J e g y z ő k ö n y v

Készült: Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 27-én megtartott

    üléséről

Jelen vannak: Ládi Balázs polgármester, dr.. Gulyás Mihály alpolgármester, Vona Tamás

alpolgármester, Okváth Dezsőné, Orliczki Frigyesné, Vanyó István, Dr. Wirtz

Ferenc települési képviselők,

dr. Boros István jegyző

Meghívottként jelen van: Ládi Balázsné intézményvezető, Vaszilkó Tiborné iskola igazgató, Tóth Károly ügyvezető, Hajdu Ferencné vezető főtanácsos

Ládi Balázs polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott települési képviselők teljes létszámban jelen vannak, az ülést megnyitotta.

A polgármester javaslatot tett az ülés napirendjére, melyet Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadott el:

Napirend:

1./ Javaslat a Képviselő-testület 2011. I. félévi munkatervére

    Előterjesztő: Ládi Balázs polgármester

2./ Beszámoló a Művelődési Ház és Könyvtár 2010. évi munkájáról, javaslat a

     Művelődési Ház és Könyvtár 2011. évi munkatervének elfogadására, javaslat a

     2011. évi községi rendezvények megünneplésére

     Előterjesztő: Ládi Balázsné intézményvezető

     Ládi Balázs polgármester

3./ Javaslat a Községüzemeltetési Kft. 2011. évi üzleti tervének elfogadására

     Előterjesztő: Ládi Balázs polgármester

     Tóth Károly ügyvezető igazgató

4/a./ Javaslat Sajószöged Önkormányzat 2011. évi költségvetés tervezetének első

       fordulóban történő megtárgyalására, a fejlesztési célok meghatározására

   b./ Javaslat a Sajószöged Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 5/2010. (II.25.)

        önkormányzati rendelet módosítására

     Előterjesztő: Ládi Balázs polgármester

5./ Javaslat az intézményi térítési díjakról szóló 2/2010. (I.28.) önkormányzati rendelet

    módosítására

    Előterjesztő: dr. Boros István jegyző

6./ Javaslat a közműves ivóvízellátásról, a közkifolyók vízhasználatáról és az ivóvíz

     díjának megállapításáról szóló 7/2003./V.29./ önkormányzati rendelet, valamint

     a települési folyékony hulladék gyűjtéséről, elszállításáról és elhelyezéséről szóló

     20/2002./XII.19./önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Ládi Balázs polgármester

7./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések

- 2 -

1./ Napirend: Javaslat a Képviselő-testület 2011. I. félévi munkatervére

Ládi Balázs polgármester részletesen ismertette a Képviselő-testület 2011. évi I. félévi munkatervére tett javaslatot, hozzátéve, hogy a tervezett napirendek kiegészülhetnek az ülésen tett önálló napirendi indítvánnyal, amennyiben annak tárgyalását a testület megszavazza.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

1/2011./I.27./ 284 sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: A képviselő-testület 2011. I. félévi munkatervének elfogadása

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a

2011. I. félévi munkatervét egyhangúlag elfogadta.

/Munkaterv a jegyzőkönyvhöz csatolva./

A testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Ládi Balázs polgármester

Határidő: azonnal

2./ Napirend: Beszámoló a Művelődési Ház és Könyvtár 2010. évi munkájáról,

                      javaslat a Művelődési Ház és Könyvtár 2011. évi munkatervének

                     elfogadására, javaslat a 2011. évi községi rendezvények

                     megünneplésére

Ládi Balázsné részletesen ismertette a Művelődési Ház és a Könyvtár 2010. évi tevékenységéről szóló beszámolót és a 2011. évre tervezett programokat, célokat. Hozzátette, hogy a programok még bővülhetnek az időpontok pedig folyamatosan konkretizálódnak.

/Írásbeli anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva./

Kérdések, hozzászólások:

Vona Tamás: a beszámoló reális, az előző évben magas színvonalú, nagy látogatottságú, érdekes rendezvények zajlottak le. A nagy rendezvényeknél az óvoda, iskola tanulói, dolgozói, a polgármesteri hivatal dolgozói és a civil szervezetek tagjai is segítettek. Az intézmény egyik nagy értéke, hogy szoros kapcsolatot tart az iskolával és az óvodával is, fontos a gyermekek olvasásra nevelése. Javaslom, hogy – ha mód van rá – ebben az évben kerüljön sor az intézmény festésre és a szkennel beszerzésére.

