Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

3/2018.(II.05.) önkormányzati rendelete

a képviselő-testület és szervei

szervezeti és működési szabályzatáról

(SzMSz)

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

1. Általános rendelkezések

 

1.§ (1) Az Önkormányzat hivatalos megnevezése: Sajószöged Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat).

(2) Székhelye: 3599 Sajószöged Ady Endre út 71.

(3) Működés területe: Sajószöged község közigazgatási területe.

(4) Sajószöged község főbb adatait az SzMSz 1. függeléke tartalmazza.

(5) Honlapjának elérhetősége: sajoszoged.hu, e-mail címe:

2.§ Az Önkormányzat hivatalos pecsétje:

(1) „Sajószöged Községi Önkormányzat” feliratú körbélyegző, középen a Magyarország címerével.

(2) Az Önkormányzat hivatalos jelképei: Sajószöged község címere, zászlója melyek leírását, valamint azok használatát az Önkormányzat 5/1993.(IV. 27.) önkormányzati rendelete szabályozza.

(3)2 Az Önkormányzat által alapított és adományozható kitüntetéseket a képviselő-testület 11/2017. (VI.08.) önkormányzati rendelete tartalmazza.

(4) A képviselő-testület tagjainak száma: 7 fő.

(5) A képviselő-testület tagjainak nevét és lakcímét, telefon és e-mail elérhetőségüket az SzMSz 2. függeléke tartalmazza.

2. Az Önkormányzat feladat- és hatásköre

3.§ (1) Az Önkormányzat alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti besorolását az SzMSz 3. függeléke tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat a kötelező feladat- és hatáskörein túl, költségvetésében meghatározottak szerint biztosítja:

2 Módosította a 7/2019.(VIII.05.) önkormányzati rendelet 2 §-a Hatályos: 2019. 08.06.

 1. a településen működő civil szervezetek – pályáztatási eljárás keretében történő – anyagi támogatását,

 2. a községben első lakáshoz jutók támogatását a 7/2015.(VIII.31.) önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek szerint,

 3. ingyenes közérdekű kiadvány időszakonként történő megjelentetését, évfolyamonként történő lefűzését és öt évenkénti bekötését a községtörténeti munkák feldolgozásának elősegítése érdekében.

 

3. A Képviselő-testület működésének szabályai

4.§ (1) A képviselő-testület alakuló, munkaterv szerinti rendes ülést, rendkívüli ülést, valamint közmeghallgatást tart.

(2) Az alakuló ülésen kell dönteni az alpolgármester választásáról, a polgármester illetményéről, az alpolgármester tiszteletdíjáról és a képviselők tiszteletdíjáról.

(3) A képviselő-testület az alakuló ülésen az alpolgármester választásának titkos szavazással történő lebonyolításához a tagjai sorából 2 fős szavazatszámláló bizottságot választ.

5.§ (1)1 A képviselő-testület munkaterv alapján ülésezik, a rendes ülések kezdési időpontja 16:00 óra, helye a Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme.

(2) A határidőhöz kötött, illetve fontos és halaszthatatlan napirend megtárgyalására a polgármester rendkívüli képviselő-testületi ülést hívhat össze.

6.§(1) A képviselő-testület nyilvános üléséről kép- és hangfelvétel készül.

 1. Az ülésen megjelent hallgatóság a részükre kijelölt helyen foglalhat helyet. A képviselő-testület esetenként – vita nélkül –egyszerű szótöbbséggel dönt arról, hogy az ülésen megjelent állampolgároknak hozzászólási jogot ad-e, amelynek időtartama maximum 3 perc lehet.

7.§ (1) A képviselő-testület munkatervét a polgármester irányításával a jegyző állítja össze és a polgármester terjeszti jóváhagyás végett a képviselő-testület elé.

(2) Az I. féléves munkatervet tárgy év január havi, a II. féléves munkatervet augusztus havi ülésén hagyja jóvá a képviselő-testület.

(3) A munkaterv összeállításánál figyelembe kell venni a lakossági fórumokon elhangzott javaslatokat, észrevételeket és elfogadása előtt javaslatot kell kérni:

 1. a képviselő-testületi tagoktól,

 2. a képviselő-testület bizottságaitól,

 3. az önkormányzati intézmények vezetőitől.

1 Módosította a 8/2018.(VIII.31.) önkormányzati rendelet 1 §-a Hatályos: 2018.09.02.

(4) A munkaterv tartalmazza:

  1. az ülések tervezett időpontját, napirendjét és ezek előterjesztőit,

  2. a közmeghallgatás időpontját

  3. a napirendhez meghívandókat,

  4. az egyéb szervezési feladatokat.

 

(5) A jegyző gondoskodik arról, hogy a munkaterv a község polgárai számára megismerhető legyen. A munkatervet közzé kell tenni az Önkormányzat faliújságján és honlapján is.

 

8.§ (1) A képviselő-testület ülésére a testület tagjainak és a meghívottaknak írásbeli meghívót kell kézbesíteni.

 

(2) Az ülés meghívóját olyan időpontban kell kézbesíteni, hogy azt a képviselők és a meghívottak az ülés előtt legalább öt nappal megkapják.

 

(3) A meghívónak tartalmaznia kell:

a) az ülés helyét és időpontját,

b) a javasolt napirendi pontokat,

c) a napirendek előterjesztőit.

 

(4) A képviselő-testület ülésére tanácskozási joggal meg kell hívni:

a) a jegyzőt,

b) mindazon személyeket, akiknek a jelenléte a napirendi pont alapos és körültekintő tárgyalásához elengedhetetlenül szükséges és erre az előterjesztő javaslatot tett.

 

(5) A meghívót az ülés előtt legalább öt nappal ki kell függeszteni a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján és közzé kell tenni az Önkormányzat honlapján.

 

9.§ (1) Előterjesztésnek minősül a munkatervbe felvett, továbbá a képviselő-testület tagja, vagy bizottsága által előzetesen javasolt rendelet- és határozat-tervezet, beszámoló és tájékoztató.

 

(2) Az előterjesztés szóban is benyújtható, de a rendelet- és határozat-tervezetet a testületi ülés megkezdése előtt írásban ki kell osztani a képviselőknek.

 

(3) Az előterjesztéseket elektronikus formában kell a meghívottak e-mail címére kézbesíteni.

 

(4) A bizottság nem képviselő tagjai részére az őket érintő előterjesztések – amennyiben internetes hozzáféréssel rendelkeznek – a (3) bekezdés szerint kerülnek kézbesítésre, ennek hiányában hagyományos módon (írásban) történik a kézbesítés.

 

(5) Az előterjesztéseknek tartalmaznia kell:

a) a tárgy pontos meghatározását,

b) az előterjesztők, elkészítők pontos megnevezését,

c) utalást arra, hogy a képviselő-testület foglalkozott-e korábban a tárgykörrel, ha igen, milyen döntést hozott és milyen eredménnyel történt meg annak végrehajtása,

d) azokat a körülményeket, összefüggéseket, amelyek a döntési javaslat elfogadását indokolják,

e) az eltérő vélemények megjelölését és annak indokait.

 

(6) Az előterjesztést a munkatervben megjelölt időpont figyelembe vételével legalább az ülést megelőző 6 munkanappal korábban kell leadni a polgármesternek, vagy a jegyzőnek. A határidő alól fontos közérdekből, vagy méltányolható egyéb okból – a polgármester előzetes engedélyével - lehet eltérni.

 

(7) Az előterjesztésnek mindenkor lényegre törőnek, konkrétnak és tömörnek kell lennie. Az előterjesztéseket a feladatkörükben érintett bizottságoknak előzetes megvitatásra ki kell adni.

 

10.§ (1) A képviselő-testület ülését a polgármester, akadályoztatása vagy távolléte esetén az alpolgármester, a polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, illetve tartós akadályoztatásuk esetén a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke vezeti. Az ülés vezetőjének munkáját a jegyző segíti.

