Sajószöged Önkormányzat

Képviselő-testülete

Jegyzőkönyv

Készült: Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 28-án megtartott üléséről

Jelen vannak: Ládi Balázs polgármester, Bakos Gábor, Fenyvesi Rudolfné, Kovács László, Mihalcsik Balázsné, Okváth Dezsőné, Tóth József, Vona Tamás, Dr. Wirtz Ferenc települési képviselők,

dr. Boros István jegyző

Igazoltan távol maradt: Kovács József települési képviselő.

Ládi Balázs polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott települési képviselők közül 9 fő jelen van, az ülést megnyitotta.

A polgármester javaslatot tett az ülés napirendjére, melyet a Képviselő-testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadott el:

Napirend:

1./ Tájékoztató az „Idősek Hete” rendezvénysorozat programtervéről

  Előterjesztő: Ládi Balázs polgármester

2./ Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzat Ösztöndíjpályázat 2010. évi

  fordulójához történő csatlakozásra

  Előterjesztő: Ládi Balázs polgármester

3./ Javaslat a LEADER pályázatok benyújtására, az ahhoz szükséges önerő biztosítására

  Előterjesztő: Ládi Balázs polgármester

4./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések

- 2 -

1./ Napirend: Tájékoztató az „Idősek Hete” rendezvénysorozat programtervéről.

Ládi Balázs polgármester ismertette a három napos Idősek Hete rendezvénysorozat programtervét.

Dr. Wirtz Ferenc: Az Egészségügyi és Szociális Bizottság a programtervet előzetesen megtárgyalta és színesnek, változatosnak tartja. A Bizottság az előterjesztést egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Vona Tamás: Örülök annak, hogy a Gondozási Központ bezárásával sem hanyagoljuk el az Időseket.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Képviselő-testület a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta:

63/2009. (IX.28.) 92. sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Idősek Hete rendezvénysorozat

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete

az Idősek Hete rendezvénysorozat programtervét egyhangúlag elfogadta.

Felelős: Ládi Balázs polgármester

Határidő: azonnal

2./ Napirend: Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2010. évi fordulójához történő csatlakozásra

Ládi Balázs polgármester ismertette a határozati javaslatot.

Kovács László: A 4. éves szakközépiskolások igényelhetnek-e támogatást?

dr. Boros István jegyző: A és B típusú pályázatra jelentkezhetnek a hátrányos szociális helyzetű sajószögedi fiatalok. A típusúra azok, akik már felsőoktatási intézmény hallgatói. A B típusúra pedig az utolsó éves érettségi előtt álló tanulók, akik majd felsőoktatási intézménybe felvételiznek és ha a hallgatói jogviszony létrejön, akkor kerül folyósításra a megállapított ösztöndíj.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Képviselő-testület a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta:

- 3 -

64/2009. (IX.28.) 979. sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: 2010. évi Bursa Hungarica Felsőfokú Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Bursa Hungarica Felsőfokú Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2010. évi fordulójához történő csatlakozásra vontakozó javaslatot és az alábbi döntést hozta:

Sajószöged Önkormányzata csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőfokú Ösztöndíjpályázathoz. A Képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatalt a Csatlakozási Nyilatkozat aláírására.

Felelős: Ládi Balázs polgármester

Határidő: 2009. szeptember 30.

3./ Napirend: Javaslat a LEADER pályázatok benyújtására, az ahhoz szükséges önerő biztosítására

Ládi Balázs polgármester: A 4. tengelyen belül október 1 – 31. között lehet pályázni. Ebbe sajnos nem nagyon férünk bele. Itt lehet pályázni elhagyott kóbor állatok elhelyezésének támogatására, partnerkapcsolatok kiépítésére, rendezvények támogatására, stb. Amire esetleg pályázhatunk az a helyi közbiztonság erősítése, amihez 10 %-os önerő szükséges. Tehát 2 millió forint esetén 200 ezer forint lenne az önerő.

3. tengelyen belül november 1 – 30 között lehet pályázni. Itt falufejlesztés, falumegújítás jogcímen pályáznánk. A Művelődési Ház előtti, az Orvosi Rendelő előtti és a Polgármesteri Hivatal területe jöhet szóba. Itt talán még a Hivatal épületének a tetőszerkezet cseréjére is be tudnánk pályázni.

Bakos Gábor: Lehet-e pályázni a Sport öltözőre, sport eszközökre.

Ládi Balázs polgármester: Nem, sajnos, csak külső felújításra.

Tóth József: Közbiztonság keretén belül ha non-profit szervezet pályázik, akkor nem szükséges az önerő.

Ládi Balázs polgármester: Tájékozódni fogunk, hogy a Polgárőrség civil szervezetként hogyan pályázhatna.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Képviselő-testület a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta:

- 4-

65/2009. (IX.28.) 185. sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: LEADER pályázatok

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete

a LEADER pályázatokkal kapcsolatos tájékoztatót egyhangúlag elfogadta.

Felelős: Ládi Balázs polgármester

Határidő: azonnal, illetve 2009. november 30.

4./ Napirend: Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések

Ládi Balázs polgármester: A Temetőben érdemes lenne a nagy ecetfának az ágait megcsonkítani, egyre több rajta a száraz gally.

Bakos Gábor: A tölgyfákat is nézzük meg a kerítés mellett. Nagyon közel vannak egymáshoz.

Ládi Balázs polgármester: Ha már ritkítunk akkor ültessünk is. A lakások felőli oldalon 50 – 60db díszfenyőt lehetne ültetni.

Bakos Gábor: Akkor már élő sövény is kellene az árokhoz.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Képviselő-testület a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta:

66/2009. (IX.28.) 1227. sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: A Temető rendbetétele

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete

Felkéri polgármesterét, hogy a sajószögedi temető rendbetételéhez a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős: Ládi Balázs polgármester

Határidő: azonnal

- 5 -

dr. Boros István jegyző: Október 01. napjától átfogó módosítás lép hatályba a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényben. Az egyik koncepcionális változás az elektronikus ügyintézés vonatkozásában történik: többek között megszűnik a Képviselő-testület rendeletalkotási felhatalmazása az önkormányzati hatósági ügyek intézésének elektronikus úton történő kizárására. Ezért javaslom a 9/2005. (X.06.) sz. KT rendelet hatályon kívül helyezését.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 9 igen szavazattal,

ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos szabályokról szóló 9/2005. (X.06.) sz. KT rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 11/2009. (IX.28.) számú rendeletét.

        / a rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva./

Ládi Balázs polgármester: jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolta megválasztani Mihalcsik Balázsné települési képviselőt, aki hozzájárult a nyílt ülésen történő szavazáshoz.

        A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

Egyéb előterjesztés nem lévén a polgármester az ülést berekesztette.

k.m.f.

        Ládi Balázs        dr. Boros István        Mihalcsik Balázsné

        polgármester        jegyző        jegyzőkönyv-hitelesítő