Sajószöged Önkormányzat

Képviselő-testülete

Jegyzőkönyv

Készült: Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. január 28-án megtartott üléséről

Jelen vannak: Ládi Balázs polgármester, Okváth Dezsőné alpolgármester, Bakos Gábor, Fenyvesi Rudolfné, Kovács József, Kovács László, Mihalcsik Balázsné, Tóth József, Vona Tamás, Dr. Wirtz Ferenc települési képviselők,

dr. Boros István jegyző

Meghívottként jelen vannak: Ládi Balázsné intézményvezető, Hajdu Ferencné vezető főtanácsos asszony, Tóth Károly ügyvezető igazgató, Vaszilkó Tiborné iskolaigazgató

Ládi Balázs polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott települési képviselők közül 10 fő jelen van, az ülést megnyitotta.

A polgármester javaslatot tett az ülés napirendjére, melyet a Képviselő-testület egyhangúlag, 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadott el:

Napirend:

1./ Javaslat a Képviselő-testület 2010. I. félévi munkatervére

  Előterjesztő: Ládi Balázs polgármester

2./ Beszámoló a Művelődési Ház és Könyvtár 2009. évi munkájáról, javaslat a

  Művelődési Ház és Könyvtár 2010. évi munkatervének elfogadására, javaslat a

  2010. évi községi rendezvények megünneplésére.

  Előterjesztő: Ládi Balázsné intézményvezető

         Ládi Balázs polgármester

3/a./ Javaslat Sajószöged Önkormányzat 2010. évi költségvetés tervezetének első

  olvasatban történő megtárgyalására, a fejlesztési célok meghatározására.

  b./ Javaslat a Sajószöged Önkormányzat 2009. évi Költségvetéséről szóló 4/2009. (II.26.)

  sz. rendelet módosítására

  Előterjesztő: Ládi Balázs polgármester

4./ a./ Javaslat a Községüzemeltetési Kft. felügyelőbizottságának létrehozására és az Alapító

  Okiratának módosítására

  b./ Javaslat a Községüzemeltetési Kft. 2010. évi Üzleti Tervére

  Előterjesztő: Ládi Balázs polgármester

                   dr. Boros István jegyző

                Tóth Károly ügyvezető igazgató

5./ Javaslat az Intézményi térítési díjakról szóló 3/2009. (II.05.) sz. rendelet módosítására

  Előterjesztő: dr. Boros István jegyző

6./ Javaslat a közműves ivóvízellátásról, a közkifolyók vízhasználatáról és az ivóvíz

  díjának megállapításáról szóló 7/2003.(V.29.)sz. KT rendelet, valamint a települési

  folyékony hulladék gyűjtéséről, elszállításáról és elhelyezéséről szóló 20/2002.(XII.19.)sz.

  KT. rendelet módosítására

  Előterjesztő: Ládi Balázs polgármester

7./ Javaslat a 2010. évi szemétszállítási díjakra, a köztisztaság fenntartásáról szóló 14/2003. (XII.18.)

  sz. KT. rendelet módosítására

  Előterjesztő: dr. Boros István jegyző

8./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések

- 2 -

1./ Napirend: Javaslat a Képviselő-testület 2010. I. félévi munkatervére

Ládi Balázs polgármester: A napirendek jogszabályban előírt feladatok alapján lett összeállítva. Az Ügyrendi Bizottság előzetesen tárgyalta a munkatervet.

Kovács József: Az Ügyrendi Bizottság az előterjesztést előzetesen megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Ládi Balázs polgármester ismertette az Képviselő-testület 2010. I. félévi munkatervét, valamint a Képviselő-testületi tagok fogadóórájának beosztását.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendeddel kapcsolatban

egyhangúlag, 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

határozatot hozta:

1/2010.(I. 28.) 250. sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: A képviselő-testület 2010. I. félévi munkatervének elfogadása

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a

2010. I. félévi munkatervét elfogadta.

/Munkaterv a jegyzőkönyvhöz csatolva./

A testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Ládi Balázs polgármester

Határidő: azonnal

2./ Napirend: Beszámoló a Művelődési Ház és Könyvtár 2009. évi munkájáról, javaslat a Művelődési Ház és Könyvtár 2010. évi munkatervének elfogadására, javaslat a 2010. évi községi rendezvények megünneplésére

Ládi Balázsné intézményvezető ismertette az előterjesztéseket.

Vona Tamás: Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság a beszámolót és a 2010. évi munkatervet előzetesen tárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Fenyvesi Rudolfné: A hagyományok ápolása kiemelt szerepet kap a munkatervben, elfogadásra javaslom a Képviselő-testületnek.