- 3 -

A 2011. évi tervezet színvonalas, tartalmas, javaslom kiegészíteni azzal, hogy – a sok internethasználó fiatal miatt – előadást kellene szervezni arról, hogy milyen veszélyeket rejtenek a közösségi oldalak.

Támogatom a beszámoló és a terv elfogadását.

Vanyó István: a március 15-ei ünnepség 11-ére van tervezve, ami messze van az adott ünnepnaptól, lehet, hogy jobb lenne, ha a napján tartanánk.

Az októberben rendezendő Idősek Hetét lezárhatná a novemberre tervezett Idősek Napja, össze kellene hozni a két programot.

Ládi Balázsné: a márciusi ünnepségen az iskolás gyerekek adják a műsort, és ebben az évben 11-e az utolsó tanítási nap, utána 4 szabadnap következik. Lehet, hogy a szülők elviszik a gyerekeket pl. kirándulni, ezért nehéz őket az ünnepre összehozni.

Vona Tamás: eddig együtt ünnepelt az iskola és a község, ha külön válik, akkor a műsort adó gyerekek jönnek majd a községi ünnepségre, a többiek nem. Támogatom, hogy fáklyás felvonulás legyen.

Ládi Balázs polgármester: praktikus lenne az ünnepséget 15-én tartani, ezzel kapcsolatban egyeztetni fogunk az iskolával.

Az Idősek Hete az október 1-jei Idősek Világnapjához kötődik, ekkor több napos programok vetélkedők kerülnek megrendezésre, amin inkább az aktívabb időskorúak vesznek részt. Az Idősek Napján, ami közelebb esik a karácsonyi ünnepekhez, kimondottan vendégül látjuk a szépkorúakat, ezért van külön a két rendezvény. Az ünnepi vacsorán tavaly is kb. 200-an vettek részt.

Terveink között szerepel még a Sajószögeden élő és innen elszármazott zenészek, énekesek meghívása esetleg egy gálaest formájában. Ha sikerül, ez is bekerül majd a programba.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

2/2011./I.27./308 sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Művelődési Ház és Könyvtár 2010. évi beszámolójának,

            és 2011. évi munkatervének elfogadása

a.) Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a Művelődési Ház és

     Könyvtár 2010. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta.

b.) A képviselő-testület a Művelődési Ház és Könyvtár 2011. évi

     munkatervét jóváhagyta. /Munkaterv a jegyzőkönyvhöz csatolva./

A testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Ládi Balázs polgármester

   Ládi Balázsné intézményvezető

Határidő: azonnal, ill. folyamatos

 

- 4 -

3./ Napirend: Javaslat a Községüzemeltetési Kft. 2011. évi üzleti tervének elfogadására

Ládi Balázs polgármester tájékoztatta a testületet, hogy a Községüzemeltetési Kft. üzleti tervét a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság már megtárgyalta és az anyagban javaslatukra néhány adat módosításra került.

Tóth Károly: a Kft. 6 főből áll, amelyből 4 fő fizikai alkalmazott, ezzel a létszámmal nehéz a mindennapos feladatokat ellátni. Pontos információk nélkül ezt a létszámot és a tavalyi átlagot figyelembe véve készítettük el a tervet.

Ládi Balázs polgármester: a Kft. üzleti tervének megvalósulása függ attól, hogy a közfoglalkoztatás hogyan fog alakulni. A rövid távú foglalkoztatásnál 32 fővel számolunk, akiket 2-4 hónapig lehet foglalkoztatni, ezért a gyakorlatban nehéz lesz a hatékony munkavégzést megvalósítani, ha pl. mindig mást kell betanítani egy-egy munkára. Mivel pontos munkaerő létszámmal még nem tudtunk tervezni, ezért olyan célok vannak kitűzve, amelyek megvalósíthatóak a jelenlegi létszámmal. Fel kell készülni arra is, hogy egyes feladatokat csak külső vállalkozásokkal tudunk majd elvégeztetni.

