Sajószöged Községi Önkormányzat

Képviselő-testülete

 

3599 Sajószöged, Ady Endre út 71.

Telefon: 49/540-743, Fax: 49/540-744

E-mail:

Jegyzőkönyv

 

Készült: Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. december 19-én megtartott nyílt üléséről.

 

Az ülés helye: Sajószöged Községháza

 

Jelen vannak: dr. Gulyás Mihály polgármester, Vona Tamás alpolgármester, Karaffa Gábor, Dr. Lukács Fatime, Orliczki Frigyes Ferencné, Tóth Béla, Varga Viktor települési képviselők.

 

Meghívottként jelen van: Bánné Bodolai Marianna ÁMK. Igazgató, Berecz Róbert ügyvezető dr. Boros István címzetes főjegyző

 

Az ülésen hozott határozatok száma, tárgya:

94/2019.(XII.19.) Tárgy: Sajószögedi ÁMK működése.

95/2019.(XII.19.) Tárgy: Háziorvos feladat-ellátási szerződés módosítása.

96/2019.(XII.19.) Tárgy: Sajószöged Önkormányzat Községüzemeltetési Kft. szabályzatai.

97/2019.(XII.19.) Tárgy: Sajószöged Önkormányzat Községüzemeltetési Kft. működése.

98/2019.(XII.19.) Tárgy: Berecz Róbert a Községüzemeltetési Kft. ügyvezetője jutalmazása.

99/2019.(XII.19.) Tárgy: A Községüzemeltetési Kft. ügyvezetőjének 2020. évre vonatkozó egyéb juttatásai.

100/2019.(XII.19.) Tárgy: Tisza-Party Food Kft. közétkeztetésre vonatkozó szerződésének meghosszabbítása.

101/2019.(XII.19.) Tárgy: Belső ellenőrzési terv (2020 év) jóváhagyása.

102/2019.(XII.19.) Tárgy: Helyi adók beszedésének értékelése.

103/2019.(XII.19.) Tárgy: Bölcsőde alapítása.

104/2019.(XII.19.) Tárgy: A Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosításának jóváhagyása.

105/2019.(XII.19.) Tárgy: A Miskolc Térségi Konzorcium és a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás közötti bérleti szerződés elfogadása.

106/2019.(XII.19.) Tárgy: A temetőkről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet

díjmértékének felülvizsgálata.

 

 

 

A jegyzőkönyv mellékletei:

melléklet: előterjesztés az 1. napirendi ponthoz, a 94/2019.(XII.19.) határozat melléklete.

melléklet: határozati javaslat a 2. napirendi ponthoz a 95/2019. (XII.19.) határozat melléklete.

melléklet: határozati javaslatok a 3. napirendi ponthoz.

melléklet: határozati javaslat az 4. napirendi ponthoz.

melléklet: előterjesztés és határozati javaslat az 5. napirendi ponthoz.

melléklet: határozati javaslat a 6. napirendi ponthoz.

melléklet: határozati javaslat a 7. napirendi ponthoz a 103/2019. (XII.19.) határozat melléklete.

melléklet: előterjesztés és határozati javaslat a 8. napirendi ponthoz.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester köszöntötte a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott települési képviselők közül 7 fő jelen van, az ülést megnyitotta.

A polgármester ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat, melyet Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadott el:

 

Napirend:

1./ Tájékoztató a Sajószögedi ÁMK Szervezeti és Működési Szabályzata (SzMSz) jóváhagyásáról, javaslat a fenntartó Önkormányzat egyetértésére.

Előterjesztő: Bánné Bodolai Marianna

dr. Gulyás Mihály polgármester

 

2./ Tájékoztató a háziorvosi ellátás működéséről.

Előterjesztő: dr. Lukács Fatime háziorvos

 

3./ a.) Javaslat a Községüzemeltetési Kft.

a.a.) Közbeszerzési Szabályzata

a.b.) Közbeszerzési értékhatár alatti beszerzéseiről szóló szabályzata

a.c.) Javadalmazási Szabályzata

elfogadására.

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

b.) Beszámoló a Községüzemeltetési Kft. munkájáról, tájékoztató az Intézkedési Terv

végrehajtásáról.

Előterjesztő: Berecz Róbert ügyvezető

 

c.) Javaslat a Községüzemeltetési Kft. ügyvezetője és alkalmazottai jutalmazására.

