Jegyzőkönyv

 

 

Készült: Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. július 07-én megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

 

Az ülés helye: Sajószöged Községháza

 

Jelen vannak: dr. Gulyás Mihály polgármester, Vona Tamás alpolgármester, Hegyi József, Okváth Dezsőné, Tóth Béla, Dr. Wirtz Ferenc települési képviselők

 

Meghívottként jelen van: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

Az ülésről távol maradt: Orliczki Frigyesné települési képviselő

 

Az ülésen hozott határozatok száma, tárgya:

59/2016.(VII.07.) Tárgy: Sajószöged Településszerkezeti Terv módosítása

60/2016.(VII.07.) Tárgy: Polgármesteri Hivatal udvarának rendezése

61/2016.(VII.07.) Tárgy: Sajószöged Művelődési Ház és Könyvtár működése

62/2016.(VII.07.) Tárgy: A 39/2016.(V.05.) Képviselő-testületi határozat visszavonása

 

Az ülésen megalkotott rendeletek száma, tárgya:

11/2016.(VII.12.) önkormányzati rendelet Sajószöged építési szabályzatról és szabályozási tervéről szóló 10/2013.(VIII.30.) számú rendelet módosításáról

 

A jegyzőkönyv mellékletei:

1. melléklet: előterjesztés, határozati javaslat, rendelet-tervezet, rendelet az 1. napirendi ponthoz

2. melléklet: előterjesztés a 2. napirendi ponthoz

3. melléklet: előterjesztés a 3. napirendi ponthoz

 

 

dr. Gulyás Mihály polgármester köszöntötte a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott települési képviselők közül 6 fő jelen van, az ülést megnyitotta.

A polgármester ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat, melyet Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadott el:

 

 

Napirend:

 

1./ a./ Javaslat Sajószöged építési szabályzatról és szabályozási tervéről szóló 10/2013.(VIII.30.) számú önkormányzati rendelet módosítására.

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

b./ Javaslat Sajószöged község településszerkezeti tervének módosítására.

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

2./ Javaslat a Polgármesteri Hivatal udvarának térkövezéséről szóló vállalkozói szerződés megkötésére.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

 

3./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések.

 

 

Megtárgyalt napirendi pontok

 

 

1./ Napirend:

a./ Javaslat Sajószöged építési szabályzatról és szabályozási tervéről szóló 10/2013.(VIII.30.) számú önkormányzati rendelet módosítására.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: a képviselő-testület megkapta az Állami Főépítész végleges szakmai véleményét, a helyi építési szabályzat, a településszerkezeti terv és a szabályozási terv módosítása ellen nem emel kifogást. A rendelet tervezet sok szakaszt nem tartalmaz, hiszen a rendelet mellékletét képező szabályozási terven van a lényeg, amiben a gazdasági ipari területen a közlekedés optimalizálása miatt átrajzoltuk az utat, az övezeti besorolás változott - egy gazdasági ipari terület mezőgazdasági üzemterületté módosul, illetve a rendelet módosítása lakossági igényt is kielégít, ugyanis az 1.§ (4) bekezdés „Falusias lakóterületen legfeljebb kétlakásos lakóépület építhető, kertvárosias lakóterületeken legfeljebb négylakásos lakóépület helyezhető el.”, az eredeti rendeletben úgy van, hogy „kétlakásos lakóépület vagy két önálló rendeletetési egység”, ezzel bekorlátoztuk az ingatlan beépíthetőségét, ugyanis hiába engedte a beépítési százalék, mivel benne van, hogy két önálló rendeltetési egység, harmadikat nem engedett az építési hatóság. Így lehetőséget adunk az ingatlantulajdonosoknak, hogy újabb melléképületeket építsenek. Ezzel a módosítás végleg lezárult, nincs lehetőség a HÉSZ további módosítására, mert a jogalkotó 2016. december 31-ig adott erre lehetőséget. Ezután már csak egy új HÉSZ megalkotása jöhet szóba.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta Sajószöged építési szabályzatról és szabályozási tervéről szóló 10/2013.(VIII.30.) számú rendelet módosításáról szóló 11/2016.(VII.12.) önkormányzati rendeletét.

 

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

 

 

b./ Javaslat Sajószöged község településszerkezeti tervének módosítására.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

59/2016.(VII.07.) sz. Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: Sajószöged Településszerkezeti Terv módosítása

 

1. Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Sajószöged Településszerkezeti Tervét az előterjesztésnek megfelelően módosítja és egységes szerkezetben a határozat melléklete szerint elfogadja.

 

2. A Településszerkezeti Terv-módosítás a Településszerkezeti Terv leírást nem érinti, az változatlan tartalommal hatályban marad.

A határozat 2016. szeptember 01. napján lép hatályba.