 

(2) A polgármester megnyitja az ülést és megállapítja a határozatképességet. A képviselő-testület akkor határozatképes, ha az ülésen legalább 4 települési képviselő jelen van. A határozatképesség biztosítása érdekében a polgármester 20 percet meg nem haladó várakozási időt rendelhet el.

 

(3) A polgármester a határozatképességet az ülés alatt folyamatosan figyelemmel kíséri és a határozatképtelenség bekövetkeztekor az ülést félbeszakítja. Amennyiben a határozatképesség rövid idő alatt ismét biztosítható, úgy a polgármester tárgyalási szünetet rendel el.

 

(4) A határozatképtelenség vagy bármely egyéb ok miatt félbeszakított ülést 15 napon belül újból össze kell hívni, melynek napirendjén új napirendi pontok is szerepelhetnek.

 

11.§ (1) A polgármester az ülés megnyitása után előterjeszti a meghívóban szereplő – tárgyalási sorrendet is tartalmazó – napirendi javaslatokat. Az ülés napirendjének végleges megállapítása előtt a képviselő-testület bármely tagja ügyrendi javaslatként kezdeményezheti a meghívóban nem szereplő javaslatok napirendre vételét, vagy a napirendi pont tárgyalásának elhalasztását. A javaslatról a képviselő-testület - vita nélkül - minősített többséggel dönt. Ezt követően kerül sor a végleges napirend elfogadására.

 

 1. A napirendi pontok tárgyalási sorrendjétől ügyrendi javaslatra el lehet térni.

 

12.§ (1) A polgármester a napirendi pontok tárgyalása során minden előterjesztés felett külön nyit vitát, de az egyes napirendi pontok összevont tárgyalását is javasolhatja.

 

 1. Tájékoztató jellegű napirend esetében általában nincs vita. Vitát kell nyitni a polgármester, vagy legalább két képviselő javaslatára.

 

 1. A vitát megelőzően a napirend előadója az írásos előterjesztéshez szóbeli kiegészítést tehet. A napirendi pont előadójának kiegészítését követően a bizottságok véleményét kell meghallgatni, ha tárgyalták az előterjesztést.

 

 1. A napirend előadója a vita megkezdése előtt módosíthatja, kiegészítheti a döntési javaslatot, ez esetben a módosított, kiegészített döntési javaslat eredeti javaslatnak minősül.

 

 1. Az előadóhoz és a szakértőhöz a képviselő-testület tagjai és a tanácskozási joggal rendelkezők kérdést intézhetnek, amelyre a vita előtt választ kell adni.

 

 1. A hozzászólás joga a jelentkezés sorrendjében a képviselő-testületi tagokat, majd a tanácskozási joggal rendelkezőket illeti meg.

 

 1. A napirend előadója a szavazás megkezdése előtt javasolhatja az előterjesztés napirendről történő levételét. A javaslatról a testület vita nélkül, egyszerű többséggel határoz.

 

 1. A vita lezárására a képviselő-testület tagja javaslatot tehet, melyről a testület vita nélkül, egyszerű többséggel határoz. Amennyiben további hozzászólás nincs, a polgármester a vitát lezárja.

 

13.§ (1) A tárgyalt napirendi pontot érintően bármikor szót kérhetnek és ügyrendi észrevételt, javaslatot tehetnek a képviselő-testület tagjai és a jegyző.

 

 1. Az ügyrendi javaslat, az észrevétel a testületi ülés vezetésével, rendjével, a szavazás módjával, a vita lezárásával összefüggő, a tárgyalt napirendi pontot érdemben nem érintő, döntést igénylő eljárási kérdésre vonatkozhat.

 

 1. Az ügyrendi javaslat, észrevétel előterjesztőjének a polgármester elsőbbséggel adja meg a szót. Az ügyrendi javaslatról, észrevételről a képviselő-testület vita nélkül, egyszerű többséggel azonnal határoz.

 

 1. Amennyiben a polgármester megállapítja, hogy a hozzászólás nem azonnali döntést igénylő ügyrendi javaslat, észrevétel, a képviselőtől megvonja a szót. Ez esetben vitának helye nincs.

 

 

14.§ (1) Kérdés az önkormányzati hatáskörbe tartozó szervezeti, működési, döntés-előkészítési jellegű felvetés vagy tudakozódás. A kérdésre az ülésen vagy azt követően legkésőbb 30 napon belül írásban érdemi választ kell adni. Kérdés esetében a képviselő-testület az adott válasz elfogadásáról nem dönt.

 

 1. Az interpelláció olyan felvilágosítás kérés, amelynek tárgya szoros kapcsolatban áll a képviselő-testület hatáskörének ellátásával, illetőleg az valamely szervének, intézményének feladat- és hatáskörét érinti.

 

 1. Az interpellációt a testületi ülésen kell megválaszolni, ha azt a címzett az ülés előtt legalább 3 munkanappal írásban megkapta.

 

 1. Amennyiben a (3) bekezdésben írt határidőn túl, vagy az ülésen nyújtanak be interpellációt, az érintettnek csak abban az esetben kell a testületi ülésen választ adni, ha a válaszadás előzetes vizsgálatot nem igényel, ellenkező esetben a (6) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni

 

 1. Az ülésen az interpellációra adott válasz elfogadásáról – ha az interpelláló nem fogadta azt el – a képviselő nyilatkozata után a képviselő-testület határoz. Ha a képviselő-testület a választ nem fogadja el, úgy külön napirendben folytatott vitában dönt a szükséges intézkedésről. Az interpelláció kivizsgálásában való részvételt fel kell ajánlani az interpelláló képviselőnek.

 

 1. A bonyolult, vizsgálatot igénylő ügyben interpellálónak az ülést követő 30 napon belül írásban kell választ adni. Az interpellálónak megküldött válasz másolatát valamennyi testületi tagnak meg kell küldeni.

 

 1. Az interpellációkról a jegyző – a Hivatal útján - rendszeres és folyamatos nyilvántartást vezet.

 

 

15.§ (1) A tanácskozás rendjének fenntartásáról a polgármester gondoskodik. Ennek során:

 

  1. rendre utasíthatja azt, aki a képviselő-testület üléséhez méltatlan, az ülést zavaró magatartást tanúsít,

  2. figyelmezteti azt a hozzászólót, aki eltért a tárgyalt témától, vagy akinek a hozzászólása másokat sértő,

  3. a figyelmeztetés eredménytelensége esetén megvonhatja a szót, amelynek következményeként az illető személy ugyanazon napirendi pont tárgyalásánál nem szólalhat fel,

  4. az ülést általa meghatározott időre felfüggeszti, ha olyan rendzavarás történik, amely a tanácskozás folytatását lehetetlenné teszi.

 

 1. A hallgatóság tetszését vagy nemtetszését nem nyilváníthatja ki.

 

 1. Ha a polgármester szünetet rendel el, a tanácskozás nem folytatható. Szünetet kell elrendelni abban az esetben is, ha azt bármelyik képviselő indítványára a képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel elfogadja.

 

 

4. Döntéshozatal, rendeletalkotás

 

16.§ (1) Törvényben meghatározott eseteken túl a határozathozatalhoz minősített döntés szükséges:

a) kitüntetések, elismerő címek adományozásához,

b) titkos szavazás elrendeléséhez, amennyiben az nem kötelező,

c) helyi népszavazás kiírásához, amennyiben az jogszabály alapján nem kötelező.

 

 1. Az alternatívákat tartalmazó döntési javaslatok esetében, ha bármelyik javaslat a szavazás során megkapta a szükséges többséget, nem kell szavazásra bocsátani a többi javaslatot.

 

 1. Ha a szavazás tárgya vagy eredménye felől kétség merül fel, vagy ha azt valamelyik települési képviselő kéri, a polgármester a szavazást köteles megismételtetni.

 

 

17.§ (1) A szavazás történhet:

a) kézfelemeléssel történő nyílt szavazással

b) titkos szavazással.