Előterjesztő: Tóth Béla Felügyelő Bizottság elnöke

 

d.) Javaslat a Községüzemeltetési Kft. ügyvezetőjének 2020. évre vonatkozó egyéb juttatásaira.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

 

4./ Javaslat a Tisza-Party Food Kft. közétkeztetési szerződésének meghosszabbítására.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

 

5./ Javaslat az Önkormányzat 2020. évi belső ellenőrzési tervével kapcsolatos döntésekre.

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

6./ Beszámoló az adóigazgatási feladatok ellátásáról, a helyi adókkal kapcsolatos bevételek

alakulásáról.

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

7./ Javaslat a Sajószögedi Zöld Sziget Bölcsőde bölcsődevezető munkakör betöltésére pályázat kiírására.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

dr. Boros István címzetes főjegyző

 

8./ a) Javaslat a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási önkormányzati Társulás

Társulási Megállapodás módosítására.

b) Javaslat a Társulás és a Miskolc Térségi Konzorcium közötti bérleti szerződés

elfogadására.

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

9./ Javaslat a temetőkről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendeletben szereplő

díjak felülvizsgálatára.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

 

10./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések.

 

Megtárgyalt napirendi pontok

1./Napirend: Tájékoztató a Sajószögedi ÁMK Szervezeti és Működési Szabályzata (SzMSz)

jóváhagyásáról, javaslat a fenntartó Önkormányzat egyetértésére.

 

Bánné Bodolai Marianna ÁMK igazgató ismertette a Sajószögedi ÁMK Szervezeti és Működési Szabályzatát a módosítások indokait.

 

Kérdés, hozzászólás nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

94/2019.(XII.19.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Sajószögedi ÁMK működése.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Sajószögedi ÁMK. Szervezeti és Működési Szabályzatát megismerte, az abban foglaltakkal egyetért.

Az SzMSz-t egységes szerkezetben a határozat melléklete tartalmazza.

 

Felelős: Bánné Bodolai Marianna ÁMK igazgató

Határidő: azonnal

 

Bánné Bodolai Marianna ÁMK igazgató távozott az ülésről.

 

2./Napirend: Tájékoztató a háziorvosi ellátás működéséről.

 

dr. Lukács Fatime háziorvos tájékoztatta a Képviselő-testületi tagokat az éves munkájáról. Napi 60-80 fő beteget látunk el. Heti egy alkalommal van lehetőség vérvételre amit a Tiszaújvárosi Rendelőintézetbe szállítunk és a vérvétel 150 Ft/ fős térítése évek óta változatlan.

 

Karaffa Gábor települési képviselő: A hét egyik napján jó lenne ha tovább tartana a rendelés mert aki dolgozik nem tud négy órára odaérni.

 

Más kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

95/2019.(XII.19.) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: Háziorvos feladat-ellátási szerződés módosítása

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az I/1195-3/2018. sz. „Feladat-ellátási szerződés háziorvosi tevékenység ellátására” című szerződést (a továbbiakban: Feladat-ellátási Szerződés) az alábbiak szerint módosítja:

A Feladat-ellátási Szerződés III. 4. pont utolsó mondatában a „Megbízottnak” szövegrész helyébe „Megbízónak” szövegrész lép.

 

A Feladat-ellátási Szerződés III. 4. pontjában meghatározott rendelési idő a hétfői napon az alábbiak szerint módosul: „ Hétfő: 1300-1700

 

A Feladat-ellátási Szerződés kiegészül a következő III. 4/A. ponttal:

„4/A. A Háziorvos a 4. pont szerinti vérvétel ellentételezéseként 250 Ft/vérvétel összegre jogosult, amit a Megbízó számla ellenében negyedévenkénti összesítés után fizet meg a Háziorvosnak. A levett vér tiszaújvárosi laborba szállítása a Megbízó feladata.”

A képviselő-testület az egységes szerkezetbe foglalt Feladat-ellátási Szerződést a határozat melléklete szerint elfogadja.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály

Határidő: 2020. január 01.

 

 

3./Napirend: Javaslat a Községüzemeltetési Kft.

a.a.) Közbeszerzési Szabályzata

a.b.) Közbeszerzési értékhatár alatti beszerzéseiről szóló szabályzata

a.c.) Javadalmazási Szabályzata

elfogadására.

 

Tóth Béla a Felügyelő Bizottság elnöke: A Bizottsági tárgyalta a napirendi pontokat és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek a szabályzatokat.

 

Sajószöged Községi Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

96/2019.(XII.19.) sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Sajószöged Önkormányzat Községüzemeltetési Kft. szabályzatai

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Sajószöged Önkormányzat Községüzemeltetési Kft.

Közbeszerzési szabályzatát a határozat 1. melléklete szerint,

a közbeszerzés értékhatár alatti beszerzéseiről szóló szabályzatát a 2. melléklete szerint

javadalmazási szabályzatát a határozat melléklete szerit

elfogadja.