 

Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző

Határidő: azonnal

 

 

2./ Napirend: Javaslat a Polgármesteri Hivatal udvarának térkövezéséről szóló vállalkozói szerződés megkötésére.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: az általunk benyújtott Polgármesteri Hivatalra vonatkozó TOP-os pályázatban az udvar rendezése nem pályázható meg, ezért indítványoztam, hogy ezt önerőből valósítsuk meg. Megérkeztek az árajánlatok, kettő az alapanyag, egy a munka vonatkozásában. Javaslom, hogy belső udvar környezetrendezésére vonatkozó árajánlatot fogadja el a testület, az alapanyag tekintetében pedig a kedvezőbb ajánlatot, amely tartalmazza a helyszínre szállítás költségét.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

60/2016.(VII.07.) sz. Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: Polgármesteri Hivatal udvarának rendezése

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét, hogy a Polgármesteri Hivatal udvarának rendezése érdekében térkövet vásároljon a HB-ÉPKER Kft.-től az árajánlatban szereplő mennyiségben és áron.

A képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, hogy az udvar rendezésére vállalkozói szerződést kössön az ORIGO START Bt.-vel (3599 Sajószöged, Ady Endre út 46; képviseli: Zvolenszki Istvánné ügyvezető).

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

 

3./ Napirend: Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések.

 

a./

dr. Boros István címzetes főjegyző: kiküldtem egy együttműködési megállapodás tervezetet a Corvina integrált rendszer használatáról a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtárral. Ez egy keretmegállapodás, mindenképp jó kezdeményezésnek tartom, jó tapasztalatokról hallottam azoktól az önkormányzatoktól, akiknek a könyvtára már csatlakozott a rendszerhez. Informatikai, szakmai együttműködésről, közös katalogizálásról van szó, korszerűbb működés érhető el ezzel az együttműködéssel. Az integrált könyvtári rendszer, valamint a szerver használat költségei 40 000 Ft/év.

A könyvtár működésével kapcsolatosan javaslom kiegészíteni a HEP-et a könyvtár szolgáltatásaival, ezt a Kult.tv. szerinti Fenntartói Nyilatkozat írja elő.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

61/2016.(VII.07.) sz. Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: Sajószöged Művelődési Ház és Könyvtár működése

 

a./ Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza az ÁMK igazgatóját, hogy együttműködési megállapodást kössön a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtárral a Corvina integrált rendszer használatáról.

 

b./ A képviselő-testület a Helyi Esélyegyenlőségi Programot kiegészíti a könyvtár szolgáltatásait tartalmazó résszel.

 

Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző; Bánné Bodolai Marianna ÁMK igazgató

Határidő: azonnal

 

 

b./

dr. Boros István címzetes főjegyző: a képviselő-testület döntött a Hétforrás út közterület elnevezéséről, és házszámmal látta el a Bocskai út 298/5 hrsz-ú ingatlant. Ez jegyzői hatáskör, ezért ezt a határozatot javaslom visszavonni.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

62/2016.(VII.07.) sz. Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: A 39/2016.(V.05.) Képviselő-testületi határozat visszavonása

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 39/2016.(V.05.) határozatát visszavonja.

 

Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző

Határidő: azonnal

 

 

c./

dr. Gulyás Mihály polgármester tájékoztatást adott a nyári karbantartási munkákról. Az orvosi rendelő minden helysége kifestésre került, illetve a fűtésrendszer is felújításra került, ahol szükség volt rá. Az óvoda részleges belső festése megtörtént, folyamatban van az iskola 3 tanterem laminált padlózása, 2 tanterem festése, a folyosó tisztasági festése. Szükség lesz a napközi felújítására, amennyiben lehetőség nyílik rá 2. körben TOP-os pályázatban szeretnénk felújítani.

 

 

d./

Vona Tamás alpolgármester: az egyik megszűnt vállalkozás szépen rendbe tette a telephelyét.

Nagyon szép, jó színvonalú településkép fogadja a településen áthaladó embereket, köszönet érte a Községüzemeltetési Kft. dolgozóinak.

 

 

e./

Hegyi József települési képviselő: megkeresett Papp György művész úr, hogy milyen döntés született a Petőfi szobor témájában.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: hivatalos döntés nem született erről, kértem a művész urat, hogy tegyen le egy költségvetést, amiből láthatja a képviselő-testület, hogy mennyi szétbontva az anyag-, munkadíj. Ezt a mai napig nem kaptam meg, így nem tudom a testület elé tárni, nem tudunk érdemi döntést hozni a kérdésben.

 

Egyéb előterjesztés nem lévén a polgármester az ülést berekesztette.

 

k.m.f.

 

 

dr. Gulyás Mihály sk.                                                 dr. Boros István sk.

polgármester                                                  címzetes főjegyző

        5