Sajószöged Községi Önkormányzat

Képviselő-testülete

 

3599 Sajószöged, Ady Endre út 71.

Telefon: 49/540-743, Fax: 49/540-744

E-mail:

 

Jegyzőkönyv.

 

Készült: Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. január 31-én megtartott nyílt üléséről.

 

Az ülés helye: Sajószöged Községháza

 

Jelen vannak: dr. Gulyás Mihály polgármester, Vona Tamás alpolgármester, Hegyi József, Orliczki Frigyesné, Tóth Béla, Biri László, Karaffa Gábor települési képviselők

 

Meghívottként jelen van: dr. Boros István címzetes főjegyző, Firtkóné Ládi Heléna könyvtáros, Berecz Róbert ügyvezető Községüzemeltetési Kft., Móriczné Vinnai Beatrix gazdasági vezető

 

Az ülésen hozott határozatok száma, tárgya:

4/2019.(I.31.) Tárgy: A Művelődési Ház és Könyvtár 2019. évi munkatervének és a község rendezvénytervének elfogadása.

 

5/2019.(I.31.) Tárgy: A belső ellenőrzési jelentés megállapításaira készített Intézkedési Terv jóváhagyása.

6/2019. (I.31.) Tárgy: A Községüzemeltetési Kft. működése.

7/2019.(I.31.) Tárgy: Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési

kötelezettségeinek megállapítása.

8/2019.(I.31.) Tárgy: A Képviselő-testület 2019. I. félévi munkatervének elfogadása.

9/2019.(I.31.) Tárgy: 2019. évre vonatkozó étkezési nyersanyag normák megállapítása.

10/2019.(I.31.) Tárgy: Tisza-Party Food Kft. iskolai gyermekétkeztetési díj megállapítása

11/2019.(I.31.) Tárgy: Felnőtt vendégétkeztetés térítési díja.

12/2019.(I.31.) Tárgy: Munkahelyi étkeztetés térítési díja és térítési díjkedvezmények

13/2019.(I.31.) Tárgy: A Polgármesteri Hivatal 2018. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása.

14/2019.(I.31.) Tárgy: A polgármester 2019. évi szabadságának ütemezése.

15/2019.(I.31.) Tárgy: Napköziotthonos Óvoda nyári zárvatartása.

16/2019.(I.31.) Tárgy: Vasút út 21. 501/12 hrsz. házszámmal való ellátása.

Az ülésen megalkotott rendeletek száma, tárgya:

3/2019.(II.04.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

4/2019.(II.04.) önkormányzati rendelet az intézményi térítési díjakról

 

A jegyzőkönyv mellékletei:

1. melléklet: előterjesztések az 1. napirendi ponthoz

2. melléklet: előterjesztés a 2. napirendi ponthoz

3. melléklet: előterjesztés, rendelet-tervezet, rendelet, határozati javaslat a 3. napirendi ponthoz

4. melléklet: előterjesztés a 4. napirendi ponthoz

5. melléklet: előterjesztés, rendelet-tervezet, rendelet, határozati javaslat a 5. napirendi ponthoz

6. melléklet: előterjesztés a 6. napirendi ponthoz

7. melléklet: határozati javaslat a 7. napirendi ponthoz

8. melléklet: határozati javaslat a 8. napirendi ponthoz

 

dr. Gulyás Mihály polgármester köszöntötte a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott települési képviselők közül 7 fő jelen van, az ülést megnyitotta.

A polgármester ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat, melyet Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadott el:

 

Napirend:

1./ Javaslat Sajószöged Község 2019. évi rendezvénytervére, a Művelődési ház és Könyvtár 2019. évi munkatervének ismertetése.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

Firtkóné Ládi Heléna könyvtáros

 

2./a.) Tájékoztató a Községüzemeltetési Kft.-nél végzett belső ellenőrzési jelentésről, javaslat

az ellenőrzési jelentés megállapítására készített Intézkedési Terv jóváhagyására.