 

Felelős: Berecz Róbert ügyvezető

Határidő: azonnal

 

Berecz Róbert ügyvezető beszámolt a Községüzemeltetési Kft. éves munkájáról és az Intézkedési Terv végrehajtásáról.

 

Orliczki Frigyes Ferencné települési képviselő: A Szöveges Számlarend olyan jogszabályi hivatkozásokat is tartalmaz amik már nincsenek hatályban. Oldalszám megjelölésével ismertette a hibákat.

 

Berecz Róbert ügyvezető: Javaslom, hogy így ne fogadja el a Képviselő-testület a Szöveges Számlarendet, visszaadom átdolgozásra a könyvelő irodának.

 

Sajószöged Községi Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

97/2019.(XII.19.) sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Sajószöged Önkormányzat Községüzemeltetési Kft. működése.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Sajószöged Önkormányzat Községüzemeltetési Kft-nél végzett „számviteli rend és bizonylati fegyelem” című belső ellenőrzési vizsgálatra készült, intézkedési tervbe foglalt feladatok végrehajtásáról szóló ügyvezetői beszámolót a Szöveges Számlarend kivételével elfogadja. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a határozatról a belső ellenőrzési vezetőt tájékoztassa.

 

Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző

Határidő: nyolc napon belül

 

Tóth Béla települési képviselő, a Felügyelő Bizottság elnöke: a Bizottság a Kft. 2019. évi munkájáról szóló beszámolót, a jutalmazásukra vonatkozó határozati javaslatot és a Községüzemeltetési Kft. ügyvezetőjének 2020. évre vonatkozó egyéb juttatásai szóló határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

98/2019.(XII.19.) sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Berecz Róbert a Községüzemeltetési Kft. ügyvezetője jutalmazása.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete mint a Sajószöged Önkormányzat Községüzemeltetési Kft. egyszemélyi alapítója és tulajdonosa Berecz Róbert ügyvezetőt a 2019. évi kimagasló, színvonalas munkateljesítménye elismeréseként két havi munkabérének megfelelő jutalomban részesíti.

A képviselő-testület felkéri az ügyvezetőt, hogy a Kft. öt munkavállalóját időarányosan egy havi munkabérüknek megfelelő jutalomban részesítse. Az Önkormányzat az ehhez szükséges összeget a Kft. számlájára utalja.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester; Berecz Róbert ügyvezető

Határidő: 2019. december 31.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

99/2019.(XII.19.) sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: A Községüzemeltetési Kft. ügyvezetőjének 2020. évre vonatkozó egyéb juttatásai.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az ügyvezető egyéb juttatásait az alábbiak szerint állapítja meg:

2020. évre a mobiltelefonok használatára biztosított összeg maximum 15.000 Ft/ hó/telefon (összesen: 30.000 Ft/hó)

az ügyvezető munkáltató által történő önkéntes nyugdíjpénztári befizetése 9.600 Ft/hó.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

4./Napirend: Javaslat a Tisza-Party Food Kft. közétkeztetési szerződésének meghosszabbítására.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: Az év vége közeledtével lejár a Tisza-Party Food Kft. szerződése javaslom, hogy a szerződést 2020.december 31-ig hosszabbítsuk meg.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

100/2019.(XII.19.) sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Tisza-Party Food Kft. közétkeztetésre vonatkozó szerződésének meghosszabbítása

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tisza-Party Food Kft. (3599 Sajószöged, Petőfi út 13.) közétkeztetésre vonatkozó szerződését 2020. december 31-ig meghosszabbítja.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

5./Napirend: Javaslat az Önkormányzat 2020. évi belső ellenőrzési tervével kapcsolatos döntésekre.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: Javaslom az írásos előterjesztésnek illetve a határozati javaslatnak megfelelően jóváhagyni a 2020.évi belső ellenőrzési tervet.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

101/2019.(XII.19.) sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Belső ellenőrzési terv (2020 év) jóváhagyása

 

Sajószöged Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Önkormányzat 2020. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyására vonatkozó javaslatot és az alábbi döntést hozta:

 

A Képviselő-testület Sajószöged Községi Önkormányzat 2020. évi belső ellenőrzési tervét jóváhagyja és felkéri a jegyzőt, hogy a belső ellenőrzési tervben meghatározott feladatok végrehajtásáról gondoskodjon.

 

Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző

Határidő: 2020. december 31.

