Sajószöged Községi Önkormányzat

Képviselő-testülete

 

3599 Sajószöged, Ady Endre út 71.

Telefon: 49/540-743, Fax: 49/540-744

E-mail:

Jegyzőkönyv

 

Készült: Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. április 26-án megtartott nyílt üléséről.

 

Az ülés helye: Sajószöged Községháza

 

Jelen vannak: dr. Gulyás Mihály polgármester, Vona Tamás alpolgármester, Hegyi József, Okváth Dezsőné, Orliczki Frigyesné, Tóth Béla települési képviselő

 

Az ülésről igazoltan távol maradt: Dr. Wirtz Ferenc települési képviselő

 

Meghívottként jelen van:

1./ dr. Boros István címzetes főjegyző

2./ Móriczné Vinnai Beatrix gazdasági vezető

3./ Berecz Róbert ügyvezető

4./ Kóródi Kontroll könyvelőiroda képviselője

 

 

Az ülésen hozott határozatok száma, tárgya:

28/28.(VI.26.)Tárgy: Munkahelyi étkeztetés térítési díja és térítési díjkedvezmények

29/2018.(IV.26.)Tárgy: A Községüzemeltetési Kft. 2017. évi mérlegbeszámolójának

elfogadása

30/2018.(IV.26.)Tárgy: A Településképi Arculati kézikönyv elfogadása

31/2018.(IV.26.)Tárgy: Sajószöged Község környezetvédelmi programja elfogadására

32/2018. (IV.26) Tárgy: Szivárvány Nyugdíjas Klub támogatása

33/2018.(IV.26.) Tárgy: Fürge Újjak Kézimunka Klub támogatása

 

Az ülésen hozott rendeletek száma, tárgya:

4/2018 (IV.26.) Önkormányzati rendelet a 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.28.)

önkormányzati rendelet módosításáról.

5/2018 (IV.26.) Javaslat az Önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati

rendelet megalkotására.

6/2018 (IV.26.) Javaslat Sajószöged Község településképének védelméről szóló

önkormányzati rendelet megalkotására.

 

 

 

A jegyzőkönyv mellékletei:

 

1. melléklet: előterjesztés, rendelet-tervezet az 1. napirendi ponthoz

2. melléklet: rendelet-tervezet, határozati javaslatok a 2. napirendi ponthoz

3. melléklet: előterjesztés 3. napirendi ponthoz

4. melléklet: előterjesztések, határozati javaslatok, vélemények a 4. napirendi ponthoz

5.melléklet: előterjesztések az 5. napirendi ponthoz

6. melléklet:pályázati lapok a 6. napirendi ponthoz

 

dr. Gulyás Mihálypolgármester: Köszöntötte a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott települési képviselők közül 6 fő jelen van, az ülést megnyitotta.

A polgármester ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat, melyet Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadott el:

 

 

 

Napirend:

1./Javaslat az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.28.) Önkormányzati rendelet módosítására.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

 

2./ Javaslat az Önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

 

3./ Javaslat a Községüzemeltetési Kft. 2017. évi mérlegbeszámolójának elfogadására

Előterjesztő: Berecz Róbert ügyvezető

 

4./ a.) Javaslat Sajószöged Község településképének védelméről szóló önkormányzati rendelet

megalkotására.

b.) Javaslat a Településképi Arculati kézikönyv elfogadására.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

dr. Boros István címzetes főjegyző

 

5./ Javaslat Sajószöged Község környezetvédelmi programja elfogadására.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

 

6./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések.

 

 

 

 

Megtárgyalt napirendi pontok

 

 

1./Javaslat az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.28.) Önkormányzati rendelet módosítására.

 

 

dr. Gulyás Mihálypolgármester: részletesen kidolgozott anyagot kapott a képviselő-testület, ismertette a fő számokat: a Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetését 511.567.657 Ft költségvetési bevétellel, 526.472.442 Ft költségvetési kiadással, 14.904.785 Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg, ez egyben a működési hiányunk is.

A Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság is tárgyalta a napirendet, felkérem a Bizottság elnökasszonyát, hogy ismertesse a Bizottság álláspontját.

 

Orliczki Frigyesné települési képviselő, Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság elnöke: a Bizottság az előterjesztéssel kapcsolatban nem tett észrevételt, 14.904.785 Ft költségvetési egyenleggel elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet a képviselő- testületnek.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 4/2018.(IV.26.) önkormányzati rendeletét.

 

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

 

2./ Javaslat az Önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

 

 

dr. Gulyás Mihálypolgármester ismertette a rendelet-tervezetet. A Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság is tárgyalta a napirendet, felkérem a Bizottság elnökasszonyát, hogy ismertesse a Bizottság álláspontját.

 

Orliczki Frigyesné települési képviselő, Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság elnöke: A Bizottság a rendelet-tervezetet 589.534.387 Ft bevétellel, 393.891.428 Ft kiadással, 195.642.959 Ft költségvetési maradvánnyal, - amelyből 193.679.670 Ft pénzmaradvány - javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra.

 

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta az Önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról szóló 5/2018.(IV.26.) önkormányzati rendeletét.

 

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

28/2018.(IV.26.) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: Munkahelyi étkeztetés térítési díja és térítési díjkedvezmények

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Az óvodai dolgozók étkeztetésének térítési díját 2018. május 01. naptól 435,- Ft/nap

(háromszori étkezés) állapítja meg.

