Jegyzőkönyv

Készült: Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 29-én megtartott nyílt üléséről

Az ülés helye: Sajószöged Községháza

Jelen vannak: dr. Gulyás Mihály polgármester, Vona Tamás alpolgármester, Orliczki Frigyesné, Vanyó István, Dr. Wirtz Ferenc települési képviselők

Az ülésről távol maradt: Bakos Gábor, Okváth Dezsőné települési képviselő

Meghívottként jelen van: dr. Boros István címzetes főjegyző

Az ülésen hozott határozatok száma, tárgya:

46/2014.(V.29.) Tárgy: A község közbiztonságának helyzetéről, a polgárőrség működéséről szóló tájékoztató elfogadása

47/2014.(V.29.) Tárgy: Az Önkormányzat 2013. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak ellátásáról szóló tájékoztató elfogadása

48/2014.(V.29.) Tárgy: Művelődési Ház és Könyvtár megszüntetése

49/2014.(V.29.) Tárgy: Sajószögedi Napköziotthonos Óvoda megszüntetése

50/2014.(V.29.) Tárgy: Sajószögedi Általános Művelődési Központ alapítása

51/2014.(V.29.) Tárgy: Sajószögedi Általános Művelődési Központ működése

52/2014.(V.29.) Tárgy: Művelődési Ház felújítása

53/2014.(V.29.) Tárgy: OVIT Lakótelep csatornázása

54/2014.(V.29.) Tárgy: Petőfi Sándor bronz mellszobrának elkészítése

A jegyzőkönyv mellékletei:

1. melléklet: előterjesztések a 2. napirendi ponthoz

2. melléklet: előterjesztés és határozati javaslat a 3/a. napirendi ponthoz

3. melléklet: előterjesztés és határozati javaslat a 3/b. napirendi ponthoz

4. melléklet: előterjesztés és határozati javaslat a 3/c. napirendi ponthoz

5. melléklet: előterjesztés a 3/d. napirendi ponthoz

6. melléklet: kép a 4. napirendi ponthoz

7. melléklet: árajánlatok a 4. napirendi ponthoz

dr. Gulyás Mihály polgármester köszöntötte a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott települési képviselők közül 5 fő jelen van, az ülést megnyitotta.

A polgármester ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat, melyet Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 5 képviselőből, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadott el:

Napirend:

1./ Tájékoztató a község közbiztonságának helyzetéről, a polgárőrség működéséről.

  Előterjesztő: Elek László Polgárőr Egyesület elnöke

2./ A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok értékelése.

  Előterjesztő: Wirtz Katalin családgondozó

  dr. Boros István címzetes főjegyző

3./a./ Javaslat a Művelődési Ház és Könyvtár megszüntető okiratának kiadására.

  b./ Javaslat a Sajószögedi Napköziotthonos Óvoda megszüntető okiratának kiadására.

  c./ Javaslat Általános Művelődési Központ alapító okiratának kiadására.

d./ Javaslat ÁMK igazgatói pályázat kiírására

  Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

4./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések.

Megtárgyalt napirendi pontok

1./ Napirend: Tájékoztató a község közbiztonságának helyzetéről, a polgárőrség működéséről.

Elek László Polgárőr Egyesület elnöke részletesen beszámolt a község közbiztonságának helyzetéről. A lakosok részéről - főleg az idősek köréből - érkezett olyan kérés, hogy esténként sűrítsék a járőrözést a Petőfi úton és a Széchenyi úton. Továbbra is részt vesznek az önkormányzat, az általános iskola, az óvoda és a civil szervezetek rendezvényein, együttműködnek a Zabos Géza Horgászegyesülettel. Felkérést kaptak a Sajóörösi Önkormányzattól, hogy segítsenek nekik a rendezvények lebonyolításában, mivel ők nem tudnak Polgárőrséget alapítani. Az önkormányzat minden egyes rendezvény biztosításánál bizonyos támogatást fog nyújtani a Polgárőrség részére.

Kérdések, észrevételek:

Orliczki Frigyesné települési képviselő: hány tagja van a Polgárőr Egyesületnek?

Elek László Polgárőr Egyesület elnöke: jelenleg 16 fővel működik, 25 főre szeretnénk bővíteni a létszámot.

Vanyó István települési képviselő: ha nem rendszeres a juttatás, az esetenkénti szolgáltatásért mennyi az az összeg, amit kap a Polgárőrség?

Elek László Polgárőr Egyesület elnöke: ez az összeg még nincs számszerűsítve.

Vona Tamás alpolgármester: azt csinálja a Polgárőrség, ami a dolguk, felügyelik a településen zajló életet és a rendezvényeket. A település érdekeit nagyon jól szolgálják. Nem csak az önkormányzat pénzéből próbálnak gazdálkodni, hanem pályáznak is. Örömteli lesz, ha növekedni fog a létszám. Sok sikert kívánok a további munkához.

