Sajószöged Községi Önkormányzat

Képviselő-testülete

 

3599 Sajószöged, Ady Endre út 71.

Telefon: 49/540-743, Fax: 49/540-744

E-mail:

 

Jegyzőkönyv

 

Készült: Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. szeptember 28-án megtartott nyílt üléséről.

 

Az ülés helye: Sajószöged Községháza

 

Jelen vannak: dr. Gulyás Mihály polgármester, Vona Tamás alpolgármester, Hegyi József, Okváth Dezsőné, Orliczki Frigyesné, Tóth Béla települési képviselő

 

Az ülésről igazoltan távol maradt: Dr. Wirtz Ferenc települési képviselő

 

Meghívottként jelen van: Móriczné Vinnai Beatrix gazdaságvezető, dr. Boros István címzetes főjegyző

 

Az ülésen hozott határozatok száma, tárgya:

86/2017.(IX.28.) Tárgy: Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

87/2017.(IX.28.) Tárgy: dr. Gulyás Mihály polgármester jutalmazása

88/2017.(IX.28.) Tárgy: BURSA HUNGARICA Ösztöndíjpályázathoz csatlakozás

89/2017.(IX.28.) Tárgy: Magyar Közút Nonprofit Zrt. megkeresése

 

Az ülésen megalkotott rendeletek száma, tárgya:

13/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelet a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 4/2014.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

14/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelet az intézményi térítési díjakról szóló 2/2017.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

A jegyzőkönyv mellékletei:

1. melléklet: előterjesztés az 1. napirendi ponthoz

2. melléklet: előterjesztés, rendelet-tervezet, rendelet a 2. napirendi ponthoz

3. melléklet: előterjesztés, rendelet-tervezet, rendelet a 3. napirendi ponthoz

4. melléklet: tájékoztató a 4. napirendi ponthoz

5. melléklet: tájékoztató, előterjesztés, határozati javaslat az 5. napirendi ponthoz

 

dr. Gulyás Mihály polgármester köszöntötte a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott települési képviselők közül 6 fő jelen van, az ülést megnyitotta.

A polgármester ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat, melyet Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadott el:

Napirend:

1./ Tájékoztató az Önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

Móriczné Vinnai Beatrix gazdaságvezető

 

2./ Javaslat a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 4/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítására.

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

3./ Javaslat az intézményi térítési díjakról szóló 2/2017. (II.28.) önkormányzati rendelete módosítására.

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

4./ Tájékoztató lejárt határidejű határozatokról.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

 

5./ Beszámoló a polgármester I. félévben végzett munkájáról, javaslat a polgármester jutalmazására.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

dr. Boros István címzetes főjegyző

 

6./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések.

 

 

 

Megtárgyalt napirendi pontok

 

1./ Napirend: Tájékoztató az Önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: az önkormányzati gazdálkodásról szóló I. félévi beszámoló bemutatása az Áht. szerint már nem kötelező, de az előző évekhez hasonlóan szeretném, ha teljes képet kapna a képviselő-testület az I. félévi gazdálkodásról. A 2017. évi költségvetési bevételek eredeti előirányzata 259 883 375 Ft volt, a bevételek teljesülése 148 045 522 Ft, ez eredeti előirányzat 56,97% -a, ezzel szemben a költségvetési kiadások 142 634 142 tettek ki. A Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság tárgyalta a napirendi pontot. Felkérem a Bizottság elnök asszonyát, hogy ismertesse a Bizottság álláspontját.

 

Orliczki Frigyesné települési képviselő, Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság elnöke: a Bizottság tárgyalta a tájékozatót, pozitívan értékelte, hogy a gazdálkodás jó gazda módjára történt, a pénzeszközök alakulása 2017. január 01-től 58 648 558 Ft-ról 2017.06.30-ra 60 776 345 Ft-ra emelkedett, ez is a jó gazdálkodást, illetve az adófizetés morálját is mutatja. A Bizottság az előterjesztett formában jóváhagyólagos tudomásul vételre javasolja a beszámolót.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót egyhangúan tudomásul vette.

 

Móriczné Vinnai Beatrix vezető-főtanácsos elhagyta az ülést.