Orliczki Frigyesné: a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság a Kft. üzleti tervét részletesen megtárgyalta. Néhány tétel módosításra került, így a bevétel 40.900.740,-Ft-ra, a kiadás 40.574.991,-Ft-ra, az eredmény pedig 325.749,-Ft-ra módosul. A Bizottság ezekkel a módosításokkal elfogadásra javasolja a Kft. 2011. évi üzleti tervét.

Vona Tamás: javaslom, hogy ha pontos információk lesznek a foglalkoztatásról, akkor a Képviselő-testület még ebben a félévben tárgyaljon újra a Kft. helyzetéről.

Ládi Balázs polgármester a fenti módosításokkal elfogadásra javasolja a Kft. üzleti tervét.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

3/2011./I.27./307 sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Községüzemeltetési Kft. 2011. évi üzleti tervének elfogadása

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a Sajószöged

Községüzemeltetési Kft. 2011. évi üzleti tervét elfogadta.

/Üzleti terv a jegyzőkönyvhöz csatolva./

A testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Ládi Balázs polgármester

Határidő: azonnal

- 5 -

4./ Napirend: a./ Javaslat Sajószöged Önkormányzat 2011. évi költségvetés tervezetének

                     első fordulóban történő megtárgyalására, a fejlesztési célok meghatározására

                      b./ Javaslat a Sajószöged Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló

                      5/2010. (II.25.) önkormányzati rendelet módosítására

4/a.

Ládi Balázs polgármester felkérte Vaszilkó Tiborné iskolaigazgató asszonyt, hogy az intézmény költségvetési tervezetéről tájékoztassa a testületet.

Vaszilkó Tiborné szóbeli kiegészítésként elmondta, hogy az alapfokú művészetoktatás esetében 46-ra nőtt a hangszeren tanuló gyermekek létszáma, ezért 1 fővel emelkedett a pedagógus létszám, így ehhez a szakfeladathoz az önkormányzat által nyújtandó támogatás 616 e Ft-tal emelkedett. Az étkezők létszáma is nőtt a tavalyihoz képest, most 130 tanuló és 22 dolgozó étkezik.

Tájékoztatta a testületet, hogy az intézmény költségvetési tervezetének keretszáma 100.119 e Ft, ami hasonló a tavalyi évhez. Módosul azonban az összeg, mert az általános iskolai szakfeladat 2 M Ft-tal emelkedett, az előző évi társulási normatívából a fennmaradt 4 havi összeget, 1.065 e Ft-ot visszakap az intézmény, a kistérségi társulás által biztosított normatíva pedig emelkedett 400 e Ft-tal, így az önkormányzat által nyújtott támogatás csökkenni fog.

Orliczki Frigyesné: a Pénzügyi – Ügyrendi Bizottság az iskola költségvetését részletesen megtárgyalta. Az intézmény a költség-hatékonyságot szem előtt tartava, a szakmai és pedagógiai érdekeket nem sértve állította össze költségvetési tervezetét, melyet a Bizottság az elhangzott kiegészítésekkel együtt elfogadásra javasol.

Ládi Balázs polgármester: az iskola költségvetése korrekt, takarékos és örülünk a plusz forrásoknak. Az óvoda nem készít önálló tervezetet, mert nem önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. Az intézménynél a közel 40%-kal megnövekedett étkezői létszám miatt kardinális kérdés a konyha működtetése, de amíg nem tudunk közfoglalkoztatás keretében segítséget adni, addig a jelenlegi létszámmal kell dolgozniuk.

Mindkét intézmény költségvetése beépül az önkormányzat költségvetésébe. Az önkormányzat bevételének tervezett főösszege 375.527 e Ft. Ha a bevételek realizálódnak, akkor az intézmények a megfelelő színvonalon működnek majd továbbra is. A Polgármesteri Hivatalnál jogszabályi változás miatt jelentősen módosulni fog a béren kívüli juttatásokra fordítható összeg.

dr. Boros István jegyző: A költségvetési szerveknél egységesen a köztisztviselők részére a cafetéria kereten belül béren kívüli juttatás bruttó 200 e Ft-ig adható, ami gyakorlatilag a mi esetünkben a Ktv-ben meghatározott minimum. Ezen felül csak csekély összegű juttatásra van lehetőség. Ez a tavalyihoz képest közel 400 e Ft csökkenést jelent személyenként. Ugyanakkor a polgármester részére költségátalány állapítható meg jogszabály által behatároltan és azt 127.545,-Ft-ban javasolja a Polgármester úr részére megállapítani.