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 5 képviselőből, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

46/2014.(V.29.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: A község közbiztonságának helyzetéről, a polgárőrség működéséről szóló tájékoztató elfogadása

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a község közbiztonságának helyzetéről, a polgárőrség működéséről szóló tájékoztatót elfogadta.

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

Elek László Polgárőr Egyesület elnöke elhagyta az ülést.

2./ Napirend: A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok értékelése.

dr. Gulyás Mihály polgármester felkérte Wirtz Katalin családgondozót, hogy írásbeli tájékoztatójához szóbeli kiegészítését tegye meg.

Wirtz Katalin családgondozó: kiemelte, hogy a gyermekjóléti szolgálat felé érkező jelzések száma csökkent. Sok igazolatlan hiányzás volt az elmúlt években, az állam ezt különböző intézkedésekkel próbálta kezelni. A tankötelezettség korhatára 18-ról 16 évre módosult, ennek következtében sajnálattal tapasztaltam, hogy megszűnt a gyermekek tanulói jogviszonya, aki betöltötte a 16. életévét, 8 osztályos képesítésű maradt.

Dr. Wirtz Ferenc települési képviselő, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: a Szociális és Egészségügyi Bizottság megtárgyalta a tájékoztatót. Örömmel tapasztaltuk, hogy az esetszámok jóval kisebbek, mint a környező településeken. Kiemelendő, hogy súlyos problémák nem voltak. A kábítószer használata egyre nagyobb gondot okoz a fiatalok körében.

dr. Boros István címzetes főjegyző: jegyzői hatáskörben tett gyámhatósági intézkedésre nem került sor.

dr. Gulyás Mihály polgármester: a tiszaújvárosi rendőrkapitányt felkértem, hogy kábítószer témában tartson egy előadást a 5.-8. osztályosoknak.

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 5 képviselőből, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

47/2014.(V.29.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Az Önkormányzat 2013. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak

        ellátásáról szóló tájékoztató elfogadása

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete Sajószöged Község Önkormányzatának 2013. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak ellátásáról szóló

tájékoztatóját elfogadta.

Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző

Határidő: azonnal

Wirtz Katalin családgondozó elhagyta az ülést.

3/a./ Napirend: Javaslat a Művelődési Ház és Könyvtár megszüntető okiratának kiadására.

dr. Boros István címzetes főjegyző: jogutóddal megszűnik a Művelődési Ház és Könyvtár és a Sajószögedi Napköziotthonos Óvoda, jogutódjuk az Általános Művelődési Központ lesz. A változásból a szülők semmit nem fognak érzékelni, alkalmazotti közösség és a szülői szervezet véleményét is kikértem, mindkét vélemény támogatta az átalakulást.

Kérdés, észrevétel nem volt.

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 5 képviselőből, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

48/2014.(V.29.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Művelődési Ház és Könyvtár megszüntetése

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a fenntartásában és működtetésében álló, önálló jogi személyiséggel rendelkező Művelődési Ház és Könyvtár (székhely: 3599 Sajószöged, Ady Endre út 2.), mint önállóan működő helyi önkormányzati költségvetési szervet július 31. napjával az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11.§ (2) bekezdése alapján jogutódlással (összeolvadással) megszünteti, a megszüntető okiratot a határozat melléklete szerint jóváhagyja.

Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző

Határidő: 2014. július 31.

b./ Javaslat a Sajószögedi Napköziotthonos Óvoda megszüntető okiratának kiadására.

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 5 képviselőből, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

49/2014.(V.29.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Sajószögedi Napköziotthonos Óvoda megszüntetése

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a fenntartásában és működtetésében álló, önálló jogi személyiséggel rendelkező Sajószögedi Napköziotthonos Óvoda (székhely: 3599 Sajószöged, Ady Endre út 37.), mint önállóan működő helyi önkormányzati költségvetési szervet július 31. napjával az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11.§ (2) bekezdése alapján jogutódlással (összeolvadással) megszünteti, a megszüntető okiratot a határozat melléklete szerint jóváhagyja.

Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző

Határidő: 2014. július 31.

c./ Javaslat Általános Művelődési Központ alapító okiratának kiadására.

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 5 képviselőből, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

50/2014.(V.29.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Sajószögedi Általános Művelődési Központ alapítása

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Sajószögedi ÁMK alapító okiratát a határozat melléklete szerint elfogadja.

Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző

Határidő: 2014. augusztus 01.

d./ Javaslat ÁMK igazgatói pályázat kiírására

dr. Boros István címzetes főjegyző: ÁMK igazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására kötelező a pályázati az eljárás lefolytatása. A kiírás a jogszabálynak megfelelően történt.

A törzskönyvi bejegyzés feltétele az, hogy vezetővel rendelkezzen a köznevelési intézmény, aminek az alapító okiratát augusztus 01-én hatályba léptetjük.

Kérdés, észrevétel nem volt.

