Jegyzőkönyv

Készült: Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-én megtartott nyílt üléséről.

Az ülés helye: Sajószöged Községháza

Jelen vannak: dr. Gulyás Mihály polgármester, Hegyi József, Okváth Dezsőné, Orliczki Frigyesné, Tóth Béla, Dr. Wirtz Ferenc települési képviselők

Az ülésről távol maradt: Vona Tamás alpolgármester

Meghívottként jelen van: Móriczné Vinnai Beatrix főtanácsos, Grúz Lászlóné könyvtáros, Elek László Polgárőr Egyesület elnöke, dr. Boros István címzetes főjegyző

Az ülésen hozott határozatok száma, tárgya:

1/2015.(I.29.) Tárgy: A Képviselő-testület 2015. I. félévi munkatervének elfogadása

2/2015.(I.29.) Tárgy: Községüzemeltetési Kft. üzleti tervének megtárgyalása

3/2015.(I.29.) Tárgy: Művelődési Ház és Könyvtár 2014. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadása

4/2015.(I.29.) Tárgy: A Polgárőrség működéséről szóló tájékoztató elfogadása

5/2015.(I.29.) Tárgy: Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet első fordulóban történő megtárgyalása

6/2015.(I.29.) Tárgy: A Polgármesteri Hivatal 2014. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása

7/2015.(I.29.) Tárgy: Sajószöged Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala alapító okiratának módosítása

8/2015.(I.29.) Tárgy: Varga Viktor Sajószöged, Hajnalka út 23. sz. alatti lakos ingatlanbővítési kérelme

9/2015.(I.29.) Tárgy: Borsod Drink Kft. bérleti díj kérelme

10/2015.(I.29.) Tárgy: Tó Büfé üzemeltetése

A jegyzőkönyv mellékletei:

1. melléklet: előterjesztés az 1. napirendhez

2. melléklet: előterjesztés a 2. napirendhez

3. melléklet: előterjesztés a 3. napirendhez

4. melléklet: előterjesztés a 4. napirendhez

5. melléklet: előterjesztés az 5. napirendhez

6. melléklet: előterjesztés és határozati javaslat a 6. napirendhez

7. melléklet: kérelem a 7/a. napirendhez

8. melléklet: kérelem a 7/b. napirendhez

9. melléklet: kérelem a 7/c. napirendhez

dr. Gulyás Mihály polgármester köszöntötte a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott települési képviselők közül 6 fő jelen van, az ülést megnyitotta.

A polgármester ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat, melyet Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadott el:

Napirend:

1./ Javaslat a Képviselő-testület 2015. I. félévi munkatervére.

  Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

2./ Beszámoló a Községüzemeltetési Kft. 2014. évi munkájáról, javaslat a Kft. 2015. évi üzleti tervére.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

Berecz Róbert ügyvezető igazgató

3./ Beszámoló a Művelődési Ház és Könyvtár 2014. évi munkájáról.

  Előterjesztő: Grúz Lászlóné könyvtáros

4./ Tájékoztató a Polgárőrség 2014. évi működéséről.

  Előterjesztő: Elek László Polgárőr Egyesület elnöke

5./ Javaslat az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet I. fordulóban történő megtárgyalására.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

6./ Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2014. évi munkájáról.

  Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

7./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések.

  1.         Varga         Viktor Sajószöged, Hajnalka út 23. sz. alatti lakos         ingatlanbővítési kérelme

  2.         Borsod         Drink Kft. bérleti díj kérelme

  3.         Tó         Büfé üzemeltetése

Megtárgyalt napirendi pontok

1./ Napirend: Javaslat a Képviselő-testület 2015. I. félévi munkatervére.

dr. Gulyás Mihály polgármester: írásban mindenki megkapta az anyagot. Nem tartunk szükségszerűen minden hónapban testületi ülést, inkább rendkívüli ülést hívunk össze, amennyiben szükséges. Ismertette a munkatervet.

Kérdés, észrevétel nem volt.

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

1/2015.(I.29.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: A Képviselő-testület 2015. I. félévi munkatervének elfogadása

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2015. I. félévi munkatervét az előterjesztésnek megfelelően elfogadta.