 

(2) A képviselő-testület név szerinti szavazást az Mötv.-ben meghatározott ügyek kivételével az ülésen elhangzott indítvány esetén a tárgyalt napirendhez kapcsolódva bármely ügyben elrendelhet.

 

(3) Név szerinti szavazás „igennel”, vagy „nemmel” és „tartózkodással” történhet. A képviselők a polgármester felkérésére személyesen, élő szóval közlik szavazatukat, amelyet a jegyző a képviselő neve mellett rögzít.

 

18.§ (1) A titkos szavazás lebonyolításának technikai feltételeit a jegyzőnek kell biztosítani.

 

(2) A titkos szavazás szavazólapon, szavazóurna igénybevételével történik. Lebonyolítása az alakuló ülésen létrehozott Szavazatszámláló Bizottság, ezt követően pedig a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság feladata.

 

19.§ (1) Önkormányzati rendelet alkotását kezdeményezhetnek:

  1. a települési képviselők,

  2. a képviselő-testület bizottsága,

c)a polgármester, az alpolgármester, a jegyző,

d) a helyi társadalmi és civil szervezetek vezető testülete,

e) sajószögedi választópolgárok.

 

(2) A kezdeményezést a polgármesternek kell benyújtani, a rendeletalkotás szükségességéről a képviselő-testület a soron következő ülésén dönt.

 

20.§(1) A rendelet-tervezetet a polgármesteri hivatal készíti el és társadalmi egyeztetés céljából az Önkormányzat honlapján közzéteszi. Megbízható az előkészítéssel a tárgy szerint illetékes önkormányzati bizottság, vagy külső szakértő.

 

(2) A társadalmi egyeztetés keretében az állampolgárok, a nem állami és nem önkormányzati szervek, szervezetek (továbbiakban: véleményezésre jogosultak) a rendelet-tervezettel kapcsolatosan véleményt nyilváníthatnak a "> elektronikus levélcímen, vagy írásban. A véleménynyilvánításra nyitva álló határidő nem lehet kevesebb 8 napnál.

 

(3) A véleményezésre jogosultak széles körét érintő rendelet-tervezettel kapcsolatos vélemények megismerése érdekében a Képviselő-testület lakossági fórumot szervezhet.

 

(4) Nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátani

a) a költségvetésről szóló,

b) a helyi adókról szóló,

c) a költségvetés végrehajtásáról szóló,

d) az Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló

önkormányzati rendelet-tervezetet,

e) az önkormányzati rendeletet módosító rendelet-tervezetet, ha a módosítás

magasabb szintű jogszabály rendelkezése miatt szükséges.

 

(5) A beérkezett véleményekről a jegyző tájékoztatja a képviselő-testületet és javaslatot tesz a rendelet-tervezet esetleges módosítására.

 

21.§ (1) A jegyző köteles a hatályos önkormányzati rendeletek jegyzékét naprakész állapotban tartani.

 

(2) Az önkormányzati rendeletek a döntést követően 5 munkanapon belül, kivételes és sürgős esetben 1 munkanapon belül elkészítésre és kihirdetésre kerülnek. A rendeletek kihirdetésének helyben szokásos módja a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztése. Kihirdetni csak a polgármester és a jegyző által aláírt rendeletet lehet.

 

(3) A jegyző gondoskodik arról, hogy az Önkormányzat rendeleteiről a község lakossága, az érintett szervek és személyek tudomást szerezzenek.

 

22.§ (1) A testületi határozatokról a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet és felelős a határozatok írásba foglalásáért és kiadásáért. A határozatot tartalmazó jegyzőkönyvi kivonatot a jegyzőkönyv vezetője hitelesíti.

 

(2) A határozatokat a jegyzőkönyv elkészültét követő 8 napon belül el kell küldeni a végrehajtásért felelős személyeknek és szerveknek, továbbá azoknak, akikre nézve rendelkezést tartalmaz.

 

23.§ A képviselő-testület jegyzőkönyvi rögzítéssel, alakszerű határozat meghozatala nélkül dönt:

  1. a napirend meghatározásáról,

  2. az ügyrendi kérdésekről,

  3. a tájékoztató jellegű anyagok tudomásulvételéről,

  4. a képviselő interpellációjára adott válasz elfogadásáról,

  5. a rendelet-tervezet, vagy a határozati javaslat módosítására, kiegészítésére tett indítványokról.

 

 

5. A jegyzőkönyv

 

24.§ A jegyzőkönyv a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 52.§ (1) bekezdésben foglaltakon kívül tartalmazza az előterjesztésre „nem”-mel szavazó nevét, ha azt kéri.

 

 

6. Közmeghallgatás, lakossági fórum

 

25.§ (1) A közmeghallgatáson az állampolgárok, és a helyben érdekelt szervezetek képviselői közérdekű ügyben kérdést tehetnek fel, javaslatot tehetnek. A felszólás időtartama személyenként legfeljebb öt perc.

 

 1. A közmeghallgatás helyéről, idejéről, az ismertetésre vagy tárgyalásra kerülő tárgykörökről a Hivatal hirdetőtábláján és az Önkormányzat honlapján kell tájékoztatást adni a rendezvény előtt legalább öt nappal.

 

 1. A közmeghallgatáson elhangzott kérdésekre lehetőleg azonnal kell válaszolni. A megválaszolatlanul maradt kérdést, kezdeményezést, javaslatot a tárgy szerint illetékes bizottság, vagy a jegyző a képviselő-testület által meghatározott határidőig megvizsgálja, annak eredményéről a következő ülésen tájékoztatást ad és a kérdés feltevőjét is tájékoztatja.

 

 1. A közmeghallgatáson elhangzott, nem a képviselő-testületet és szerveit érintő feladat- és hatáskörbe tartozó kérdéseket, észrevételeket haladéktalanul továbbítani kell a hatáskörrel rendelkező illetékes szervhez.

 

26.§ A polgármester a jelentősebb döntések sokoldalú előkészítése érdekében lakossági fórumot hívhat össze. A lakossági fórumra a 25.§ (2)-(4) bekezdésekben meghatározottakat értelemszerűen alkalmazni kell.

 

 

7. A képviselő-testületi tagok jogai és kötelezettségei

 

27.§ (1) Minden Önkormányzat képviselő jogai és kötelezettségei azonosak.

 

 1. A képviselő köteles:

  1. a tudomására jutott állami szolgálati, üzleti és magán titkot megőrizni,

  2. rendszeres kapcsolatot tartani a község polgáraival és a közmeghallgatáson tájékoztatást nyújtani képviselői tevékenységéről,

  3. írásban vagy szóban bejelenteni a jegyzőnek, ha a képviselő-testület vagy a bizottság ülésén nem tud részt venni, vagy ha egyéb megbízatásának teljesítésében akadályoztatva van,

  4. a Képviselő-testületi vagy bizottsági felkérés alapján részt venni a testületi ülések előkészítésében, valamint a különböző vizsgálatokban,

  5. közéleti szerepéhez és esküjéhez méltó módon viselkedni,

f)személyes érintettségére vonatkozó bejelentést tenni.

 

(3) Az Mötv.-ben meghatározott kötelezettségeit megszegő képviselő tiszteletdíját a képviselő-testület a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság előterjesztése alapján 1 hóra megvonhatja.

 

(4) A (2) bekezdés f) pontját megszegő képviselő 1 havi tiszteletdíját a képviselő-testület megvonja.

 

8. A képviselő-testület bizottságai

 

28.§ (1) A képviselő-testület három fős Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságot és négy fős Szociális és Egészségügyi Bizottságot hoz létre.

 

 1. A bizottságok személyi összetételét az SzMSz 4. függeléke tartalmazza.

 

 1. A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság:

a) kivizsgálja az összeférhetetlenségi, méltatlansági és a vagyonnyilatkozat-tétellel kapcsolatos bejelentéseket és a határozati javaslatát a képviselő-testület elé terjeszti,

b) figyelemmel kíséri az önkormányzati rendeletek hatályosulását,

c) megtárgyalja és véleményezi az önkormányzat vagyonát, gazdálkodását érintő rendelet-tervezeteket és előterjesztéseket.

