Jegyzőkönyv

Készült: Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-én megtartott nyílt üléséről.

Az ülés helye: Sajószöged Községháza

Jelen vannak: dr. Gulyás Mihály polgármester, Vona Tamás alpolgármester, Hegyi József, Okváth Dezsőné, Orliczki Frigyesné települési képviselők

Meghívottként jelen van: Móriczné Vinnai Beatrix főtanácsos, dr. Boros István címzetes főjegyző

Az ülésről távol maradt: Tóth Béla, Dr. Wirtz Ferenc települési képviselők

Az ülésen hozott határozatok száma, tárgya:

44/2015.(IX.24.) Tárgy: Tájékoztató az Önkormányzat 2015. I. félévi gazdálkodásáról

45/2015.(IX.24.) Tárgy: Szociális célú tűzifa támogatáshoz saját forrás biztosítása

46/2015.(IX.24.) Tárgy: ASP csatlakozás

47/2015.(IX.24.) Tárgy: SzMSz 3. függelékének cseréje

48/2015.(IX.24.) Tárgy: TVK-s Borostyán Klub támogatása

49/2015.(IX.24.) Tárgy: Római Katolikus Egyház támogatása

Az ülésen megalkotott rendeletek száma, tárgya:

11/2015. (IX.24.) önkormányzati rendelet a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról szóló 4/2011.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

12/2015. (IX.28.) önkormányzati rendelet a helyi adókról szóló 13/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

A jegyzőkönyv mellékletei:

1. melléklet: előterjesztés az 1. napirendhez

2. melléklet: előterjesztés, rendelet-tervezet, rendelet és határozati javaslat a 3. napirendhez

3. melléklet: előterjesztés és határozati javaslat a 4. napirendhez

4. melléklet: előterjesztés, rendelet-tervezet, rendelet az 5. napirendhez

5. melléklet: határozati javaslat a 6. napirendhez

dr. Gulyás Mihály polgármester köszöntötte a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott települési képviselők közül 5 fő jelen van, az ülést megnyitotta.

A polgármester ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat, és a 2. napirendi pont elnapolását javasolta, mivel a TOP-os pályázatok nem jelentek meg. A képviselő-testület a javaslattal egyetértett és Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 5 képviselőből, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadta el:

Napirend:

1./ Tájékoztató az Önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról.

  Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

2./ Javaslat az Önkormányzat 2016. évi fejlesztési céljainak meghatározására. (elnapolva)

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

3./ Javaslat a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról szóló 4/2011.(II.24.) önkormányzati rendelet módosítására, a szociális célú tűzifa-pályázat benyújtására.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

4./ Javaslat ASP rendszerhez történő csatlakozásra.

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

5./ Javaslat a helyi adókról szóló 13/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelet módosítására.

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

6./ Javaslat a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2014.(X.31.) önkormányzati rendelet módosítására.

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

7./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések.

Megtárgyalt napirendi pontok

1./ Napirend: Tájékoztató az Önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról.

dr. Gulyás Mihály polgármester: az önkormányzati gazdálkodásról szóló I. félévi beszámoló bemutatása már nem kötelező, de az előző évekhez hasonlóan szeretném, ha teljes képet kapna a képviselő-testület az I. félévi gazdálkodásról.

Felkérte Hegyi József urat, hogy ismertesse a Bizottság álláspontját.

Hegyi József a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság tagja, települési képviselő: a Bizottság megtárgyalta az Önkormányzat I. félév pénzügyi tervéről szóló tájékoztatót. Úgy látjuk, hogy mind a bevételi, mind a kiadási oldalon időarányosan alakulnak a pénzügyi bevételek és kiadások, ezt rendben találtuk.

A Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság az Önkormányzat 2015. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Kérdések, észrevételek:

Orliczki Frigyesné a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság elnöke, települési képviselő: 2015. június 30-ig milyen befektetésekkel rendelkezik az önkormányzat?

