Sajószöged Önkormányzat

Képviselő-tesületének

9/2007.(V.31.) sz. rendelete a

Sajószöged kártyáról

Sajószöged Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§. (1) bekezdésének felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1.§.

E rendelet célja, hogy a sajószögedi állandó lakcímmel rendelkező magánszemélyeknek 50 %-os kedvezményes belépést biztosítson a tiszaújvárosi Termálfürdőbe.

2.§.

(1) Sajószöged kártyát (a továbbiakban: Kártya ) az 1. sz. melléklet szerinti igénylőlapon lehet igényelni és az igényléstől számított nyolcadik napon átvenni a Polgármesteri Hivatalban. A Kártya igényléséhez személyazonosság – és lakcím igazolására alkalmas okmányra van szükség.

(2) A Kártya a kiállításától számított egy évig érvényes, érvényességének lejárta után – a szükséges feltételek megléte esetén – újabb egy évvel meghosszabbítható.

(3) A Kártya előállításának és érvényessége meghosszabbításának költségeit Sajószöged Önkormányzata biztosítja. A Kártya elvesztése esetén az igénylőlap leadásával egyidejűleg ötszáz forint kártya-előállítási díjat köteles az igénylő befizetni az Önkormányzat házi pénztárába.

(4) A Kártyát a kiadás évétől számított négy alkalommal lehet érvényesíteni. Öt év eltelte után a Kártyát le kell adni és új Kártya kiállítását lehet kérni.

3.§.

(1) Amennyiben a Kártya birtokosa a kártyaigénylési feltételeknek már nem felel meg a Kártyát a Polgármesteri Hivatalban le kell adni, ami érvénytelenítésre kerül.

(2) Az elveszett Kártyák a bejelentést követően érvénytelenítésre kerülnek.

4.§.

Jelen rendelet 2007. év június 22.-én lép hatályba.

kmf.

Ládi Balázs sk. dr. Boros István sk.

polgármester jegyző

1. sz. melléklet a

9/2007. (V31.) sz. rendelethez

I G É N Y L Ő L A P

Sajószöged Kártya”

Első, új kártya igénylése

Kártya érvényesítése

Elvesztett kártya pótlása

(A megfelelő négyzetbe “x” jel írandó)

Az igénylő neve:

Az igénylő lakcíme:

Az igénylő személyazonosító igazolványának száma:

Hozzájárulok, hogy adataimat a Polgármesteri Hivatalban nyilvántartsák, és vállalom hogy a lakóhelyváltozást a Polgármesteri Hivatalnál bejelentem.

Sajószöged, ………………………………………

………………………………

az igénylő aláírása

Kérjük az igénylőlapot nyomtatott betűvel kitölteni!