J e g y z ő k ö n y v

Készült: Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 1-jén megtartott

           üléséről

Jelen vannak: Ládi Balázs polgármester, dr. Gulyás Mihály alpolgármester, Vona Tamás

alpolgármester, Okváth Dezsőné, Orliczki Frigyesné, Vanyó István, Dr. Wirtz Ferenc

települési képviselők,

dr. Boros István jegyző

Meghívottként jelen van: Vaszilkó Tiborné iskolaigazgató, Kovács Györgyné óvodavezető,

        Hajdu Ferencné vezető-főtanácsos

Az ülésen hozott határozatok száma, tárgya:

44/2011.(IX.1.)sz. Tárgy: Képviselő-testület 2011. II. félévi munkaterve

45/2011.(IX.1.)sz. Tárgy: Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú

                                       Művészetoktatási Intézmény működése

46/2011.(IX.1.)sz. Tárgy: Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú

         Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai Programjának jóváhagyása

47/2011.(IX.1.)sz. Tárgy: Napközi Otthonos Óvoda működése

48/2011.(IX.1.)sz. Tárgy: Napközi Otthonos Óvoda működése

49/2011.(IX.1.)sz. Tárgy: Napközi Otthonos Óvoda Sajószöged működésének racionalizálása

50/2011.(IX.1.)sz. Tárgy: 2011-2012. évi tankönyvtámogatás

51/2011.(IX.1.)sz. Tárgy: Az Önkormányzat 2011. I. félévi gazdálkodása

52/2011.(IX.1.)sz. Tárgy: Lejárt határidejű határozatok végrehajtása

53/2011.(IX.1.)sz. Tárgy: A sajószögedi 1473 hrsz-ú (Bábai út) ingatlan belterületbe csatolása

54/2011.(IX.1.)sz. Tárgy: A sajószögedi 1422/1 hrsz-ú (Bábai út) ingatlan belterületbe csatolása

55/2011.(IX.1.)sz. Tárgy: Szabadidő Park használatához hozzájárulás

56/2011.(IX.1.)sz. Tárgy: Búzavirág népdalkör támogatása

57/2011.(IX.1.)sz. Tárgy: ASZT-a civil szervezet támogatása

Az ülésen megalkotott rendeletek száma, tárgya:

10/2011.(IX.1.) önkormányzati rendelet A Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és

Alapfokú Művészetoktatási Intézményben fizetendő térítési díjak és tandíjak megállapításáról szóló 14/2007.(XI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

11/2011.(IX.1.) önkormányzati rendelet a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési

        szabályzatáról

12/2011.(IX.1.) önkormányzati rendelet a pénzben és természetben nyújtható szociális

        ellátásokról szóló 4/2011.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

13/2011.(IX.1.) önkormányzati rendelet a köztisztaság fenntartásáról szóló 14/2003.(XII.18.)

önkormányzati rendelet módosításáról

Ládi Balázs polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott települési képviselők teljes létszámban jelen vannak, az ülést megnyitotta.

A polgármester javaslatot tett az ülés napirendjére, melyet Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadott el:

- 2 -

Napirend:

1./ Javaslat a képviselő-testület 2011. II. félévi munkatervére

     Előterjesztő: Ládi Balázs polgármester

2./ Tájékoztató a 2011/2012-es oktatási év kezdetéről, javaslat a tanévben/nevelési évben

     indítható iskolai osztályok, óvodai csoportok maximális létszámának meghatározására,

     javaslat a Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási

     intézményben fizetendő térítési díjak és tandíjak megállapításáról szóló 14/2007.(XI.27.)

     önkormányzati rendelet módosítására

     Előterjesztő: Vaszilkó Tiborné iskola-igazgató

                 Kovács Györgyné óvodavezető

3./ Javaslat tankönyvtámogatásra

     Előterjesztő: Ládi Balázs polgármester

4./ Tájékoztató az Önkormányzat 2011. I. félévi gazdálkodásáról, az I. félévi pénzügyi

     gazdálkodás tapasztalatai

     Előterjesztő: Ládi Balázs polgármester

     Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

5./ Javaslat a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló

     önkormányzati rendelet megalkotására

     Előterjesztő: Ládi Balázs polgármester

                         dr. Boros István jegyző

     Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

6./Javaslat a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról szóló 4/2011.(II.24.)

önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Ládi Balázs polgármester

Előzetesen tárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság

7./ Javaslat a köztisztaság fenntartásáról szóló 14/2003.(XII.18.) önkormányzati rendelet

     módosítására

     Előterjesztő: dr. Boros István jegyző

8./ Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

     Előterjesztő: Ládi Balázs polgármester

9./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések

1./ Napirend: Javaslat a képviselő-testület 2011. II. félévi munkatervére

Ládi Balázs polgármester részletesen ismertette a képviselő-testület 2011. II. félévi munkatervét.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

- 3 -

  44/2011.(IX.1.)sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Képviselő-testület 2011. II. félévi munkaterve

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. II. félévi munkatervét

az előterjesztésnek megfelelően elfogadta.

/A munkaterv a jegyzőkönyvhöz csatolva./

A testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Ládi Balázs polgármester

Határidő: folyamatos

2./ Napirend:Tájékoztató a 2011/2012-es oktatási év kezdetéről, javaslat a tanévben/nevelési

évben indítható iskolai osztályok, óvodai csoportok maximális létszámának

meghatározására, javaslat a Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú

Művészetoktatási intézményben fizetendő térítési díjak és tandíjak megállapításáról

szóló 14/2007.(XI.27.) önkormányzati rendelet módosítására

Ládi Balázs polgármester felkérte Vaszilkó Tiborné iskolaigazgatót, hogy írásban kiadott tájékoztatóját szóban egészítse ki.

Vaszilkó Tiborné iskolaigazgató: az iskolát érintően három fő változás történt, amelyhez a képviselő-testület döntése szükséges. Módosult a zeneiskola Pedagógiai Programja, amit a testületnek is jóvá kell hagynia, az írásban kiadott tervezet szerint módosulnak a térítési és tandíjak, valamint a testületnek kell megállapítani a tanulócsoportok és napközis csoportok maximális létszámát. Röviden ismertette a vonatkozó előterjesztéseket. Változás az írásban kiadott anyaghoz képest, hogy nem csak a 3. évfolyamon és a napközis csoportokban, hanem a 4. évfolyamon is szükség van létszámemelésre, mert a pótvizsgák eredményei miatt 27-re emelkedett a számított létszám.

Tájékoztatta a testületet, hogy az iskolában 152 beírt tanuló van, a számított létszám 188 fő, ismertette a tanulócsoportok létszámának alakulását. Nagy az igény a napközire, ezért ott is szükség van létszámemelésre, sőt előfordulhat, hogy lesz, akinek az igényét vissza kell utasítani.

Kérdések, hozzászólások:

Vanyó István: pontosítsuk, hogy nem az osztályok maximális számának emeléséről, hanem az osztályok létszámának emeléséről kell dönteni.

dr. Boros István jegyző ismertette az elhangzott módosításoknak megfelelő határozati javaslatot.

Ládi Balázs polgármester: alapos, jól érthető tájékoztatást kaptunk. Örvendetes, hogy nem következett be jelentős létszámcsökkentés, de sajnos sok az osztályismétlő. A tandíj megállapításánál nagyon jó, hogy figyelembe veszik a tanulmányi átlagot, így ösztönözve a tanulókat.

- 4 -

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatokat hozta:

  45/2011. (IX.1.) sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú

         Művészetoktatási Intézmény működése

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete

          
 1. A         2011/2012-es oktatási év kezdetéről szóló tájékoztatóját         elfogadta.

          
 2. A         tanévben indítható osztályok számát nyolc tanulócsoportban, a         napközis csoportok számát két tanulócsoportban állapítja meg.

          
 3. A         3. és 4. évfolyamon, valamint a két napközis csoportban         hozzájárul a maximális létszám túllépéséhez, 3. és 4.         évfolyamon, valamint a két napközis csoportban a létszámot 26         fő helyett 31 főben állapítja meg.