 

 1. A Szociális és Egészségügyi Bizottság

a) átruházott hatáskörben dönt:

aa) rendkívüli települési támogatásról,

ab) oktatási intézmények étkezési térítési díjkedvezmény kérelemekről,

ac) a szociális tűzifa kérelmekről,

b) véleményezi és döntésre előkészíti a Bursa Hungarica pályázatokat,

c) megtárgyalja és véleményezi a szociális ellátásokat tartalmazó rendelet-tervezeteket és előterjesztéseket.

 

 1. A bizottságok elnökei a ciklus folyamán egy alkalommal beszámolnak a képviselő-testületnek a megválasztásuk óta végzett tevékenységükről.

 

 1. A képviselő-testület működésére vonatkozó szabályokat értelemszerűen a bizottságok működésére is alkalmazni kell.

 

(7) A képviselő-testület bizottságának nem képviselő tagja az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 3.§ (3) bekezdésének eb) pontja alapján vagyonnyilatkozatot tesz.

 

29.§ A képviselői vagyonnyilatkozatot a képviselő-testület Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága tartja nyilván és ellenőrzi, gondoskodik annak megőrzéséről, kezeléséről és visszaadásáról az erre vonatkozó szabályzatban foglaltak szerint.

 

 

9. A polgármester, az alpolgármester

 

30.§ A polgármester megbízatását főállásban látja el. A foglalkoztatási jogviszonya tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény polgármesterre vonatkozó előírásait kell alkalmazni.

 

31.§ (1) A képviselő-testület - a polgármester javaslatára, titkos szavazással, minősített többséggel - tagjai közül egy fő társadalmi megbízatású alpolgármestert választ.

 

(2) A polgármester átruházott hatáskörben dönt:

a) soron kívüli önkormányzati segélykérelemről,

b) általános tartalék felhasználásáról,

c) az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatása erejéig bejegyzett jelzálogjog törlése iránti engedély kiadásáról,

d) a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátásokról (étkeztetés, házi segítség-nyújtás) és a személyi térítési díj megállapításáról,

e) Bursa Hungarica ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozásról, a pályázatok elbírálásáról,

f) a filmforgatás célú közterület használatról szóló hatósági szerződés jóváhagyásáról.

  g)gondoskodik az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről

 

 

 

(3) A polgármester

a) az Mötv. 68.§ (2) bekezdésében meghatározottak szerint dönt önkormányzati pályázatok beadásáról

b) dönt az Önkormányzat szabad pénzeszközei terhére tőkegarantált befektetési jegyek megvásárlásáról és a megvásárolt befektetési jegyek visszaváltásról.

 

 

10. A Polgármesteri Hivatal

 

32.§ (1) A képviselő-testület egységes hivatalt hoz létre „Sajószöged Polgármesteri Hivatal” elnevezéssel (a továbbiakban: Hivatal), 3599 Sajószöged Ady Endre út 71. székhellyel. A Hivatal a képviselő-testület által elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzat szerint működik.

 

(2) A Hivatal SzMSz-ét e rendelet 5. függeléke tartalmazza.

 

 

11. A jegyző

 

33.§ (1) A jegyzői tisztség betöltetlensége, illetve a jegyző tartós távolléte esetén a jegyzői feladatokat legfeljebb hat hónapra az anyakönyvvezető látja el.

 

 1. A képviselő-testület hivatalának szervezetét a jegyző vezeti. Az önkormányzati és közigazgatási feladatait a Hivatal bevonásával látja el.

 

34.§ (1) A jegyző:

a) az Önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátása, e körben:

aa) előkészíti, koordinálja, és ellenőrzi a bizottságok és a képviselő-testület elé kerülő előterjesztések törvényességét,

ab) megszervezi a képviselő-testület, a bizottságok szervezési és ügyviteli tevékenységével kapcsolatos feladatokat,

ac) tanácskozási joggal részt vesz a testület, a bizottságok ülésein és köteles jelezni, ha a döntéshozatalnál vagy a képviselő-testület működése során jogszabálysértést észlel,

ad) intézkedést kezdeményez a törvénysértések megszüntetésére,

ae) gondoskodik a képviselő-testületi és a bizottsági ülések jegyzőkönyveinek elkészíttetéséről és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal részére való megküldéséről,

af) tájékoztatja a képviselő-testületet az Önkormányzatot érintő új jogszabályokról,

ag) gondoskodik a testületek és a tisztségviselők munkájának segítéséről, a munkájukhoz szükséges feltételek megteremtéséről,

ah) rendszeres kapcsolatot tart azokkal a nem önkormányzati szervekkel, amelyek tevékenységi köre az önkormányzati ügyintézéssel összefügg.

 

b) a Hivatal vezetésére irányuló tevékenysége keretében:

ba) elemzi, értékeli, ellenőrzi a Hivatal döntés-előkészítő, a végrehajtást szervező tevékenységét,

bc) előkészíti a Hivatal működési rendjéhez kapcsolódó, a köztisztviselők munkakörülményeit érintő szabályzatokat,

bd) biztosítja a Hivatal működési rendjét és fegyelmét.

 

c) az Önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatban ellátja a jogszabályokban számára meghatározott feladatokat.

 

d) átruházott hatáskörben dönt:

da) települési támogatásról,

db) szemétszállítási díjkedvezmény/mentesség iránti kérelmekről,

dc)3 az Mötv. 19.§ b) pontjában meghatározottakról a polgármester vonatkozásában, a jutalom megállapítása kivételével.

 

 

12. Az Önkormányzat gazdálkodása, költségvetése, vagyona

 

35.§ (1) A képviselő-testület meghatározza gazdasági programját és költségvetéséről évente rendeletet alkot.

 

 1. Az Önkormányzat törzsvagyonát, valamint a forgalomképes vagyontárgyak körét a 2/2004.(I.29.) önkormányzati rendelet tartalmazza.

 

36.§ Az Önkormányzat belső ellenőrzési feladatainak ellátása eseti megbízás alapján történik.

 

 

13. Záró rendelkezések

 

37.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 1. Hatályát veszti a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2014.(X.31.) önkormányzati rendelet.

 

38.1 § A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet hatálya alatt a képviselő-testült által a rendelet szerint a képviselő-testület bizottságaira átruházott hatásköröket a polgármester gyakorolja.

 

 

dr. Boros István dr. Gulyás Mihály

címzetes főjegyző polgármester

 

Kihirdetési záradék:

Kihirdetve: 2018. február 05.

 

Sajószöged, 2018. február 05.

 

dr. Boros István

címzetes főjegyző

 

 

1 Módosította a 4/2020.(IV.01.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2020.04.01.

Módosította a 12/2020.(IX.29.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2020.09.01.

3Módosította a 9/2021.(VIII.31.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2021.09.01.

1. függelék

a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról

szóló 3/2018.(II.05.) önkormányzati rendelethez

 

 

A település főbb adatai

 

 

SAJÓSZÖGED

Területe: belterülete: 125 ha

külterülete: 1.175 ha

zártkert: 61 ha

Összesen: 1.361 ha

Fekvése: Sík fekvésű. Észak felől a belterületi határ a Sajó folyó gátjáig terjed.

A lakosság nagy hányada az iparban dolgozik, mégis tipikus falusias település

A településről az első írásos emlékek 1247. évben keletkeztek.

 

Határai: Kiscsécs /É-i részen/

Sajóörös /ÉK-i részen/

Tiszaújváros /DK-i részen/

Nemesbikk /D-i részen/

Hejőbába /DNy-i részen/

Szakáld /Ny-i részen/

Nagycsécs /ÉNy-i részen/

 

Lakossága: 2.325 fő (2019.10.10.)

