Sajószöged         Községi Önkormányzat

Képviselő-testülete

        

3599 Sajószöged, Ady Endre út 71.

Telefon: 49/540-743, Fax: 49/540-744

E-mail: 

 

Jegyzőkönyv

 

Készült: Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. május 04-én megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

Az ülés helye: Sajószöged Községháza

Jelen vannak: dr. Gulyás Mihály polgármester, Vona Tamás alpolgármester, Hegyi József, Tóth Béla, Dr. Wirtz Ferenc települési képviselő

Az ülésről távol maradt: Okváth Dezsőné, Orliczki Frigyesné települési képviselő

Meghívottként jelen van: dr. Boros István címzetes főjegyző

Az ülésen hozott határozatok száma, tárgya:

40/2017.(V.04.) Tárgy: „Idősbarát Önkormányzati Díj” pályázat beadása        

41/2017.(V.04.) Tárgy: „Az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele, renoválása, helyreállítása” című pályázat beadása

42/2017.(V.04.) Tárgy: „A közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései” című pályázat beadása

43/2017.(V.04.) Tárgy: Kiss Csaba Sajószöged, Lehel út 29. sz. alatti lakos panasza

44/2017.(V.04.) Tárgy: Szöged Big Band támogatás kérelme

 

 

Az ülésen megalkotott rendeletek száma, tárgya:

6/2017.(V.04.) önkormányzati rendelet a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról (SzMSz) szóló 11/2014.(X.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

 

A jegyzőkönyv mellékletei:

1. melléklet: határozati javaslat az 1. napirendi ponthoz

2. melléklet: határozati javaslat a 2. napirendi ponthoz

3. melléklet: határozati javaslat a 3. napirendi ponthoz

4. melléklet: rendelet-tervezet, rendelet a 4. napirendi ponthoz

5. melléklet: előterjesztés az 5. napirendi ponthoz

6. melléklet: kérelem az 5. napirendi ponthoz

 

dr. Gulyás Mihály polgármester köszöntötte a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott települési képviselők közül 5 fő jelen van, az ülést megnyitotta.

A polgármester ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat, melyet Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 5 képviselőből, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadott el:

 

Napirend:

1./ Javaslat „Idősbarát Önkormányzati Díj” pályázat beadására.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

 

2./ Javaslat „Az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele, renoválása, helyreállítása” (KKETTKK-CP-02) pályázat benyújtására.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

3./ Javaslat „A közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései” (EFOP-4.1.7-16) pályázat benyújtására.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

 

4./ Javaslat a 11/2014.(X.31.) sz. ÖR. (SzMSz) módosítására.

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

5./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések.

 

 

 

Megtárgyalt napirendi pontok

 

 

1./ Napirend: Javaslat „Idősbarát Önkormányzati Díj” pályázat beadására.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: létrehoztuk tavaly az Idősügyi Tanácsot annak érdekében, hogy az idősekkel való kapcsolattartás napi szinten biztosítva legyen, hiszen egymás között talán jobban megbeszélik a problémákat. Ezzel összefüggésben szeretnénk beadni ezt a pályázatot, ahogy a határozati javaslatban is láthatja a képviselő-testület.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 5 képviselőből, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

40/2017.(V.04.) sz. Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy:         „Idősbarát Önkormányzati Díj” pályázat beadása        

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete „Idősbarát Önkormányzati Díj” című pályázati kiírásra pályázatot nyújt be.

A Képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, hogy a pályázattal kapcsolatos ügyekben eljárjon.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

 

2./ Napirend: Javaslat „Az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele, renoválása, helyreállítása” (KKETTKK-CP-02) pályázat benyújtására.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: lehetőség nyílik arra, hogy az I. világháborús emlékműveket felújítsuk. A településünkön lévő emlékműre ráférne a felújítás, ennek a pályázatnak a keretében szeretnénk ezt megvalósítani.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 5 képviselőből, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

41/2017.(V.04.) sz. Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy:         „Az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele, renoválása, helyreállítása” című pályázat beadása

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete „Az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele, renoválása, helyreállítása” című KKETTKK-CP-02 kódszámú pályázati kiírásra pályázatot nyújt be.

A Képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, hogy a pályázattal kapcsolatos ügyekben eljárjon.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

 

3./ Napirend: Javaslat „A közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései” (EFOP-4.1.7-16) pályázat benyújtására.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: előző testületi ülésen szó volt arról, hogy a könyvtár felújítására, berendezésére, eszközök vásárlására nyújtunk be pályázatot. Ez a pályázat ennek a társpályázata. Többek között szeretnénk egy klubszobát létrehozni a Művelődési Házon belül, ezzel a Művelődési Ház alapterülete is megnövekedhetne időközönként. Úgy szeretnénk kialakítani a klubszobát a mostani színpad háta mögött, hogy mobil ajtókkal lehessen nyitni a klubszobát, és a mostani színpad átkerülne az ellenkező oldalra.

 

Vona Tamás alpolgármester: mindenképpen támogatom. Szűkös a Művelődési Házunk, mert nagy létszámban vesznek részt a rendezvényeken. A mostani öltöző egy holttér, kihasználatlanul pang, hogy ha átkerül a színpad, a mostani raktár öltözőnek megfelel. A klubszoba tekintetében azt is meg lehet oldani, hogy ne kelljen megnyitni az egész Művelődési Házat, ha van egy klubfoglalkozás.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 5 képviselőből, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

42/2017.(V.04.) sz. Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: „A közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései” című pályázat beadása

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete „A közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései” című EFOP-4.1.7-16 kódszámú pályázati kiírásra pályázatot nyújt be.

A Képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, hogy a pályázattal kapcsolatos ügyekben eljárjon.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

 

4./ Napirend: Javaslat a 11/2014.(X.31.) sz. ÖR. (SzMSz) módosítására.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: a Kormányhivatal ragaszkodik ahhoz a jogértelmezéshez, ami szerint a nem képviselő bizottsági tagok vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségét a képviselő-testület SzMSz-ében fel kell tüntetni. Az én álláspontom szerint ez nem így van, mert a Vnytv. 4.§ d) pontja a költségvetési szervek SzMSz-ére vonatkozik, ami közjogi szervezetszabályozó eszközként kerül kiadásra, míg az önkormányzati SzMSz jogszabály, amire alkalmazni kell a jogalkotási törvény előírásait. A Jat. 3.§-a szerint az azonos vagy hasonló életviszonyokat azonos vagy hasonló módon, ugyanabban a jogszabályban kell szabályozni. Így álláspontom szerint az Mötv.-nek kellene erről rendelkezni, arról már nem is beszélve, hogy elég nehéz ráhúzni a külsős bizottsági tagokra azt, hogy az önkormányzat alkalmazottai. Ennek ellenére az „okos enged” népi bölcsességet alkalmazva javaslom, hogy fogadjuk el a kormányhivatal javaslatát és módosítsuk az SzMSz-t az előterjesztésnek megfelelően.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról (SzMSz) szóló 11/2014.(X.31.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 6/2017.(V.04.) önkormányzati rendeletét.

 

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

 

5./ Napirend: Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések.

a./

Vona Tamás alpolgármester: szeretném minősíteni a hivatal környékét, szerintem nagyon jó lett a fejlesztés, még ha önerőből is csináltuk meg. Az önkormányzat épületének a frontrésze is nagymértékben megváltozott. A buszmegállót várják a lakosok, megnyugtattam mindenkit, hogy vissza lesz helyezve, csak felújítás alatt van.

 

b./

dr. Gulyás Mihály polgármester ismertette Kiss Csaba sajószögedi lakos levélben megfogalmazott észrevételeit, melyre a képviselő-testület az alábbi válaszokat adta:

 

Vona Tamás alpolgármester: a fák kivágását semmiféle formában nem támogatnám és nem is javaslom, csak abban az esetben, ha szakértő megállapítja azoknak az életveszélyességét. Veszélyes útra lépnénk rá, ha lakossági javaslatok alapján elkezdenénk a fákat kivagdalni. Ha kivágnánk a nagy fákat, és helyettük kis fenyőfákat ültetnénk, sok időbe telne, amíg ugyanazt a hatást el tudná érni, arról nem is beszélve, hogy a lombos fa és a fenyőfa környezetre gyakorolt hatása nem teljesen egymással kompatibilis. Viharos időjárás esetén, ha az elektromos vezetéket szakít, arról az ÉMÁSZ-nak kell gondoskodni. A kullancsveszélyt nem hiszem, hogy ez az 5 tölgyfa kivágása fogja megoldani. A falevelek mennyiségéről nem tudok véleményt nyilvánítani. A csatornarendszert nem tudom, hogy tudja eltömíteni, mivel földbe helyezett csapadékvíz-elvezető rendszer szerintem csak a fő úton van.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: nem engedélyezem a fakivágást, csak abban az esetben, ha azok az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztetnék vagy egészségi állapotuk indokolná. A fásszárú növények nem csereszabatosak. Viharos időben egy egészséges fa is kidőlhet.

