Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

9/2019.(X.28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és bizottsági tagok tiszteletdíjáról

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló2011. évi CLXXXIX. törvény 35. § (1) bekezdése, valamint a 143. § (4) bekezdése f, pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

1. § Az önkormányzati képviselőt (a továbbiakban: képviselő), a bizottság elnökét valamint a bizottság tagját megválasztása időpontjától megbízatása megszűnéséig tiszteletdíj illeti meg.

2. § (1) A képviselő-testület a képviselő részére havonta 40.000 Ft összegű tiszteletdíjat (a továbbiakban: alapdíj) állapít meg.

(2) Ha a képviselő bizottság elnöke, az alapdíjon felül további 19.500 Ft/ hó összegű tiszteletdíj illeti meg.

(3) Ha a képviselő bizottság tagja, az alapdíjon felül további 15.000 Ft/ hó összegű tiszteletdíj illeti meg.

(4) A bizottság nem képviselő tagját havonta 15.000 Ft összegű tiszteletdíj illeti meg.

3. § A képviselők önkormányzati képviselői tevékenységük ellátására természetbeni juttatásként Fujitsu notebook-ot kapnak használatra.

4. § A tiszteletdíj minden tárgyhót követő hónap 10. napjáig esedékes, melynek kifizetéséről a jegyző Sajószöged Községi Önkormányzat költségvetése terhére a Sajószögedi Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportja útján gondoskodik.

5. § (1) A képviselő-testület évente felülvizsgálja a 2. §-ban megállapított tiszteletdíjak összegszerűségét.

(2) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. október 13.

napjától kell alkalmazni.

 

dr. Boros István sk. dr. Gulyás Mihály sk.

címzetes főjegyző polgármester

 


Kihirdetési záradék:

Kihirdetve: 2019. október 28.

 

Sajószöged, 2019. október 28.

 

dr. Boros István sk.

címzetes főjegyző