 

Alapvető műszaki és humán infrastruktúra:

 

Lakásállomány: 1.068 db

Belterületi utak hossza: 16 km ennek 100 %-a szilárd burkolatú

Vezetékes ivóvízzel ellátott ingatlanok száma: 1.053 db

Szennyvízhálózatba bekötött ingatlanok száma: 850 db

Vezetékes gázzal ellátott lakások száma: 810 db

 

Közintézmények:

 

- Általános Művelődési Központ

- Polgármesteri Hivatal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. függelék

a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról

szóló 3/2018.(II.05.) önkormányzati rendelethez

 

 

 

Települési képviselők névjegyzéke

 

 

 

 

dr. Gulyás Mihály polgármester Sajószöged, Ady Endre út 8/A.

Tel.sz.: 20/4690-276

e-mail cím: ">

 

Vona Tamás alpolgármester Sajószöged, Vasút út 55.

Tel.sz.: 70/576-8527

e-mail cím: ">

 

 

Karaffa Gábor képviselő Sajószöged, Kossuth út 3.

Tel.sz.: 20/974-7311

e-mail cím: ">

 

 

 

Dr. Lukács Fatime képviselő Sajószöged, Ady Endre út 12.

Tel.sz.: 20/771-0779

e-mail cím: ">

 

 

Orliczki Frigyes Ferencné képviselő Sajószöged, István út 10.

Tel.sz.: 20/474-6524

e-mail cím:

">

 

Tóth Béla képviselő Sajószöged, Ady Endre út 45.

Tel.sz.: 70/340-5743

e-mail cím: ">

 

 

 

Varga Viktor képviselő Sajószöged, Táncsics út 16.

Tel.sz.:70/338-2220

e-mail cím: ">

 

 

 

 

 

 

3. függelék

a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról

szóló 3/2018.(II.05.) önkormányzati rendelethez

 

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások

013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások

016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

041236 Országos közfoglalkoztatási program

047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása

063010 Vízügy igazgatása

064010 Közvilágítás

066010 Zöldterület-kezelés

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

072111 Háziorvosi alapellátás

074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

107051 Szociális étkeztetés

107052 Házi segítségnyújtás

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. függelék

a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról

szóló 3/2018.(II.05.) önkormányzati rendelethez

 

 

 

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testületének

 

bizottsági szervezete

 

 

 

1./ Pénzügyi – Ügyrendi Bizottság (3 fő)

 

Orliczki Frigyes Ferencné elnök

Varga Viktor tag

Kovács Tamás tag

 

 

 

 

2./ Szociális és Egészségügyi Bizottság (4 fő)

 

Dr. Lukács Fatime elnök

Tóth Béla tag

Tóth József tag

Karaffa Gábor tag

 

 

 

 

 

 

SAJÓSZÖGED KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI

HIVATALA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

 

(5. függeléke a Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2018.(II.05.) önkormányzati rendeletnek)

 

Készítette:

dr. Boros István címzetes főjegyző

Jóváhagyta:

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2018.(II.01.) határozatával

 

 

 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sajószöged Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (2) bekezdésében, 67. § b), d) pontjaiban foglaltak alapján, továbbá az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 10.§ (5) bekezdésében meghatározottak figyelembevételével a Sajószöged Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) Szervezeti és Működési Szabályzatát (a továbbiakban: SZMSZ) az alábbiak szerint hagyja jóvá:

 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 

 1. A Polgármesteri Hivatal főbb adatai

 

Megnevezése:

Sajószöged Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

 

Illetékessége:

Sajószöged község közigazgatási területe

 

Székhelye:

3599 Sajószöged, Ady E. út 71. szám

 

Alapítás időpontja: 1990. szeptember 30.

Alapító Okirat kelte (utolsó módosítás): 2015. március 11.

Alapító Okirat hatályos (utolsó módosítás): 2015. március 11.

Alapító Okirat száma (elfogadásáról rendelkező határozat): Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testületének 73/2012.(X. 5.) sz. határozata.

 

 

Létrehozásáról rendelkezik:

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2014. (X.31.) önkormányzati rendelete.

 

Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye:

Sajószöged Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

3599 Sajószöged, Ady E. út 71. szám

 

Egyéb adatai:

Fizetési számlaszáma: 11734114-15725778

Adószáma: 15348609-2-05

Törzsszáma: 348605

KSH statisztikai számjel: 15348609-8411-325-05

 

 

Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje:

A jegyző kinevezésének rendje: Sajószöged Község Önkormányzatának polgármestere – pályázat alapján – a jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek megfelelő jegyzőt nevez ki. A kinevezés határozatlan időre szól.

 

A költségvetési szerv képviseletére jogosult:

A polgármester és a jegyző, valamint az általuk meghatalmazott személyek.

A hivatal munkatársai a hatáskör jogszabályi címzettjétől kapott eseti felhatalmazás

alapján láthatnak el képviseletet bármely ügyben.

A sajtó és más média előtti képviseletre (nyilatkozattételre) a polgármester és a jegyző jogosultak, illetve az általuk megbízott személy.

A Polgármesteri hivatal jogi képviseletét a jegyző, vagy az általa meghatalmazott személy látja el.

 

Létszáma:

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testületének adott évre szóló költségvetési rendelete határozza meg.

 

Gazdálkodó szervezetek, melyek tekintetében a Polgármesteri Hivatal alapítói, tulajdonosi jogokat gyakorol: -

 

Az irányító szerv által a költségvetési szervhez rendelt más költségvetési szervek felsorolása: Sajószöged Általános Művelődési Központ

 

 1. A Polgármesteri Hivatal jogállása

 

A Polgármesteri Hivatal a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 28. § (1) bekezdése alapján önálló jogi személy.

 

 1. A Polgármesteri Hivatal jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása

A Polgármesteri Hivatal közfeladata során ellátja az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat.

Szakágazati besorolása: 841105: Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége

A hivatal az ide vonatkozó szabályozásoknak megfelelően szakmailag előkészíti a képviselő-testület, bizottságok (továbbiakban: testületek) előterjesztéseit, gondoskodik a határozatok végrehajtásáról, ellátja a testületek munkájával kapcsolatos ügyviteli és adminisztrációs feladatokat.

 

Munkájával elősegíti a testületek, a polgármester, az alpolgármester, a jegyző munkájának eredményességét.

 

 

Döntésre előkészíti a polgármester és a jegyző önkormányzati, hatósági és vezetői feladatainak ellátásához szükséges ügyeket, szervezi azok végrehajtását.

 

Ellátja az önkormányzat gazdálkodásával, vagyonának kezelésével kapcsolatos feladatokat.

 

Önálló hatósági és intézményi felügyeleti jogkörrel rendelkezik.

A közérdekű döntésekről, információkról a lakosságot folyamatosan tájékoztatja.

 

 1. A Polgármesteri Hivatal alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

 

kormányzati funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó általános tevékenysége

2

011220

Adó-, vám- és jövedéki igazgatás

3

013210

Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások

4

016010

Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

5

016020

Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek

 

 1. A Polgármesteri Hivatal foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése

 

Közhatalmi, irányítási, ellenőrzési, felügyeleti valamint ügyviteli feladatokat ellátó foglalkoztatottjainak jogviszonya köztisztviselői jogviszony, ez esetben a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Foglalkoztatottjainak jogviszonya fő szabály szerint köztisztviselői jogviszony, ez esetben a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Közszolgáltatási feladatokat ellátó foglalkoztatottjainak jogviszonya lehet közalkalmazotti jogviszony, ez esetben a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya lehet munkavállalói jogviszony, akikre nézve a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadók.

Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadók.

 

 1. A feladatellátást szolgáló vagyon

 

Sajószöged Községi Önkormányzat tulajdonában lévő Sajószöged, Ady E út 71. sz. alatti 289. hrsz-ú ingatlan, melyet a feladatellátáshoz Sajószöged Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala kezelésébe és használatába ad.

Sajószöged Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának feladatellátását szolgáló, annak vagyonleltárában nyilvántartott immateriális javak, tárgyi eszközök és készletek.