Felelős: dr. Boros István jegyző, Vaszilkó Tiborné iskola-igazgató

Határidő: azonnal

  46 /2011. (IX.1.) sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú

         Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai Programjának jóváhagyása

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a Kölcsey Ferenc Körzeti

Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai

Programját a módosításokkal egységes szerkezetben, az előterjesztésnek

megfelelően jóváhagyja.

Felelős: dr. Boros István jegyző, Vaszilkó Tiborné iskola-igazgató

Határidő: azonnal

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal,

ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta A Kölcsey Ferenc Körzeti Általános

Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben fizetendő térítési díjak és

tandíjak megállapításáról szóló 14/2007.(XI.27.) önkormányzati rendeletének

módosításáról szóló 10/2011.(IX.1.) önkormányzati rendeletét.

        /A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva./

Ládi Balázs polgármester felkérte Kovács Györgyné óvodavezető, hogy az írásban kiadott tájékoztatójához szóbeli kiegészítését tegye meg.

Kovács Györgyné óvodavezető: az írásban kiadott előterjesztés annyiban módosul, hogy a sajóörösi tagóvodában a nyitva tartás nem 6 órakor, hanem ½ 7-kor kezdődne. A gyermeklétszámot minden csoportban 33 főben kérjük meghatározni. A személyi feltételek biztosítottak, a sajóörösi óvodában vezetőváltás történt. A tárgyi feltételek adottak, a tervezett fejlesztések közül azonban elmaradt az udvari csap kialakítása. A mai napon felfestésre került az óvoda elé a gyalogátkelőhely, ami biztonságosabbá teszi a közlekedést.

- 5 -

Ládi Balázs polgármester: örvendetes, hogy a gyermekek létszáma nő, a későbbiekben esetleg szükség lehet majd egy 3. csoport megnyitására is. Ha lesz rá lehetőség, pótoljuk az elmaradt kisebb fejlesztéseket. A sajóörösi tagóvodában a konyha átadása miatt létszámcsökkentést kell végrehajtani, a két közalkalmazotti álláshely megszűnésével kapcsolatos kiadások támogatására pályázat nyújtható be.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatokat hozta:

47/2011. (IX.1.) sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Napközi Otthonos Óvoda működése

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete

          
 1. a         2011/2012-es nevelési év kezdetéről szóló tájékoztatót         elfogadta.

          
 2. A         2011/2012-es nevelési évben a felvehető maximális         gyermeklétszámot

a) a sajószögedi óvodában 66 főben - csoportonként 33-33 főben,

b) a sajóörösi Hétszínvirág tagóvodában 66 főben – csoportonként 33-33 főben

határozza meg.

3. Az óvoda nyitva tartását

- a sajószögedi óvodában reggel 6.30-tól délután 16.30-ig, napi 10 órában,

- a sajóörösi Hétszínvirág tagóvodában reggel 6.30-tól délután 16.30-ig, napi 10 órában határozza meg

Felelős: Ládi Balázs polgármester, Kovács Györgyné intézményvezető

Határidő: azonnal

48/2011. (IX.1.) sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Napközi Otthonos Óvoda működése

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a Napközi Otthonos Óvoda Sajószöged

Helyi Nevelési Programot, a Házirendet, a Szervezeti és Működési Szabályzatot,

az Intézményi Minőségirányítási Programot a módosításokkal egységes szerkezetben,

az előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja.

Felelős: dr. Boros István jegyző, Kovács Györgyné intézményvezető

Határidő: azonnal

49/2011. (IX.1.) sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Napközi Otthonos Óvoda Sajószöged működésének racionalizálása

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete költségvetési intézményei létszám helyzetének és az intézmények közötti létszám - és álláshely – átcsoportosítás lehetőségének megvizsgálása után, a Napközi Otthonos Óvoda Sajószöged (a továbbiakban: Intézmény) működésének racionalizálása érdekében 2011. évben létszámcsökkentést hajt végre.

- 6 -

E döntés három fő közalkalmazotti álláshely megszüntetésével jár.

Az önkormányzati Intézmény 2011. évre jóváhagyott létszámcsökkentés előtti intézményi szintű létszám adata 26 fő.

Az önkormányzati szintű összesített létszám adata 65 fő.

