Sajószöged Önkormányzat

Képviselő-testülete

Jegyzőkönyv

Készült: Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. február 26-án megtartott üléséről

Jelen vannak: Ládi Balázs polgármester, Okváth Dezsőné alpolgármester, Bakos Gábor, Fenyvesi Rudolfné, Kovács József, Kovács László, Mihalcsik Balázsné, Tóth József, Vona Tamás, Dr. Wirtz Ferenc települési képviselők,

dr. Boros István jegyző

Ládi Balázs polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott települési képviselők közül 10 fő jelen van, az ülést megnyitotta.

A polgármester javaslatot tett az ülés napirendjére, melyet a Képviselő-testület egyhangúlag, 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadott el:

Napirend:

1./ Az Önkormányzat által kiemelten támogatott civil szervezetek, és a „670 éves Sajószöged

  Községért Alapítvány” beszámolója a 2008. évi gazdálkodásukról

  Előterjesztő: támogatott szervezetek vezetői

2./ Javaslat Sajószöged Önkormányzat 2009. évi költségvetésének elfogadására

  Előterjesztő: Ládi Balázs polgármester

3./ Javaslat a köztisztviselők 2009. évi teljesítmény-értékelésének alapjául szolgáló kiemelt

  célok meghatározására, a Polgármesteri Hivatal 2008. évi munkájának értékelése

  Előterjesztő: Ládi Balázs polgármester

                 dr. Boros István jegyző

4./ Javaslat a közműves ivóvízellátásról, a közkifolyók vízhasználatáról és az ivóvíz díjának

  megállapításáról szóló 7/2003. (V.29.) sz. KT. rendelet módosításáról

  Előterjesztő: Ládi Balázs polgármester

5./ Javaslat a Szavazatszámláló Bizottságok kiegészítésére (zárt ülés)

  Előterjesztő: dr. Boros István jegyző

6./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések

- 2 -

1./ Napirend: Az Önkormányzat által kiemelten támogatott civil szervezetek, és a „670 éves Sajószöged Községért Alapítvány” beszámolója a 2008. évi gazdálkodásukról

Ládi Balázs polgármester felkérte Kovács Józsefet az Alternatív Szakágak Tárháza Közhasznú Egyesület elnökét a beszámoló ismertetésére.

Kovács József: Összesen 960 ezer forint támogatást kaptunk, mely nagyon nagy segítség volt ahhoz, hogy működni tudjunk. Három nagy fejezetre bontottuk a beszámolóban a támogatás felhasználási köreit. Ez a három fejezet a megállapodások alapján vállalt kötelezettségek, működési költségek, valamint a rendezvény költségek. A megállapodások alapján vállalt kötelezettségek a könyvelői díj és a házipénztárnoki feladatkör díjban merül ki. A működési költségek között az egyesület társadalmi kapcsolatai, közéleti tevékenységei során felmerült kiadások szerepelnek. A település rendezvénytervében is szereplő IV. Sajószögedi Krumpli Fesztivál költségeinek fedezetére használtuk fel a támogatói összeg 40%- át. Ezúton is köszönetünket fejezzük ki Sajószöged Önkormányzatának Képviselő-testületének, hogy anyagi támogatásával lehetővé tette azt, hogy egyesületünk a programtervét maradéktalanul tudta teljesíteni.

        A Képviselő-testület az ASZT-a beszámolóját egyhangúlag elfogadta.

Tóth József a Polgárőrség elnöke ismertette előterjesztésben szereplő főbb számokat, valamint a 2008. évben elvégzett feladatokat. Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy az Egyesület tagja a B-A-Z Megyei Polgárőr Szövetségnek, és az Országos Polgárőr Szövetség rendes tagjai sorába is felvételt nyertek.

        A Képviselő-testület a Polgárőr Egyesület beszámolóját egyhangúlag elfogadta.

Ládi Balázs polgármester: Tóth Tamás a Sajószöged Községi Testedzőkör elnöke egészségügyi problémák miatt nem tudott megjelenni, ezért megkértek az előterjesztés ismertetésére.

Ismertette a Sajószöged Községi Testedzőkör beszámolójának főbb adatait.

A Képviselő-testület a Sajószöged Községi Testedzőkör beszámolóját egyhangúlag elfogadta.

Ládi Balázs polgármester: Albecz Mihály a „670 éves Sajószöged Községért Alapítvány” Kuratórium elnöke egyéb elfoglaltsága miatt szintén nem tud jelenni, ezért engedjék meg, hogy az Alapítvány előterjesztését is szintén én mutassam be.

