Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2/2004.(I.29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

a módosításokkal egységes szerkezetben

 

 

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 18.§ (1) bekezdésében és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 109. bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

 

 

I.

A rendelet hatálya

1.§

 

(1) a./ A rendelet szervi hatálya az önkormányzatra, az önkormányzat intézményeire,

      b./ tárgyi hatálya az önkormányzat vagyonára terjed ki.

 

 

 

II.

Az önkormányzat vagyona

 

2.§

 

(1) Az önkormányzat vagyona a tulajdonában lévő ingatlanokból és ingókból, valamint a pénzvagyonból, értékpapírokból, üzletrészekből és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jogokból áll.

 

 

(2)1 Az önkormányzat vagyona törzsvagyonból és üzleti vagyonból áll.

 

 

3. §

 

(1) Az önkormányzat vagyona felett a tulajdonost megillető jogok gyakorlása során e rendelet rendelkezései szerint kell eljárni.

 

(2) Az önkormányzat, az önkormányzat intézményei a rájuk bízott vagyont kötelesek a rendes gazdálkodás szabályai szerint kezelni és gyarapítani.

 

 

 

1 Módosította a 11/2012.(II.23.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2012.03.01-től.

 

4. §2

 

Törzsvagyon

 

4.§ (1) Forgalomképtelen vagyontárgyak:

           

helyi         közutak és műtárgyaik,

           

terek,         parkok,

           

vizek         és víziközműnek nem minősülő közcélú vízilétestmények,

           

az         Önkormányzat tulajdonában álló közszolgáltatási         tevékenységet ellátó

         gazdasági társaság (Sajószöged Önkormányzat Községüzemeltetési Kft.),

         100%-os részesedés.

 

           

Korlátozottan         forgalomképes törzsvagyontárgyak:

           

közművek,

           

önkormányzati         költségvetési szervek használatában levő középületek,

           

Sportpálya,         Sportöltöző,

           

a         helyi építészeti örökség védelméről szóló 4/2002.(I.31.)         önkormányzati

rendelet 1. mellékletében meghatározott önkormányzati tulajdonú ingatlanok.

 

           

Forgalomképes         üzleti vagyon mindazon vagyontárgy, amely nem tartozik a         törzsvagyon körébe.

 

           

3         Az         Önkormányzat forgalomképtelen vagyonából nemzetgazdasági         szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyont nem jelöl meg.

 

 

III.

Az önkormányzat vagyonának használata, hasznosítása

 

5.§

 

           

        Az önkormányzat vagyona feletti használati jogot azok az         intézmények gyakorolják, melyek e rendelet hatályba lépésekor         a vagyon felett használati joggal rendelkezte, illetőleg ezt         követően a rendelet szerint a használati jogot megszerezték.

 

(2) Az intézmények által szerzett vagyon az önkormányzat tulajdonába és a szerző intézmény használatába kerül.

 

(3) Az önkormányzat által szerzett vagyonnak az önkormányzat intézményei használatba adásáról a vagyon szerzője dönt.

 

(4) Az önkormányzat intézményei a használat jogánál fogva jogosultak és kötelesek a vagyoni eszközök rendeltetésszerű használatára, működtetésére, fenntartására, a vagyonhoz fűződő közterhek viselésére, tevékenységi körükben a hasznok szedésére.

 

(5) A használók kötelesek a rájuk bízott vagyont a számviteli előírások szerint nyilvántartani.

 

 

2 Módosította a 11/2012.(II.23.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2012.03.01-től.

3 Kiegészítette a 2/2013.(II.01.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013.02.02-től.

5/A.§5

 

(1) Vagyonkezelésbe adható minden olyan önkormányzati vagyon, amely önkormányzati közfeladat ellátását szolgáltathatja.

 

(2) A vagyonkezelésbe átengedett nemzeti vagyon hasznosításának részletes szabályait az Önkormányzat és a vagyonkezelő közötti szerződésben kell meghatározni.