 

 1. A vagyon feletti rendelkezési jog

 

A vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogokat Sajószöged Község Önkormányzata gyakorolja.

A fenti vagyontárgyak feletti kezelői jogokat és kötelezettségeket, valamint a vagyonhasznosítási feladatokat Sajószöged Községi Önkormányzatának Polgármesteri Hivatal látja el Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 2/2004. (I. 29.) rendelete szerint. A vagyon hasznosításából származó bevétel az intézmény feladatainak ellátására fordítható.


 1. A Polgármesteri Hivatal hosszú- és körbélyegzőjének hivatalos szövege

 

Körbélyegző: Polgármesteri Hivatal Sajószöged

Fejbélyegző: Polgármesteri Hivatal SajószögedII.

A POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI TAGOZÓDÁSA

 

 1. A Polgármesteri Hivatal szervezeti tagozódását a Képviselő-testület az Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatában, a létszámát a költségvetési rendeletében állapítja meg.

Az egységes Polgármesteri Hivatal csoportokra tagozódik.

Szervezeti egységek mellérendeltség viszonyban vannak egymással.

.

 1. A hivatali szervezetben működő csoportok és ügyintézők:

 

2. 1. Pénzügyi Csoport:

- költségvetési-gazdálkodási ügyintézők

- adóügyi ügyintéző

2. 2. Igazgatási Csoport:

- igazgatásügyi-testületi ügyintéző

- anyakönyvi és szociális ügyintéző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.

A SZERVEZETI TAGOZÓDÁS SZERINTI FŐBB FELADATOK

 

A Polgármesteri Hivatal alapvető feladata az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása, a jogszabályok által előírt feladat- és hatáskör gyakorlása.

 

A Polgármesteri Hivatal feladatait és hatáskörét a mindenkor hatályos, minisztériumi hivatalos kiadványként megjelenő, a helyi önkormányzatok és szerveik feladat- és hatásköréről szóló Hatásköri Jegyzék tartalmazza (kötelező), kiegészítve a helyi képviselő-testület által alkotott rendeletekben, az általa hozott döntésekben megjelenő, valamint az SZMSZ-ben megfogalmazott feladatokkal (önként vállalt).

 

A szervezeti egységek az SZMSZ-ben foglalt szervezeti tagozódás és feladatmegosztás alapján látják el feladataikat vagy működnek közre az önkormányzati, hivatali feladatok végrehajtásában és végzik kijelölt szervezési, közreműködői, ellenőrzési feladataikat.

 

 1. Pénzügyi csoport

 

Főbb szakmai feladatai:

 

Általános feladatai:

 

 

 

 1. Igazgatási csoport

 

Főbb szakmai feladatai:

 

 

Általános feladatai:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.

A POLGÁRMESTER, AZ ALPOLGÁRMESTER, A JEGYZŐ FŐBB FELADATAI

 

 1. Polgármester

A képviselő-testület döntései szerint és saját hatáskörében irányítja a polgármesteri hivatalt.


A polgármester

   • a jegyző javaslatainak figyelembevételével meghatározza a polgármesteri hivatal feladatait az önkormányzat munkájának a szervezésében, a döntések előkészítésében és végrehajtásában;

   • dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben, hatósági hatáskörökben, egyes hatásköreinek gyakorlását átruházhatja az alpolgármesterre, a jegyzőre, a polgármesteri hivatal ügyintézőjére;

   • a jegyző javaslatára előterjesztést nyújt be a képviselő-testületnek a hivatal belső szervezeti tagozódásának, létszámának, munkarendjének, valamint ügyfélfogadási rendjének meghatározására;

   • a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét;

   • gyakorolja a munkáltatói jogokat a jegyző tekintetében;

   • gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az alpolgármester és az önkormányzati intézményvezetők és az önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok vezetői tekintetében.

 

 1. Alpolgármester

Az alpolgármester a polgármester irányításával látja el feladatait.


Az alpolgármester

 

 1. Jegyző

A polgármester irányításával vezeti a Polgármesteri Hivatalt.

 

3.1. A jegyző

 

3.2. A jegyző

 

 

V.

A MUNKÁLTATÓI ÉS EGYÉB MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE

 

A munkáltatói jogok és részjogosítványok gyakorlása az alábbiak szerint történik:

a) a jegyző tekintetében valamennyi munkáltatói jogot a polgármester gyakorolja,

b) az ügyintézők tekintetében a kinevezést és a köztisztviselői jogviszony megszüntetését (a polgármester egyetértésével), az illetmény meghatározását, a jutalmazást és a minősítést a polgármester egyetértésével egyéb munkáltatói jogokat önállóan a jegyző gyakorolja.

 

 

 

VI.

A HIVATALON BELÜLI EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÖTELEZETTSÉG

 

 1. A Polgármesteri Hivatalon belüli együttműködési kötelezettség az alábbiakra terjed ki:

 

 1. Az előterjesztések esetében az előzetes egyeztetési kötelezettség a következő:

  • valamennyi előterjesztés előkészítését (tervezetét) a vezetői megbeszélésekhez igazodóan a csoportoknak folyamatosan egyeztetniük kell,

  • a pénzügyi rendeletet érintő valamennyi előterjesztést előzetesen a Pénzügyi csoporttal egyeztetni kell.

 

 1. A hivatali költségvetést érintő kimenő, vagy beérkező írásos anyagot, megrendelést, kötelezettségvállalást – amennyiben azt gazdaságossági szempontok indokolják – az érintett csoport dolgozója köteles előzetesen a Pénzügyi csoport kijelölt munkatársával egyeztetni.

 

 1. Az éves pénzügyi tervek, pénzügyi koncepciók, hosszabb távú testületi, bizottsági, hivatali programok, koncepciók előkészítésében valamennyi csoport köteles közreműködni, együttműködni

 

 1. A hivatal épületén belül tartandó rendezvények tervezett időpontja előtt valamennyi csoport köteles a Jegyzővel egyeztetni a helyiséghasználati szabályoknak megfelelően.

 

Együttműködési kötelezettséget a jegyző esetenként vagy időszakosan bármilyen témában előírhat a szervezeti egysége

k vezetői részére.

 

VII.

A MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ FŐBB SZABÁLYOK

 

A Polgármesteri Hivatal működésére vonatkozó főbb szabályokat a központi jogszabályokban megfogalmazottakon túl az SZMSZ, belső szabályzatok, illetve utasítások tartalmazzák.

 

 

 1. A gazdálkodás szabályai

 

A Polgármesteri Hivatal gazdasági szervezettel nem rendelkezik. A Polgármesteri Hivatal – mint költségvetési szerv – gazdálkodásának, számvitelének kiemelt feladata, hogy a tevékenységében, gazdálkodásában érdekeltek, érintettek számára a szükséges információkat biztosítsa és rögzítse azokat az előírásokat, eljárásokat és módszereket, amelyek biztosítják a hivatal gazdálkodásával összefüggő feladatainak, sajátosságainak leginkább megfelelő számviteli rendszer működését, továbbá ennek alapján meghatározza a törvény végrehajtásának módszereit, eszközeit.

 

Az éves beszámoló információinak megbízhatóbb alátámasztása, a pénzkezelés megfelelő szabályozottsága, a tulajdon minél teljesebb körű védelmének megvalósítása érdekében a számviteli politika keretében – a számviteli törvényben foglaltak figyelembevételével – szabályzatokat kell alkotni.

 

E szabályzatok az alábbiak:

 

A pénzügyi tárgyú szabályozásokat belső szabályzatok tartalmazzák.

 

 

 1. A testületi és a bizottsági munka segítése

A testület, valamint a bizottságok munkaterv szerinti működési feltételeinek biztosítását, a bizottságok munkáját (meghívók, technikai, tárgyi feltételek, jegyzőkönyvezés stb.) a hivatal részéről az egyes csoportok kijelölt munkatársai koordinálják, segítik.

 

A csoportok kötelesek elősegíteni a testületi, bizottsági döntések jogi, szakmai megalapozottságát, biztosítaniuk kell az előterjesztésekkel kapcsolatosan igényelt és szükséges információkat.

