J e g y z ő k ö n y v

Készült: Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-én megtartott

         üléséről

Jelen vannak: dr. Gulyás Mihály polgármester, Vona Tamás alpolgármester, Bakos Gábor,

              Okváth Dezsőné, Orliczki Frigyesné, Vanyó István, települési képviselők

                

Az ülésről igazoltan távol maradt: Dr. Wirtz Ferenc települési képviselő

Meghívottként jelen van: dr. Boros István címzetes főjegyző, Hajdu Ferencné vezető főtanácsos

Az ülésen hozott határozatok száma, tárgya:

92/2012. (XI.29.) sz. Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2012. évi költségvetésének

         háromnegyedéves végrehajtásáról

93/2012. (XI.29.) sz. Tárgy: Az önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciója

94/2012. (XI.29.) sz. Tárgy: Az önkormányzat 2013. évi belső ellenőrzési terve

95/2012. (XI.29.) sz. Tárgy: Idősek, rokkantak támogatása

96/2012. (XI.29.) sz. Tárgy: A 6 évesnél fiatalabb sajószögedi gyermekek és a

                  nagycsaládosok, valamint a községben élő eltérő tantervű

                                              középiskolában tanuló gyermekek és egy fogyatékos gyermek

                                              támogatása

97/2012. (XI.29.) sz. Tárgy: A „670 éves Sajószöged Községért” Alapítvány részére

         ideiglenes pénzeszköz átadása

98/2012. (XI.29.) sz. Tárgy: A Sajószöged Községi Testedző Kör részére

         ideiglenes pénzeszköz átadása

99/2012.(XI.29.) sz. Tárgy: Tiszai Parkszálló Kft-vel közétkeztetési szerződés

     meghosszabbítása

Az ülésen megalkotott rendeletek száma, tárgya:

20/2012.(XI.30.) az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

                 szóló 2/2004.(I.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

dr. Gulyás Mihály polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott települési képviselők közül 6 fő jelen van, az ülést megnyitotta.

A polgármester javaslatot tett az ülés napirendjére, melyet Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadott el:

Napirend:

1./ Tájékoztató az önkormányzat 2012. évi költségvetésének háromnegyedéves

     végrehajtásáról

     Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

     Előzetesen tárgyalta: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

- 2 -

2./ Javaslat az önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciójára

     Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

     Előzetesen tárgyalta: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

3./ Javaslat az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló

     2/2004.(I.29.) önkormányzati rendelet módosítására

     Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

     Előzetesen tárgyalta: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

4./ Javaslat az Önkormányzat 2013. évi belső ellenőrzési tervére

     Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

     Előzetesen tárgyalta: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

5./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések

     a.) Javaslat a sajószögedi lakóhellyel rendelkező 60 év feletti nők, 62 év feletti férfiak

     valamint rokkantsági és rehabilitációs ellátásban részesülők támogatására

     Előzetesen tárgyalta: Szociális és Egészségügyi Bizottság

      b.) Javaslat a 6 évesnél fiatalabb sajószögedi gyermekek és a nagycsaládosok, valamint

          az eltérő tantervű középiskolában tanuló gyermekek és egy fogyatékos gyermek támogatására

     c.) Javaslat a 670 éves Sajószöged Községért Alapítvány részére ideiglenesen pénzeszköz

     átadására

      d.) Javaslat a Sajószöged Községi Testedző Kör részére ideiglenesen pénzeszköz átadására

     e.) Javaslat a Tiszai Parkszálló Kft-vel kötött közétkeztetésre vonatkozó szerződés

        meghosszabbítására

1./ Napirend: Tájékoztató az önkormányzat 2012. évi költségvetésének háromnegyedéves

     végrehajtásáról

dr. Gulyás Mihály polgármester: a tájékoztatóból látható, hogy a teljesítés időarányos. A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta a napirendet, kérem az elnökét, tájékoztassa a testületet.