  1.         Felelős:         dr. Gulyás Mihály polgármester

  2.         Határidő:         azonnal

2./ Napirend: Beszámoló a Községüzemeltetési Kft. 2014. évi munkájáról, javaslat a Kft. 2015. évi üzleti tervére.

dr. Gulyás Mihály polgármester: a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság tárgyalta a napirendi pontot, felkérem a Bizottság elnökasszonyát, hogy ismertesse a Bizottság álláspontját.

Orliczki Frigyesné települési képviselő, Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság elnöke: a Bizottság az ügyvezető úr szóbeli kiegészítését is figyelembe véve a tervezett bevételeket 24 600 000 Ft-tal, a tervezett kiadásokat 24 540 000 Ft-tal, a tervezett pénzügyi eredményt 60 000 Ft-tal elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek a Kft. 2015. évi üzleti tervét első olvasatban.

Kérdés, észrevétel nem volt.

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

2/2015.(I.29.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Községüzemeltetési Kft. üzleti tervének megtárgyalása

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Sajószöged Községüzemeltetési Kft. üzleti tervét első olvasatban elfogadta.

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: folyamatos

3./ Napirend: Beszámoló a Művelődési Ház és Könyvtár 2014. évi munkájáról.

dr. Gulyás Mihály polgármester: a Művelődési Ház és a Könyvtár 2014. évi munkájáról az értékelést írásos összefoglaló formájában megkapta a képviselő-testület.

Grúz Lászlóné könyvtáros részletesen ismertette a Művelődési Ház és Könyvtár 2014. évi tevékenységét.

Kérdés, észrevétel nem volt.

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

3/2015.(I.29.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Művelődési Ház és Könyvtár 2014. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadása

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Művelődési Ház és Könyvtár 2014. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadta.

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

Grúz Lászlóné könyvtáros elhagyta az ülést.

4./ Napirend: Tájékoztató a Polgárőrség 2014. évi működéséről.

dr. Gulyás Mihály polgármester: írásban mindenki megkapta a Polgárőrség működési tájékoztatóját, a pénzügyi beszámolóját a következő testületi ülésen fogja megkapni a képviselő-testület.

Kérdések, észrevételek:

Orliczki Frigyesné települési képviselő, Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság elnöke: a polgárőrség munkája során a Volkswagen Transporteren kívül használ más gépkocsit?

Elek László Polgárőr Egyesület elnöke: csak saját gépkocsikat használunk.

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

4/2015.(I.29.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: A Polgárőrség működéséről szóló tájékoztató elfogadása

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Polgárőrség 2014. évi működéséről szóló tájékoztatót elfogadta.

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

Elek László Polgárőr Egyesület elnöke elhagyta az ülést.

5./ Napirend: Javaslat az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet I. fordulóban történő megtárgyalására.

dr. Gulyás Mihály polgármester: az előző évekhez hasonlóan tartalmas anyagot kaptunk, ebben az évben is szándékunk a gazdaságos, takarékos működés.

A Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság első olvasatban tárgyalta a költségvetési tervezetünket, felkérem a Bizottság elnökasszonyát, hogy ismertesse a Bizottság álláspontját.

Orliczki Frigyesné települési képviselő, Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság elnöke: a megkapott költségvetés tervezet kidolgozása korrekt módon megtörtént. A bizottsági ülésen elhangzott az, hogy a felhalmozási bevételek között a 15 000 000 Ft a pályázatok finanszírozására, önrész biztosítására van beállítva. Működési hiánynak 34 935 207 Ft van tervezve, ez a bevételek óvatos tervezése miatt van. A hiány fedezete részvényekből és más értékpapírokból biztosított. A tervezett bevételek 263 920 294 Ft, a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság első fordulóban ezzel a sarokszámmal javasolja elfogadásra az önkormányzat 2014. évi költségvetés-tervezetét.

Kérdés, észrevétel nem volt.

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

5/2015.(I.29.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet első fordulóban történő megtárgyalása

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015. évi költségvetés-tervezetét első olvasatban elfogadta, továbbtervezésre alkalmasnak találta.

