Sajószöged Önkormányzat

Képviselő-testülete

Jegyzőkönyv

Készült: Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 28-án megtartott rendkívüli üléséről

Jelen vannak: Ládi Balázs polgármester, Bakos Gábor, Fenyvesi Rudolfné, Kovács József, Kovács László, Mihalcsik Balázsné, Okváth Dezsőné, Tóth József, Vona Tamás települési képviselők,

Igazoltan távol maradt: Dr. Wirtz Ferenc települési képviselő

                           dr. Boros István jegyző

Ládi Balázs polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott települési képviselők közül 9 fő jelen van, az ülést megnyitotta.

A polgármester javaslatot tett az ülés napirendjére, melyet a Képviselő-testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadott el:

Napirend:

1./ A Dél-borsodi LEADER egyesület alapszabályának elfogadása

2./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések

1./ Napirend: A Dél-borsodi LEADER egyesület alapszabályának elfogadása

Ládi Balázs polgármester ismertette a LEADER egyesület főbb céljait, fontosabb területeit, alapszabályát és szervezetét és felkérte Kovács Józsefet hogy tartsa meg beszámolóját.

Kovács József beszámolt a tervezés-koordinációs csoport munkájáról, és az eddig megtartott ülések eredményeiről. Elmondta, hogy a leigényelhető 1,8 milliárd forint az alábbi témakörű pályázatok között kerül felosztásra: helyi vállalkozások fejlesztése, helyi turizmus fejlesztése, életminőség javítása, helyi örökségvédelem, helyi termékek előállításának fejlesztése, megújuló energiaforrás kiépítésének fejlesztése, hátrányos helyzetűek segítése, helyi környezetvédelem fejlesztése, térségi marketing fejlesztése. Sajószögednek megvan a lehetősége minden területen sikeres pályázat benyújtására.

Ládi Balázs polgármester elmondta, hogy a térség felkészült, megfelelő pályázatok benyújtására, ezek megírására profi cégek állnak rendelkezésre. Végére ért a tervezési szakasz,az Egyesület megalakulásával beindul a program végrehajtása.

Ládi Balázs polgármester ismertette a határozati javaslatot a képviselő-testület tagjaival.

- 2 -

Kérdés, hozzászólás nem volt.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

25 /2008. (VI. 28.) 390. sz. Képviselő-testületi határozat

a./ Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a „Dél-borsodi LEADER” Egyesület létrehozásával, annak Alapszabályzatával egyetért, ahhoz csatlakozik azzal, hogy az Egyesület alapszabályzatában rögzített céljait, szabályait elfogadja, és maximum évi 10.000 Ft, azaz tízezer forint vagyoni támogatással hozzájárul az Egyesület céljainak eléréséhez.

Felelős: Ládi Balázs polgármester

Határidő: 2008. április 29.

b./ A Képviselő-testület Ládi Balázs polgármester urat delegálja a „Dél-borsodi LEADER” Egyesületbe, azzal, hogy amennyiben az Egyesület Elnökségébe vagy Felügyelő Bizottságába választják, akkor hozzájárul a tisztség elfogadásához.

Felelős: Ládi Balázs polgármester

Határidő: 2008. április 29.

c./ A Képviselő-testület felhatalmazza Ládi Balázs polgármester urat a mellékelt Alapszabályzat aláírására.

Felelős: Ládi Balázs polgármester

Határidő: 2008. április 29.

d./ A Képviselő-testület felhatalmazza Ládi Balázs polgármester urat, hogy az Egyesület Elnökségének, illetve Felügyelő Bizottságának tagjai megválasztását követően utólagosan adjon tájékoztatást a következő testületi ülésen.

Felelős: Ládi Balázs polgármester

Határidő: 2008. június 30.

2./ Napirend: Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések

a)

Ládi Balázs polgármester elmondta, hogy a Tiszaújváros Kistérség Többcélú Társulással kötött Társulási Megállapodás módosítása több helyen szükséges, majd ismertette a képviselő-testület tagjaival a tervezett módosításokat. Testületi határozatra van szükség a módosítások elfogadásáról, melyet a Társulás hivatalának kell megküldeni.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

- 3 -

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

26 /2008. (VI. 28.) 8. sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Tiszaújváros Kistérség Többcélú Társulása Társulási

Megállapodás módosításának elfogadása

Sajószöged Önkormányzat képviselő-testülete a Társulási

Megállapodás módosítását az előterjesztésnek megfelelően

elfogadta.

A testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Ládi Balázs polgármester

Határidő: azonnal

b)

Ládi Balázs polgármester tájékoztatta a testületet, hogy az István út 26. sz. alatti ingatlan helyzete rendezhető, ugyanis jogszabály teszi lehetővé, hogy állami tulajdonú ingatlanok kérelemre önkormányzati tulajdonba kerülhetnek. Szükséges a képviselő-testület hozzájárulása a tulajdonba adásra vonatkozó igény beadásához.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

27 /2008. (VI. 28.) 603. sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Sajószöged, István út 26. sz (hrsz: 807) alatti ingatlan igénylése

Sajószöged Önkormányzat képviselő-testülete a Magyar Állam

tulajdonában levő sajószögedi 807 hrsz-ú, természetben Sajószöged,

István út 26. sz. alatti ingatlan ingyenes igényléséről döntött.