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

Berecz Róbert ügyvezető

 

b.) Javaslat a Községüzemeltetési Kft. 2019. évi üzleti tervére.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

Berecz Róbert ügyvezető

 

3./ Javaslat az Önkormányzat 2019. évi pénzügyi tervének elfogadására.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

 

4./ Javaslat a képviselő-testület 2019. I. féléves munkatervére.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

 

5./ Javaslat az intézményi térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet megalkotására.

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

6./ Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2018. évi munkájáról.

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

7./ Javaslat a Polgármester 2019. évi szabadságának ütemezésére.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

 

8./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések

 

 

 

 

Megtárgyalt napirendi pontok

 

1./ Napirend: Sajószöged Község 2019. évi rendezvénytervére, a Művelődési ház és Könyvtár

2019. évi munkatervének ismertetése.

 

Firtkóné Ládi Heléna könyvtáros részletesen ismertette a Művelődési Ház és Könyvtár 2019. évi munkatervét.

 

Kérdés észrevétel:

 

Orliczki Frigyesné települési képviselő: Lehetne szervezni a lakosság részére informatikai tanfolyamot .

 

Firtkóné Ládi Heléna könyvtáros: Ennek nem látom akadályát.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

4/2019.(I.31.) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: Művelődési ház és Könyvtár 2019. évi munkatervének és a község rendezvénytervének elfogadása.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Művelődési ház és Könyvtár 2019. évi munkatervét és a község rendezvénytervét a határozat melléklete szerint elfogadta.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

Firtkóné Ládi Heléna könyvtáros elhagyta az ülést.

 

2./ Napirend: Tájékoztató a Községüzemeltetési Kft.-nél végzett belső ellenőrzési

jelentésről, javaslat az ellenőrzési jelentés megállapítására készített Intézkedési Terv

jóváhagyására.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: A SZÁM-AD 99” KKT. lezárta a számviteli rend és a bizonylati fegyelem című vizsgálatot, ami az ellenőrzés alá vont időszakban közepes kockázatot hordozott. A szabályzatokat aktualizálni kell.

 

Berecz Róbert ügyvezető ismertette az Üzleti Terv sarokszámait.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: A Községüzemeltetési Kft. Felügyelő Bizottsága tárgyalta a napirendi pontot. Felkérem a Bizottság elnökét, hogy ismertesse a Bizottság álláspontját.

 

Tóth Béla települési képviselő, Felügyelő Bizottság elnöke:

A Felügyelő Bizottság a Községüzemeltetési Kft. 2019. évre vonatkozó üzleti tervét és az ellenőrzési jelentésre készített Intézkedési Tervet elfogadásra javasolja a Kft. tulajdonosi jogait gyakorló Képviselő-testületnek és javasolja az ügyvezető részére a 24/2017. (II.23.) sz. képviselő-testületi határozattal megállapított 30.000 Ft / hó adómentes lakáscélú támogatás alapbéresítését 2019. január 01-i hatállyal, tekintettel arra, hogy ez a juttatás a Szja. törvény változása miatt megszűnt.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

5/2019.(I.31.) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: A belső ellenőrzési jelentés megállapításaira készített Intézkedési Terv jóváhagyása.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a belső ellenőrzési jelentésre készített Intézkedési Tervet jóváhagyja.

 

Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző

Határidő: azonnal

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

6/2019.(I.31.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: A Községüzemeltetési Kft. működése

 

a Községüzemeltetési Kft. 2019. évre vonatkozó üzleti tervét elfogadta,

 

az ügyvezető bérét 2019. január 01-től 365. 200 Ft /hó összegben állapítja meg.

 

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

Berecz Róbert ügyvezető elhagyta az ülést.

 

3./Napirend: Javaslat az Önkormányzat 2019. évi pénzügyi tervének elfogadására.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester ismertette a költségvetés sarokszámait.