  1.         Felelős:         dr. Gulyás Mihály polgármester

  2.         Határidő:         azonnal

  3.  

6./ Napirend: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2014. évi munkájáról.

dr. Boros István címzetes főjegyző: kötelező napirendi pont, kiküldtem azokat a statisztikai adatokat, amelyekből láthatjuk, hogy milyen ügyek milyen eloszlásban fordultak elő az elmúlt évben. A pénzügyi és a szociális igazgatás ügyiratforgalma volt a legmagasabb. A 2014. éves ügyiratforgalmunk gyakorlatilag megegyezik a 2013-sal. Jogorvoslati kérelem, illetve felügyeleti intézkedés nem volt sem államigazgatási, sem önkormányzati hatósági ügyekben, ami azt mutatja, hogy a hatósági határozatok kellőképpen indokoltak és megalapozottak voltak.

Kérdés, észrevétel nem volt.

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

6/2015.(I.29.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: A Polgármesteri Hivatal 2014. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta.

Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző

Határidő: azonnal

dr. Boros István címzetes főjegyző: a Polgármesteri Hivatal alapító okiratát javaslom pontosítani, az SzMSz-ünkben jól szerepel a Hivatal elnevezése, a 31.§ (1) bekezdésében

„A képviselő-testület egységes hivatalt hoz létre „Sajószögedi Polgármesteri Hivatal” elnevezéssel”.

Az Mötv. 84.§ (5) bekezdése szerint a hivatal elnevezése a polgármesteri hivatal a település neve „i” raggal, tehát a hivatalos elnevezés Sajószögedi Polgármesteri Hivatal. A törzskönyvi nyilvántartásban úgy van, ahogy a határozatban szerepel Sajószöged Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala. Javaslom, hogy hozzuk összhangba az SzMSz-szel és az önkormányzati törvénnyel az Alapító Okiratot.

Kérdés, észrevétel nem volt.

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

7/2015.(I.29.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Sajószöged Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala alapító okiratának módosítása

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete Sajószöged Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala alapító okiratát (a továbbiakban: Alapító Okirat) az alábbiak szerint módosítja:

Az Alapító Okirat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. A költségvetési szerv

Neve: Sajószögedi Polgármesteri Hivatal

Székhelye: 3599 Sajószöged, Ady Endre út 71.”

Az Alapító Okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései hatályukban változatlanul fennmaradnak.

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

7./ Napirend: Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések.

a./ Varga Viktor Sajószöged, Hajnalka út 23. sz. alatti lakos ingatlanbővítési kérelme

dr. Boros István címzetes főjegyző: az ügyfél az üdülőterület Hajnalka út utolsó ingatlanán lakik, bővíteni szeretné az ingatlanát, viszont a beépítési százalék ezt nem teszi lehetővé.

A térképen a piros és kék színnel jelzett részt szeretné megvásárolni, ami a Hajnalka út része, a Hajnalka út pedig az önkormányzat törzsvagyonába tartozik, ebből következően forgalomképtelen. Az út egy részét rendelet módosítással lehet forgalomképessé minősíteni, azt, ami a törésvonal után látszik, sárgával és satírozott résszel van jelölve, ez ténylegesen már a tó felszíne. Ezért nem látom akadályát, ha az ügyfél saját költségén elkészítteti a változási vázrajzot, akkor a törésvonal utáni, sárgával, satírral és kékkel jelzett részt kivonjuk a törzsvagyon köréből, tehát a Hajnalka út a piros részig tartana, most is addig tart valójában.

A Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság tárgyalta a kérelmet, felkérem a Bizottság elnökasszonyát, hogy ismertesse a Bizottság álláspontját.

Orliczki Frigyesné települési képviselő, Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság elnöke: a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság javasolja támogatni az ingatlanvásárlási kérelmet azzal a feltétellel, hogy az ügyfél saját költségen végezze el a változási vázrajz elkészíttetését.

Kérdés, észrevétel nem volt.

