Jegyzőkönyv

Készült: Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 10-én megtartott rendkívüli nyílt üléséről

Az ülés helye: Sajószöged Községháza

Jelen vannak: dr. Gulyás Mihály polgármester, Vona Tamás alpolgármester, Orliczki Frigyesné, Vanyó István települési képviselők

Az ülésről igazoltan távol maradt: Bakos Gábor, Okváth Dezsőné, Dr. Wirtz Ferenc települési képviselők

Meghívottként jelen van: dr. Boros István címzetes főjegyző

Az ülésen hozott határozatok száma, tárgya:

74/2013.(X.10.) Tárgy: Közszolgáltató feltételes kijelölése települési szilárd (kommunális) hulladék begyűjtésére

75/2013.(X.10.) Tárgy: Közszolgáltató kijelölése nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére

76/2013.(X.10.) Tárgy: Szociális célú tűzifa-pályázat

A jegyzőkönyv mellékletei:

1. melléklet: előterjesztés és határozati javaslat az 1. napirendi ponthoz

dr. Gulyás Mihály polgármester köszöntötte a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott települési képviselők közül 4 fő jelen van, az ülést megnyitotta.

A polgármester ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat, melyet Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 4 képviselőből, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadott el:

Napirend:

1./ Javaslat hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátására közszolgáltató feltételes kijelölésére

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

2./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések

Megtárgyalt napirendi pontok

1./ Napirend: Javaslat hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátására közszolgáltató feltételes kijelölésére

dr. Boros István címzetes főjegyző ismertette az írásban kiküldött anyagot.

Kérdés, észrevétel nem volt.

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 4 képviselőből, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

74/2013.(X.10.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Közszolgáltató feltételes kijelölése települési szilárd (kommunális) hulladék begyűjtésére

Sajószöged Község Önkormányzata közigazgatási területén a tárgyban jelölt hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátására, a Cg.05-09-026023 cégjegyzékszámon cégbírósági nyilvántartásba bejegyzett a MiReHuKöz Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot (Székhely: 3518 Miskolc, Ernyő utca 1. szám) jelöli ki, és felhatalmazza Miskolc Térségi Konzorcium Gesztor Önkormányzatát, hogy a kijelölés alapján Miskolc Térségi Konzorcium Konzorciumi Tanácsa által elfogadott közszolgáltatási szerződést legkésőbb 2013. december 31-ig kösse meg a Sajószöged Község Önkormányzata nevében azzal, hogy a szerződést utólagos jóváhagyásra a képviselő testületnek be kell mutatni.

  1. Felelős:         Gesztor Önkormányzat

  2. Határidő:         2013.12.31.

dr. Boros István címzetes főjegyző elmondta, hogy a kommunális szennyvíz nem közművel történő összegyűjtésére és elszállítására meg kell szervezni a közszolgáltatást, és közszolgáltatási szerződést kell kötni - ugyanúgy mint a szilárd hulladéknál - akkor is, ha a településen a szennyvízhálózat ki van építve. Az ÉRV Zrt. üzemelteti a szennyvízcsatorna hálózatunkat is, ezért javaslom, hogy az ÉRV Zrt.-t jelölje ki a testület a közszolgáltatási feladatok ellátására.

Kérdés, észrevétel nem volt.

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 4 képviselőből, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

75/2013.(X.10.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Közszolgáltató kijelölése nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére

Sajószöged Község Önkormányzata közigazgatási területén a tárgyban jelölt hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátására közszolgáltatónak kijelöli az ÉRV Északmagyarországi Regionális Vízművek ZRt.-t (székhely: 3700 Kazincbarcika, Tardonai út 1.; képviseli: Ritter Géza vezérigazgató).

A képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét a közszolgáltatási szerződés aláírására.

  1. Felelős:         dr. Gulyás Mihály polgármester

  2. Határidő:         2013.november 05.

2./ Napirend: Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések

dr. Boros István címzetes főjegyző tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a tavalyi évhez hasonlóan lehetőség van pályázni szociális célú tűzifa támogatásra.

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 4 képviselőből, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

76/2013.(X.10.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Szociális célú tűzifa-pályázat

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 57/2013.(X.4.) BM rendelet 1.§ (2) bekezdés b) pontja alapján 120 m3 tűzifavásárláshoz kiegészítő támogatást igényel. A képviselő-testület a BM rendelet 1.§ (3) bekezdésében meghatározott önrészt költségvetése terhére biztosítja.

  1. Felelős:         dr. Gulyás Mihály

  2. Határidő:         2013.október 15.

Egyéb előterjesztés nem lévén a polgármester az ülést berekesztette.

k.m.f.

dr. Gulyás Mihály sk.                                          dr. Boros István sk.

           polgármester                                                 címzetes főjegyző