Ládi Balázs polgármester ismertette a 2010. évre tervezett fontosabb rendezvényeket.

- 3 -

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a napirenddel kapcsolatban egyhangúlag, 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatokat hozta:

2/2010.(I. 28.) 286. sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Sajószöged Község 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a

Sajószöged község 2010. évi rendezvénytervét egyhangúan elfogadta.

A testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Ládi Balázs polgármester

         Ládi Balázsné intézményvezető

Határidő: azonnal, illetve folyamatos

3/2010.(I. 28.) 286. sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Művelődési Ház és Könyvtár 2009. évi beszámolójának,

  és 2010. évi munkatervének elfogadása

a.) Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete Művelődési Ház és

  Könyvtár 2009. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta.

b.) A képviselő-testület a Művelődési Ház és Könyvtár 2010. évi

  munkatervét jóváhagyja.

A testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Ládi Balázs polgármester

         Ládi Balázsné intézményvezető

Határidő: azonnal, ill. folyamatos

3./ Napirend:

a./ Javaslat Sajószöged Önkormányzat 2010. évi költségvetés tervezetének első

  olvasatban történő megtárgyalására, a fejlesztési célok meghatározására.

b./ Javaslat a Sajószöged Önkormányzat 2009. évi Költségvetéséről szóló 4/2009. (II.26.)

  sz. rendelet módosítására

- 4 -

a./ Javaslat Sajószöged Önkormányzat 2010. évi költségvetés tervezetének első

  olvasatban történő megtárgyalására, a fejlesztési célok meghatározására.

Ládi Balázs polgármester ismertette a költségvetés főbb sarokszámait. A Pénzügyi Bizottság ülésén kérdésként merült fel, hogy a köztisztviselők cafetéria juttatását az iskolában dolgozók miért nem kapják meg. Nos, a cafetéria rendszer idén először jogszabály által előírtan a köztisztviselők körében kerül bevezetésre kötelező jelleggel. A közalkalmazottaknak teljesen már az illetményszerkezetük, besorolásuk, akár az alapilletményük 40%-át is megkaphatják pluszban különböző jogcímeken. Amit lehet és a költségvetésünk elbír számukra is biztosítjuk, mint pl. a meleg étkezési utalványt és az üdülési csekket.

Vaszilkó Tiborné iskolaigazgató ismertette az iskola költségvetésének főbb sarokszámait, valamint tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy 8 Millió forinttal kevesebb 2010. évben az iskola költségvetése.

Tóth József: A Pénzügyi Bizottság előzetesen megtárgyalta az előterjesztést és az elhangzott kiegészítésekkel elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Vona Tamás: Az iskola dolgozói részére a tavalyihoz képest kevesebb az üdülési hozzájárulás. Ha lehetséges tartani kellene a tavalyi szintet.

Fenyvesi Rudolfné: Az önkéntes nyugdíjpénztár hozzájárulást újra kellene gondolni, nem lenne szabad ebből az iskolát kizárni.

Ládi Balázs polgármester: Az igények kielégíthetőek. Ezeknek a tételeknek az átvizsgálásával javaslom első olvasatban elfogadni és végleges kidolgozásra átadni a Pénzügyi Bizottságnak a költségvetés tervezetet.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 2010. évi költségvetés tervezetéről az alábbi határozatot hozta:

4/2010. (I.28.) 284. sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: a 2010. évi költségvetés tervezése

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2010. évi költségvetésének tervezetét további tárgyalásra alkalmasnak tartja és a Pénzügyi Bizottságnak végleges kidolgozásra átadja.

A testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Ládi Balázs polgármester

Határidő: azonnal

b./ Javaslat a Sajószöged Önkormányzat 2009. évi Költségvetéséről szóló 4/2009. (II.26.)

  sz. rendelet módosítására

- 5 -

Ládi Balázs polgármester: A 2009. évi költségvetésről szóló 4/2009. (II.26.) sz. rendelet módosításához szükséges tényszámok már rendelkezésünkre állnak.

Tóth József: A tényszámokat a Pénzügyi Bizottság előzetesen megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta Sajószöged Önkormányzat 2009. évi Költségvetéséről szóló 4/2009. (II.26.) sz. rendelet módosításáról szóló 1/2010. (I.28.) sz. rendeletét.

