Sajószöged Községi Önkormányzat

Képviselő-testülete

 

3599 Sajószöged, Ady Endre út 71.

Telefon: 49/540-743, Fax: 49/540-744

E-mail:

Jegyzőkönyv

 

Készült: Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. február 06-án megtartott nyílt üléséről.

 

Az ülés helye: Sajószöged Községháza

 

Jelen vannak: dr. Gulyás Mihály polgármester, Vona Tamás alpolgármester, Karaffa Gábor, Dr. Lukács Fatime, Orliczki Frigyes Ferencné, Tóth Béla, Varga Viktor települési képviselők.

 

Meghívottként jelen van: Móriczné Vinnai Beatrix gazdasági vezető, dr. Boros István címzetes főjegyző

 

Az ülésen hozott határozatok száma, tárgya:

14/2020.(II.06.) Tárgy: Az Önkormányzat 2020. évi pénzügyi tervének I. fordulóban

történő megtárgyalása.

 

A jegyzőkönyv mellékletei:

melléklet: előterjesztés az 1. napirendi ponthoz

 

dr. Gulyás Mihálypolgármester köszöntötte a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott települési képviselők közül 7 fő jelen van, az ülést megnyitotta.

A polgármester ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat, melyet Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadott el:

 

Napirend:

1./Javaslat az Önkormányzat 2020. évi pénzügyi tervének I. fordulóban

történő megtárgyalására

 

Megtárgyalt napirendi pontok

 

1./Napirend: Javaslat az Önkormányzat 2020. évi pénzügyi tervének I. fordulóban

történő megtárgyalására.

dr. Gulyás Mihálypolgármester: A Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság is

tárgyalta a napirendi pontot, felkérem a Bizottság elnök asszonyát, hogy ismertesse a

Bizottság álláspontját.

Orliczki Frigyesné települési képviselő, Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság elnöke: A Bizottság az előterjesztéssel kapcsolatos kérdéseire választ kapott a költségvetés tervezetet továbbtervezésre alkalmasnak találta.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

14/2020.(II.06.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Az Önkormányzat 2020. évi pénzügyi tervének I. fordulóban történő

megtárgyalása.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2020. évi költségvetés-tervezetét első olvasatban elfogadta, továbbtervezésre alkalmasnak találta.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

 

Egyéb előterjesztés nem lévén a polgármester az ülést berekesztette.

 

k.m.f.

dr. Gulyás Mihály sk.dr. Boros István sk.

polgármester címzetes főjegyző