Döntés utáni intézményi szintű adata 23 fő, önkormányzat szintű intézmények összesített létszámadata 62 fő.

A 2011. évre tervezett intézményi létszámadata 26 fő, önkormányzati szintű összesített létszámadata 65 fő.

Az önkormányzat költségvetési szerveinél a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatott – munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélkül – foglalkoztatására nincs lehetőség. A Képviselő-testület felhatalmazza Ládi Balázs polgármestert, hogy a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 5. számú mellékletének 7. pontja alapján pályázatot nyújtson be a létszámcsökkentéssel kapcsolatos kiadások támogatására.

Felelős: Ládi Balázs polgármester

Határidő: azonnal

3./ Napirend: Javaslat tankönyvtámogatásra

Ládi Balázs polgármester tájékoztatta a testületet, hogy a 2011-2012-. évi tankönyvtámogatás javasolt összege a tavalyi évhez képest nem változott, a középiskolásokat ebben az évben is 4 e Ft-tal, a főiskolásokat, egyetemistákat 7 e Ft-tal támogatná az önkormányzat. Felkérte a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökét, hogy a bizottság javaslatát ismertesse.

Dr. Wirtz Ferenc: a Bizottság a határozati javaslatot megtárgyalta és elfogadásra javasolja.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

50 /2011. (IX.1.) sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: 2011-2012. évi tankönyvtámogatás

1./ A Képviselő-testület kérelemre beiskolázási támogatást nyújt a középiskolás sajószögedi diákoknak, valamint felsőfokú intézményben nappali tagozaton tanuló sajószögedi hallgatóknak. A támogatás mértéke:

                a./ középiskolás tanulók részére 4.000.-Ft/tanuló

                b./ főiskola-egyetemi hallgatók részére 7.000.-Ft/hallgató.

A tanulmány folytatásáról szóló iskolalátogatási igazolások beadási határideje 2011. szeptember 30.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a község lakosságát a helyi lapban és a kábeltelevízión keresztül tájékoztassa.

Felelős: Ládi Balázs polgármester

Határidő: azonnal

- 7 -

4./ Napirend: Tájékoztató az Önkormányzat 2011. I. félévi gazdálkodásáról, az I. félévi

                      pénzügyi gazdálkodás tapasztalatai

Ládi Balázs polgármester: az I. félévi gazdálkodás megnyugtatóan alakult, a teljesítés általában 50-51%-os, egy-két esetben volt csak eltérés a tervezettől. A részletes írásbeli anyag mindenki részére megküldésre került. Odafigyeltünk a kiadásokra, és a II. félévben is így járunk majd el. Kisebb likviditási gondok előfordulhatnak, de az intézmények működése biztosított lesz. A fejlesztések közül:

- megvalósítható a Művelődési Ház előtti parkosítás, az illegális hulladéklerakót felszámoltuk,

- sikerült megvásárolni az Ady E. u. 8. hrsz-ú ingatlant, amelynek rendezése még folyamatban van, de így ezt a területet is fel tudjuk majd használni közcélra.

- a Lucernás dűlő és a mezőgazdasági területek villanyhálózattal történő ellátásához a hálózatbővítés adminisztrációja folyamatban van, talán jövő tavaszra várható előrelépés.

- a Tolnai és Erdészeti tónál a gátépítés költsége meghaladja a 400 M Ft-ot, mert a régi lőtértől a görög templom határáig kellene megépíteni. Sajószöged nem szerepelt az árvízrendezési tervben, a pályázati lehetőségektől pedig a magas bekerülési költség miatt elestünk. A tervező szerint azonban két lépcsőben megvalósítható lenne a beruházás. Először a legmagasabb vízállásig épülne meg a gát, második lépésben pedig az előírt 1 m-rel magasabbra építenénk. A tervezetet még májusban benyújtottuk a szakhatósághoz, de a minisztérium még nem küldött választ a megkeresésre.

Amennyiben lesz pályázati lehetőség falufejlesztésre és útépítésre, akkor azokkal élni fogunk.

Ismertette az írásban kiadott anyag módosításait.