Orliczki Frigyesné: A Bizottság megállapította, hogy a bevételek és a kiadások teljesítése átlagban időarányos. Kiegészítés, egyéb módosítás nem merült fel, a Bizottság a háromnegyedéves tájékoztatót elfogadásra javasolja.

Kérdés:

Vona Tamás: a 2. oldal 99. során szerepel felhalmozási saját bevétel első részlete. Hány ilyen részlet lesz még?

dr. Gulyás Mihály: ez az első részlet, még egy ilyen lesz.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

- 3 -

92/2012.(XI.29.) sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2012. évi költségvetésének

        háromnegyedéves végrehajtásáról

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2012. évi

költségvetésének háromnegyedéves végrehajtásáról szóló tájékoztatót

egyhangúlag elfogadta.

/A tájékoztató a jegyzőkönyvhöz csatolva./

A testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

2./ Napirend: Javaslat az önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciójára

dr. Gulyás Mihály polgármester: a jogszabályi háttér most körvonalazódik, semmit sem tudunk biztosan, december közepére már tisztában leszünk azokkal a számokkal, amikkel tervezni tudunk.

Orliczki Frigyesné: a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta a napirendet. 2013-tól az önkormányzati feladatellátás és finanszírozás alapjaiban megváltozik. Felmerült a Bizottsági ülésen, hogy lesz-e teheráthárítás a lakosságra vagy vállalkozókra, jelenleg azonban ez nem várható. A változások miatt várhatóan újra kell majd értelmezni a koncepciót. A Bizottság a koncepciót elfogadásra javasolja.

dr. Gulyás Mihály polgármester: új adónem kivetésére, vagy a jelenlegi adók emelésére nem fog sor kerülni.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

93/2012.(XI.29.) sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Az önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciója

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi

költségvetési koncepcióját az előterjesztésnek megfelelően elfogadta.

/A koncepció a jegyzőkönyvhöz csatolva./

A testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

- 4 -

3./ napirend: Javaslat az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

         szóló 2/2004.(I.29.) önkormányzati rendelet módosítására

dr. Boros István címzetes főjegyző: a képviselő-testület előzőleg két határozatában is döntött a Bem úti garázssor mögötti terület eladása ügyében, amely a forgalomképtelen törzsvagyonba tartozik, mert közterület. A Földhivatal azonban csak akkor jegyzi be az új tulajdonos részre a tulajdonjogot, ha a testület kivonja a területet a törzsvagyoni körből. A másik javasolt módosítás, hogy a 13.§ (1) bekezdésben az önkormányzat helyett képviselő-testület szerepeljen.

Orliczki Frigyesné: a Pénzügyi és Ügyrendi bizottság megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta 20/2012.(XI.30.)

önkormányzati rendeletét az önkormányzat vagyonáról és a

vagyongazdálkodás szabályairól szóló 2/2004.(I.29.) önkormányzati

rendelet módosításáról.

/A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva./

4./ Napirend: Javaslat az Önkormányzat 2013. évi belső ellenőrzési tervére

dr. Boros István címzetes főjegyző: az államháztartásról szóló törvény szerint a következő évre vonatkozó belső ellenőrzési tervet november 30-ig kell a testületnek elfogadnia. Eddig a belső ellenőrzést, így a terv készítését is a Többcélú Kistérségi Társulás végezte, de mivel a Társulás december 31-ével jogutód nélkül megszűnik, nekünk kell megoldani ezt a feladatot. Javasoljuk, hogy 2013-ban az óvoda konyhájának célellenőrzése kerüljön be a tervbe.

Orliczki Frigyesné: a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az óvodai konyha célellenőrzésével egyetértett és elfogadásra javasolja a testületnek a tervet.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

94/2012.(XI.29.) sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Az önkormányzat 2013. évi belső ellenőrzési terve

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi

belső ellenőrzési tervét, a Sajószögedi Napközi Otthonos Óvoda

konyhájának célellenőrzését az előterjesztésnek megfelelően elfogadta.

A testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

- 5 -

5./ Napirend: Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések

a.) Javaslat a sajószögedi lakóhellyel rendelkező 60 év feletti nők, 62 év feletti férfiak

     valamint rokkantsági és rehabilitációs ellátásban részesülők támogatására

Okváth Dezsőné a Szociális és Egészségügyi Bizottság tagja tájékoztatta a testületet, hogy a Bizottság az előterjesztésnek megfelelően javasolja az idősek és egészségkárosodottak támogatását. Ismertette a javaslatot.

dr. Gulyás Mihály polgármester: lehetőség volt a támogatás visszamondására, amit 18 személy tett meg. A rokkantsági és rehabilitációs ellátásokban részesülőknek 2012. december 15-ig kell benyújtaniuk az igazolást az ellátásról.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

95/2012.(XI.29.) sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Idősek, rokkantak támogatása

  1.         Sajószöged         Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat         költségvetésének

 szociális előirányzata terhére a sajószögedi állandó lakóhellyel rendelkező

 és életvitelszerűen a községben tartózkodó, 2012. évben 60. életévüket betöltött nők

 és 62. életévüket betöltött férfiak részére jövedelemtől függetlenül egységesen

4.500,-Ft/fő, azaz Négyezer-ötszáz forint/fő egyszeri pénzbeni támogatást nyújt.

b ) A fenti korhatárt be nem töltött sajószögedi rokkantsági ellátásban, rokkantsági

járadékban, valamint rehabilitációs ellátásban, vagy rehabilitációs járadékban

részesülők részére szintén 4.500,-Ft/fő egyszeri támogatást biztosít a Képviselő-testület,

amennyiben az ellátásukról szóló igazolást 2012. december 15-ig a Polgármesteri

Hivatalban bemutatják.

A testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal, illetve 2012.12.15.

b.) Javaslat a 6 évesnél fiatalabb sajószögedi gyermekek és a nagycsaládosok, valamint

     az eltérő tantervű középiskolában tanuló gyermekek és egy fogyatékos gyermek támogatására

Okváth Dezsőné a Szociális és Egészségügyi Bizottság tagja tájékoztatta a testületet, hogy a Bizottság a gyermekek és nagycsaládosok támogatását az előterjesztésnek megfelelően elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

- 6 -

Vanyó István: ha olyan gyerekekről van szó, akik Tiszaújvárosban az Éltes Mátyás Általános Iskolába járnak, akkor pontosítani kell, mert az nem eltérő tantervű iskola.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

96/2012.(XI.29.) sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: A 6 évesnél fiatalabb sajószögedi gyermekek és a nagycsaládosok, valamint a községben élő eltérő tantervű középiskolában tanuló gyermekek és egy fogyatékos gyermek támogatása.

1./ Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat költségvetésének szociális előirányzata terhére a sajószögedi 6 évesnél fiatalabb gyermekek részére a család jövedelmétől függetlenül egységesen 3000.-Ft/fő támogatást nyújt.

2./ A Képviselő-testület a négy vagy több gyermeket nevelő családok esetében 3000.-Ft/fő, azaz háromezer forint /fő értékű élelmiszercsomagot ad a 6-18 év közötti gyermekek részére.

3./ A Képviselő-testület a községben élő négy fő Éltes Mátyás Általános Iskolába (Tiszaújváros) járó gyermek részére egyszeri 3000.-Ft/fő, 4x 3000.-Ft= 12.000.-Ft támogatást biztosít.

A testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

c.) Javaslat a 670 éves Sajószöged Községért Alapítvány részére ideiglenesen pénzeszköz

     átadására

dr. Gulyás Mihály polgármester: a Falumegújítási pályázat II. ütemének keretében, a piac, park és játszótér kialakításához a tervezés és a megvalósítás költségeit javasoljuk ideiglenes pénzeszközként az Alapítványnak átadni. Amint az Alapítvány utófinanszírozás keretében megkapja az összeget, visszautalják az önkormányzat számára.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

97/2012.(XI.29.) sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: A „670 éves Sajószöged Községért” Alapítvány részére

        ideiglenes pénzeszköz átadása

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a „670 éves Sajószöged Községért”

Alapítvány számára 720.000,-Ft+Áfa, azaz Hétszázhúszezer forint + Áfa összeget ad át

a Leader „Falumegújítás, -fejlesztés II. ütem” pályázat tervdokumentációjának elkészítése és a pályázat megvalósítása céljából.

