SAJÓSZÖGED KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

13/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

a módosítással egységes szerkezetben

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.§-ában, valamint a 5. és 6. §-aiban kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörébe eljárva a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a helyi adókról a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1.§ A képviselő-testület Sajószöged község illetékességi területén e rendeletével szabályozza a következő helyi adónemeket:

a) építményadó,

b) telekadó,

c) helyi iparűzési adó.

2. Építményadó

2.§ (1) Az adó alapja az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete

(2) Az adó mértéke 200 Ft/m2/év.

3.§1,2 (1) A Htv. 13.§-ában felsoroltakon kívül mentes az adókötelezettség alól a magánszemély tulajdonában álló lakás, ha azt a tulajdonosa lakás céljára életvitelszerűen használja, benne lakik.

(2) A lakás életvitelszerű használatának minősül, ha a tulajdonos, illetve több tulajdonos esetén a tulajdonosok legalább egyike az adóbevallást megelőző évben a lakásában legalább hat hónapot eltöltött.

(3) Mentes az üdülő és a gazdasági épület alapterületéből 60m2.

 

(4) Amennyiben a Htv. rendelkezései értelmében az adó alanya a vállalkozó, úgy az (1) és (3) bekezdésben megállapított mentesség nem alkalmazható.

1Módosította a 12/2014. (XII.15.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2015.01.01-től.

2Módosította a 9/2015. (VIII.31.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos 2016.01.01-től.

3. Telekadó

4.§5 (1) Az adó alapja a telek m2-ben számított területe

 

(2)6,7 Az adó mértéke:

a) I. övezetben 220 Ft /m2

b) II. övezetben 260 Ft/m2

c) III. övezetben 350 Ft/m2

 

(3) Övezeti besorolások:

a) I. övezetbe tartozik a Vállalkozói Park,

b) II. övezetbe tartozik Sajószöged község belterülete a Vállalkozói Park kivételével,

c) III. övezetbe tartozik Sajószöged község külterülete.

 

4/A.§3,4 Mentes az adó alól a magánszemély adóalany, ha a telek nem nagyobb 15 000 m2-nél.


4. Helyi iparűzési adó

5.§ (1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 2%-a.

(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári naponként 5000 Ft.

5. Záró rendelkezések

6.§ (1) Ez a rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Sajószöged Község Önkormányzata 17/2000.(XII.28.) számú rendelete az építményadóról, Sajószöged Községi Önkormányzat 5/1991.(XII.9.) sz. rendelete a telekadó bevezetéséről, valamint Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2002.(XII.19.) sz. KT. rendelete a helyi iparűzési adóról.


dr. Boros István sk. dr. Gulyás Mihály sk. címzetes főjegyző polgármester

Kihirdetési záradék:

Kihirdetve: 2013. november 29.

Sajószöged, 2013. november 29.

dr. Boros István sk.

címzetes főjegyző

 

3Beiktatta a 12/2015.(IX.28) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos 2015.09.29-től.

4Módosította a 13/2015. (XII.29.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016.01.01-től.

5Módosította a 15/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos 2017.01.02-től.

6Módosította a 16/2017. (XI.21.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos 2018.01.01-től.

7Módosította a 14/2020. (XI.27.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos 2021.01.01-től.