Orliczki Frigyesné: a Pénzügyi Bizottság az elhangzott módosításokkal elfogadásra javasolja a tájékoztatót. Az I. félévben nem volt probléma a gazdálkodásban, az önkormányzat ebben a nehéz gazdasági helyzetben is tartotta az eddigi szintet.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

51/2011. (IX.1.) sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Az Önkormányzat 2011. I. félévi gazdálkodása

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat

2011. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót egyhangúlag elfogadta.

        

Felelős: Ládi Balázs polgármester

Határidő: azonnal

- 8 -

5./ Napirend: Javaslat a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról

                     szóló rendelet megalkotására

dr. Boros István jegyző: a képviselő-testület az alakuló ülés után már felülvizsgálta és módosított az szmsz-t, de ahhoz, hogy a jogalkotási törvénynek és a jogszabályszerkesztésről szóló IRM rendeletnek megfeleljen, szükségessé vált a rendelet átdolgozása. Az Ötv. is kiegészült egy új, 103/B.§-sal, ezt is figyelembe vettük a tervezet elkészítésénél.

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság a tervezetet részletesen megtárgyalta és javaslatot tett néhány módosításra. Ismertette a Bizottság által javasolt módosításokat. A Bizottság véleménye szerint szükséges az Önkormányzat által alapított kitüntetésekről és díjakról szóló helyi rendelet átdolgozása is, amelyre a Bizottság 2012. március 31-ig konkrét javaslatot tesz.

A képviselő-testület megalakulása óta nincsenek működési zavarok az üléseken, de szükség van egy jó szervezeti és működési szabályzatra, hogy a működés átlátható és számon kérhető legyen.

Orliczki Frigyesné: a Bizottság a rendelet-tervezetet részletesen, alaposan megtárgyalta, és az elhangzott módosításokkal együtt elfogadásra javasolja. Bekerültek a modern, informatikával, honlappal kapcsolatos dolgok is, ehhez fejleszteni kell a honlapot is.

Vona Tamás: a szabályzat hosszú távon garantálhatja a jó működést, elfogadásra javaslom a tervezetet.

Ládi Balázs polgármester: a bizottsági ülésen felmerült az alpolgármesterek feladatkörének szabályozása, de erről még az alakuló ülésen tájékoztattam a testületet, a feladatkörüket érintő ügyekben meg is keresem őket, további szabályozásra az szmsz-ben nincs lehetőség.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal,

ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2011.(IX.1.) önkormányzati rendeletét.

        /A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva./

6./Napirend: Javaslat a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról szóló

                4/2011.(II.24.) önkormányzati rendelet módosítására

Ládi Balázs polgármester ismertette az előterjesztést.

dr. Boros István jegyző: 2011.09.01-től a gáz- és távhőtámogatás megszűnik, illetve beépül a lakásfenntartási támogatásba, ezért várhatóan nőni fog a kérelmezők száma. A jogosultsághoz az önkormányzat vizsgálni fogja a vagyoni helyzetet is. A támogatást elsősorban természetben kell folyósítani, ezért a tervezetünk szerint a kérelmező által megjelölt közszolgáltató számlájára utaljuk majd a támogatást. Akik a támogatást jelenleg is kapják, azoknak október 1-jéig kell nyilatkozniuk arról, hogy melyik szolgáltatóhoz kérik a továbbiakban a támogatás utalását.

- 9 -

Dr. Wirtz Ferenc: a Szociális és Egészségügyi Bizottság a rendelet-tervezetet megtárgyalta és elfogadásra javasolja a testületnek. Lényeges, hogy a támogatást utalják a szolgáltatónak, mert a Bizottsághoz sok olyan kérelem érkezik, ahol a kérelmező hiába kap lakásfenntartási támogatást, mégis tartozása van.