 

Orliczki Frigyesné Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság elnöke, települési képviselő: a Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és megállapította, hogy az első olvasatban előterjesztett anyagtól pár értékben eltér. Mégpedig az eltéréseket az egészségügyi szolgáltatás kapcsán a bérleti díj tovább számlázása, illetve az ügyeleti készenléti díj változása okozza, amely a kiadás oldalt egy kicsit módosította,így összességében az Önkormányzat 465 826 223 forint költségvetési bevétellel és 740 363 802 kiadással készítette el az előterjesztést.

A Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság ezekkel a számokkal javasolja elfogadásra az önkormányzat 2019. évi költségvetését a képviselő-testületnek.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019.(II.04.) önkormányzati rendeletét.

 

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

A napirendhez kapcsolódóan Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

7/2019.(I.31.) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a saját bevételei összegét, valamint a Stabilitási törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét e határozat melléklete szerint elfogadja.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.)

 

Móriczné Vinnai Beatrix gazdaságvezető az ülést elhagyta

Hegyi József települési képviselő az ülést elhagyta

 

4./Napirend: Javaslat a képviselő-testület 2019. I. féléves munkatervére

 

dr. Gulyás Mihály polgármester a képviselő-testület 2019. I. félévi munkatervét elfogadásra javasolta az írásban kiküldött előterjesztés szerint.

Ismertette a munkatervet.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

8/2019.(I.31.) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: A Képviselő-testület 2019. I. félévi munkatervének elfogadása

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. I. félévi munkatervét az előterjesztésnek megfelelően elfogadta.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

5./Napirend: Javaslat az intézményi térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet megalkotására.

dr. Boros István címzetes főjegyző: Az előző évekhez hasonló formában készült az előterjesztés. Javaslom megtartani azt a gyakorlatot, hogy a térítési díjak csak az infláció mértékével emelkednek, az infláció pedig 2,7% volt. Javaslom a határozati javaslatok és a rendelet-tervezet elfogadását.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

9/2019.(I.31.) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: 2019. évre vonatkozó étkezési nyersanyag normák megállapítása

 

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. évre az alábbi intézményi étkezési nyersanyagnormákat állapítja meg:

 

Iskola

gyermekek háromszori étkeztetésének nyersanyag normája 396 Ft

tízórai, ebéd, uzsonna

gyermekek kétszeri étkeztetésének nyersanyag normája 368 Ft

tízórai, ebéd

gyermekek ebéd biztosításának nyersanyag normája 339 Ft

 

Óvoda

gyermekek háromszori étkezetésének nyersanyag normája 375 Ft

tízórai, ebéd, uzsonna

dolgozók háromszori étkezési nyersanyag normája 447 Ft

tízórai, ebéd, uzsonna

vendégétkeztetés nyersanyag normája 373 Ft

szociális étkeztetés nyersanyag normája 373 Ft

 

Felelős: Bánné Bodolai Marianna igazgató

dr. Gulyás Mihály polgármester

 

Határidő: azonnal

 

 

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

10/2019.(I.31.) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: Tisza-Party Food Kft. iskolai gyermekétkeztetési díj megállapítása

 

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően elfogadja a gyermekétkeztetési díjak összegének emelését az alábbi táblázat szerint.

 

 

 

2019. évi étkeztetési díjak (Ft) Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák

Étkezési forma

Nyersanyag

Rezsi

Összesen

Napközi (3x)

396

213

609

Tízórai+ebéd (2x)

368

195

563

Ebéd (1x)

339

181

520

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: 2019.03.01.

 

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

11/2019.(I.31.) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: Felnőtt vendég étkeztetés térítési díja

 

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete az ÁMK konyhájában biztosított felnőtt vendégétkeztetés térítési díját 2019. március 01. napjától 561 Ft-ban állapítja meg.