 

A fentiek maradéktalan megvalósulása érdekében a csoportok kijelölt munkatársai valamennyi testületi, illetve csoport napirendjével összefüggő bizottsági üléseken kötelesek részt venni. Az előterjesztést készítő csoport munkatársa a napirenddel érintett bizottsági üléseken szintén köteles részt venni. A testületi üléseken való kötelező részvételt a jegyző elrendelheti.

 

A testületi, bizottsági ülésekről való indokolatlan távolmaradás felelősségre-vonást von maga után.

 

 1. A kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés és érvényesítés rendje

 

A gazdálkodási szabályzat belső szabályzat (kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés és érvényesítés rendjét is), amelyben meghatározásra kerülnek az egyes jog- és hatáskörök, a helyettesítés, illetve a hatáskörök átruházási rendje, az ehhez rendelt felelősség viselése.


Kötelezettségvállalás

A tervezett előirányzatok felhasználására irányuló intézkedés. Kötelezettségvállalás keretében az arra jogosult személy munkát, szolgáltatást, árut rendel meg, illetve más kifizetések odaítélésében dönt.

 

Utalványozás

A kiadás teljesítésének, a bevétel beszedésének vagy elszámolásának elrendelését jelenti.

 

Ellenjegyzés

Az ellenjegyzés azt jelenti, hogy

a) a jóváhagyott költségvetés fel nem használt, illetve le nem kötött, a kötelezettségvállalás tárgyával összefüggő kiadási előirányzata biztosítja-e a fedezetet,

b) a kötelezettségvállalás nem sérti-e a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat,

c) a kötelezettségvállalás célszerűségét megalapozó eljárás megtörtént-e,

d) kifizetést megelőző ellenjegyzés esetén meg kell győződni arról, hogy a szakmai teljesítés igazolása és az érvényesítés megtörtént-e.

 

Érvényesítés

A kiadás teljesítésének és a bevétel beszedésének elrendelése előtt okmányok alapján ellenőrizni kell azok jogosultságát, összegszerűségét, a fedezet meglétét, és azt, hogy az előírt alaki követelményeket betartották-e.

 

 1. A kiadmányozás rendje

 

  • A kiadmányozás rendjét saját hatáskörben a polgármester és a jegyző szabályozza. A Polgármesteri Hivatalban a kiadmányozási jogkör – ha jogszabály másként nem rendelkezik – a jegyzőt, mint a hivatal vezetőjét illeti meg. A kiadmányozási jogkör átruházása nem érinti a jegyző ügyintézéssel kapcsolatos felelősségét.

  • A jegyző kiadmányozási jogkörét meghatározott ügytípusokban a szervezeti egységek ügyintézőire ruházhatja át. A kiadmányozásra jogosultak felhatalmazását az SZMSZ 3. melléklete tartalmazza.

  • A kiadmányozás jogát a jegyző adott ügytípusokra vonatkozóan, vagy egy-egy konkrét ügyre nézve visszavonhatja.

.

 1. Az ügyiratkezelés rendje

 

 

 

 1. 1Az ügyfélfogadás rendje


 1. A Polgármesteri Hivatalban a 478/2020. (XI.03.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet fennállása alatt a b) pontban foglaltak kivételével nincs személyes ügyfélfogadás.

 2. Halaszthatatlan ügyekben (haláleset, házasságkötés bejelentése) ügyfélfogadásra csak telefonon előre egyeztetett időpontban van lehetőség. Az ügyfeleknek szájmaszk és gumikesztyű használata kötelező.

 3. A Hivatal köztisztviselőinek egy része a munkaköri leírásukban szereplő feladataikat otthoni munkavégzéssel teljesíthetik a jegyző utasítása szerint.

 4. 2A Hivatalban munkavégzésre beosztott köztisztviselők részmunkaideje

hétfő-csütörtök 730 - 16 óráig,

péntek 730 - 1330óráig

tart. A munkaidejük további részét otthoni munkavégzéssel teljesítik a jegyző utasítása szerint.

 

 1. A helyettesítés rendje

 

 

 1. Az ellenőrzések rendje

 

  • belső ellenőrzés,

  • folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés,

  • pénzügyi, gazdálkodási ellenőrzés,

  • szakmai, törvényességi ellenőrzés,

  • hatósági ellenőrzés,

  • műszaki ellenőrzés.

 

1Módosította a 37/2020.(XI.09.) polgármesteri határozat hatályos: 2020.XI.09-től

2Módosította a 41/2021.(V.13.) polgármesteri határozat hatályos: 2021.V.13-től

 

 

 

 

 

 1. Hivatali tervezés rendje

 

A Polgármesteri Hivatal tevékenységének ellátása során kiemelten fontosnak tartja a tervszerűséget, amelynek minden vezetési, irányítási folyamatban törvényszerűen érvényesülnie kell. A hivatalon belüli tevékenységet eltérő tartalmú és távlatú tervek, programok alapján úgy kell végezni, hogy az biztosítsa a munka eredményességét, törvényességét és minőségét.

 

 1. A Polgármesteri Hivatal tervei

 

Éves belső ellenőrzési terv

Az éves belső ellenőrzési ütemterv elkészítésének és elfogadásának határidejét jogszabály határozza meg.

 

Képzési, továbbképzési terv

A hivatal képzési terve a vonatkozó jogszabályok, a felsőbb közigazgatási szervek képzési terveihez igazodóan készül minden év január 31. napjáig. Tartalmazza a tervezett éves továbbképzéseket, a továbbtanulók, a kötelezően előírt szakmai képzések adatait, illetve a középtávú tervben szereplő, tárgyévre vonatkozó képzéseket. A középtávú tervet a ciklus kezdő évében, ugyancsak január 31-ig kell elkészíteni.

 

Szabadságolási terv

A Kttv. előírásai szerint a munkáltató a tárgyévben február végéig köteles szabadságolási tervet készíteni a szabadságok tárgyévi ütemezéséről, és arról a köztisztviselőt minden év február utolsó napjáig tájékoztatni.

 

 1. Önkormányzati szintű tervek

 

Az önkormányzati tevékenységhez kapcsolódó tervek (Gazdasági Program, Fejlesztési Terv, a Képviselő-testület és Bizottságai éves munkaterve, Éves pénzügyi terv, Közbeszerzési Terv, stb.) kidolgozásában a hivatal szervezeti egységei kötelesek részt venni.

 

 1. A tervek, stratégiák és koncepciók nyilvántartása

 

A jegyző gondoskodik arról, hogy a hivatal valamennyi dolgozója számára hozzáférhetőek legyenek az elkészült tervek, koncepciók és stratégiák, azokról naprakész nyilvántartást vezet.

 

 1. A tervezés során érvényesítendő követelmények

 

A tervezés a hivatal valamennyi dolgozójának kötelessége.

 

E kötelezettség különösen az alábbiakat foglalja magába:

A tervezésnél az alábbiak figyelembevételével kell eljárni:

 

A hivatal valamennyi dolgozója köteles a hivatali terveket megismerni, és azoknak megfelelően végezni munkáját.

 

 

 1. A pályázati tevékenység és a közbeszerzések rendje

 

A pályázati tevékenység rendje

 

Az önkormányzati feladatellátást segítő pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése, a pályázatok előkészítése, a pályázati eljárással összefüggő feladatok ellátása valamennyi munkatárs feladata.

 

 

A közbeszerzések rendje

 

Az önkormányzat, a hivatal és a költségvetési szervek részére átadott közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és ellenőrizhetőségének megteremtése, valamint a beszerzések során a verseny tisztaságának biztosítása érdekében egységes közbeszerzési gyakorlat került kialakításra:

 

 

 1. A bélyegző használat rendje

 

A Polgármesteri Hivatal bélyegzőit a kiadmányozási joggal felruházott dolgozók használhatják, akik felelősek megőrzéséért és rendeltetésszerű használatáért. A bélyegzőkről a hivatal ezzel megbízott dolgozója nyilvántartást vezet.