A közszolgálati jogviszonyból nyugdíjba vonultak ebédjének térítési díjához jövedelmüktől függetlenül 150,- Ft/nap térítési díj hozzájárulást biztosít.

Az önkormányzat intézményeinél és gazdasági társaságnál jogviszonyba álló, étkeztetést igénybe vevő munkavállalók részére 250 Ft/ nap hozzájárulást biztosít.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

 

3./ Javaslat a Községüzemeltetési Kft. 2017. évi mérlegbeszámolójának elfogadása.

 

Berecz Róbert ügyvezető: a Kft. mérlegbeszámolóját pénzügyi bizonylatok alapján a Kóródi-Kontroll Könyvelőiroda készíti. A Felügyelő Bizottság ülésén a Bizottság tárgyalta a 2017. éves mérlegbeszámolónkat. A 2017. évre számított mérleg szerinti eredményünk 53 000Ft lett. A Kft.-nek tartozása, kintlévősége nincs, továbbra is működőképes.

 

dr. Gulyás Mihálypolgármester: Felkérem a Felügyelő Bizottság elnökét, hogy ismertesse a Bizottság álláspontját.

 

Tóth Béla települési képviselő Felügyelő Bizottság elnök: a Bizottság a Kft. mérlegbeszámolóit megtárgyalta és elfogadásra javasolja.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

29/2018.(IV.26.) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: A Községüzemeltetési Kft. 2017. évi mérlegbeszámolóinak elfogadása

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Sajószöged Önkormányzat Községüzemeltetési Kft. (3599 Sajószöged, Vállalkozói Park út 1.; cg: 05-09-007113) 2017. évi mérlegbeszámolóit elfogadta.

 

Felelős: Berecz Róbert ügyvezető

Határidő: azonnal

 

Móriczné Vinnai Beatrix vezető-főtanácsos, Gulyásné Böröcz Hajnalka könyvelő, Berecz Róbert ügyvezető elhagyták az ülést.

 

4./ a.) Javaslat Sajószöged Község településképének védelméről szóló önkormányzati rendelet

megalkotására.

 

dr. Gulyás Mihálypolgármester: Az írásos előterjesztést kiegészítve ismertette a rendelet tervezetre érkezett államigazgatási szervek észrevételeit.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: A főépítészünk kitért álláspontja mellett, miszerint a település teljes bel- és külterülete településképi szempontból meghatározó terület, én is javaslom elfogadni a tervezetet.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta Sajószöged Község településképének védelméről szóló 6/2018.(IV.26.) önkormányzati rendeletét.

 

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

 

4./ b.) Javaslat a Településképi Arculati kézikönyv elfogadására.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

30/2018.(IV.26.) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: A Településképi Arculati kézikönyv elfogadására

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a településkép védelemről szóló 2016. évi LXXIV. törvény alapján, a településfejlesztési és településrendezési dokumentumok, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézmények partnerségi egyeztetésének szabályairól szóló 9/2017. (V.30.) önkormányzati rendelet szerinti partnerek, valamint a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szól 314/2012.(XI.08.) Korm. rendelet szerinti államigazgatási szervek véleményének kikérése után megtárgyalta a „Sajószöged Településképi Arculati Kézikönyv” című dokumentumot és azt jóváhagyta. A képviselő-testület felkéri a polgármesterét, hogy a településképi dokumentum közzétételéről, valamint az államigazgatási szerveknek történő megküldéséről gondoskodjon.

 

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

 

5./ Javaslat Sajószöged Község környezetvédelmi programja elfogadására.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: A Holocén természetvédelmi egyesület készítette a Környezetvédelmi programot. Ezzel egy újabb, az ÁSZ által kifogásolt hiányosságunkat szüntettünk meg.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

31/2018.(IV.26.) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: Javaslat Sajószöged Község környezetvédelmi programja elfogadására.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Sajószöged Környezetvédelmi Programját elfogadja.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

 

6./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: Ismertette a Civil szervezetek kérelmét. Javaslom, hogy azt az összeget szavazzuk meg ami kértek.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

32/2018.(IV.26.) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: A Szivárvány Nyugdíjas Klub támogatása

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szivárvány Nyugdíjas Klub részére a beadott kérelem alapján 50000 Ft, azaz Ötvenezer forint támogatást nyújt.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

33/2018.(IV.26.) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: A Fürge Újjak Kézimunka Klub támogatása

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Fürge Újjak Kézimunka Klub részére a beadott kérelem alapján 70000 Ft, azaz Hetvenezer forint támogatást nyújt.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

Hegyi József települési képviselő: A Római Katolikus Egyház plébánia épület tetőszerkezetét lecserélni szeretnék aminek az ára 8.300.000 Ft. Lenne e lehetőség az Önkormányzat részéről hogy támogatni tudnák az egyházat?

 

 

dr. Gulyás Mihálypolgármester: Nyilván van lehetőség pályázat benyújtásra és a testület majd megtárgyalja a kérelmet.

 

 

Egyéb előterjesztés nem lévén a polgármester az ülést berekesztette.

 

k.m.f.

 

 

dr. Gulyás Mihály sk. dr. Boros István sk.

polgármester címzetes főjegyző

7