2./ Napirend: Javaslat a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 4/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítására.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: az előterjesztésben a 2-3. napirendi pontot összevontam, hiszen mindkét rendelet módosítás arról szól, hogy a szociális ellátásban részesülők körét ki tudjuk szélesíteni. A Szociális és Egészségügyi Bizottság kezdeményezte ezt a módosítást, akkor azt mondtam, hogy várjuk meg a féléves beszámoló számait és amennyiben lehetősége lesz az önkormányzatnak, akkor javasolni fogom a kedvezmények bővítését. Ahogy az 1. napirendi pontból kiderült, a gazdálkodásunk lehetővé teszi, hogy több ellátottnak több pénzt tudjunk folyósítani. Az ebédkiszállítás térítési díjához nagyobb összeggel tud hozzájárulni az önkormányzat, ha a képviselő-testület megszavazza a rendelet módosítást, illetve a gyermekétkezetés személyi térítési díj mérséklésének, illetve elengedésének a jövedelemhatár 57 000 Ft-ról 85 500 Ft-ra emelkedik, ami azt fogja eredményezni, hogy sokkal több gyerek tud majd ingyenesen vagy térítési díjkedvezménnyel étkezni.

 

Kérdés, észrevétel:

 

Vona Tamás alpolgármester: amennyiben az ellátottak köre bővülhet, az nem csak nekünk jó érzés, hanem a lakosságnak fizikálisan is segítséget jelent. Mindenféleképpen támogatom az előterjesztést.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 4/2014.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 13/2017.(IX.29.) önkormányzati rendeletét.

 

 

3./ Napirend: Javaslat az intézményi térítési díjakról szóló 2/2017. (II.28.) önkormányzati rendelete módosítására.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta az intézményi térítési díjakról szóló 2/2017.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 14/2017.(IX.29.) önkormányzati rendeletét.

 

 

4./ Napirend: Tájékoztató lejárt határidejű határozatokról.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: a képviselő-testület 2017. május 18-tól 2017. szeptember 20-ig 45 határozatot hozott. A határozatok végrehajtására irányuló eljárási cselekmény minden esetben történt, lejárt határidejű, de végre nem hajtott határozat nem volt. A döntéseknek megfelelő intézkedések minden esetben megtörténtek. Egy módosító határozat volt.

 

Kérdés, észrevétel:

 

Vona Tamás alpolgármester: a határozatok száma és színvonala nemcsak a képviselő-testület munkáját dicséri, hanem a mögötte álló hivatali dolgozók munkáját, mert jól előkészített, jól átgondolt határozatokkal találkoztunk minden esetben, ez is a záloga annak, hogy ne legyen felülvizsgálatok, vitás ügyek, a képviselők nem kell, hogy rosszul érezzék magukat egy-egy döntés tükrében, mert azért fogadják el az állampolgárok a döntéseinket, mert azok jól megalapozottak.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

86/2017.(IX.28.) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót az előterjesztésnek megfelelően elfogadta.

 

Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző

Határidő: azonnal

 

 

5./ Napirend: Beszámoló a polgármester I. félévben végzett munkájáról, javaslat a polgármester jutalmazására.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: az írásos beszámolóból szeretném kiemelni, hogy a területi operatív programban sikeres óvodapályázatot nyújthattunk be, amelynek eredményeként az elnyert összeg 173 524 821 Ft az önkormányzat számláján van. A területi operatív programban több pályázatot is benyújtottunk, amelyek sajnos nem kerültek támogatásra, menetközben szavaztunk a pályázatok ismételt benyújtásáról. Ismét pályázatot nyújtottuk be bölcsőde építésre, az iskola és hivatal energetikai korszerűsítésére. Szavaztunk a könyvtár és a művelődési ház belső felújítására és korszerűsítésére.

Igyekszem minden tekintetben ellátni a feladataimat és a település javát szolgálni ezzel.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: a jogalkotó kötelezővé tette, hogy a képviselő-testület akkor adhat jutalmat a polgármesternek, ha ő beszámol egy-egy időszakban végzett munkájáról. Egy határozatban tud dönteni a képviselő-testület a munkájának értékeléséről és ennek az értékelésnek a materializálódásáról is. Nem kell szégyellni, hogy ha valaki jól dolgozik azért jutalmat kap, mindenhol szükség van a visszacsatolásra, a munkának az elismerésére, hiszen ez mindenképpen ösztönzőleg hat a jövőbeni munkavégzésre is, növeli az elkötelezettséget.

Hat havi az a maximális összeg, amit a testület jutalomként adhat, a féléves beszámoló alapján nagyobb jutalomra is lenne lehetőség anélkül, hogy az megterhelné a költségvetést, de több szempontot is figyelembe is véve két havi illetménynek megfelelő jutalomra teszek javaslatot.