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 5 képviselőből, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

51/2014.(V.29.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Sajószögedi Általános Művelődési Központ működése

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete az ÁMK igazgatói pályázati kiírást a határozat melléklete szerint elfogadja. A képviselő-testület a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 24.§ (2) bekezdése alapján 2014. augusztus 01-től 2014. augusztus 31-ig a szervezési feladatok ellátására vezetői megbízást ad Bánné Bodolai Marianna 3586 Sajóörös, Batthyány út 18. sz. alatti lakosnak, a Sajószögedi Napköziotthonos Óvoda intézményvezetőjének.

Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző

Határidő: azonnal

4./ Napirend: Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések.

a./

dr. Gulyás Mihály polgármester: a Községi Testedzőkör és a Polgárőr Egyesület LEADER pályázaton egy-egy mikrobuszt nyert, augusztus elején érkeznek meg, ami 20 000 000 Ft értéket képvisel.

b./

dr. Gulyás Mihály polgármester: ha sikerül a közbiztonság fejlesztésére kiírt pályázatot megnyernünk, akkor 25 kamerával fog megvalósulni a térfigyelő kamerarendszer, ha nem sikerül, akkor önerőből valósítjuk meg 12 kamerával.

c./

dr. Gulyás Mihály polgármester: a falumegújítási pályázat II. részében felújítjuk a bitumen pályát, a kugli pályát, a kerítést az utcafront felől, kikerül egy 4 tornyú játszóvár, pihenő-sétáló parkot fogunk kialakítani telepített, fix főzőhelyekkel, ennek a pályázatnak az értéke 20 000 000 Ft.

d./

dr. Gulyás Mihály polgármester: az Önkormányzat és az ASZT-a közös rendezvényre pályázik, ez a rendezvény azzal kezdődne, hogy egy helytörténeti kiállítást rendeznénk a Művelődési Házban, hogy méltó környezetben rendezhessük meg a kiállítást, ezért szükség lenne Művelődési Ház belső felújítására. Erre két árajánlatot kaptunk, az egyik 750 000 Ft-ról szól, a másik 610 000 Ft-ról, az ajánlatok az épület belső festését, álmennyezet kiépítését, kijavítását és új függönykarnisokat tartalmazzák.

Kérdés, észrevétel nem volt.

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 5 képviselőből, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

52/2014.(V.29.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Művelődési Ház felújítása

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét arra, hogy a Művelődési Ház belső felújítására vállalkozói szerződést kössön és erre a célra bruttó 610 000 Ft-ot, azaz Hatszáztízezer forintot biztosít költségvetése terhére.

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

e./

dr. Gulyás Mihály polgármester: Sajószögeden - az OVIT Lakótelep kivételével - 100%-os a szennyvízhálózat kiépítettsége. A lakosok szeretnék, ha a lakótelepen belül is megvalósulna a szennyvíz kivezetés.

Kérdés, észrevétel nem volt.

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 5 képviselőből, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

53/2014.(V.29.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: OVIT Lakótelep csatornázása

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az OVIT Lakótelep társasházai a kiviteli tervek elkészíttetése és engedélyeztetése után a sajószögedi csatornahálózatra csatlakozzanak. A képviselő-testület a földmunkák elvégzésére felajánlja a Községüzemeltetési Kft. erőforrásait.

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: folyamatos

f./

dr. Gulyás Mihály polgármester: tervben volt egy Petőfi szobor kihelyezése a Művelődési Ház előtti térre, a szobor pályázatot nem sikerült megnyerni, viszont művész saját erejéből belekezdett a munkába. Hogy a művész ne károsodjon, javaslom, hogy előlegként térítsük meg neki ezt a költséget és ha sikerül pályázati forráshoz jutnunk, rendeljük meg a szobrot.

Kérdés, észrevétel nem volt.

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 5 képviselőből, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

54/2014.(V.29.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Petőfi Sándor bronz mellszobrának elkészítése

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét arra, hogy a tárgyaljon és előszerződést kössön Papp György Zoltán 3599 Sajószöged, Ady Endre út 50. sz. alatti lakos szobrászművésszel egy köztéri Petőfi Sándor bronz mellszobor elkészítésére azzal a kikötéssel, hogy az Önkormányzat önerőből a gipszszobor formát finanszírozza a bronzszobor elkészítése csak pályázati forrásból finanszírozható.

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: folyamatos

g./

Orliczki Frigyesné települési képviselő: a Lucernás dűlő áramellátásával kapcsolatban történt-e valami?

dr. Boros István címzetes főjegyző: a tervező irodától azt a tájékoztatást kaptam, hogy augusztus végére, szeptember elejére készen lesz a beruházás.

h./

Dr. Wirtz Ferenc települési képviselő: az ÖNO szolgálati lakásának faburkolatú verandája rossz állapotban van, beázik. Javítására, állagmegóvásra szükség lenne.

dr. Gulyás Mihály polgármester: javítás és állagmegóvás megtörténhet, megnézzük a Kft. vezetőjével, hogy mikor és hogyan lehet ezt beütemezni.

Egyéb előterjesztés nem lévén a polgármester az ülést berekesztette.

k.m.f.

dr. Gulyás Mihály sk.                                                 dr. Boros István sk.

           polgármester                                                 címzetes főjegyző