Orliczki Frigyesné: vizsgálja-e az önkormányzat, hogy elismert tartozásról van-e szó, vagy elég, ha a kérelmező nyilatkozik?

dr. Boros István jegyző: minden ügy egyedi. Mindenkitől kérni fogjuk az utolsó havi számlákat és közösen döntünk majd arról, hogy hová utaljuk a támogatást. Ha esetleg kevesebb a számla összege, mint a lakásfenntartási támogatás, abban az esetben a különbözetet kifizetjük.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal,

ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a pénzben és természetben

nyújtható szociális ellátásokról szóló 4/2011.(II.24.) önkormányzati

rendelet módosításáról szóló 12/2011.(IX.1.) önkormányzati rendeletét

        /A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva./

7./ Napirend: Javaslat a köztisztaság fenntartásáról szóló 14/2003.(XII.18.) önkormányzati

rendelet módosítására

dr. Boros István jegyző: 2011. szeptemberétől a szolgáltató kezdeményezésére a szemétszállítás szerda helyett keddi napokon fog történni, ezért van szükség a rendelet módosítására.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal,

ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a köztisztaság fenntartásáról szóló 14/2003.(XII.18.) önkormányzati rendelet módosítására módosításáról szóló 13/2011.(IX.1.) önkormányzati rendeletét.

        /A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva./

Ládi Balázs polgármester tájékoztatta a testületet, hogy Sajószögeden 2011.09.13-án lomtalanítás lesz.

8./ Napirend: Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Ládi Balázs polgármester tájékoztatta a testületet, hogy 2011. július 31-ig 43 határozatot hozott a képviselő-testület. Minden határozat esetében történtek intézkedések, egy részük végrehajtása befejeződött. Vannak még folyamatban levő ügyek, de határidő hosszabbításra nincs szükség.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

- 10 -

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

52/2011. (IX.1.) sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Lejárt határidejű határozatok végrehajtása

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű

határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót egyhangúlag elfogadta.

        

Felelős: Ládi Balázs polgármester

Határidő: azonnal

9./ Napirend: Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések

a.)

dr. Boros István jegyző tájékoztatta a testületet, hogy a Bábai úti zártkert 1473 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa belterületbe szeretné vonni az ingatlanát. A belterületbe csatoláshoz az testület hozzájárulására van szükség. Az infrastruktúra adott, a költségeket a kérelmező vállalja. Hasonló a helyzet a 1422/1 hrsz-ú ingatlannal, itt már döntött a testület, de a földhivatal a határozat pontosítását kéri.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatokat hozta:

53/2011. (IX.1.) sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: A sajószögedi 1473 hrsz-ú (Bábai út) ingatlan

         belterületbe csatolása

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a Sajószöged, Bábai út 1473 hrsz-ú zártkerti ingatlan belterületbe csatolását kezdeményezi a Körzeti Földhivatal Tiszaújvárosnál.

A terület-felhasználás célja: lakóingatlan kialakítása.

A Képviselő-testület felkéri Ládi Balázs polgármestert, hogy a belterületbe vonási kérelmet nyújtsa be a földhivatalhoz és nyilatkozzon arra vonatkozólag, hogy az Önkormányzat a 1473 hrsz-ú földrészletet a településszerkezeti tervben meghatározott célra 4 éven belül ténylegesen felhasználni tervezi.

Felelős: dr. Boros István jegyző

Határidő: azonnal

- 11 -

54/2011. (IX.1.) sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: A sajószögedi 1422/1 hrsz-ú (Bábai út) ingatlan

         belterületbe csatolása

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a Sajószöged, Bábai út 1422/1 hrsz-ú zártkerti ingatlan belterületbe csatolását kezdeményezi a Körzeti Földhivatal Tiszaújvárosnál.

A terület-felhasználás célja: lakóingatlan kialakítása.

A Képviselő-testület felkéri Ládi Balázs polgármestert, hogy a belterületbe vonási kérelmet nyújtsa be a földhivatalhoz és nyilatkozzon arra vonatkozólag, hogy az Önkormányzat a 1422/1 hrsz-ú földrészletet a településszerkezeti tervben meghatározott célra 4 éven belül ténylegesen felhasználni tervezi.

Felelős: dr. Boros István jegyző

Határidő: azonnal

b.)

Ládi Balázs polgármester ismertette Forgó László sajóörösi lakos kérelmét, aki a környékbeli amatőr zenekarok bemutatkozásához kéri, hogy a képviselő-testület engedélyezze szeptember 17-én 14-22 óráig a Szabadidő Park használatát. A „Sakálok Napja” nevű rendezvényen 7 zenekar lépne fel, a rendezvény biztosítását a polgárőrség bevonásával és saját emberekkel oldanák meg.

