Sajószöged Községi Önkormányzat

Képviselő-testülete

 

3599 Sajószöged, Ady Endre út 71.

Telefon: 49/540-743, Fax: 49/540-744

E-mail:

Jegyzőkönyv

 

Készült: Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. január 17-én megtartott nyílt üléséről.

 

Az ülés helye: Sajószöged Községháza

 

Jelen vannak: dr. Gulyás Mihály polgármester, Vona Tamás alpolgármester, Hegyi József, Orliczki Frigyesné, Tóth Béla, Biri László, Karaffa Gábor települési képviselők

 

 

Meghívottként jelen van: dr. Boros István címzetes főjegyző, Móriczné Vinnai Beatrix gazdasági vezető

 

 

Az ülésen hozott határozatok száma, tárgya:

1/2019.(I.17.) Tárgy: Az Önkormányzat 2019. évi pénzügyi tervének I. fordulóban történő megtárgyalása

2/2019.(I.17.) Tárgy: Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatására pályázat benyújtása

3/2019.(I.17.) Tárgy: Orvosi ügyeleti ellátásban résztvevő orvosok díjának emelése

 

Az ülésen megalkotott rendeletek száma, tárgya:

1/2019. (I.21.) A közszolgálati tisztviselők 2019. évi illemtényalapjáról szóló önkormányzati rendelet

2/2019. (I.21.) A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 9/2018.(XII.27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelet

 

A jegyzőkönyv mellékletei:

melléklet: előterjesztés az 1. napirendi ponthoz

melléklet: határozati javaslat az 2. napirendi ponthoz

 

dr. Gulyás Mihály polgármester köszöntötte a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott települési képviselők közül 7 fő jelen van, az ülést megnyitotta.

A polgármester ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat, melyet Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadott el.

Napirend:

1./ Javaslat az Önkormányzat 2019. évi pénzügyi tervének I. fordulóban

történő megtárgyalására

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

 

2./ Javaslat az orvosi ügyeleti ellátásban résztvevő orvosok díjának emelésére

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

 

3./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések.

 

 

 

Megtárgyalt napirendi pontok

 

 

1./ A.)Napirend: Javaslat az Önkormányzat 2019. évi pénzügyi tervének I. fordulóban

történő megtárgyalására

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: Az írásos anyag, amelyet megkapott a képviselő-testület maximálisan kidolgozott és precíz. A főszámokat tekintve a bevételi és a kiadási oldal megegyezik 726 454 347 Ft .

 

A Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság is tárgyalta a napirendi pontot, felkérem a Bizottság elnökasszonyát, hogy ismertesse a Bizottság álláspontját.

 

Orliczki Frigyesné települési képviselő, Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság elnöke: A Bizottságnak az előterjesztéssel kapcsolatos egyéb kérdése, észrevétele nem volt, a költségvetés tervezetet továbbtervezésre alkalmasnak találta.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

1/2019.(I.17.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Az Önkormányzat 2019. évi pénzügyi tervének I. fordulóban történő

megtárgyalása.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2019. évi költségvetés-tervezetét első olvasatban elfogadta, továbbtervezésre alkalmasnak találta.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

1./B.)Napirend: Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatásra pályázat benyújtása

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. § alapján az illetményalap összegét évente az állami költségvetésről szóló törvény állapítja meg úgy, hogy az nem lehet alacsonyabb, mint az előző évi illetményalap. A Kvtv. 60. § (1) bekezdése szerint az illetményalap 2019. évre 38 650 forintban került meghatározásra.

A Kvtv. 60. § (6) bekezdése rögzíti, hogy a helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben a 2019. évben a hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában magasabb összegben állapíthatja meg az illetményalapot. A pályázat keretében lehetőség nyílik a települési önkormányzatok számára, hogy a köztisztviselői bérek rendezése érekében a hivatalokban foglalkoztatott köztisztviselők illetménye megemelésére kerüljön. Az igénylés feltételeként a települési önkormányzatnak vállalnia kell, hogy az illetményalapot 2019. évre vonatkozóan (2019. január 1-jétől kezdődően) a Kvtv.-ben rögzítetthez képest legalább 20 %-kal emelt összegben, azaz legalább 46 380 forintban állapítja meg.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

2/2019.(I.17.) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatásra pályázat benyújtása

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy pályázatot nyújt be a Belügyminiszter által Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklete I. 12. pontja szerint meghirdetett kiegyenlítő bérrendezési alap támogatásra. A képviselő-testület kijelenti, hogy az eddigi – a költségvetési törvényben meghatározott – 38 650 forintos köztisztviselői illetményalap 2019. évre 46 380 forintban kerül megállapításra. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a közszolgálati tisztviselők 2019. évi illetményalapjáról szóló rendelet tervezetet a fentiek szerint készítse el és terjessze a képviselő-testület elé.

 

Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző

Határidő: azonnal

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: Az ülés előtt kiosztottuk a rendelet- tervezetet.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

1./C.) Napirend: Közszolgálati tisztviselők 2019.évi illetményalapjáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a közszolgálati tisztviselők 2019. évi illetményalapjáról szóló 1/2019.(I.21.) önkormányzati rendeletét.

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Móriczné Vinnai Beatrix gazdasági vezető elhagyta az ülést.

 

 

 

 

2./Napirend: Javaslat az orvosi ügyeleti ellátásban résztvevő orvosok díjának emelésére

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: Már korábban tárgyaltuk, akkor abban maradtunk, hogy egyeztetek a környező települések polgármestereivel, hogy mi az álláspontjuk ezzel kapcsolatban. Egyetértünk abban, hogy nincs más lehetőségünk mint elfogadni a javaslatot.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 6 igen szavazattal, és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:

 

3/2019.(I.17.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Az orvosi ügyeleti ellátásban résztvevő orvosok díjának emelésére

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszaújvárosi Központi Alapellátási Orvosi Ügyelet feladatának ellátásában résztvevő orvosok díjához történő önkormányzati hozzájárulást 2019. március 01. naptól 77 Ft/fő/hó-ról 125 Ft/fő/hó összegre emeli. A képviselő-testület felkéri a polgármesterét a szükséges intézkedés megtételére.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

3./Napirend: Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló önkormányzati rendelettel kapcsolatban egy technikai módosításról van szó. 2018. XII.19-én elfogadta a képviselő-testület a rendeletet és a december 20.-i Magyar Közlönyben megjelent, hogy az országgyűlés egy évvel később lépteti hatályba a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló törvényt, 2019. január 01-én hatályba lépet volna de így 2020. január 01-én fog hatályba lépni, ennek megfelelően kell módosítania a rendeletünket.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 9/2018.(XII.27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 2/2019. (I.21.) önkormányzati rendeletét.

 

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Egyéb előterjesztés nem lévén a polgármester az ülést berekesztette.

 

 

 

k.m.f.

 

 

dr. Gulyás Mihály sk. dr. Boros István sk.

polgármester címzetes főjegyző