 

Felelős: Bánné Bodolai Marianna igazgató

dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

12/2019.(I.31.) sz. Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: Munkahelyi étkeztetés térítési díja és térítési díjkedvezmények

 

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete

az óvodai dolgozók étkeztetésének térítési díját 447 Ft/nap (háromszori étkezés) összegben állapítja meg,

a közszolgálati jogviszonyból nyugdíjba vonultak ebédjének térítési díjához jövedelemtől függetlenül 150 Ft/nap térítési díj hozzájárulást,

az önkormányzat intézményeinél és gazdasági társaságánál jogviszonyban álló, étkeztetést igénybe vevők részére 250 Ft/nap hozzájárulást biztosít.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: 2019. március 01.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta az intézményi térítési díjakról szóló 4/2019.(II.04.) önkormányzati rendeletét.

 

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

6./ Napirend: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2018. évi munkájáról.

dr. Boros István címzetes főjegyző: kötelező napirendi pont, ahogy szoktam, az iktatott iratok számát küldtem ki, 1606 db- a főszámra iktatott ügyiratok száma. Fellebbezés, jogorvoslati kérelem, felügyeleti intézkedés továbbra sem érkezett, ami azt jelenti, hogy a lakosság elfogadja a döntéseinket, azok jogszerűek, jól megalapozottak és végrehajthatóak.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

13/2019.(I.31.) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: A Polgármesteri Hivatal 2018. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta.

 

Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző

Határidő: azonnal

 

7./ Napirend: Javaslat a polgármester 2019. évi szabadságának ütemezésére.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: jogszabályi kötelezettségem, hogy a testület elé terjesszem azt, hogy hogyan szeretném felhasználni a törvény adta szabadságomat. Az előző évben nem használtam fel 41 napból 16 napot, ez évben március 31-ig meg kell tennem. Ez a 16 nap be van építve az első 3 hónapba, a többi pedig a törvénynek megfelelően lett beírva, hónapokra lebontva.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:

 

14/2019.(I.31.) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: A polgármester 2019. évi szabadságának ütemezése

 

Sajószöged Községi Önkormányzata Képviselő-testülete a polgármester 2019. évi szabadságának ütemezését a határozat melléklete szerint jóváhagyja.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

8./Napirend: Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések

a/

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: az ÁMK igazgató asszonya kéri a testületet, hogy az óvoda nyári zárva tartásához járuljon hozzá, ez 2019. július 01-től augusztus 02-ig tart majd, ez idő alatt igény esetén a Sajóörösi óvoda fogadni tudja a gyerekeket.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

15/2019.(I.31.) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: Napköziotthonos Óvoda nyári zárvatartása

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdésének 6.) pontja alapján – az Önkormányzat fenntartásában működő sajószögedi óvoda 2019. évi nyári zárva tartását 2019. július 01-től 2019. augusztus 02-ig engedélyezi.

A képviselő-testület felkéri az ÁMK. igazgatót, hogy a döntésről a szülőket tájékoztassa.

 

Felelős: Bánné Bodolai Marianna

Határidő: 2019. 02.15.

 

b/ Sajószöged Vasút út 501/12 hrsz. házszámmal való ellátása

dr. Boros István címzetes főjegyző: A belterületi határon belüli ingatlanról van szó, eddig azért nem volt házszáma mivel nem lakóházként volt feltüntetve, hanem gazdasági épületként van nyilvántartva. Javaslom, hogy Vasút út 21. számmal lássa el a képviselő-testület, hogy lakcímet tudjon létesíteni, lakcímkártyát tudjon kapni a tulajdonos.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

16/2019.(I.31.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Vasút út 21. 501/12 hrsz. zártkert házszámmal való ellátása

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Vasút út 501/12 hrsz. Vasút út 21. számmal látja el.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

Egyéb előterjesztés nem lévén a polgármester az ülést berekesztette.

 

 

k.m.f.

 

dr.Gulyás Mihály sk. dr.Boros István címzetes főjegyző távollétében polgármester Molnár Sándorné sk. vezető főtanácsos