 

(3) A vagyonkezelő jogosult és köteles

a) a vagyont rendeltetésszerűen használni,

b) a működtetéssel, üzemeltetéssel, karbantartással kapcsolatos feladatot ellátni,

c) a vagyonhoz kapcsolódó kötelezettségeket teljesíteni, a közterheket viselni,

d) a hatékonyság és a gazdaságosság követelményeit érvényesíteni,

e) a kezelésben levő vagyont a számviteli előírások szerint nyilvántartani.

 

5/B.§5

 

(1) Az ingyenes vagyonkezelésbe adás kivételével a vagyonkezelői jog átadásáért ellenértéket kell fizetni.

 

(2) Az ellenérték meghatározása érdekében értékbecslést kell készíttetni. A vagyonkezelői jog átadásának ellenértékét a vagyon értékbecslés alapján megállapított értékének 5-100%-a mértékéig a képviselő-testület állapítja meg.

 

(3) Az 5/A.§ (3) bekezdésében meghatározott jogok és kötelességek gyakorlását a polgármester – a vagyonkezelő által készített beszámoló alapulvételével – a Polgármesteri Hivatal útján ellenőrzi.

 

(4) Az ellenőrzés keretében az ellenőrzést végző jogosult a vagyonkezelésbe adott ingatlan területére belépni, iratokba betekinteni, azokról másolatot készíteni, a vagyonkezelő vezetőjétől és alkalmazottjától írásban vagy szóban felvilágosítást, információ kérni.

 

(5) A vagyonkezelő az ellenőrzés során köteles együttműködni, szóban és írásban tájékoztatást adni. Az ellenőrzés eredményéről a Polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

 

 

6.§

 

(1) A forgalomképtelen vagyontárgyakat nem lehet elidegeníteni, apportálni, biztosítékul adni.

 

(2) Az (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó ingatlan vagyon elidegenítésének, apportálásának, biztosítékként adásának engedélyezése a pénzügyi bizottság vagy a polgármester előterjesztése alapján a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.

 

(3) Az ingatlan egyéb módon való megterhelésére a 10.§ (1) bekezdésében foglalt szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

 

5 Beiktatta a 7/2014.(VII.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2014.07.29-től.

 

7.§

 

(1) Az önkormányzat intézményei használatában levő ingók ingyenes átadására, apportálására, selejtezésére 10.000,-Ft egyedi, könyv szerinti értékhatár felett az adott intézmény vezetője a polgármester előzetes írásbeli egyetértését köteles kikérni.

 

(2) Az önkormányzat intézményei használatában levő ingók értékesítésére, biztosítékul adására vagy egyéb módon történő megterhelésére 300.000,-Ft egyedi könyv szerinti értékhatár felett az adott intézmény vezetője a polgármester előzetes írásbeli egyetértését köteles kikérni.

 

 

8.§

 

           

        Az önkormányzat intézményei használatában lévő értékpapírok,         üzletrészek, elidegenítéséhez, megterheléséhez, külső         vállalkozásba fektetéséhez, illetve gazdasági társaságban         készpénzzel való részvétel szándékához 500.000,-Ft         értékhatár felett a polgármester előzetes írásbeli         egyetértését kell kikérni.

 

 

 

9.§

 

(1) Az önkormányzat csak olyan gazdasági társaságban vehet részt, amelyben a felelőssége nem haladja meg a vagyoni hozzájárulás mértékét.

 

 

 

10.§

 

(1) A bérletre és haszonbérletre – ingatlanvagyon tekintetében – a hasznosításból jogügyletként származó éves szintre vonatkoztatott bevételre tekintettel az alábbi szabályokat kell alkalmazni:

a/ 100.000,-Ft értékhatárig az intézmény vezetőjének hatásköre. A döntést megelőzően a polgármester véleményét ki kell kérni.

      b/ 100.000 – 1.000.000,-Ft közötti értékhatárig a polgármester hatáskörébe tartozik. A döntést megelőzően ki kell kérni a pénzügyi bizottság véleményét.

      c/ 1.000.000,-Ft-on felüli értékhatár esetében a képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A döntésre vonatkozó javaslatot a pénzügyi bizottság vagy a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé.

