Sajószöged Községi Önkormányzat

Képviselő-testülete

 

3599 Sajószöged, Ady Endre út 71.

Telefon: 49/540-743, Fax: 49/540-744

E-mail:

Készült: Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. augusztus 26-án megtartott nyílt üléséről.

 

Az ülés helye: Sajószöged Községháza

 

Jelen vannak: dr. Gulyás Mihály polgármester, Vona Tamás alpolgármester, Karaffa Gábor, Dr. Lukács Fatime, Orliczki Frigyes Ferencné települési képviselők.

Igazoltan távol: Tóth Béla, Varga Viktor települési képviselők.

Meghívottként jelen van: Árvai Éva Bölcsődevezető, Tóthné Csörsz Krisztina ÁMK Igazgató helyettes, Hajdu Hajnalka Intézményvezető, Boros István címzetes főjegyző, Kovács Tamás KTK elnök.

Az ülésen hozott határozatok száma, címe:

56/2021.(VIII.26.) sz. K.T. határozat A Sajószögedi Óvoda maximális gyermeklétszámtól eltérés engedélyezéséről

57/2021.(VIII.26.) sz. K.T. határozat Az iskolakezdési támogatásról

58/2021.(VIII.26.) sz. K.T. határozat A 2021. szeptember 01. napjától alkalmazandó étkezési nyersanyag normatívák megállapításáról

59/2021.(VIII.26.) sz. K.T. határozat A Víziközművek 15 éves Gördülő Fejlesztési Tervéről

60/2021.(VIII.26.) sz. K.T. határozat Szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó támogatásra pályázat benyújtásáról

61/2021.(VIII.26.) sz. K.T. határozat A Szivárvány nyugdíjas klub támogatásáról

62/2021.(VIII.26.) sz. K.T. határozat Településrendezési Szerződés megkötéséről

63/2021.(VIII.26.) sz. K.T. határozat Sajószöged 0122/9 hrszú „kivett közút” átminősítési eljárásának megindításáról

 

Az ülésen megalkotott rendeletek száma, tárgya:

9/2021.(VIII.31.) önkormányzati rendelet a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2018. (II.05.) önkormányzati rendelet módosításáról

10/2021.(VIII.31.) önkormányzati rendelet a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról

11/2021.(VIII.31.) önkormányzati rendelet az intézményi térítési díjakról

12/2021.(VIII.31.) önkormányzati rendelet a gyermekvédelem helyi rendszeréről

A jegyzőkönyv mellékletei:

 1. melléklet: beszámolók az 1. napirendi ponthoz

 2. melléklet: határozati javaslat a 2. napirendi ponthoz

 3. melléklet: rendelet tervezet a 4. napirendi ponthoz

 4. melléklet: rendelet tervezet az 5. napirendi ponthoz

 5. melléklet: határozati javaslat az 6. napirendi ponthoz

 6. melléklet: határozati javaslatok a 7. napirendi ponthoz

 7. melléklet: kérelmek 8. napirendi ponthoz

dr. Gulyás Mihály polgármester köszöntötte a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott települési képviselők közül 5 fő jelen van, az ülést megnyitotta.

 

Napirend:

1./ Tájékoztató a Sajószögedi Zöld Sziget Bölcsőde működéséről, valamint a 2021/2022 nevelési – oktatási év kezdetéről.

Előterjesztő: Árvai Éva Bölcsődevezető

Bánné Bodolai Marianna ÁMK Igazgató

Hajdu Hajnalka Intézményvezető

 

2./ Javaslat iskolakezdési támogatásra.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

 

3./ Tájékoztató a Sajószögedi Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola energetikai korszerűsítésének megkezdéséről és a Napközi épület felújításáról.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

 

4./ Javaslat a képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról (SzMSz)

szóló önkormányzati rendelet módosítására.

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

5./ Tájékoztató a szociális és gyermekvédelmi tárgyú rendeletek célvizsgálatáról

a.) Javaslat a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotására.

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

b.) Javaslat az intézményi térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

c.) Javaslat a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

6./ Javaslat a víziközművek 15 éves gördülő fejlesztési tervének elfogadására.

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

7./ Javaslat a „Szociális tűzifa támogatás” pályázat benyújtására.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

 

8./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések.

 

 1. A Sajószögedi Községi Testedző Kör kiegészítő támogatási kérelme

Előterjesztő: Kovács Tamás elnök

 

 1. Szivárvány nyugdíjas klub kérelme.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

 

 1. Tájékoztató praxisközösségi konzorcium működésének megkezdéséről.

Előterjesztő: dr. Lukács Fatime háziorvos, települési képviselő

 

 1. Tájékoztató a fotovoltaikus naperőmű létesítéséről.

 

d.a.) Javaslat Településtervezési Szerződés megkötésére.