Iismertette a „670 éves Sajószöged Községért Alapítvány” beszámolójának főbb bevételi és kiadási sorait.

        A Képviselő-testület a „670 éves Sajószöged Községért Alapítvány” beszámolóját egyhangúlag elfogadta.

- 3 -

2./ Napirend: Javaslat Sajószöged Önkormányzat 2009. évi költségvetésének elfogadására.

Ládi Balázs polgármester átadta a szót Vaszilkó Tibornénak a iskola intézményvezetőjének.

Vaszilkó Tiborné: Csak szóban egészíteném ki a kiküldött tervezetet. Tavaly óta jelentősen csökkentek az intézmény sarokszámai, látszik a tavalyi létszámleépítés hatásai, együttes ülés óta Nagycsécs Képviselő-testületének négy tagjával soronként átbeszéltünk a költségvetést a vonatkozó jogszabályokkal egyetemben.

Ládi Balázs polgármester: Jogszabály szerint február 28.-ig lehetőségük van a Társulás felbontására. Az az egy kérésünk volt, hogy a döntésüket időben közöljék, hogy fel tudjunk készülni a következő tanérvre.

Tóth József: A Pénzügyi Bizottság újra megtárgyalta a költségvetést, melyben jelentős változás nem történt. A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 2009. évi költségvetést.

Kovács László: Pénzügyi Bizottsági tagjaként elfogadásra javaslom a költségvetést. Ha Nagycsécs kedvezőtlen döntést hoz az az iskola megszűnéséhez, sorvadásához vezethet. Arra kérek mindenkit, hogy tegyünk meg mindent, hogy mentsük meg az iskolát.

Fenyvesi Rudolfné: A költségvetés kidolgozott, részletes. Az adható juttatásokat mindenképpen támogatom, fontos, minimális költségű dolgok.

Ládi Balázs polgármester: A költségvetés átgondolt, számol a gazdasági nehézségekkel.

Ismertette a költségvetés főbb sarokszámait.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2009. évi költségvetéséről az alábbi határozatot hozta:

14/2009.(II. 26.) 157. sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2009. évi költségvetése

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a

Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2009. évi költségvetését egyhangúlag elfogadta.

Felelős: Ládi Balázs polgármester

Határidő: azonnal

- 4 -

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 10 igen szavazattal,

        ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta az önkormányzat 2009. évi

        költségvetésről szóló 4/2009. (II.26.) sz. rendeletét.

        / a rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva./

3./ Napirend: Javaslat a köztisztviselők 2009. évi teljesítmény-értékelésének alapjául szolgáló kiemelt célok meghatározására, a Polgármesteri Hivatal 2008. évi munkájának értékelése

dr. Boros István jegyző ismertette a köztisztviselők 2009. évre vonatkozó teljesítményértékelésének alapját képező kiemelt célokat.

Ládi Balázs polgármester: 4200 ügyirat lett beiktatva alszámokkal együtt, ami nem kis mennyiség. Az ügyfélfogadás csütörtöki szüneteltetése az ügyintézők számára nagyon nagy segítség, ilyenkor csak az ügyiratokkal tudnak foglalkozni. Örvendetes, hogy nincs panasz a Hivatal munkájára, ami azt jelenti, hogy az ügyintézés ügyfélcentrikus és megfelel a vonatkozó jogszabályoknak. Ezt bizonyítják a lefolytatott ügyészségi ellenőrzések és a kistérség belső ellenőrei sem találtak komoly hiányosságokat. Mindezek figyelembevételével a Hivatal és a Jegyző teljesítményét kiválóan értékelem.

Kovács József: Egyetértek a kiemelt célokkal, de javaslom a kiegészítését. Kérem a kiegészítésként a bizottságok segítését a munkatervük elkészítéséhez.

dr. Boros István jegyző: A bizottságok elnökeinek kompetenciája a munkaterv elkészítése, de természetesen a bizottságok munkáját továbbra is segíteni fogjuk.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a napirenddel kapcsolatban egyhangúlag, 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

15/2009.(II. 26.) 368. sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Az egyéni köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező kiemelt célok meghatározása

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyéni

Köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező kiemelt önkormányzati célokat a szóban elhangzott kiegészítéssel egyhangúlag elfogadta.