Ládi Balázs polgármester: ezzel módosul a költségvetésünk és a forráshiányunk a tavalyihoz hasonlóan 70M Ft alá csökken.

Az intézmények személyi és dologi feltételei, a kötelező alapbérek biztosítottak, a kiadások követik az inflációt.

- 6 –

Fejlesztési terveink között szerepel a Művelődési Ház előtti közterület parkosítása, amire 20 M Ft-os pályázatot nyújtottunk be. Szintén pályázunk az iskola belső udvarának felújítására, amihez 1 M Ft- saját erőt tervezünk. Ha a szakhatóságok támogatják, pályázni fogunk a gátépítésre, valamint a két tó vízszintjének szabályozására. A Bem út kátyúzására és a járdaprogramra is 2,5 M Ft-ot tervezünk. Tulajdonosi támogatással szeretnénk megvalósítani a Körtefa dűlőben a mezőgazdasági vállalkozásokig a villanyhálózat kiépítését. Ezeken felül tartalékot is képzünk, hogy az év közben kiírt pályázatokhoz is csatlakozhassunk.

Javaslom, hogy a képviselő-testület a 2011. évi költségvetési tervezetet első olvasatra fogadja el.

Orliczki Frigyesné: a Pénzügyi – Ügyrendi Bizottság a tervezetet tételesen megtárgyalta, az önkormányzat 2011. évi költségvetési tervét a módosításokkal együtt elfogadásra javasolja.

Ládi Balázs polgármester a költségátalányról szóló szavazás előtt bejelentette személyes érintettségét.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

4/2011./I.27./ 1 sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Polgármester részére költségátalány megállapítása

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete Ládi Balázs polgármester

részére 2011. január 1-től havi 127.545,-Ft, azaz Százhuszonhétezer-

ötszáznegyvenöt forint költségátalányt állapít meg.

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: dr. Boros István jegyző

Határidő: azonnal

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

5/2011./I.27./ 1 sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Sajószöged Önkormányzat 2011. évi költségvetés tervezése

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2011. évi

költségvetésének tervezetét további tárgyalásra alkalmasnak tartja.

A testület felkéri a polgármestert, hogy az elhangzott módosításokat figyelembe

véve a 2011. évi költségvetési tervet állítsa össze.

Felelős: Ládi Balázs polgármester

Határidő: 2011. február 24.

- 7 -

4/b.

Ládi Balázs polgármester: az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló rendeletét a tényszámok ismeretében javasolta módosítani és részletesen ismertette a bekövetkezett változásokat. Ismertette a rendelet-tervezetet.

  Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag,

  7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül

megalkotta az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló

5/2010.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló

1/2011.(I.27.) önkormányzati rendeletét.

  /A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva./

5./ Napirend: Javaslat az intézményi térítési díjakról szóló 2/2010. (I.28.) önkormányzati

                     rendelet módosítására

dr. Boros István jegyző tájékoztatta a testületet, hogy az önkormányzat számára kedvezően változott a díjak kiszámítása, az önkormányzati ráfordításoknál figyelembe lehet venni a rezsiköltséget is. A személyi térítési díj továbbra sem lehet magasabb az intézményi térítési díjnál, de változott, hogy a díj megállapításánál már nem a család, hanem az ellátást igénybe vevő személy jövedelmét kell figyelembe venni. Ismertette a rendelet-tervezetet.

Javasolt változás, hogy térítés nélküli ellátásra ne legyen lehetőség, egy minimális összeget mindenki fizessen a meleg ételért. A legrászorultabbak esetében ez nem lesz több 2.000,-Ft-nál havonta. A rendelet 2011.03.01-jétől lépne hatályba.