 

d.b.) Javaslat Sajószöged 0122/9 hrszú „kivett közút” átminősítési eljárásának megindítására.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester, dr. Boros István címzetes főjegyző

 

Megtárgyalt napirendi pontok

 

1./Napirend: Tájékoztató a Sajószögedi Zöld Sziget Bölcsőde működéséről, valamint a

2021/2022 nevelési – oktatási év kezdetéről.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester felkérte Árvai Éva Bölcsődevezető asszonyt tatsa meg a beszámolóját.

 

Árvai Éva Bölcsődevezető részletes beszámolót tartott elmúlt időszakról.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Sajószögedi Zöld Sziget Bölcsőde 2020/2021-nevelési évről szóló beszámolóját egyhangúlag tudomásul vette.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester felkérte Tóthné Csörsz Krisztina ÁMK igazgató helyettes asszonyt az írásos előterjesztés kiegészítésére.

 

Tóthné Csörsz Krisztina ÁMK igazgató helyettes: a tájékoztató anyagban látható, hogy szeptembertől 75 gyermek veszi igénybe az óvodai ellátást. Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy engedélyezze a maximális csoportlétszámtól való eltérést, a gyermeklétszámot 30 fő / csoportba állapítsa meg.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 5 képviselőből, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

56/2021.(VIII.26.) határozata

a Sajószögedi Óvoda maximális gyermeklétszámtól eltérés engedélyezéséről

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete engedélyezi a maximális csoportlétszámtól való eltérést, a gyermeklétszámot 30 fő / csoport állapítja meg.

 

Felelős: Bánné Bodolai Marianna ÁMK igazgató

Határidő: azonnal

 

dr. Gulyás Mihály polgármester felkérte Hajdu Hajnalka Intézményvezető asszonyt tájékoztassa a képviselő-testületet a tanév kezdetéről.

 

Hajdu Hajnalka intézményvezető: Köszönöm szépen a meghívást, köszönjük a sok segítséget támogatást az Önkormányzatnak. Ismertette 2021/2022 nevelési – oktatási évről szóló beszámolóját.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Sajószögedi Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tájékoztatóját tudomásul vette.

 

Árvai Éva bölcsődevezető, Tóthné Csörsz Krisztina ÁMK igazgató helyettes és Hajdu Hajnalka Intézményvezető elhagyták az ülést.

 

 

2./Napirend: Javaslat iskolakezdési támogatásra.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: Ismertette az írásban kiküldött iskolakezdési támogatásra vonatkozó javaslatot, majd felkérte a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a Bizottság álláspontját.

 

Dr. Lukács Fatime Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: a Bizottság tárgyalta a napirendet elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek a polgármester úr előterjesztését.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 5 képviselőből 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

57/2021.(VIII.26.) határozata

az iskolakezdési támogatásról

 

A Képviselő-testület kérelemre iskolakezdési támogatást nyújt a Sajószögeden lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező tanulóknak az alábbiak szerint:

 

 

A közép-, vagy felsőfokú nappali tanulmány folytatásáról szóló iskolalátogatási igazolások beadási határideje 2021. október 15.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a támogatást az önkormányzat költségvetésének szociális előirányzata terhére biztosítja.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

3./ Napirend: Tájékoztató a Sajószögedi Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú

Művészeti Iskola energetikai korszerűsítésének megkezdéséről és a napközi épület

felújításáról.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: A beruházás elkezdése mellett a legfontosabb,hogy kiegészítő támogatásként megkapjuk a hiányzó 52.000.000 forintot. A külső hőszigetelés csak a fecskék elköltözése után kezdődhet meg, de addig is bőven van tennivaló, radiátorok, ablakok cseréje, kazáncsere stb. A napközi részleges felújítását saját erőből oldottuk meg, több mint 4.000.000 forintból kicseréltük a nyílászárókat, kazánt, radiátorokat, mosogatókat. Ezek a működéshez szükséges legfontosabb dolgok, amit az ÁNTSZ ellenőrzés előírt, de pályázunk az épület teljes felújítására nagyon ráférne.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete tájékoztatót tudomásul vette.

 

4./Napirend: Javaslat a képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

(SzMSz) szóló önkormányzati rendelet módosítására.