/A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva./

4./ Napirend:

a./ Javaslat a Községüzemeltetési Kft. felügyelőbizottságának létrehozására és az Alapító

  Okiratának módosítására

b./ Javaslat a Községüzemeltetési Kft. 2010. évi Üzleti Tervére

a./ Javaslat a Községüzemeltetési Kft. felügyelőbizottságának létrehozására és az Alapító

  Okiratának módosítására

dr. Boros István jegyző: A részletes előterjesztést megkapták a képviselők. Felügyelő Bizottság tagjainak javaslom a Pénzügyi Bizottság elnökét és képviselő tagjait megválasztani A Bizottság tagjai Kovács József, Kovács László, a Bizottság elnöke Tóth József lenne. Hozzájárultak ahhoz, hogy megválasztásukról nyílt ülésen döntsön a Képviselő-testület. Megbízásuk 2010. december 31. napjáig szólna.

Tóth József: Az elfogadó nyilatkozatokat a tagok, valamint jómagam aláírtuk.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatokat hozta:

5./2010. (I. 28.) 159. sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Sajószöged Önkormányzat Községüzemeltetési Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának Módosítása

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a gazdasági társaságról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) 141.§ (2) bekezdés r.) pontjában, valamint a 168.§ (1) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva, - figyelemmel a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 4.§-ára - az alábbi határozatot hozza:

- 6 -       

  1.         A B-A-Z Megyei Bíróság mint Cégbíróság által bejegyzett         Sajószöged Önkormányzat Községüzemeltetési Korlátolt         Felelősségű Társaság – a továbbiakban: Kft. - (Cg.         0509007113, székhely: Vállalkozói Park út 1.) egyszemélyes         gazdasági társaság egyedüli tagjaként a társaság Alapító         Okiratát e határozat 1. sz. mellékletének megfelelően         módosítja.

  2.         A Képviselő-testület a Kft. vezető tisztségviselőjének,         felügyelőbizottsági tagjának és más vezető állású         munkavállalóinak javadalmazásáról szóló szabályzatot e         határozat 2. sz. mellékletének megfelelően fogadja el.

  3.         A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester az Alapító         Okirat módosításának aláírására.

  4.         A Képviselő-testület az Alapító Okirat módosításának         ellenjegyzésére, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt         Alapító Okirat elkészítésére és ellenjegyzésére, valamint a         változásbejegyzéssel kapcsolatos a Cégbíróság előtti         eljárásban a társaság képviseletének ellátására az Örley         Ügyvédi Iroda 3580 Tiszaújváros, Kosztolányi út 18., ügyintéző         Bodnárné dr. Örley Gabriella ügyvéd részére ad megbízást.

  5.         A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy jelen         határozat egy példányának megküldésével a Kft. Ügyvezetőjét         értesítse a Képviselő-testület döntéséről

Felelős: Ládi Balázs polgármester

Határidő: azonnal

6./2010. (I. 28.) 159. sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Sajószöged Önkormányzat Községüzemeltetési Kft. Felügyelő Bizottság Ügyrendje

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a

Sajószöged Önkormányzat Községüzemeltetési Kft. Felügyelő Bizottságának Ügyrendjét az előterjesztésnek megfelelően egyhangúlag elfogadta.

Felelős: Ládi Balázs polgármester

Határidő: azonnal

b./ Javaslat a Községüzemeltetési Kft. 2010. évi Üzleti Tervére

Tóth Károly ügyvezető igazgató: A takarékosság jegyében készült el az Üzleti Terv, bérfejlesztést nem terveztünk a 2010-es évre.

Tóth József: A Pénzügyi Bizottság az Üzleti Tervet előzetesen megtárgyalta, valós számok szerepelnek benne és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

- 7 -

Ládi Balázs polgármester: Külső megrendelők felé is nyitni kell, de ez nem történhet a községi feladatok rovására.

Bakos Gábor: Csak akkor vállaljanak be külső munkát, ha a község feladatai el vannak látva, mely feladatokat a Képviselő-testület határozzon meg határidőkkel. A 2009. évi tevékenységtől nem voltam elragadtatva.

Tóth József: A kérdés az, hogy nem-e adtunk túl sok feladatot a Kft.-nek? Ezek maradéktalan elvégzéséhez nem adottak a személyi és tárgyi feltételek.

Kovács László: Tény és való, hogy sok munka elmaradt, de az Üzleti Tervben is benne van, hogy a fix létszám az 4 szakember, ez nagyon kevés.