 

 

 1. Az adatvédelem és a számítástechnikai biztonság szabályai

 

Általános rendelkezések

 

Az adatvédelmet a Hivatal valamennyi szervezeti egységénél olyan feladatnak kell tekinteni, amely magában foglalja

 

Személyi hatály

 

Az adatvédelem előírásai a Hivatal valamennyi olyan dolgozójára vonatkoznak, akik közvetlen vagy közvetett módon a Hivatal kezelésében levő adatok feldolgozását végzik, adatokat szolgáltatnak, adatokat tárolnak, adatokat hoznak nyilvánosságra, tevékenységeik ellátásához adatokat igényelnek, illetve az adatokba betekinthetnek, adatok hozzáféréséhez engedélyt adnak, az adatfeldolgozás technikai feltételeit biztosítják.

 

Az adatvédelemre vonatkozó előírások ellenőrzése és betartatása vezetői feladat. A vezetők személy szerinti felelőssége az adatok védelmének biztosítása azon adatkörre vonatkozóan:

 

Tárgyi hatály

 

Az adatvédelem tárgyi hatálya kiterjed:

 

Személyes adatok védelme

 

Valamennyi köztisztviselő köteles az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény, illetve a 146/1993. (X. 26.) Kormányrendelet hatálya alá tartozó adatok kezelésénél a jogszabályokban rögzítettek szerint, továbbá ezen szabályzat előírásai szerint eljárni.

 

A személyes adatokról adatszolgáltatást igényelni – az on-line kapcsolatot kivéve – csak írásbeli igénylés alapján lehet. A hivatalon belüli, illetve külső szervezetek részére történő adatszolgáltatást a jegyző engedélyezi.

 

A személyes adatokat tartalmazó nyilvántartásból csak a hatályos jogszabályok által megszabott esetekben és módon teljesíthető adatszolgáltatás. Az adatigénylésekről, valamint az adatszolgáltatásokról nyilvántartást kell vezetni.

 

Az adatszolgáltatás végzésére jogosult ügyintéző munkaköri leírásában szerepeltetni kell az adatszolgáltatásra, illetve a nyilvántartás vezetési kötelezettségre vonatkozó előírásokat. Az adatigénylő figyelmét fel kell hívni a szolgáltatott adatokra vonatkozó biztonságtechnika és jogi előírások betartására.


Az adatvédelmi követelmények végrehajtását biztosító eszközök

 

Fizikai védelem eszközei:

 

Jogi védelmi eszközök:

 

Közérdekű adatok nyilvánossága

 

 

A számítástechnikai adatvédelem

 

Az Informatikai Biztonságvédelmi Szabályzat célja, hogy a szervezeten belül működtetett informatikai rendszerekre vonatkozóan szabályozza az informatikai rendszerrel kapcsolatos biztonsági intézkedéseket.

 

A számítástechnikai adatvédelem szabályait belső szabályzat tartalmazza.

 

 

 1. A munkaköri leírások

 

A Polgármesteri Hivatalban dolgozó vezetők és köztisztviselők, valamint az ügyviteli feladatokat ellátók feladat- és hatáskörét a jegyző által meghatározott tartalmú munkaköri leírás tartalmazza.

 

A munkaköri leírást a jegyző készíti el 4 példányban. Első példányát kinevezéskor, illetve a munkaköri leírás módosításakor a dolgozónak kell átadni, második példánya a személyügyi nyilvántartásba, harmadik példánya a szervezeti egység vezetőjéhez, negyedik példánya az SZMSZ függelékébe kerül.

 

A munkaköri leírások visszavonásig érvényesek.

 

A munkaköri leírásokat a munkáltatói jogkör gyakorlója a feladatok változása esetén folyamatosan módosítja.

 

A munkaköri leírásnak tartalmaznia kell:

 

 1. a munkakör megnevezése

  1. A munkakört betöltő neve

  2. A szervezeti egység megnevezése

  3. A munkakör megnevezése

  4. A munkáltatói jogkör gyakorlója

  5. Közvetlen felettese

  6. Helyettesítője

  7. Helyettesíteni köteles

 

 1. munkaköri feladatok meghatározása

(előkészíti, kidolgozza, vezeti, közreműködik, javaslatot tesz, véleményezi, információt szolgáltat stb.)

  1. Általános, szakmai feladatok

   1. Testületi, bizottsági munkához kapcsolódó feladatok (előkészítés, végrehajtás)

   2. Ellenőrzési feladatok

   3. Folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés

   4. Kötelezettségvállaláshoz, előirányzat felhasználáshoz és tervezéshez kapcsolódó feladatok

   5. Közérdekű bejelentések, panaszok

   6. Ügykezelési feladatok

   7. Teljesítménykövetelmények végrehajtása

   8. Vezetői megbeszélések, osztályra vonatkozó fórumok feladatai

   9. Nyilvántartási feladatok

   10. Statisztikai jelentések (felsorolással)

  2. Szakmai feladatok

 

 1. vezetői feladatok

  1. Általános vezetési feladatok

  2. Munkaszervezés

  3. Tájékoztatás

  4. Teljesítménykövetelmények, minősítések meghatározása, értékelése, végrehajtása

 

 1. a munkakörrel összefüggő egyéb kérdések

  1. Adatvédelmi feladatok

  2. Vagyonnyilatkozattal kapcsolatos feladatok

  3. Együttműködés külső és belső szervekkel

  4. Felelősség

  5. Etikai Kódex

 

 

 1. Címadományozás

 

A hivatali szervezet vezetője szakmai tanácsadói, illetve szakmai főtanácsadói címet adományozhat a külön jogszabályban (Kttv.) meghatározott feltételek szerinti köztisztviselőknek.

 

 1. Képzettségi pótlék

 

A feladatkör szakszerűbb ellátását biztosító tudományos fokozat, valamint a feladatkörön belüli szakosodást elősegítő további szakképesítés, szakképzettség elismeréseként a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői számára a jegyző a közszolgálati szabályzatban – a személyi juttatások előirányzata terhére – képzettségi pótlékot állapíthat meg.

 

 1. A Jegyzői Utasítás

 

A Jegyzői Utasítás a hivatali működésre, az ügyintézésre, ügykezelésre, a jogszabályok, helyi rendeletek és testületi döntések végrehajtására vonatkozó, hosszabb időszakra szóló, általános érvényű, részleges szabályozás.

 

A Jegyzői Utasítások jegyzékét az SZMSZ függeléke tartalmazza.

 1. Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó munkakörök

 

Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett az a közszolgálatban álló személy, aki – önállóan vagy testület tagjaként – javaslattételre, döntésre vagy ellenőrzésre jogosult

a) közigazgatási hatósági ügyben,

b) közbeszerzési eljárás során,

c) feladatai ellátása során költségvetési vagy egyéb pénzeszközök felett, továbbá az állami vagy önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, valamint elkülönített állami pénzalapok, fejezeti kezelésű előirányzatok, önkormányzati pénzügyi támogatási pénzkeretek tekintetében,

d) egyedi állami vagy önkormányzati támogatásról való döntésre irányuló eljárás lefolytatása során, vagy

e) állami vagy önkormányzati támogatások felhasználásának vizsgálata, vagy a felhasználással való elszámoltatás során.

 

A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó munkakörök:

 

Pénzügyi csoport:

 

 

 1. A közérdekű bejelentés intézésének rendje

 

A közérdekű bejelentések intézésének rendjéről külön belső szabályzat rendelkezik.

 

 

 

VIII.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 

Az SZMSZ mellékletei:

 

  1. Az Integrált Kockázatkezelési Szabályzat

  2. Az integritást sértő események kezelésének eljárásrendje

  3. Jegyzői és Polgármesteri Utasítások jegyzéke

Sajószöged, 2018. február 05.

dr. Boros István dr. Gulyás Mihály

címzetes főjegyző polgármester