Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

8/2019. (VIII.05.) önkormányzati rendelete

 A Sajószögedi Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról, támogatásokról szóló 18/2017. (XII.28.) önkormányzati rendelet módosításáról


Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 237.§-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§ A Sajószögedi Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról, támogatásokról szóló 18/2017. (XII.28.) önkormányzati rendelet 2. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) a) A képviselő-testület a 20, 25, 30, 35 és 40 év folyamatos jogviszonnyal rendelkezők részére „Törzsgárda Jutalom” juttatást állapít meg.

b) A folyamatos jogviszony számításánál az Önkormányzatnál, az Önkormányzat jogelődjénél, az Önkormányzat intézményeinél és az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságnál eltöltött jogviszonyt egybeszámítva kell figyelembe venni.”

 

2. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2019. január 01. napjától kell alkalmazni.


 

dr. Boros István sk. dr. Gulyás Mihály sk.

címzetes főjegyző polgármesterKihirdetési záradék:

Kihirdetve: 2019. augusztus 05.

Sajószöged, 2019. augusztus 05.


dr. Boros István sk.

címzetes főjegyző