Ládi Balázs polgármester: Még jobb munkaszervezéssel több feladatot lehet elvégezni, erre jobban fogunk figyelni a jövőben.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Községüzemeltetési Kft. 2010. évi Üzleti Tervéről az alábbi határozatot hozta:

7/2010. (I.28.) 159. sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Községüzemeltetési Kft. 2010. évi Üzleti Terve

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a Sajószöged Önkormányzat Községüzemeltetési Kft. 2010. évi Üzleti Tervét egyhangúlag elfogadta.

Felelős: Ládi Balázs polgármester

Határidő: azonnal

5./ Napirend: Javaslat az Intézményi térítési díjakról szóló 3/2009. (II.05.) sz. rendelet módosítására

dr. Boros István jegyző: Az intézményi térítési díjakban csak a 4,2%-os inflációnak megfelelő növekedés történne az előterjesztés alapján. Jogszabályváltozás miatt a közszolgálati jogviszonyból nyugdíjba vonultak részére eddig biztosított 4.000,- Ft meleg étkeztetéses utalványt tovább nem tudjuk biztosítani. Arra gondoltunk, hogy az utalvány helyett szociális étkeztetés keretén belül étkezésenként 150,- Ft hozzájárulást nyújtunk, ezen felül pedig még igénybe vehetik a fizetendő térítési díjak mérséklésének szabályai alapján meghatározott kedvezményt.

A 2010. évre vonatkozó étkezési normákat határozatban kell elfogadnunk, az intézményi térítési díjak megállapítását pedig rendeletben kell elfogadnunk.

Fenyvesi Rudolfné: A nyugdíjasok nevében megköszönöm, hogy eddig is kaptuk az utalványt, és köszönöm a most előterjesztett étkezési hozzájárulást is.

- 8 -

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta:

8/2010. (I.28.) 284. sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: 2010. évre vonatkozó étkezési normák megállapítása

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete

2010. évre az alábbi intézményi étkezési normákat állapítja meg:

Óvoda

- gyermekek háromszori étkezésének normája                        302,-

                Tízórai, ebéd, uzsonna

- dolgozók háromszori étkezési normája                                399,-

                Tízórai, ebéd, uzsonna

- vendégétkezők normája (ebéd)                                        350,-

Felelős: Intézményvezetők

Határidő: azonnal

 

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 10 igen szavazattal, ellenszavazattal és tartózkodás nélkül megalkotta az Intézményi térítési díjakról szóló 2/2010. (I.28.) sz. rendeletét.

/A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva./

6./ Napirend: Javaslat a közműves ivóvízellátásról, a közkifolyók vízhasználatáról és az ivóvíz díjának megállapításáról szóló 7/2003./V.29./sz. KT rendelet, valamint a települési folyékony hulladék gyűjtéséről, elszállításáról és elhelyezéséről szóló 20/2002./XII.19./sz. KT. rendelet módosítására

Ládi Balázs polgármester: A TiszaSzolg 2004. Kft. a 2010-es évre vonatkozóan nem tervezi a víz- és csatornadíj emelését, ezért rendeletmódosításra nincs szükség.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

7./ Napirend: Javaslat a 2010. évi szemétszállítási díjakra, a köztisztaság fenntartásáról szóló 14/2003. (XII.18.) sz. KT. rendelet módosítására

Ládi Balázs polgármester ismertette az előterjesztést.

- 9 -

Vona Tamás: A nyugdíjasokat megterheli a féléves fizetés, nincs lehetőség negyedéves fizetésre?

dr. Boros István jegyző: Van lehetőség a Kft. telephelyén Móriczné Vinnai Beatrixnál pénztárbefizetésre, félévente kétszer fizethet az ügyfél.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 10 igen szavazattal,

ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a köztisztaság fenntartásáról szóló 14/2003. (XII.18.) sz. KT. rendelet módosításáról szóló 3/2010. (I.28.) sz. rendeletét.

        / a rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva./

8./ Napirend: Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések

dr. Boros István jegyző: Minden évben el kell fogadnunk az arra az évre vonatkozó közfoglalkoztatási tervet. Javaslom az előterjesztésnek megfelelően a 2010. évi Közfoglalkoztatási Terv elfogadását.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta:

9/2010. (I.28.) 294. sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: 2010. évi Közfoglalkoztatási Terv elfogadására

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete

a 2010. évi Közfoglalkoztatási Tervet egyhangúlag elfogadta.

Felelős: dr. Boros István jegyző

Határidő: azonnal

dr. Boros István jegyző: Decemberben módosítottuk a helyi iparűzési adóról szóló rendeletünket, melyből kimaradt a piaci és vásározó kiskereskedelem végzése esetén meghatározott adó mértéke, melyet naptári naponként 1.000,- Ft-ot javaslok meghatározni.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 10 igen szavazattal,

ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a helyi iparűzési adóról szóló 18/2002. (XII.19.) sz. KT. rendelet módosításáról szóló 4/2010. (I.28.) sz. rendeletét.