Móriczné Vinnai Beatrix főtanácsos: a június 30-ai mérlegünkben a befektetési jegyek állománya 36 399 976 Ft, ez úgy jött ki, hogy a nyitó állományunkban volt 15 899 984 Ft, az I. félévben, amit lekötöttünk hozzá a szabad pénzeszközökből az 65 000 000 Ft volt, és amit felbontottunk 44 500 008 Ft volt.

Orliczki Frigyesné a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság elnöke, települési képviselő: a befektetésekért kapott kamatok nem szerepelnek a bevételek között.

Móriczné Vinnai Beatrix főtanácsos: nincs külön kimutatva, a banktól év végén szoktunk kimutatást kapni az elszámolt kamatokról.

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 5 képviselőből, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

44/2015.(IX.24.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Tájékoztató az Önkormányzat 2015. I. félévi gazdálkodásáról

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót elfogadta.

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

3./ Napirend: Javaslat a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról szóló 4/2011.(II.24.) önkormányzati rendelet módosítására, a szociális célú tűzifa-pályázat benyújtására.

dr. Gulyás Mihály polgármester: arra törekszünk, hogy a szociális célú tűzifa programban minél többen részt vehessenek, ehhez viszont meg kell emelni a jogosultságot megalapozó jövedelemhatárt. Az önkormányzat a mutatószámok alapján 116,6 m3 tűzifát igényelhet.

dr. Boros István címzetes főjegyző: a Szociális és Egészségügyi Bizottság is tárgyalta és támogatja a rendelet módosítást. A 116,6 m3 úgy jött ki, hogy a 2014. december - 2015. február hónapokban lakásfenntartási támogatásban részesülők átlagát kellett figyelembe venni. A kiküldött anyaghoz képest annyi változás van, hogy időközben megjelent a Kincstár tájékoztatója, miszerint a határozatban az önrész meghatározásnál a pontos számnak szerepelnie kell, tehát a 116 600 Ft önrészt belefoglaljuk a határozati javaslatba.

Kérdés, észrevétel nem volt.

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról szóló 4/2011.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 11/2015. (IX.24.) önkormányzati rendeletét.

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 5 képviselőből, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

45/2015.(IX.24.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Szociális célú tűzifa támogatáshoz saját forrás biztosítása

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális célú tűzifa vásárláshoz (kemény, lombos fafajta) támogatást igényel. A képviselő-testület a támogatáson felül 1 000 Ft/erdei m3+áfa, azaz 147 320 Ft önrészt vállal és a szociális tűzifa támogatásban részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér.

Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző

Határidő: azonnal

4./ Napirend: Javaslat ASP rendszerhez történő csatlakozásra.

dr. Boros István címzetes főjegyző: nincs köztudatban még az ASP, ez alkalmazás szolgáltatást jelent egy központi szerverről, ami tematikusan tárolja azokat a modulokat, amikre az önkormányzat jelentkezik. Nem kötelező, de mi szeretnénk csatlakozni, és akik csatlakoznak, azoknak vannak kötelező modulok, ez az iratkezelő rendszer és a keretrendszer. Ezen felül én javaslom a testületnek, hogy az ingatlan-vagyonkataszter rendszerhez csatlakozzunk, mert manuálisan már kezelhetetlen a vagyonkataszter, illetve a helyi adórendszerhez, mivel rendkívül elavult a Kincstár által szolgáltatott DOS alapú program. Kimarad az önkormányzati portál, ez a honlapunk, amit szeretnénk tovább üzemeltetni, az új portál regisztrációja folyamatban van. A gazdálkodási rendszert kihagyjuk egyelőre, mivel nemrég vásároltunk egy új könyvelési programot.

Kérdés, észrevétel nem volt.