- 5 -

Felelős: Ládi Balázs polgármester

         dr. Boros István jegyző

Határidő: folyamatos

4./ Napirend: Javaslat a közműves ivóvízellátásról, a közkifolyók vízhasználatáról és az ivóvíz díjának megállapításáról szóló 7/2003. (V.29.) sz. KT. rendelet, valamint a települési folyékony hulladék gyűjtéséről, elszállításáról és elhelyezéséről szóló 20/2002. (XII.19.) sz. KT. rendelet módosításáról

Ládi Balázs polgármester: Ma ülésezik a többségi tulajdonos, Tiszaújváros Képviselő-testülete. Még a döntést nem hozták meg, de az előterjesztésben ivóvíz esetében 201,- Ft/Áfa/m3, azaz bruttó 241,-Ft/m3, szennyvíz esetében pedig 306,- Ft/Áfa/m3, azaz bruttó 367,-Ft/m3. Összesen bruttó 608,-Ft/m3. A szennyvíz nagyobb volumenű emelésének az oka, hogy a szennyvíztisztító telep leamortizálódott, fel kell újítani.

dr. Boros István jegyző: Javaslom ezt az előterjesztést elfogadni, ha esetleg Tiszaújváros másként dönt, akkor majd módosítunk.

Kovács József: Tavaly is ez volt az áremelés indoka. Történt valami fejlesztés a tavalyi év során?

Ládi Balázs polgármester: Olyan mértékű, ami korszerűvé tette volna a telepet, nem.

        Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 10 igen szavazattal,

        ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a közműves ivóvízellátásról, a

        közkifolyók vízhasználatáról és az ivóvíz díjának megállapításáról szóló 7/2003.

        (V.29.) sz. KT. rendelet módosításáról szóló 5/2009. (II.26.) sz. rendeletét.

        / a rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva./

 

5./ Napirend: Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések

Vona Tamás: Valamelyik éjszaka a buszmegállókra grafitiket fújtak, rongáltak, a buszmegálló üvegeit széttörték. Van-e lehetőség ismeretlen tettes ellen feljelentést tenni. Valamint javaslom térfigyelő rendszer kiépítését, mivel így közterületeinket meg tudnánk óvni.

- 6 -

dr. Boros István jegyző: Van lehetőség a feljelentésre, de előtte fel kell mérni a kárt és ennek függvényében a rendőrség vagy a jegyző, vagyis én fogom lefolytatni az eljárást.

Kovács László: Településfejlesztési Bizottsági ülést tartottunk, mely során bejártuk a települést a járdaépítési koncepcióval kapcsolatban. Ismertetném a tapasztalatokat:

A Településfejlesztési Bizottság úgy döntött, hogy két havonta falubejárást fog tartani.

Kovács József: A 35-ös és a Borostyán Panzió közötti föld utat is rendbe kellene tenni. Az esős időkben szinte tórendszer alakul ki. Zúzott kővel fel kellene tölteni, és lezárni a közlekedés elől.

Vona Tamás: A Napközit nem ajánlanám a parkoló kialakításához. A régi iskola helyén van egy üres telek, ahol kényelmesen ki lehet alakítani egy parkolót.

Ládi Balázs polgármester: A rongálások és a fújkálások ellen lakossági összefogás kell. Ki kellene nyomozni, hogy kik azok akit ilyeneket művelnek, és felelősségre kellene vonni őket. Kérem a Polgárőrséget, hogy a buszmegállók környékén is járőrözzenek.

A térfigyelő kamerák praktikusak lehetnének, érdeklődni fogok ott, ahol már kiépült.

A Településfejlesztési Bizottságot kérem, hogy a járdafelújítás programot véglegesítsék és terjesszék elő a Képviselő-testületnek megtárgyalásra.

A buszmegálló mögötti út rendbetételéről már tárgyaltam a Községüzemeltetési Kft. ügyvezető-igazgatójával. Először a fatuskókat kell kiszedni, meg kell oldani a vízelvezető árkot, valamint valamilyen zúzalékkal le kell fedni. Az út lezárásához át kell nézni a jogszabályokat, ugyanis közútnak minősül.

Ládi Balázs polgármester: jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolta megválasztani Vona Tamás települési képviselőt, aki hozzájárult a nyílt ülésen történő szavazáshoz.

        A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

Egyéb előterjesztés nem lévén a polgármester az ülést berekesztette.

k.m.f.

        Ládi Balázs        dr. Boros István        Vona Tamás

        polgármester        jegyző        jegyzőkönyv-hitelesítő