 

dr. Boros István címzetes főjegyező: A képviselők megkapták a Kormányhivatal törvényességi felhívását, ami lakossági beadványra indult és a polgármester egyéb munkáltatói jogai gyakorlásának átruházásával kapcsolatos. Ahogy az előterjesztésben is írtam, minden esetben a képviselő-testület alapította meg a polgármester jutalmát, törvénysértés nem történt. A Ktv. mint különös szabály kiveszi az Mötv.-ben fel nem sorolt „egyéb” munkáltatói jogok közül a jutalom megállapítását, ez a javasolt SzMSz módosítás után a rendeletből is egyértelműen kiolvasható lesz.

 

Vona Tamás alpolgármester: Furcsa ez a lakossági bejelentés, miért nem minket, vagy a jegyző urat kereste meg az illető, ha nem volt számára egyértelmű az SzMSz szabályozása.

 

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, és 1 tartózkodással megalkotta a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról (SzMSz) szóló 3/2018.(II.05.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 9/2021.(VIII.31.) önkormányzati rendeletét.

 

 

5./Napirend: Tájékoztató a szociális és gyermekvédelmi tárgyú rendeletek célvizsgálatáról

a.) Javaslat a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotására.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: A szakmai konzultációs lapot mindenki megkapta a rendelet tervezetet a Szociális és Egészségügyi Bizottság.

 

Dr. Lukács Fatime Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A Bizottság tárgyalta a napirendet és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

 

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat

és tartózkodás nélkül megalkotta a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról szóló 10/2021.(VIII.31.) önkormányzati rendeletét.

 

b.) Javaslat az intézményi térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: a módosítás a térítési díjak kerekítésére vonatkozik a szakmai segítségnyújtásban foglaltak szerint.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat

és tartózkodás nélkül megalkotta az intézményi térítési díjakról szóló 11/2021.(VIII.31.) önkormányzati rendeletét.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: A kerekítés szabályait a nyersanyagnormáknál a javaslom alkalmazni, az összegek megegyeznek a tavalyiakkal, emelés nem történik.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 5 képviselőből, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

58/2020.(VIII.26.) határozata

a 2021. szeptember 01. napjától alkalmazandó étkezési nyersanyag normatívák megállapításáról

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. szeptember 01-től az alábbi intézményi étkezési nyersanyagnormákat állapítja meg:

 

Iskola

tízórai, ebéd, uzsonna

tízórai, ebéd

 

Óvoda

reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna

tízórai, ebéd, uzsonna

 

A képviselő-testület az étkezési nyersanyagnormákról szóló 41/2020. (VIII.27.) határozatát 2021. szeptember 01. napjától hatályon kívül helyezi.

 

Felelős: Bánné Bodolai Marianna ÁMK igazgató

dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: 2021. szeptember 01.

 

 

c.) Javaslat a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló önkormányzati rendelet megalkotására.

 

Dr. Lukács Fatime Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A Bizottság tárgyalta a napirendet a rendelet tervezetet elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. Mindössze arról van szó, hogy „külön rendelet” helyett a bölcsődei ellátásáról szóló rendeletünkre kell hivatkozni.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat

és tartózkodás nélkül megalkotta a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 12/2021.(VIII.31.) önkormányzati rendeletét.

 

6./Napirend: Javaslat a víziközművek 15 éves gördülő fejlesztési tervének elfogadására.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: Javaslom a határozati javaslat elfogadását, fejlesztést,

beruházást nem tervezünk a közművel kapcsolatban.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 5 képviselőből, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

59/2021.(VIII.26.) határozata

a Víziközművek 15 éves Gördülő Fejlesztési Tervéről

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszaújváros térsége szennyvízrendszer (Sz-86-B-2) megnevezésű víziközmű-rendszer vonatkozásában kijelenti, hogy a 2020-2034 évekre szóló tizenöt éves Gördülő Fejlesztési Tervben foglaltakkal egyetért, nem kíván észrevételt tenni, beruházási feladatok megvalósítását nem tervezi.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

7./Napirend: Javaslat a „Szociális tűzifa támogatás” pályázat benyújtására

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: Amint a kiküldött anyagban is látható a maximálisan pályázható tűzifa mennyiséget igényeltük, ami 106 m3 , a saját forrás költsége 134.620 Ft.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 5 képviselőből 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

60/2021.(VIII.26.) határozata

Szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó támogatásra pályázat benyújtásáról

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális célú tűzifa vásárláshoz (kemény, lombos fafajta) támogatást igényel. Az igényelt mennyiség 106 m3, ennek elnyerése esetén a képviselő-testület 106.000 Ft + 27% ÁFA, összesen 134.620 Ft - kisebb mennyiség esetén 1.000 Ft/m3 + 27% ÁFA – saját forrást biztosít költségvetésének szociális előirányzata terhére.