 

A képviselő-testület megállapítja, hogy a 2018-2021 évekre vonatkozó Stratégiai Ellenőrzési Terv módosítást nem igényel, azt hatályában változatlan tartalommal fenntartja.

 

Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző

Határidő: azonnal

 

6./Napirend: Beszámoló az adóigazgatási feladatok ellátásáról, a helyi adókkal kapcsolatos

bevételek alakulásáról.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: Az elmúlt évekhez hasonló tartalommal és minőségben a szokásos táblázatokat használva küldtem ki a beszámolót a bevételek alakulásáról. Folyamatosan nőnek a bevételek. Jó évet zárunk úgy érzem, hogy sikerült az adómértékeket úgy behatárolni, hogy az adózók számára nem okoz nagy terhet. A jövő évre vonatkozóan nem javaslom a helyi adók emelését.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

102/2019.(XII.19.) sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Helyi adók beszedésének értékelése

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adók beszedésének értékeléséről szóló tájékoztatót az előterjesztésnek megfelelően elfogadta.

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.

 

Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző

Határidő: azonnal

 

7./Napirend: Javaslat a Sajószögedi Zöld Sziget Bölcsőde bölcsődevezető munkakör

betöltésére pályázat kiírására.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: Már harmadjára írjuk ki a pályázatot, az előkészítő bizottságba ismételten dr. Boros István címzetes főjegyzőt, Bánné Bodolai Mariann ÁMK igazgatót és Bereginé Almási Erzsébet Magyar Bölcsődék Egyesület képviselőjét kérjük fel.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

103/2019.(XII.19.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Bölcsőde alapítása

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § és a 20/B. §-a alapján pályázatot hirdet a Sajószögedi Zöld Sziget Bölcsőde bölcsődevezető (magasabb vezető) álláshely ellátására. A pályázati kiírás a határozat melléklete.

A képviselő-testület a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000.(XII.26.) Korm. rendelet 1/A. § (9) bekezdése szerinti bizottságba felkéri:

 

dr. Boros István címzetes főjegyzőt

Bánné Bodolai Mariann ÁMK. igazgatót

Bereginé Almási Erzsébet Magyar Bölcsődék Egyesület képviselőjét

 

Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző

Határidő: pályázat határidő lejáratát követő ötödik nap

 

8./Napirend: a) Javaslat a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási önkormányzati Társulás

(a továbbiakban: Társulás) Társulási Megállapodás módosítására.

b) Javaslat a Társulás és a Miskolc Térségi Konzorcium közötti bérleti szerződés

elfogadására.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző a képviselők megkapták a Gesztor által készített előterjesztéseket és a határozati javaslatokat, javaslom az elfogadásukat.

 

Kérdés, hozzászólás nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

104/2019.(XII.19.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: A Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosításának jóváhagyása

 

Sajószöged Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, újraszövegezett Társulási Megállapodását Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 88. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a határozat mellékletét képező tartalommal jóváhagyja.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály Polgármester

Határidő: azonnal

 

Sajószöged Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert Társulási Megállapodás aláírására.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály Polgármester

Határidő: 2020. február 15.

 

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

105/2019.(XII.19.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: A Miskolc Térségi Konzorcium és a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás közötti bérleti szerződés elfogadása

 

Sajószöged Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja a Miskolc Térségi Konzorcium és a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás között 2020. január 1. napjától érvényes bérleti szerződést. A szerződés érvényességének feltétele, hogy a bérbeadásra kerülő osztatlan közös vagyonnal kapcsolatos valamennyi döntést a konzorciumi önkormányzatok képviselő-testületei is meghozzák, és a határozati kivonatok Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata részére megküldésre kerüljenek.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály Polgármester

Határidő: azonnal

 

 

9./Napirend: Javaslat a temetőkről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendeletben szereplő

díjak felülvizsgálatára.

dr. Gulyás Mihály polgármester: A temetkezésekről szóló törvény írja elő, hogy a képviselő-testület évente köteles felülvizsgálni a rendeletében szereplő díjakat. Nem javaslom ezeknek a díjaknak az emelését.

 

Kérdés, hozzászólás nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

106/2019.(XII.19.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: A temetőkről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet díjmértékének felülvizsgálata

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 40.§ (3) bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget téve, a 16/2016.(XII.18.) sz. rendeletében szereplő díjmértékeket felülvizsgálta és azokat változtatás nélkül, hatályukban fenntartja.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

10./Napirend: Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések.

 

Egyéb előterjesztés nem lévén a polgármester az ülést berekesztette.

 

k.m.f.

 

 

dr. Gulyás Mihály sk. dr. Boros István sk.

polgármester címzetes főjegyző