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 5 képviselőből, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

46/2015.(IX.24.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: ASP csatlakozás

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete csatlakozik az ASP központ alábbi szakrendszereihez:

Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző

Határidő: azonnal

5./ Napirend: Javaslat a helyi adókról szóló 13/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelet módosítására.

dr. Boros István címzetes főjegyző: szeretnénk tiszta jogi helyzetet teremteni a telekadó vonatkozásában, ugyanis vannak olyan hangok, hogy ezt miért csak néhány ember viseli a településen, amikor a törvény szövegéből le lehet vezetni azt, hogy egy házas ingatlan telke is adóköteles lenne, hogy ha levonjuk a ház által elfoglalt részt. Javaslom a módosítást egy mentesség beiktatásával: „Mentes az adó alól a telek, ha az ingatlan-nyilvántartás szerint lakóépülettel vagy üdülővel beépített.” Ez erre az évre már vonatkozik, január 1-től javaslom a rendelkezéseit alkalmazni.

Elképzelhető, hogy decemberig még további finomítások szükségesek, ugyanis nagy indulatokat gerjesztett ez a 100 Ft/m2-es telekadó éppen abban a vagyonos rétegben, akiket ez érint. A Pénzügyi-Ügyrendi Bizottsági ülésen is elmondtam, hogy ezeknek az ingatlanoknak a zöme gazdasági-ipari övezeti besorolású parlagon lévő terület, ahol vállalkozások működhetnének, de nem működnek, mert spekulatív céllal vagy bármilyen más okból kifolyólag ezeket pihentetik. A jogalkotó szándéka az volt, hogy akinek ilyen típusú vagyona van, azt az önkormányzat megadóztathassa. Ha nagy a terület, akkor az adó eléri akár az 1 000 000 Ft-ot is. A jogszabály által adott felsőhatár 200 Ft/m2, éppen a duplája annak, amit a testület meghatározott 100 Ft/m2-ben. Lehetőség lenne értékalapú adóztatásra is, de nem garancia, hogy akkor kevesebb lenne az adó, és óriási adminisztrációs költséggel járna, ugyanis minden egyes telket értékbecslővel fel kellene értékeltetni. Egyszerűbbnek tartom, ha marad a m2 alapú adózás. Vegyük figyelembe, hogy közművesített vagy közmű nélküli telekről van szó, és gondolkodjunk, hogy tudunk-e valamilyen kedvezményt adni azoknál a telkeknél, amelyek nem rendelkeznek közművel, de hangsúlyozom, hogy kedvezményt, mentességet csak a magánszemély tulajdonában lévő telkek után tudunk adni. Ha vállalkozás tulajdonában van a telek, csak fizetési könnyítés adható - részletfizetés vagy fizetéshalasztás, ha az adófizetési szándék egyébként vélelmezhető. Ezt jogszabály írja elő, ettől nem tudok eltekinteni.

Hegyi József a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság tagja, települési képviselő: a Bizottság megtárgyalta a napirendet, mivel semmilyen irányba nem befolyásolja az ez évi bevételeket, ezért a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja a rendelet módosítást a képviselő-testületnek.

Kérdés, észrevétel nem volt.

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a helyi adókról szóló 13/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 12/2015. (IX.28.) önkormányzati rendeletét.

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

6./ Napirend: Javaslat a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2014.(X.31.) önkormányzati rendelet módosítására.

dr. Boros István címzetes főjegyző: majdnem ugyanaz a határozati javaslat, amit az előző ülésen elfogadott a testület, amiben a szakfeladatokat COFOG-okra fordítottuk át. A Kincstártól kaptunk egy végzést, amiben hiánypótlásra szólítottak fel minket. Nem hiányról van szó, hanem inkább többletről, ugyanis tizenkét COFOG-ot akartunk felvenni, és ebből tízet lehúztak. Két COFOG maradt, amiket szintén dőlt betűvel szedtem. A maradék tízet is használhatjuk, viszont a törzskönyvi nyilvántartásban csak az a két COFOG szerepelhet, ami a 3. függelékben szerepel.

Kérdés, észrevétel nem volt.

