Javaslat a Képviselő-testület 2017. I. félévi munkatervére.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester a képviselő-testület 2017. I. félévi munkatervét elfogadásra javasolta az írásban kiküldött előterjesztés szerint.

Ismertette a munkatervet.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

5/2017.(I.26.) sz. Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: A Képviselő-testület 2017. I. félévi munkatervének elfogadása

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. II. félévi munkatervét az előterjesztésnek megfelelően elfogadta.

 

           

        Felelős:         dr. Gulyás Mihály polgármester

           

        Határidő:         azonnal

 

 

4./ Napirend: Javaslat az Önkormányzat 2017. évi pénzügyi tervének I. fordulóban történő megtárgyalására.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: az írásos anyag, amelyet megkapott a képviselő-testület maximálisan kidolgozott és precíz.

A Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság is tárgyalta a napirendi pontot, felkérem a Bizottság elnökasszonyát, hogy ismertesse a Bizottság álláspontját.

 

Orliczki Frigyesné települési képviselő, Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság elnöke: az önkormányzatnál a tervezett bevételek előirányzata 301 440 772 Ft, amelyből finanszírozási bevételek tervezett előirányzata 53 728 000 Ft-ot tesz ki. A Bizottságnak az előterjesztéssel kapcsolatos egyéb kérdése, észrevétele nem volt, elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.         

A Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság első fordulóban ezzel a sarokszámmal javasolja elfogadásra az önkormányzat 2017. évi költségvetés-tervezetét.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

6/2017.(I.26.) sz. Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet első fordulóban történő megtárgyalása

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017. évi költségvetés-tervezetét első olvasatban elfogadta, továbbtervezésre alkalmasnak találta.

 

           

        Felelős:         dr. Gulyás Mihály polgármester

           

        Határidő:         azonnal

 

Móriczné Vinnai Beatrix vezető-főtanácsos elhagyta az ülést.

 

 

5./ Napirend: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2016. évi munkájáról.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: kötelező napirendi pont, minden évben kiküldöm azt a statisztikát, ami jól tükrözi az elvégzett munka mennyiségét. Lényeges változást nem mutat az elmúlt évihez képest. Jelenleg is a szociális igazgatás, a pénzügyi igazgatás, ezen belül az adóigazgatás ügyiratforgalma a legnagyobb. Fellebbezés hatóságom által hozott határozatok ellen nem volt az elmúlt évben sem, felügyeleti intézkedés nem történt.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

7/2017.(I.26.) sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: A Polgármesteri Hivatal 2016. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta.

 

Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző

Határidő: azonnal

 

6./ Napirend: Javaslat telekalakítási kérelem benyújtására.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: a képviselő-testület a novemberi ülésen kifejezte azon szándékát, hogy a változási vázrajz elkészülte után hajlandó eladni a lángossütő alatti területet 1 M forintért. Elkészült a változási vázrajz, erre kérek egy döntést, hogy ez benyújtásra kerüljön a földhivatalhoz. Ha a földhivatal a telekmegosztást jogerősen bejegyezte, akkor megköthetjük az adásvételi szerződést. Jogilag rendezett lesz a Hajnalka út sorsa, a helyrajzi száma változik meg, de a nyomvonala nem.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

8/2017.(I.26.) sz. Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: Telekalakítási kérelem a 735/121 és 735/122 helyrajzi számú ingatlanokra

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a határozathoz mellékelt 229-Fh/2016 munkaszámú, 1172/2016 számon záradékolt változási vázrajz szerinti telekalakítással egyetért, azt jóváhagyja.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert a telekalakítás ingatlan-nyilvántartási átvezetési ügyében járjon el, és utasítja a jegyzőt, hogy a helyrajzi szám változásból eredő vagyonrendelet módosítást készítse elő a soron következő ülésre.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

 

7./ Napirend: Javaslat a polgármester 2017. évi szabadságának ütemezésére.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: jogszabályi kötelezettségem, hogy a testület elé terjesszem azt, hogy hogyan szeretném felhasználni a törvény adta szabadságomat. Az előző évben nem használtam fel 41 napból 6 napot, ez évben március 31-ig meg kell tennem. Ez a 6 nap be van építve az első 3 hónapba, a többi pedig a törvénynek megfelelően lett beírva, hónapokra lebontva.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

9/2017.(I.26.) sz. Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: A polgármester 2017. évi szabadságának ütemezése

 

Sajószöged Községi Önkormányzata Képviselő-testülete a polgármester 2017. évi szabadságának ütemezését a határozat melléklete szerint jóváhagyja.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

8./ Napirend: Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések.

 

a./ Javaslat a BAU-VILL ÉPKER Kft. házi szennyvízátemelő telepítésére vonatkozó árajánlatának elfogadására.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: a Sajószöged, Ady Endre út 17. sz. alatti ingatlan szennyvízcsatlakozása kontrásan lett bekötve, ez most derült ki, amikor rendszeres használatba vették az ingatlant. Annak érdekében, hogy ez a házi szennyvízátemelő megépüljön, módosítottuk a Gördülő Fejlesztési Tervünket. Az ÉRV megküldte az ajánlati költségvetését a BAU-VILL ÉPKER Kft.-nek. Még két vállalkozótól kértek ajánlatot, de csak ez az egy tett árajánlatot. A BAU-VILL ÉPKER Kft. br. 2 555 583 Ft-ért tudja vállalni a szennyvízátemelő telepítését. Ez az önkormányzatnak nem kerül pénzbe, hiszen az ÉRV Zrt. által fizetett használati díj a fedezete.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

10/2017.(I.26.) sz. Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: Sajószöged, Ady Endre út 17. sz. alatti ingatlanra történő házi szennyvízátemelő telepítése

