Sajószöged Község Önkormányzatának

9/2004.(V.27.)sz. KT. rendelete

a közművelődésről

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: törvény) 77. §-ában kapott felhatalmazás alapján a helyi közművelődési tevékenységgel kapcsolatos feladatairól az alábbi rendeletet alkotja:

 

Alapelvek

1.§

 1. Az Önkormányzat kinyilvánítja, hogy a közművelődéshez való jog gyakorlását közérdeknek, a közművelődési tevékenységek támogatását közcélnak tartja. A közművelődést olyan értékhordozó közösségi tevékenységnek tekinti, amely a lakosság életminőségét javíthatja, ezért fontosnak tartja az önkormányzati feladatvállalást és azok megvalósításában résztvevő intézmények, és szervezetek támogatását.

 1. Az Önkormányzat a közművelődési tevékenység feltételeinek szabályozása során arra

törekszik, hogy biztosítsa a község polgárainak jogát, hogy

 1. megismerhessék a kulturális örökség javait és ezek jelentőségét a történelem alakulásában, a nemzeti önismeret formálásában, valamint az ezek védelmével kapcsolatos ismereteket, a könyvtári szolgáltatások, az oktatás, a közművelődés, az ismeretterjesztés, a sajtó és a tömegtájékoztatás útján,

 2. igénybe vegyék a nyilvános könyvtári ellátás rendszerét, a muzeális és közművelődési intézmények szolgáltatásait,

 3. műveltségüket, életük minden szakaszában gyarapítsák, közművelődési jogaik érvényesítése céljából önszerveződő közösségeket hozzanak létre, s külön jogszabályban meghatározottak szerint civil szervezeteket alapítsanak,

 4. e rendelet szerint művelődési céljaik megvalósításához közművelődési közösségi színteret, szervező, szervezeti és tartalmi segítséget kapjanak

2.§

Az Önkormányzat közművelődési intézménye nem lehet elkötelezett egyetlen vallás, világnézet vagy politikai irányzat mellett sem. A közművelődési tevékenység során tilos bármilyen hátrányos megkülönböztetés, a törvényben és e rendeletben rögzített jogok megilletnek minden személyt, nem, kor, vallás, politikai, nemzeti, vagyoni és születési különbségtétel nélkül.

A közművelődési intézményeknek azonban figyelembe kell vennie a település értékrendszerét, az emberi együttélés általános és hagyományokra épülő normáit.

- 2 -

3.§

E rendelet hatálya kiterjed

 1. a helyi közművelődési tevékenység megvalósulásában résztvevő, a településen lakó magánszemélyekre és szervezeteikre

 2. az Önkormányzat közművelődési intézményeire.

Az Önkormányzat közművelődési feladatai

4.§

 1. Az Önkormányzat a helyi közművelődési tevékenység támogatása során hangsúlyos

feladatának tekinti:

 1. az egyetemes és a nemzeti kultúra értékeinek terjesztését, a nemzetiségi kultúrák megismertetését,

 2. a gyermekek és fiatalok művelődési, művészeti, közösségi és érdekérvényesítési kezdeményezéseinek segítését, törekvést a fenti igények felkeltésére,

 3. a hivatásos és amatőr alkotóközösségek lehetőségeinek bővítését – különös tekintettel, a helyi alkotók szakmai támogatására, a helyi művészeti értékek feltárására és közismertté tételére,

 4. a civil szervezetek közösségi életének, a helyi társadalom kapcsolat-rendszerének, érdekérvényesítésének segítését.

 1. Az Önkormányzat további feladatának tekinti:

 1. a helyi hagyományok ápolását, értékőrzését, a helytörténeti mozgalom fejlesztését, hagyományőrző közösségek működtetését, település- és környezetvédő, természetbarát közösségek segítését,

 2. a szabadidő egészségmegőrző és szórakozási feltételeinek gazdagítását,

 3. az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek támogatását,

 4. az ünnepek kultúrájának gazdagítását, helyi kitüntetések, díjak alapítását,

 5. találkozók, fesztiválok, bemutatók rendezését, a helyi kulturális nyilvánosság fejlesztését,

 6. kapcsolat építését határon túli magyarság művelődési közösségeivel, testvértelepülésekkel,

 7. egyéb, művelődést segítő lehetőségek biztosítását.

- 3 -

5.§

(1) Az Önkormányzat fenntartóként az alábbi közművelődési intézményt működteti:

Művelődési Ház és Könyvtár, 3599 Sajószöged Ady Endre út 2.

(2) Az önkormányzati közművelődési intézménye évadtervét, valamint éves keretprogramját minden év január 31-ig az intézményvezető által előterjesztett és az Ifjúsági, Kulturális és Sport Bizottság által jóváhagyott munkaterv tartalmazza.

6.§

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

k.m.f.

dr. Gulyás Mihály dr. Boros István

polgármester címzetes fő jegyző