A képviselő-testület felhatalmazza Ládi Balázs polgármestert, hogy a

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-nek a tulajdonba adásra vonatkozó igényt

az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 04.) Korm.

rendeletben meghatározott dokumentumokkal felszerelve nyújtsa be.

Felelős: Ládi Balázs polgármester

Határidő: azonnal

- 4 -

c)

Ládi Balázs polgármester elmondta, hogy a Tiszaújváros Kistérség Többcélú Társulása és a Sajószöged – Nagycsécs Közoktatási Intézményfenntartó Mikrotársulás között levő megállapodások Társulás által előterjesztett módosításának elfogadására kérte fel az önkormányzatot. Ládi Balázs polgármester ismertette az előterjesztést.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatokat hozta:

28 /2008. (VI. 28.) 632. sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Tiszaújváros Kistérség Többcélú Társulása – Sajószöged - Nagycsécs Közoktatási

Intézményfenntartó Mikrotársulás között kötött 115-017/2008. számú

megállapodás módosításának elfogadása

Sajószöged Önkormányzat képviselő-testülete a Tiszaújváros Kistérség

Többcélú Társulása – Sajószöged - Nagycsécs Közoktatási Intézményfenntartó

Mikrotársulás között kötött 115-017/2008. számú megállapodás

módosítását az előterjesztésnek megfelelően elfogadta.

A testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Ládi Balázs polgármester

Határidő: azonnal

29 /2008. (VI. 28.) 632. sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Tiszaújváros Kistérség Többcélú Társulás – Sajószöged - Nagycsécs Közoktatási

Intézményfenntartó Mikrotársulás között kötött 115-018/2008. számú

megállapodás módosításának elfogadása

Sajószöged Önkormányzat képviselő-testülete a Tiszaújváros Kistérség

Többcélú Társulás – Sajószöged - Nagycsécs Közoktatási Intézményfenntartó

Mikrotársulás között kötött 115-018/2008. számú megállapodás

módosítását az előterjesztésnek megfelelően elfogadta.

A testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Ládi Balázs polgármester

Határidő: azonnal

- 5 -

d)

Kérdések, képviselői előterjesztések:

Kovács László: Hogyan áll Nagycsécs az Általános Iskola finanszírozásához? Van lehetőség a kerékpárút felújítására?

Válasz:

Ládi Balázs polgármester: Május első hetére terveztünk tárgyalást a nagycsécsi önkormányzattal ez ügyben.

A kerékpárút felújítását nagy valószínűséggel Tiszaújváros el fogja végezni.

Bakos Gábor: Rendeződtek az Óvodával kapcsolatos kérdések? A közvilágítás állapotának felmérését megkezdheti a Településfejlesztési Bizottság?

Válasz:

Ládi Balázs polgármester: Az Óvodával kapcsolatos gondok megoldódni látszanak.

A feladat adott, a Településfejlesztési Bizottság megkezdheti a közvilágítás vizsgálatát.

Vona Tamás: Igaz, hogy az egyik Bem úti ingatlant szociális tevékenység végzéséhez vásárolták meg? Kap az önkormányzat díjat a Polgármesteri Hivatal kerítésén elhelyezett hirdetésért?

Válasz:

Ládi Balázs polgármester: Tudomásom szerint egy szociális tevékenységet végző vállalkozó vásárolta meg az ingatlant irodahelyiség céljából. Működési engedéllyel rendelkeznek, fogyatékos, rokkant betegeket szállítanak és gondoznak.

Nem kap az önkormányzat bérleti díjat. A szomszédos ingatlan kerítésén volt kint, annak a helyreállításáig kérte a vállalkozó hogy áthelyezhesse gyakorlatilag egy két méterrel arrébb, a Hivatal kerítésére.

Tóth József: A kerékpárút mentén lévő két bombatölcsért be kellene temetni mert szemét lerakására használják az arra járók. A temetőből valaki vagy valakik virágcsokrokat lopnak eladásra.

Válasz:

Ládi Balázs polgármester: A két mélyedés betemetéséről már született döntés, rá fogok kérdezni, miért nem történt még lépés az ügyben.

A temetőt zárni kellene, de ahhoz először a hátsó kerítés felállítása szükséges.

Mihalcsik Balázsné: A járdaépítést a Községüzemeltetési Kft. fogja végezni, vagy a lakosok megkapják a hozzá szükséges anyagot?

Válasz:

Ládi Balázs polgármester: A járdákat a szükséges helyeken a Kft. újítja fel, építi át.

Kovács József: Hogyan áll a szennyvízberuházásból adódó problémák megoldása a Lehel úton?

Válasz:

Ládi Balázs polgármester: A tervező cég szakembere lát lehetőséget a probléma megoldására, a kivitelezővel egyeztetni fog ez ügyben.

- 6 -

Okváth Dezsőné: A varroda előtti szennyvízaknával gond van, meg kell vizsgálni a helyszínt.

Válasz:

Ládi Balázs polgármester: A Lehel úti probléma megoldásával egyidejűleg megvizsgáljuk azt a területet is.

Ládi Balázs polgármester: jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolta megválasztani Kovács László települési képviselőt, aki hozzájárult a nyílt ülésen történő megválasztásához.

        A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

Egyéb előterjesztés nem lévén a polgármester az ülést berekesztette.

k.m.f.

        Ládi Balázs        Kovács László        dr. Boros István

        polgármester        jegyzőkönyv-hitelesítő        jegyző távollétében:

                        Dukát Marianna

                        jkv. vezető