Orliczki Frigyesné: támogatom a kezdeményezést, de csak megfelelő felügyelet és hangerő kontroll mellett.

Vona Tamás: abban az esetben támogatom a kérelmet, ha a rendezvényt több tagból álló felnőtt szervezőbizottság koordinálja.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 55 /2011. (IX.1.) sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Szabadidő Park használatához hozzájárulás

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy

2011. szeptember 17-én a sajószögedi Szabadidő Parkban megrendezésre

kerüljön a „Sakálok Napja” elnevezésű, fiatal zenekarok bemutatkozását

biztosító rendezvény, amennyiben a rendezvényt több tagból álló

felnőtt szervezőbizottság koordinálja.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Ládi Balázs polgármester

Határidő: azonnal

- 12 -

c.)

Gulyás Mihály: mi a helyzet a polgárőrség működésével?

Ládi Balázs polgármester: továbbra sincs közvetlen kapcsolat a Polgárőrség és a Hivatal között.

d.)

Ládi Balázs polgármester ismertette a Búzavirág népdalkör támogatási kérelmét.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

56/2011.(IX.1.) sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Búzavirág népdalkör támogatása

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a sajószögedi

Búzavirág népdalkör részére 50.000,-Ft, azaz Ötvenezer

forint támogatást nyújt.

A testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Ládi Balázs polgármester

Határidő: azonnal

e.)

Ládi Balázs polgármester ismertette az ASZT-a civil szervezet kérelmét, amelyben működési költségeikhez 300 e Ft-ot, a Krumplifesztivál megszervezéséhez pedig 700 e Ft-ot kérnek.

Orliczki Frigyesné: javaslom, hogy a Krumplifesztivált támogassuk valamilyen mértékben, mert ez a rendezvény már hagyomány és a 2011. évi költségvetésben van tervezve civil szervezetek támogatására összeg.

Vona Tamás: a fesztivál megrendezésének támogatását én is javaslom, de hiányoltam a kérelemből, hogy nem tudjuk kik lesznek a fellépők. A működésre kért összegre azonban nem kellene kötelezettséget vállalnunk. Az elmúlt fél évben hol és mikor jelent meg a szervezet a falu életében? Legfeljebb a pénztárnok és a könyvelő költségét támogassuk, egy civil szervezet tagjai önként vállalták a munkát, ne kérjenek érte pénzt.

Vanyó István: támogassuk őket annyival, amennyit az egyházak kaptak, és osszák be azt az összeget.

Ládi Balázs polgármester: javaslom, hogy 50 e Ft-ot adjunk működésre, 450 e Ft-ot pedig a Krumplifesztiválra.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 2 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

- 13 -

57/2011.(IX.1.) sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: ASZT-a civil szervezet támogatása

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete az ASZT-a civil szervezet

részére

- a 2011.09.10-én tartandó Krumplifesztivál megrendezéséhez 450.000,-Ft, azaz

  Négyszázötven-ezer forint,

- a szervezet működési költségeihez 50.000,-Ft, azaz Ötvenezer forint

támogatást nyújt.

A testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Ládi Balázs polgármester

Határidő: azonnal

f.)

Vona Tamás:

- a Vasút úton a Községüzemeltetési Kft. megcsinálta a kátyúzást.

- a Római Katolikus Egyházközség abban gondolkodik, hogy esetleg áruba bocsátják a parókiát és a templomkert is megosztható lenne. Nem zárkóznának el attól, hogy eladják az önkormányzat részére.

Okváth Dezsőné: elkészült a görög katolikus templom harangja, november 20-án kerül sor a felszentelésére. A parókia belül már fel lett újítva.

Ládi Balázs polgármester: a Falunap és az MVM nap is rendben lezajlott.

Egyéb előterjesztés nem lévén a polgármester az ülést berekesztette.

k.m.f.

Ládi Balázs                                                                 dr. Boros István

polgármester                                                                       jegyző