Sajószöged Községi Önkormányzat

Képviselő-testülete

 

3599 Sajószöged, Ady Endre út 71.

Telefon: 49/540-743, Fax: 49/540-744

E-mail:

 

Jegyzőkönyv

 

Készült: Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. február 15-én megtartott nyílt üléséről.

 

Az ülés helye: Sajószöged Községháza

 

Jelen vannak: dr. Gulyás Mihály polgármester, Vona Tamás alpolgármester Dr. Lukács Fatime, Tóth Béla, Karaffa Gábor, Orliczki Frigyes Ferencné, Varga Viktor települési képviselők.

 

Meghívottként jelen van: Mihály-Bársony Judit gazdasági vezető, Berecz Róbert ügyvezető, Boros István címzetes főjegyző.

 

Az ülésen hozott határozatok száma, címe:

9/2023.(II.15.) sz. K.T. határozat Sajószöged Önkormányzat Községüzemeltetési Kft. 2023. évi üzleti tervéről

10/2023.(II.15.) sz. K.T. határozat az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből

eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról

11/2023.(II.15.) sz. K.T. határozat a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2018. (II.5.) önkormányzati rendelet 3. függelékének kiegészítéséről

12/2023.(II.15.) sz. K.T. határozat a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2018. (II.5.) önkormányzati rendelet 5. függelékének módosításáról

13/2023.(II.15.) sz. K.T. határozat az ebrendészeti tevékenység ellátására vonatkozó szerződés megkötéséről

 

Az ülésen megalkotott rendeletek száma, tárgya:

1/2023. (II.17.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

2/2023. (II.17.) önkormányzati rendelet a közszolgálati tisztviselők 2023. évi illetményalapjáról

3/2023. (II.17.) önkormányzati rendelet a temetőkről és a temetkezésről

 

A jegyzőkönyv mellékletei:

  1. melléklet: üzleti terv és határozati javaslat az 1. napirendi ponthoz

  2. melléklet: előterjesztés, határozati javaslat és rendelet tervezetek a 2. napirendi ponthoz

  3. melléklet: előterjesztés, rendelet tervezet a 3. napirendi ponthoz

  4. melléklet: határozati javaslat a 4. napirendi ponthoz

  5. melléklet: határozati javaslat az 5. napirendi ponthoz

 

dr. Gulyás Mihály polgármester köszöntötte a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott települési képviselők közül 7 fő jelen van, az ülést megnyitotta.

 

Napirend:

 

1./ Javaslat Sajószöged Önkormányzat Községüzemeltetési Kft. 2023. évi üzleti tervére.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

Berecz Róbert ügyvezető

 

2./ a) Javaslat az Önkormányzat 2023. évi pénzügyi tervének elfogadására.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

 

b) Javaslat a közszolgálati tisztviselők 2023. évi illetményalapjáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

 

3./ Javaslat a köztemető használatának rendjéről szóló önkormányzati rendelet megalkotására.

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

 

4./ Javaslat a képviselő-testületi SzMSz 3. és 5. függelékének módosítására.

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

5./ Javaslat ebrendészeti tevékenység ellátására vonatkozó szerződés megkötésére.

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

6./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések

 

Megtárgyalt napirendi pontok

 

1./Napirend: Sajószöged Önkormányzat Községüzemeltetési Kft. 2023. évi üzleti

tervére.

 

Berecz Róbert ügyvezető: Ismertette a Sajószöged Önkormányzat Községüzemeltetési Kft.

2023. évi üzletitervét.

 

Tóth Béla Felügyelő Bizottság elnöke: A Felügyelő Bizottság tárgyalta a napirendet és

elfogadásra javasolja, a tulajdonosi jogokat gyakorló Képviselő-testületnek.

 

Kérdés, hozzászólás nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

9/2023.(II.15.) határozata

Sajószöged Önkormányzat Községüzemeltetési Kft. 2023. évi üzleti terve

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Községüzemeltetési Kft. 2023. évre vonatkozó üzleti tervét elfogadta.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

2./ Napirend: Az Önkormányzat 2023. évi pénzügyi tervének elfogadására.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester ismertette a költségvetés sarokszámait.

 

Orliczki Frigyes FerencznéPénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság elnöke:

A Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság tárgyalta a napirendet és elfogadásra javasolja az önkormányzat 2023. évi költségvetését a képviselő-testületnek.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.17.) önkormányzati rendeletét.

 

A napirendhez kapcsolódóan a Képviselő-testület az alábbi határozatot hozta.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

10/2023.(II.15.) határozata

az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből

eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a saját bevételei összegét, valamint a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét a határozat melléklete szerint állapítja meg.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

 

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: A központi költségvetésről szóló törvény lehetővé teszi, hogy a központi illetményalapnál magasabb összegben állapítsák meg az önkormányzatok az illetményalapot.

 

Orliczki Frigyes Ferenczné Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság elnöke: A Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság elfogadásra javasolja a tervezetet, tavaly nem történt emelés az illetményalap vonatkozásában.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a közszolgálati tisztviselők 2023. évi illetményalapjáról

szóló 2/2023.(II.17.) önkormányzati rendeletét.

 

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

3./Napirend: Javaslat a köztemető használatának rendjéről szóló önkormányzati rendelet megalkotására.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: A célvizsgálat lezárulta után kapott szakmai segítségnyújtás figyelembevételével készült a tervezet, a fogyasztóvédelmi egyesület és a BOKIK véleményének kikérésével. Az iparkamara válaszában elfogadásra javasolja, az egyesület nem reagált a megkeresésre.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a temetőkről és a temetkezésről szóló 3/2023.(II.17.) önkormányzati rendeletét.

4./ Napirend: A képviselő-testületi SzMSz 3. és 5. függelékének módosítására.

 

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: Technikai jellegű módosításokról van szó, változást érdemben nem jelentenek.

 

Kérdés, hozzászólás nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

11/2023.(II.15.) határozata

a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló

3/2018. (II.5.) önkormányzati rendelet 3. függelékének kiegészítéséről

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szervezeti és működési szabályzata 3. függelékét kiegészíti a következő COFOG-al:

082044 Könyvtári szolgáltatások”

 

Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző

Határidő: azonnal

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

12/2023.(II.15.) határozata

a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló

3/2018. (II.5.) önkormányzati rendelet 5. függelékének módosításáról

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szervezeti és működési szabályzata 5. függeléke (Sajószögedi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata) előlapját az alábbiak szerint módosítja:

 

„Készítette: dr. Boros István címzetes főjegyző

Jóváhagyta: dr. Gulyás Mihály polgármester 1/2023. (II.01.) polgármesteri utasítással.”

 

Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző

Határidő: azonnal

 

5./Napirend: Javaslat ebrendészeti tevékenység ellátására vonatkozó szerződés megkötésére

dr. Boros István címzetes főjegyző: Az állatvédelmi törvény 48.§-a alapján az önkormányzatok kötelező feladata a kóbor állatok befogadása és az elhelyezésükkel kapcsolatos feladatok ellátása. Ezekre vonatkozik a Szerződés.

 

Kérdés, hozzászólás nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

13/2023.(II.15.) határozata

az ebrendészeti tevékenység ellátására vonatkozó szerződés megkötésére

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az ebrendészeti tevékenység ellátására vonatkozó szerződés aláírására.

 

(A szerződés a határozat melléklete.)

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

 

Egyébelőterjesztés nem lévén a polgármester az ülést berekesztette.

 

 

 

k.m.f.

dr. Gulyás Mihály sk. dr. Boros István sk.

polgármester címzetes főjegyző