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 5 képviselőből, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

47/2015.(IX.24.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: SzMSz 3. függelékének cseréje

A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2014.(X.31.) önkormányzati rendelet 3. függeléke helyébe e határozat 1. melléklete lép.

Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző

Határidő: azonnal

47/2015.(IX.24.) Képviselő-testületi határozat 1. melléklete

3. függelék

a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról

szóló 11/2014.(X.31.) önkormányzati rendelethez

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások

016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

041236 Országos közfoglalkoztatási program

047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

063010 Vízügy igazgatása

064010 Közvilágítás

066010 Zöldterület-kezelés

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

072111 Háziorvosi alapellátás

074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

082044 Könyvtári szolgáltatások

082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

104042 Gyermekjóléti szolgáltatások

107051 Szociális étkeztetés

107052 Házi segítségnyújtás

107054 Családsegítés

Móriczné Vinnai Beatrix főtanácsos elhagyta az ülést.

7./ Napirend: Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések.

a./

dr. Boros István címzetes főjegyző: két civil szervezet támogatási kérelmet nyújtott be a rendszeresített pályázati lapon. A TVK-s Borostyán Klub 50 000 Ft-ot kér kirándulásra, a Római Katolikus Egyház 162 000 Ft-ot a templom orgonájának felújítására.

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 5 képviselőből, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

48/2015.(IX.24.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: TVK-s Borostyán Klub támogatása

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a TVK-s Borostyán Klub részére a beadott kérelem alapján 50 000 Ft, azaz Ötvenezer forint támogatást nyújt a költségvetésben szereplő „Civil szervezetek támogatása” keretösszegből.

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 5 képviselőből, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

49/2015.(IX.24.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Római Katolikus Egyház támogatása

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Római Katolikus Egyház részére a beadott kérelem alapján, 162 000 Ft, azaz Százhatvankettőezer forint támogatást nyújt.

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

b./

dr. Gulyás Mihály polgármester: Sajószögedi Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola iskolaigazgatója keresett meg azzal, hogy amennyiben lehetőségünk van rá, tervezzünk be a költségvetésünkbe interaktív táblákat, mert 3 teremből még hiányzik. Vegyük fontolóra a kérdést, úgy gondolom, hogy évenként egyet előirányozhatunk, amennyiben a költségvetés engedi.

Orliczki Frigyesné a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság elnöke, települési képviselő: milyen költséggel bír egy interaktív tábla?

Vona Tamás alpolgármester: 400-500 000 Ft körül kell tervezni, hogy jobb minőségű tábla legyen.

dr. Gulyás Mihály polgármester: a költségvetés tervezésekor figyelembe fogjuk venni az iskola kérését.

c./

dr. Gulyás Mihály polgármester: az Ady úton elkezdődött a szegélykövek cseréje, illetve a Vörös Ördög Sörözőtől tartó szakasza újra lett aszfaltozva.

Sikerült azt elérni, hogy a jövőben a 12 tonnánál nagyobb tömegű járművek nem jöhetnek keresztül ezen az útvonalon, csak célforgalom.

Szombaton piacnyitás, használatba veszik a termelők a piacot.

d./

Vona Tamás alpolgármester: megint felmerült, hogy hogy lehetne megoldani a kerékpárút kivilágítását. A problémafelvetőnek azt tudtam mondani, hogy ha lesz rá pályázati lehetőség, akkor biztos, hogy Sajószöged és Tiszaújváros sem zárkózik el attól, hogy valahogy a világítását megoldjuk, de ezt önerőből elképzelhetetlennek tartom, hogy meg tudjuk valósítani, és ha még pályázati úton meg is valósítjuk, akkor az üzemeltetés költsége minket terhel.

Egyéb előterjesztés nem lévén a polgármester az ülést berekesztette.

k.m.f.

dr. Gulyás Mihály sk.                                                 dr. Boros István sk.

  polgármester                                                   címzetes főjegyző