        / a rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva./

- 10 -

dr. Boros István jegyző: A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény a jövő évtől kötelezővé teszi a hatóságok közötti elektronikus kapcsolattartást és egy EK irányelv számos jegyzői hatáskörbe rendelt eljárás elektronikus ügyintézését írja elő december 28.-ig. Ezeket a feladatokat ASP központok létrehozásával lehet megoldani, erre megyei jogú városok pályázhatnak. Eger keresett meg először minket, hogy nyilatkozzunk csatlakozási szándékunkról. Nyilván csak egy pályázó nyerhet, ha Miskolc lesz az hozzájuk fogunk csatlakozni.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta:

10/2010. (I.28.) 300. sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: ASP központhoz csatlakozás        

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati elektronikus szolgáltató (ASP) központhoz való csatlakozásra vonatkozó javaslatot megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

  1.         Sajószöged Község Önkormányzat a kifejezi azon szándékát,         hogy amennyiben Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata által         benyújtásra kerülő projektjavaslat támogatásban részesül és         megvalósul, az ASP Központhoz az eddig ismert feltételekkel         csatlakozni kíván.

  1.         A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a         régión belüli pályázaton nyertes önkormányzattal az ASP         Központhoz történő csatlakozási, szolgáltatási szerződést         megkösse.

Felelős: Ládi Balázs polgármester

Határidő: folyamatos

dr. Boros István jegyző: Megkereste az Önkormányzatot a Magyar Állam képviseletében a Gyurkó & Kállai Ügyvédi Iroda, hogy a 35. sz. közlekedési út burkolat megerősítési munkái során a 020/1. hrsz. ingatlanból 11 m2-t leaszfaltoztak, ezért megvennék, vagy kisajátítják. A vételi ajánlat 6.600,- Ft.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta:

- 11 -

11./2010. (I. 28.) 273. sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Vételi ajánlat a 020/1. hrsz. ingatlanból igénybe vett területre

Sajószöged Község Önkormányzata

a Magyar Állam képviseletében eljáró Gyurkó & Kállai Ügyvédi Iroda 6.600,- Ft, azaz Hatezer-hatszáz forint vételi ajánlatát a sajószögedi 020/1. hrsz. ingatlan tekintetében egyhangúlag elfogadta.

Felelős: Ládi Balázs polgármester

Határidő: azonnal

dr. Boros István jegyző: Minden évben adunk be pályázatot a Gyermekétkeztetési Alapítványhoz. Idén is élni szeretnénk ezzel a lehetőséggel, melyhez az Önkormányzatnak vállalnia kell 150 ezer forint önrészt.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta:

12./2010. (I. 28.) 311. sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Gyermekétkeztetési Alapítványhoz pályázat

Sajószöged Község Önkormányzata

vállalja a Gyermekétkeztetési Alapítványhoz benyújtott pályázathoz költségvetése terhére a 150.000,- Ft, azaz százötvenezer forint önrészt.

Felelős: dr. Boros István jegyző

Határidő: azonnal

Ládi Balázs polgármester: A Hajnalka út mentén végig a Fenyő úttal bezárólag a 735/120. hrsz.-ú 7600 m2 önkormányzati tulajdonú ingatlanból 1600 m2 terület esetében van lehetőség az értékesítésére. Jelenleg a terület elhanyagolt és a horgászok részére az átjárást biztosítja. Javaslom, hogy a Településfejlesztési, Üzemeltetési, Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság vizsgálja meg az ügyet és tegyen javaslatot az értékesítésre.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

- 12 -

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta:

13./2010. (I. 28.) 261. sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: 735/120. hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése

Sajószöged Község Önkormányzatának

Képviselő-testület felkéri a Településfejlesztési, Üzemeltetési, Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottságot, hogy a soron következő ülésre tegyen javaslatot a 735/120. hrsz.-ú ingatlan értékesítésére.

Felelős: Ládi Balász polgármester

Határidő: azonnal

Ládi Balázs polgármester: jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolta megválasztani Vona Tamás települési képviselőt, aki hozzájárult a nyílt ülésen történő szavazáshoz.

        A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

Egyéb előterjesztés nem lévén a polgármester az ülést berekesztette.

k.m.f.

        Ládi Balázs        dr. Boros István        Vona Tamás

        polgármester        jegyző        jegyzőkönyv-hitelesítő