 

 

11.§

 

(1) Az ingatlan elidegenítéséből származó bevétel az önkormányzat költségvetését illeti meg.

 

 

 

 

IV.

Vegyes és záró rendelkezés

12.§

 

           

        Az elidegenítés előkészítése során az ingatlan vagyont minden         esetben, az ingó vagyont 500.000,-Ft könyv szerinti értéket         meghaladó esetben fel kell értékeltetni. Az erről szóló         dokumentációt, az elidegenítés célszerűségét alátámasztó         gazdasági számítással együtt a döntésre jogosult elé kell         terjeszteni.

 

13.§4

 

   (1) A képviselő-testület a Községházat (3599 Sajószöged, Ady E. út 71. sz.)

         forgalomképtelen törzsvagyonelemnek minősíti.


           

        A         képviselő-testület a törzsvagyon részét képező sajószögedi         780/18 helyrajzi számú, kivett művelési ágú „közterület”         megnevezésű, 306 m2         nagyságú és a sajószögedi 780/19 helyrajzi számú, kivett         művelési ágú „közterület” megnevezésű, 370 m2         nagyságú belterületi ingatlanokat a törzsvagyoni körből         kivonja.

 

7(3) A képviselő-testület megállapítja, hogy a törzsvagyon részét képező sajószögedi 952 helyrajzi számú 1572 m2 „kivett sajáthasználatú út” e rendelet 1. mellékletében jelölt 23,8 m2-es része közfeladat ellátását nem szolgálja, ezért a törzsvagyon köréből kivonja.

 

 

14.§

 

           

        A tulajdonjogilag a rendelet hatályba lépését követően         rendezett, illetve szerzett vagyontárgyak forgalomképtelenségének         megállapításáról az önkormányzat esetenként dönt.

 

15.§

 

(1) Az önkormányzati vagyont, annak változásait a 147/1992.(XI.6.) Korm. sz. rendelet alapján ingatlan vagyon kataszterben kell nyilvántartani. Az önkormányzat intézményei kötelesek saját eszközként nyilvántartani a rendelkezésükre bocsátott vagyont, melynek összevont – törzsvagyoni és egyéb vagyoni megosztásban történő nyilvántartása – a jegyző feladata.

 

           

        A jegyző köteles a vagyonleltár folyamatos karbantartásáról         gondoskodni. Az önkormányzati vagyont az éves zárszámadáshoz         csatolt vagyonleltárban kell kimutatni.

 

(3) A törzsvagyont a többi vagyontárgytól elkülönítve kell nyilvántartani.

 

(4) Az önkormányzat ingatlan vagyonát e rendelet 1. sz. függeléke tartalmazza.

 

(5) Az önkormányzat bérbe adott ingatlanait e rendelet 2. sz. függeléke tartalmazza.

 

4Módosította a 20/2012.(XI.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2012.12.01-től.

7Kiegészítette a 6/2016.(II.26.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016.02.27-től.

16.§

 

 

(1) A rendelet a kihirdetés napjától lép hatályba, ezzel egyidejűleg az önkormányzati vagyonról, a vagyongazdálkodásról és a vállalkozás szabályairól szóló 6/1995.(IX.26.)sz. KT. rendelete hatályát veszti.

 

(2)6 

 

 

k.m.f.

 

 

 

dr. Gulyás Mihály sk.                                                dr. Boros István sk.

polgármester címzetes főjegyző

 

 

 

 

 

Kihirdetési záradék:

Kihirdetve: 2004. január 29.

 

Sajószöged, 2004. január 29.

 

 

dr. Boros István sk.

  címzetes főjegyző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Hatályon kívül helyezte a 7/2014.(VII.28.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatálytalan: 2014.07.29-től.

 

 

1. melléklet

az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló

2/2004.(I.29.) önkormányzati rendelethez

 

 

 

        7