A képviselő-testület kijelenti, hogy a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról szóló 7/2018.(IX.01.) önkormányzati rendelete 10.§ (5) bekezdésének megfelelően a szociális tűzifa támogatásban részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér.

 

Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző

Határidő: azonnal

 

8./Napirend: Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések.

 1. A Sajószögedi Községi Testedző Kör kiegészítő támogatási kérelme

Előterjesztő: Kovács Tamás elnök

 

dr. Gulyás Mihály polgármester felkérte a Községi Testedző Kör elnökét, hogy ismertesse a kérelmét.

Kovács Tamás Sajószögedi Községi Testedző Kör elnöke: A működési támogatás emelésére vonatkozó kérelmet pontokba szedtem, a sorrend egyben prioritási sorrendet is jelent, tudom, hogy egyszerre mindent nem lehet megvalósítani.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester javasolta, hogy a Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság tárgyalja a napirendi pontot.

A képviselő-testület a javaslattal egyetértett és felkérte a Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság elnökét, hogy a soron következő ülésre készítsenek javaslatot a támogatások ütemezéséről.

 

Orliczki Frigyes Ferencné települési képviselő és Kovács Tamás Sajószögedi Községi Testedző Kör elnöke elhagyták az ülést.

 

 

 1. Szivárvány nyugdíjas klub kérelme.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

 

 

dr. Gulyás Mihály polgármester ismertette a Szivárvány nyugdíjas klub kérelmét. A szeptemberi kirándulásukra kérnek támogatást. Javaslom támogassuk a kérelmet.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 4 képviselőből, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

 

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

61/2021.(VIII.26.) határozata

a Szivárvány nyugdíjas klub támogatásáról

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 70.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt a Szivárvány nyugdíjas klub részére az őszi kirándulásukra.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

 1. Tájékoztató praxisközösségi konzorcium működésének megkezdéséről.

Előterjesztő: dr. Lukács Fatime háziorvos, települési képviselő

 

dr. Lukács Fatime háziorvos, települési képviselő tájékoztatta a Képviselő-testületet praxisközösségi konzorcium működésének megkezdéséről, kiegészítve azzal, hogy szeptember 2.-án visszaáll a megszokott rendelési idő.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a praxisközösségi konzorcium működésének megkezdéséről szóló tájékoztatót egyhangúlag tudomásul vette.

 

 1. Tájékoztató a fotovoltaikus naperőmű létesítéséről.

 

d.a.) Javaslat Településtervezési Szerződés megkötésére.

 

d.b.) Javaslat Sajószöged 0122/9 hrszú „kivett közút” átminősítési eljárásának megindítására.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester, dr. Boros István címzetes főjegyző

 

 

 1. d.a.) dr. Boros István címzetes főjegyző: A napelempark megvalósításához szükséges termőföldek kisajátítása megtörtént, de az övezeti besorolásukat módosítani kell a településrendezési eszközökben. Az ezzel kapcsolatos költségeket a Célmegvalósító vállalja, a Terveket a KőszeghyArt Tervezők Betéti Társaság készíti el.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 4 képviselőből, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

62/2021.(VIII.26.) határozata

Településtervezési Szerződés megkötéséről

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét a Településtervezési Szerződés megkötésére.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

8.d.b.) dr. Boros István címzetes főjegyző: A beruházási területhez tartozó közút nem szerepel a kiemelt kormányzati beruházás célterülete között, de a NES Zrt. megkeresése szerint elengedhetetlen része a naperőmű megépítésének. Tartós bérletre vonatkozik a kérelem, de véleményem szerint a közúti közlekedésről szóló törvény alapján a Kormányhivatal útügyi osztálya átminősítheti magánúttá és ha ezt követően forgalomképes vagyonelemnek nyilvánítja a Képviselő-testület az utat, eladható lesz.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 4 képviselőből, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

63/2021.(VIII.26.) határozata

Sajószöged 0122/9 hrszú „kivett közút” átminősítési eljárásának megindításáról

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármesterét, hogy a 0122/9 hrszú „kivett közút” átminősítési eljárásának megindítását kezdeményezze a B.A.Z. Megyei Kormányhivatal Hatósági Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Mérésügyi Főosztály Útügyi Osztályánál.

 

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

Egyéb előterjesztés nem lévén a polgármester az ülést berekesztette.

k.m.f.

dr. Gulyás Mihály sk. dr. Boros István sk.

polgármester címzetes főjegyző