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Sajószöged, Ady Endre út 17. sz. alatti ingatlanra létesítendő kis házi szennyvízátemelő kivitelezési munkáira BAU-VILL Épker Kft. (3580 Tiszaújváros, Dózsa Gy. u. 60. ; képviseli: Barna Zoltán ügyvezető) bruttó 2 555 583 forint árajánlatát elfogadja és hozzájárul a munkák 2016. évi használati díj terhére történő elvégzéséhez.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

 

b./ Javaslat a MOL Petrolkémia Zrt.-től nyert számítástechnikai eszközök átadására az Általános Iskolának.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: a MOL által meghirdetett pályázaton az önkormányzat pályázott a számítástechnikai eszközökre annak tudatában, hogy erre az iskolának majd szüksége lesz. Sikerült nyernünk, és adományozási szerződést kötni a MOL-lal, amiben benne van, hogy csak közérdekű célra használhatja az önkormányzat az elnyert eszközöket.

A „közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése” (082091 COFOG) megvalósítása az iskolán keresztül megfelelő közérdekű cél, ezért nem látom jogi akadályát, hogy a kiküldött lista szerint és a határozati javaslat elfogadásával a képviselő-testület átadja az eszközöket az iskolának.

 

Vona Tamás alpolgármester: tolmácsolni szeretném az iskola köszönetét, hogy az önkormányzat segíti az iskolát, még úgy is, hogy nem fenntartó. Mindenféleképpen jó helyre kerülnek az eszközök, és ezáltal sikerül egy második informatika termet is kialakítani.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

11/2017.(I.26.) sz. Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: A MOL Petrolkémia Zrt.-től nyert számítástechnikai eszközök átadása az Általános Iskolának

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete MOL Petrolkémia Zrt.-vel kötött adományozási megállapodás III/2. pontjára hivatkozva, a Szervezeti és Működési Szabályzata 3. függelékében szereplő „082091 közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése” közhasznú cél megvalósítása érdekében a határozat mellékletében szereplő számítástechnikai eszközöket a Sajószögedi Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolának átadja.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.)

 

 

c./

dr. Boros István címzetes főjegyző: az előző ülésen úgy döntött a testület, hogy egy vállalkozónak eladja a 034/17 hrsz-ú ingatlant. A vállalkozó pályázat részeként szeretne megvalósítani az ingatlanon egy beruházást, a beadás határideje február 01., és akkor már tulajdoni lappal igazoltan a nevén kell lennie az ingatlannak. Ez kivitelezhetetlen a határidő rövidsége miatt, viszont ha átalakítjuk az adásvételt bérleti szerződéssé, akkor bérleti díjként fizeti ki a vételárat, és a bérleti szerződés lejártakor tulajdonába kerül a bérlemény. Még egy feltételt írunk a bérleti szerződésbe, ahogy a határozati javaslat is tartalmazza, lehetővé kell tenni az ingatlan megosztását, ami csak az új településrendezés szerinti útlejegyzéssel történhet majd meg. Egy összegben kifizeti a bérleti díjat, és ahogy sikerül átvezetni a településrendezési tervbe az ingatlan megosztását, a bérleti szerződés adásvétellé alakul át. Megoszthatóvá válik a telek, és a megosztás után fennmaradó részre elővásárlási joga lesz a bérlőnek.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

12/2017.(I.26.) sz. Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: Vállalkozói Park 034/17 hrsz-ú ingatlan bérbeadása

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonában lévő Sajószöged külterület 034/17 hrsz alatt felvett, kivett major megnevezésű 7197 m2 térmértékű ingatlanból 3 000 m2-t bérbead a KraftBau-Stahl Kft. részére az alábbiak szerint:

           

A         bérelt ingatlanrészt e határozat melléklete szerinti         helyszínrajz vázolja, földmérő általi pontos kitűzése a         bérlő feladata.

           

A         bérleti díj összege 2 M Ft, ami egy összegben kerül         megfizetésre banki átutalással bérbeadó OTP Bank Zrt.-nél         vezetett 11734114-15348609 számlájára.

           

A         bérleti jogviszony 2020. december 31-ig tart. Ez idő alatt az         Önkormányzatnak lehetősége nyílik a Trt. eszközökben a 034/17         hrsz-ú ingatlant megosztani a helyszínrajz szerinti bekötőút         lejegyzésével egyidejűleg.

Amennyiben az ingatlan megosztása fenti határidőig nem készül el, a bérleti szerződés automatikusan meghosszabbodik, amíg az ingatlan megoszthatóvá nem válik. A Bérleti Szerződés megszűnésekor a bérelt ingatlanrész a KraftBau-Stahl Kft. kizárólagos tulajdonába kerül, a vételár a már megfizetett bérleti díj összege.

           

A         megosztás után megmaradt ingatlanra az Önkormányzat elővételi         jogot biztosít a KraftBau-Stahl Kft. részére.

           

Bérbeadó         hozzájárul, hogy Bérlő a bérleményre üzemcsarnokot építsen         és a megfelelő engedélyek birtokában azt üzemeltesse.

           

        Bérlő         a bérelt ingatlanrészt elkerítheti, de a bérleti szerződés         fennállása alatt biztosítja, hogy az Önkormányzat vagy az         általa felhatalmazott szerv/személy a szerződés hatálya alá         nem eső területre bejuthasson.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

Egyéb előterjesztés nem lévén a polgármester az ülést berekesztette.

 

k.m.f.

 

 

dr. Gulyás Mihály sk.                                                 dr. Boros István sk.

    polgármester                                                  címzetes főjegyző

        9