- 7 -

A Képviselő-testület az ideiglenesen átadott pénzeszköz visszafizetési határidejét

az MVH-val történő elszámolás és az elnyert összeg folyósítását követő

nyolc munkanapban jelöli meg.

A testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal, ill. folyamatos

d.) Javaslat a Sajószöged Községi Testedző Kör részére ideiglenesen pénzeszköz átadására

dr. Gulyás Mihály polgármester: a sportpálya felújítására a Testedző Kör nyújtotta be a pályázatot tavaly, amit megnyertünk. Nemsokára be tudják nyújtani az első kifizetési kérelmeket. Javasoljuk ezért 5.800 e Ft átadását részükre, melynek 10%-a véglegesen, saját erőként kerülne átutalásra, az e fölötti összeg pedig ideiglenesen, azt az elszámolás után visszautalják.

Kérdések, hozzászólások:

Orliczki Frigyesné: várhatóan mikor fejeződik be a felújítás?

dr. Gulyás Mihály polgármester: mivel gyepesítés is volt, amit tavasszal lehet majd ellenőrizni, ezért várhatóan tavasszal, március környékén fog befejeződni a beruházás, amit pontról pontra a beadott pályázatnak megfelelően valósítunk meg.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

98/2012.(XI.29.) sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: A Sajószöged Községi Testedző Kör részére

        ideiglenes pénzeszköz átadása

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a Sajószöged Községi Testedző Kör

számára 5.800.000,-Ft, azaz Ötmillió-nyolcszázezer forint összeget ad át

a sajószögedi Sportpálya felújítása céljára, mert az elnyert pályázat utófinanszírozású.

Az 5.800.000,-Ft 10%-a véglegesen, saját erőként kerül átadásra, az 90%-a pedig

ideiglenesen átadott pénzeszköz.

A Képviselő-testület az ideiglenesen átadott pénzeszköz visszafizetési határidejét

az MVH-val történő elszámolás és az elnyert összeg folyósítását követő

nyolc munkanapban jelöli meg.

A testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal, ill. folyamatos

- 8 -

e.) Javaslat a Tiszai Parkszálló Kft-vel kötött közétkeztetésre vonatkozó szerződés

     meghosszabbítására

dr. Boros István címzetes főjegyző: 2010-ben az önkormányzat vállalkozásba adta a közétkeztetés feladatát az iskola vonatkozásában, azóta a Tiszai Parkszálló Kft. biztosítja az étkeztetést. A közétkeztetés önkormányzati feladat marad az iskola állami fenntartásba vétele után is. Az elmúlt két év során nem érkezett panasz az ellátásra, tudomásom szerint az ott étkezők elégedettek.

Ismertette a térítési díjakat.

Javaslom a szerződést egy évre meghosszabbítani a vállalkozóval 2013. március 31-ig változatlan árakkal, és majd áprilisban felülvizsgálnánk a térítési díjakat.

Kérdések, hozzászólások:

Vona Tamás: az állami normatíva eddig nem volt elegendő az étkeztetésre, a képviselő-testület az iskola finanszírozásán keresztül fedezte a fennmaradó összeget. Tudomásom szerint annak a településnek kell ezt az összeget állnia, ahol az iskola van. De azon települések önkormányzatainak, akinek a gyerekei ide járnak, legalább egy tájékoztatót adjunk, hogy az ő gyermekük étkeztetése mennyibe kerül nekünk. Az iskolabusz helyzete ugyanez, miért a sajószögedi önkormányzatnak kell ezt megoldania, hiszen nem a sajószögedi gyerekek utaznak.