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

8/2015.(I.29.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Varga Viktor Sajószöged, Hajnalka út 23. sz. alatti lakos ingatlanbővítési kérelme

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja Varga Viktor ingatlanbővítési kérelmét, amennyiben a változási vázrajzokat a határozat melléklete szerint elkészítteti és vállalja a szerződéskötési és az ingatlan-nyilvántartási eljárás költségeit.

Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző

Határidő: azonnal

b./ Borsod Drink Kft. bérleti díj kérelme

dr. Boros István címzetes főjegyző: a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság megtárgyalta a kérelmet és arra az álláspontra jutott, hogy nem az önkormányzat feladata, hogy ebbe a bérleti szerződésbe újabb szerződő feleket vonjon be. Van egy élő szerződésünk, amit bármelyik fél három hónapos határidővel felmondhat. Az önkormányzat nem kötelezhet senkit, hogy vállaljon rész a bérleti díj költségeiből. Ha ezt meg tudja oldani a bérlő, akkor kezdeményezze a szerződés módosítását, hozzon magával egy bérlőtársat és módosíthatjuk a bérleti szerződést, amíg ez nem történik meg, javaslom változatlan formában fenntartani.

Kérdés, észrevétel nem volt.

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

9/2015.(I.29.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Borsod Drink Kft. bérleti díj kérelme

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Borsod Drink Kft. által bérelt 735/119 hrsz-ú ingatlan bérleti díjának megosztására vonatkozó kérelmét nem támogatja, de nem zárkózik el attól, hogy a bérleti szerződésbe – önkéntes alapon – új bérlőtársak lépjenek be.

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

c./ Tó Büfé üzemeltetése

dr. Boros István címzetes főjegyző: Hizsnyik Bertalan, a Tó Büfé üzemeltetője bérelte az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanon az önkormányzat tulajdonában lévő faházat. A kocsma leégett 1998-ban, ezzel a bérleti jogviszony megszűnt, ennek a dokumentációját megtaláltuk. Ez azonban a Földhivatalban nem került átvezetésre, továbbra is szerepel az a „fakocsma” az ingatlan-nyilvántartásban, ami leégett, viszont Hizsnyik Bertalan a leégett helyére saját költségen épített építési engedély birtokában egy másik épületet. Az új bérleti szerződés, amit kötöttek vele már nem magára az épületre, hanem az alatta lévő 62 nm földterületre szól, tehát maga az önkormányzat mint szerződő fél, elismerte, hogy nem a tulajdona az épület. Hizsnyik Bertalan a bérleti jogát a faházzal együtt szeretné eladni, az új tulajdonos pedig szeretné, ha tulajdonába kerülne a terület is. Bonyolult eljárás lesz, tekintettel arra, hogy az építési engedély megvan és aszerint épült meg a faház, viszont használatbavételi engedélyt nem kértek rá, anélkül pedig nem lehet az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezni. Hogy érdemben tudjunk foglalkozni Hizsnyik Bertalan kérelmével, miszerint járuljon hozzá az önkormányzat a bérleti jog átadásához, ahhoz először a faház tulajdonjogát kell tisztázni. Javaslom, hogy saját költségén rendezze az ingatlan-nyilvántartást úgy, hogy erre az épületre fennmaradási és használatbavételi engedélyt kér, ezt bejegyezteti a Földhivatalban, mi kezdeményezzük a törlését az önkormányzati nem létező faháznak és ha rendben vannak a tulajdoni viszonyok, akkor tárgyalhatunk a bérleti jog átadásáról.

Kérdés, észrevétel nem volt.

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

10/2015.(I.29.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Tó Büfé üzemeltetése

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri Hizsnyik Bertalan 3580 Tiszaújváros, Szent István út 9. sz. alatti lakost arra, hogy az ingatlan-nyilvántartásban tüntesse fel a tulajdonában lévő faházat, ezzel egyidejűleg az önkormányzat gondoskodik a leégett önkormányzati faház töröltetéséről. Ezt követően tud a képviselő-testület a bérleti jog átadásáról érdemben dönteni.

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

Egyéb előterjesztés nem lévén a polgármester az ülést berekesztette.

k.m.f.

dr. Gulyás Mihály sk.                                                 dr. Boros István sk.

  polgármester                                                   címzetes főjegyző