Dr. Wirtz Ferenc: a Szociális és Egészségügyi Bizottság a rendeletet megtárgyalta, azt elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

6/2011. /I.27./ 1 sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: 2011. évre vonatkozó étkezési normák megállapítása

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. évre az alábbi

intézményi étkezési normákat állapítja meg:

Óvoda

- gyermekek háromszori étkezésének normája 313,-Ft

  Tízórai, ebéd, uzsonna

- dolgozók háromszori étkezési normája 372,-Ft

  Tízórai, ebéd, uzsonna

- vendégétkezők normája (ebéd) 321,-Ft.

A vendégétkezők esetében a rezsiköltség 150,-Ft/adag.

Felelős: Intézményvezetők

Határidő: azonnal

 

- 8 -

  Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag,

  7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül

megalkotta az intézményi térítési díjakról szóló

2/2011.(I.27.) önkormányzati rendeletét.

  /A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva./

 

6./ Napirend: Javaslat a közműves ivóvízellátásról, a közkifolyók vízhasználatáról és az

                      ivóvíz díjának megállapításáról szóló 7/2003./V.29./ önkormányzati rendelet,

                      valamint a települési folyékony hulladék gyűjtéséről, elszállításáról és

                     elhelyezéséről szóló 20/2002./XII.19./önkormányzati rendelet módosítására

Ládi Balázs polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a mai nap ülésezett a Tiszaújvárosi Képviselő-testület is, és úgy döntött, mint a Tiszaszolg 2004. Kft. többségi tulajdonosa, hogy a 2011-es évben az ivóvíz és a szennyvíz díjának emelésére nincs szükség, ezért javasolja, hogy Sajószöged községben is a díj – ivóvíz díja: 201,-Ft/m3+áfa, csatornadíj: 306,-Ft/m3+áfa - változatlan maradjon, így nincs szükség a 7/2003.(V.29.) és a 20/2002.(XII.19.) önkormányzati rendelet módosítására.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a javaslattal

egyhangúlag egyetértett, a 2011-es évben az ivóvíz- és szennyvíz

szolgáltatás díját a 2010-es év szintjén hagyja.

7./ Napirend: Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések

Ládi Balázs polgármester tájékoztatta a testületet, hogy

Megkeresés érkezett egy vállalkozótól, hogy a rendelőben lévő és megszűnő fiókgyógyszertár helyén sóbarlangot szeretne kialakítani. Tervei szerint az óvodások részére csekély díjért, a Sajószöged Kártyával rendelkezők részére pedig kedvezményesen biztosítaná az ellátást. Vállalja az átalakítás költségeit és biztosítja, hogy a rendelést az ő tevékenysége nem fogja zavarni.

Dr. Wirtz Ferenc: sok a településen a légzőszervi beteg, akinek segíthetne egy ilyen szolgáltatás.

Orliczki Frigyesné: ha nem lesz rá kereslet és nem működik a vállalkozás, visszaállítja a helyiséget az eredeti állapotába?

- 9 -

Vona Tamás: fizet majd bérleti díjat?

Ládi Balázs polgármester: a vállalkozó készített előzetes számításokat. Fog bérleti díjat fizetni és a szerződést úgy kötjük, hogy vállalja az átalakítás, valamint ha befejezi a működését, akkor az eredeti állapot visszaállítását is. Javasolja, hogy ezekkel a feltételekkel a Képviselő-testület járuljon hozzá a helyiség bérbeadásához.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

7/2011./I.27./ 36 sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy:  HUNITED Bt. részére ingatlan bérbeadása

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a Sajószöged,

Ady E. út 12. sz. alatti Orvosi rendelő melletti megszűnő fiókgyógyszertár

helyiségét a váróteremmel együtt határozatlan időre bérbe adja a

HUNITED Bt. (3580 Tiszaújváros, Örösi út 98. sz.).

A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a helyiségben a bérlő

- kizárólag egészségügyi célra – sóbarlangot alakítson ki és felhatalmazza

a polgármestert, hogy a bérleti díjra vonatkozó tárgyalásokat folytassa le,

a szerződést kösse meg.

Felelős: Ládi Balázs polgármester

Határidő: azonnal, illetve folyamatos

Egyéb előterjesztés nem lévén a polgármester megköszönte a testület munkáját, az ülést berekesztette.

k.m.f.

Ládi Balázs dr. Boros István

polgármester jegyző