Az étkeztetés nem drága, az ételek jó minőségűek, két menüből lehet választani. Javaslom a szerződés meghosszabbítását.

dr. Boros István címzetes főjegyző: az önkormányzati feladatok ellátását teljes egészében finanszírozza majd az állam, bízom benne, hogy a feladatalapú finanszírozás fedezni fogja majd a teljes költséget. Nem biztos, hogy szükség lesz kiegészítésre. Márciusban már ismerni fogjuk az összegeket.

Bakos Gábor: bízzuk meg most polgármester urat a tárgyalással.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

99/2012.(XI.29.) sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Tiszai Parkszálló Kft-vel közétkeztetési szerződés meghosszabbítása

1./ Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszai Parkszálló Kft-vel

     (4161, Báránd, Kossuth út 29.) a Kölcsey Ferenc Általános és Művészeti

     Iskola diákjainak és dolgozóinak közétkeztetésére vonatkozó, 2010. január 1-jén

     kötött szerződését 2013. december 31-ig meghosszabbítja azzal, hogy a vállalkozó

     2013. március 31-ig változatlan térítési díjakkal biztosítja az étkeztetést,

     a térítési díjakat a képviselő-testület 2013. márciusi ülésén felülvizsgálja.

2./ Amennyiben az iskola diákjainak étkezési térítési díjához 2013. évben az állami

     normatíván felül önkormányzati kiegészítésre lesz szükség, a Képviselő-testület

     felhatalmazza a polgármestert, hogy ebben a vonatkozásban tárgyalásokat

     kezdeményezzen az érintett települések polgármestereivel.

- 9 -

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés meghosszabbítására, a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal, ill. folyamatos

f.) Egyebek

Vona Tamás: az Ady E. út Sajóörös felé vezető részén, a kinti buszmegállónál nagy kátyú van, jelezték, hogy a buszt kikerülve belementek és szálszakadás miatt gumicserére volt szükség. Tudomásom szerint nem önkormányzati út, jelezni kell a Közútkezelő Kft. felé.

dr. Boros István címzetes főjegyző: javaslom, hogy ilyen esetekben hívjanak rendőrt, vagy készítsenek fényképet, vegyenek fel jegyzőkönyvet, amit két tanúval aláíratnak. A közút kezelőjének ebben az esetben meg kell térítenie a kárt. Mi tudjuk jelezni feléjük a problémát, de nincs ráhatásunk a megoldásra.

Bakos Gábor: a Dózsa-Vasút útnál lévő hét telek esetében milyen lehetőség van a nagyfeszültségű vezeték megszüntetésére, hogy építkezhessenek oda?

Hogyan áll a tervezett piac területe, az ott lévő építmény bérlése?

dr. Boros István címzetes főjegyző: ez az ügy már évekkel ezelőtt indult. Mivel ezek magántulajdonban lévő telkek, közpénzből nem lehet hozzájárulni a magasfeszültség áthelyezéséhez. A testület annyit tudott tenni, hogy a helyi rendelet szerint a telkek most már beépíthetőek. Az ÉMÁSZ azt mondta, hogy ha a tulajdonosok állják a költségeket, akkor áthelyezi a vezetéket, az önkormányzat elviekben ezt támogathatja.

A piac kialakítására a holnapi napon nyújtjuk be a pályázatot. A területen lévő építmény tulajdonosának 2014-ig szól a bérleti szerződése, amennyiben fennmaradási engedélyt szerez vagy a tiszaújvárosi építéshatóságtól hoz egy hatósági bizonyítványt, hogy az épület nem engedélyköteles, akkor működhet tovább. Ez nem az a cég, mint amelyik az étkeztetést végzi az iskolában.

dr. Gulyás Mihály: a tervek szerint a piacon 6 fedett hely és 4 elárusító asztal lesz.

A polgármester megköszönte a részvételt és egyéb előterjesztés nem lévén az ülést berekesztette.

k.m.f.

dr. Gulyás Mihály                                                        dr. Boros István

polgármester                                                                 címzetes főjegyző