 

Kérdés, észrevétel:

 

Orliczki Frigyesné települési képviselő, Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság elnöke: valóban mindent megtesz a falu boldogulásáért, előmeneteléért, a gazdálkodásért, támogatom a két havi jutalmat

 

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

87/2017.(IX.28.) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: dr. Gulyás Mihály polgármester jutalmazása

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete dr. Gulyás Mihály polgármestert 2016-2017 évben végzett munkáját elismerve nettó 770 228 forint jutalomban részesíti a költségvetés személyi előirányzatainak terhére.

 

Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző

Határidő: azonnal

 

 

6./ Napirend: Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések.

a./

dr. Boros István címzetes főjegyző: Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpályázat 2018. évi kiíráshoz javaslom, hogy idén is csatlakozzon a képviselő-testület.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

88/2017.(IX.28.) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: BURSA HUNGARICA Ösztöndíjpályázathoz csatlakozás

 

Sajószöged Községi Önkormányzat csatlakozik a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz és felkéri polgármesterét, hogy a pályázatot az Általános Szerződési Feltételeknek megfelelően írja ki.

 

Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző

Határidő: azonnal

 

 

b./

dr. Boros István címzetes főjegyző: mai postával érkezett az Állami Számvevőszék levele, amiben tájékoztatott arról, hogy az intézkedési tervet elfogadta. Az ÁSz ellenőrzés folyományaként bevezettük, hogy minden pénzlekötésről, tőkegarantált befektetési jegy vásárlásról, eladásról tájékoztatjuk a képviselő-testületet. Szeptemberben felbontottunk 3 500 000 Ft-ot, szeptember 19-én a befolyt adóbevételeket, 45 000 000 Ft-ot lekötöttünk.

 

A képviselő-testület a tájékoztatót egyhangúlag tudomásul vette.

 

c./

Hegyi József települési képviselő: megnyugtatónak találom, hogy iskolakezdéskor és a tanítási nap végén rendőrök, polgárőrök gyalogátkelőnél intenzíven jelen vannak. Tudom, hogy folyamatosan elutasításban van részünk annak kapcsán, hogy ez az átkelőhely közlekedési lámpával szabályozott legyen, de úgy gondolom, hogy újra meg újra meg kell kísérelni addig, amíg nem történik valamilyen tragédia.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: attól tartok, hogy megint elutasításban fogunk ütközni, de megkeressük a hatóságot.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: javaslom, hogy ha nyomatékosítani akarjuk az álláspontunkat, akkor hozzon a testület egy olyan határozatot, amiben felkéri a polgármestert, hogy hívja meg a közútkezelő képviselőjét a következő testületi ülésre.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: javaslom, hogy az óvodánál lévő gyalogátkelőhelyet villogó lámpával lássuk el.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

89/2017.(IX.28.) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: Magyar Közút Nonprofit Zrt. megkeresése

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri polgármesterét, hogy a soron következő képviselő-testületi ülésre hívja meg a Magyar Közút Nonprofit Zrt. B.-A.-Z. Megyei Igazgatóságának forgalomtechnikai osztályvezetőjét, hogy a képviselő-testület tájékoztatást kapjon a 35. sz. út gyalogátkelőinek közlekedési lámpával történő levédhetőségéről.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: 2017. október 31.

 

 

e./

Orliczki Frigyesné települési képviselő, Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság elnöke: nemcsak a szabályozott lámpa hiánya okoz gondot, hanem a szépen gyarapodó kamionok száma is. Főleg a reggeli órákban tapasztalom, hogy 3-4-5 konvojokban kamionok a lakott terület táblánál nem igazán veszik vissza 50-re a sebességet. Erről szeretnék tájékoztatást kérni, hogy mi eredményezi, hogy egyre nagyobb a kamionos forgalom? Volt egy szabályozás, aminek eredményeként drasztikusan lecsökkent a 20 tonnát meghaladó gépjárművek száma, most úgy gondolom, hogy egyre több kamion közlekedik Tiszaújváros-Sajószöged szakaszán.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: ezt csak megerősíteni tudom. Megszűntek a közútkezelőtől érkező véleményezésre megküldött felmentő határozatok, amikkel behajtási engedélyt adtak a kamionoknak, úgyhogy az erre vonatkozó kérdéseket is feltehetjük majd a közútkezelőnek.

 

 

f./

Vona Tamás alpolgármester: a zöldséges előtti közterületen tönkrement a vízelvezetőrács, a Kft. hozzákezdett a munkához, pozitívan értékeltem, hogy a vízszolgáltató szakemberei 2 nap alatt elhárították a hibát.

 

Egyéb előterjesztés nem lévén a polgármester az ülést berekesztette.

 

k.m.f.

 

dr. Gulyás Mihály                                                  dr. Boros István         

    polgármester                                                  címzetes főjegyző

        7