 

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: pihenő-övezetté nem nyilváníthatjuk jogszabály szerint sem,

30-as sebességkorlátozó táblát és fekvőrendőröket kihelyezhetünk, ha az utca többsége írásban kéri tőlünk, és azt is lenyilatkozzák, hogy hozzájárulnak ahhoz, hogy esetlegesen az ő házuk elé kerül elhelyezésre a fekvőrendőr.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: idei költségvetésünkbe nincs fekvőrendőr betervezve, de ha kéri az utca többsége, akkor meg kell vizsgálni a kérdést, és megnézni a költségvetést, hogy lehet-e elkülöníteni erre a célra, és azt is meg kell vizsgálni, hogy a lakosság esetleg ennek az igénynek a fedezetére hajlandó-e közműfejlesztési hozzájárulásként valami önrészt bevállalni.

 

Vona Tamás alpolgármester: a polgármester úr által javasoltakat támogatom, viszont azt az indoklást nem tudom elfogadni, hogy a gyerekek szeretnének kerékpározni, rollerezni és görkorcsolyázni az úton, mert ezt a KRESZ szerint sem lehet. Az út nem játszótér, van játszóterünk, sportpályánk, ahol bitumenezett pályán tudnak játszani.

 

Hegyi József települési képviselő: azt a megoldást nem lehetne alkalmazni, hogy a Bartók és Lehel utat ellentétes irányban egyirányúsítjuk?

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: meg kell vizsgálni, hogy közlekedéstechnikailag megoldható-e az egyirányúsítás.

 

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: már nem először felmerült közlekedési lámpa kihelyezése a 35-ös útra, de, nem járul hozzá a Közútkezelő, mert véleményük szerint, ha megáll a forgalom és feltorlódnak a járművek, az nagyobb balesetveszélyt jelentene, mintha nem lenne lámpa. Az önkormányzat mindent megtett, hogy biztonságos legyen a gyalogátkelőhely, pirosra festettük, és a kamionforgalom is jelentősen csökkent a súlykorlátozás végett.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: azt meg tudjuk tenni, hogy jelezzük a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság felé, hogy mérjenek többször.

 

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: területi operatív program keretében adtunk be pályázatot bölcsőde építésre, mai napig nem tudjuk, hogy sikeresen bírálták-e el, amennyiben sikeres, onnantól számítva kb. 1 év múlva tudunk bölcsődei ellátást biztosítani, amennyiben nem, még egyszer beadjuk 2. körben, akkor kb. 1,5-2 múlva.

Az óvoda mögötti telekre tervezzük építeni az új bölcsődét, ott lenne egy közös bejárat, a Mátyás király út felől meg lehetne közelíteni az óvodát és a bölcsődét.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 5 képviselőből, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

43/2017.(V.04.) sz. Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: Kiss Csaba Sajószöged, Lehel út 29. sz. alatti lakos panasza

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Kiss Csaba Sajószöged, Lehel út 29. sz. alatti lakos levélben megfogalmazott panaszait nem tartja indokoltnak és felkéri a polgármestert, hogy az ülésen elhangzott véleményekről készítsen egy összefoglaló választ, amellyel tájékoztatja a panaszost.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: 2017. május 30.

 

 

c./

dr. Gulyás Mihály polgármester: kérelmet nyújtott be a Szöged Big Band együttes. A zenekarnak biztosítottunk 70 000 Ft támogatást, amelyet a Budapesti Big Band fesztiválra költöttek volna. Sorozatos megbetegedések miatt azonban az utazás nem sikerült, így az említett pénzösszeget szeretnék felhasználni dobszék és kottavásárláshoz, amennyiben ehhez hozzájárul a képviselő-testület. Azt hiszem, hozzájárulhatunk ehhez, hiszen tavaly adtunk kifejezetten erre a célra is támogatást a zenekarnak.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 5 képviselőből, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

44/2017.(V.04.) sz. Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: Szöged Big Band támogatás kérelme

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a 27/2017.(II.23.) Képviselő-testületi határozatával megítélt támogatást a Szöged Big Band dobszék és kottavásárlásra használja fel.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

Egyéb előterjesztés nem lévén a polgármester az ülést berekesztette.

 

k.m.f.

 

 

dr. Gulyás Mihály sk.                                                dr. Boros István sk.        

    polgármester                                                  címzetes főjegyző

        7